Eindtijdstudie DEEL 1

Als we Gods Woord kennen en vandaag kijken naar alle gebeurtenissen in de wereld, dan weten we dat we in de ‘eindtijd’ leven. Het zal niet lang meer duren voordat Jezus terugkomt. In deze eindtijdstudies van de komende maanden vind je antwoorden op allerlei vragen. In dit eerste deel gaan we dieper in op Israël en het volk van God.

Israël is een belangrijk onderdeel van de eindtijd. Hoe jij kijkt naar en denkt over Israël, bepaalt hoe jij denkt dat de dingen gaan in de eindtijd. Met Israël wordt het Joodse volk bedoeld, het nageslacht van Abraham, Isaak en Jakob, en het land, dat stukje aan de Middelandse Zee met de belangrijke stad Jeruzalem en de Tempelberg.

Het verbond
God riep Abraham en sloot een verbond met hem. Gods verbond met Abraham is vastgelegd in Zijn Woord, in het Bijbelboek Genesis. God zei tegen Abraham dat Hij hem tot een groot volk zou maken (lees Genesis 12:1-3). Daarnaast beloofde God ook het land Kanaän aan Abraham. God zei zelfs hoe groot het land zou zijn (lees Genesis 15:18-21). En Hij zou Abraham een vader maken van vele volken (lees Genesis 17:2-9).

Wie is Abraham?
Abrahams naam was eerst Abram. Nadat de mensen zich van God afgekeerd hadden, roept God Abram om met hem een nieuw volk te beginnen. Een volk dat Zijn eigendom zou zijn en Hem zou toebehoren. God roept Abrahm in Genesis 12 en vraagt hem om zijn familie en alle bijbehorende afgoden en goddeloosheid de rug toe te keren. Hij vraagt Abram om Hem te volgen en alleen op Hem te vertrouwen.

Abram doet dit in geloof en wordt zo, door Gods genade en uitverkiezing, de vader van een nieuw volk waarover God Zelf de Koning is. Hierdoor noemen we Abraham ‘de vader van alle gelovigen’ (lees ook Hebreeën 11).

Wat is de plaats van Israël?
Vanaf de eerste generatie christenen tot nu toe komt men met de vraag: ‘Wat is de plaats van Israël?’ Paulus schrijft in Galaten 3:7 dat de echte kinderen van Abraham de mensen zijn die net als hij op God vertrouwen. Deze tekst gebruiken sommigen om te zeggen dat Israëls tijdperk voorbij is, en dat God door de christenen Zijn belofte aan Abraham vervult. Maar Paulus schrijft ook in zijn brief aan de Romeinen:

‘Heeft God Zijn eigen volk dan afgeschreven? Zeker niet … Nee. God heeft het volk van Zijn keuze niet afgeschreven.’ – Romeinen 11:1-2

De Bijbel leert dat wanneer iemand op Jezus VERTROUWT, hij/zij door het geloof geestelijk gezien een kind van Abraham wordt.

Tegelijkertijd heeft God Zijn plan met het vleselijke nageslacht van Abraham (de Joden, Israël) niet opgegeven. We weten dat God trouw blijft, zelfs als wij ontrouw zijn. Er zijn beloften van God die afhankelijk zijn van onze actie en reactie. ‘Als jullie dit en/of dat doen, dan zal Ik…’ Maar de beloften aan Abraham zijn ONVOORWAARDELIJK gegeven. God zal die beloften zeker waarmaken.

Verschillende visies
We zijn het er allemaal wel mee eens dat God Zijn beloften aan Abraham in vervulling zal laten gaan. Maar de vraag is hoe? Men zit met vragen als:

  • Heeft God een apart plan en doel met Israël en de Kerk?
  • Waren de gebeurtenissen rondom Israël alleen belangrijk tot aan de geboorte van Jezus?
  • Is met de geboorte van Jezus het doel van en voor Israël bereikt en vervuld?
  • Hoe zal God Zijn beloften aangaande het land Israël en de zegen van Abraham vervullen?
  • Heeft het Israël van vandaag nog een rol te spelen in de vervulling hiervan?
Visie 1

2 doelen met 2 volken
Er zijn twee doelen met twee volken:

1. De Joden, de kinderen van Abraham uit het vleselijke nageslacht.
2. De christenen, de kinderen van Abraham uit het geestelijke nageslacht.

Zij geloven dat God, door de tijd heen, twee doelen nastreeft: Op aarde met een aards volk: het Jodendom. En een hemels volk met een hemels doel: de christenen.

Zij geloven ook dat de Joden, na de grote verdrukking, zullen inzien dat Jezus DE Christus is en dat zij spijt zullen krijgen dat zij Hem hebben afgewezen. Dan zullen zij door Christus terugkeren tot hun God. Zij zullen uiteindelijk regeren over het land zoals gezegd is in Genesis 15.

De christenen zijn de heidenen (ongelovigen) die tot het geloof zijn gekomen in Jezus en daardoor geestelijke kinderen van God zijn geworden. Er zijn ook Joodse christenen; zij worden Messias belijdende Joden genoemd. Zij zijn van nature kinderen van Abraham en door de wedergeboorte in Christus kinderen van God.

Sommigen zeggen dat God dat altijd al van plan was. Anderen zeggen dat God Zijn Koninkrijk aanbood aan de Joden. Maar nadat zij het afgewezen hadden, heeft God het aan de heidenen gegeven. Deze gedachte opent voor velen de weg om de Joden te haten, wat gevaarlijk en fout is. Zij geven de Joden de schuld dat Jezus gekruisigd is, terwijl Hij voor ons allemaal gekruisigd is. Wij zijn namelijk allemaal zondaren, voor wie Hij moest sterven.

Visie 2

1 plan en 1 volk
Het is altijd één plan en één volk geweest. De kinderen van God zijn degenen die leven door het geloof in Jezus. Dit geldt zowel voor het Oude als het Nieuwe Testament. Zij die voor Zijn geboorte leefden, keken vooruit naar Zijn komst. En wij, die na Christus leven, kijken terug op Zijn komst. Dit komt op hetzelfde neer: geloof. God begon met Abraham en ging door met de Gemeente.

In deze visie zit een waarheid, maar het gevaar hiervan is dat men het Joodse volk niet meer wil zien en erkennen als een speciaal en apart gezet volk. Zij denken dat met de geboorte van de Gemeente (Handelingen 2) het einde is gekomen van het Joodse volk van God.

Visie 3

Tijdelijk verbond
Het verbond met Abraham was een apart en tijdelijk verbond.

Dit verbond kwam tot een einde. Door de komst van Jezus werd dit oude verbond vervuld en kwam er een nieuw verbond, een nieuw testament. Dit is waar en tegelijk ook fout, als je die gedachten uit zijn verband en uit balans trekt.

Er valt veel te zeggen over deze drie manieren van kijken naar Israël. Het is triest dat mensen in het verleden en ook vandaag bepaalde gedachten gebruiken om de Joden kwaad te doen. Sommigen noemen zich nog christen ook. Zij gaan hiermee in tegen Gods Woord.

Andere visies

Het grondgebied van Israël
Hoe zit het met de belofte van God over het grondgebied van Israël? Er zijn er die zeggen dat dit al vervuld is in de tijd van het koningschap van Salomo.

‘Koning Salomo regeerde over het hele gebied tussen de Eufraat en het land van de Filistijnen en in zuidelijke richting tot aan de Egyptische grens. De overwonnen volken in die gebieden betaalden Salomo belasting en bleven hem zijn hele leven dienen.’
– 1 Koningen 4:21

Anderen zeggen dat het de eigen schuld is van de Joden. Doordat zij afgoden gingen aanbidden, zijn zij het land kwijtgeraakt. God had hiervoor al gewaarschuwd. Er is ook een groep die zegt dat de vervulling van die belofte de Gemeente is. Dat de Gemeente (het geestelijke Israël) de plaats van Israël (het natuurlijke Israël) heeft ingenomen.

Bij sommige mensen draait hun hele leven om Israël. Zij gaan daar zo ver in dat zij zich weer onder de wet brengen, in plaats van dat zij uit genade leven. Zij denken dat ze gered worden door de Joodse rituelen te doen, in plaats van door wat Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis. Daarom brengen ze allerlei Joodse tradities terug en gebruiken alleen nog maar Jezus’ Joodse naam (Yeshua HaMashiach).

Vergeet nooit dat Jezus’ dood en opstanding ons het eeuwige leven geven en niet de tradities, ceremonies en rituelen (joods, katholiek, of van welke godsdienst dan ook!). Voor anderen speelt Israël geen enkele rol meer. Zij zijn zelfs zo fel tegen de Joden en vinden dat zij onrechtmatig het land bezetten. Dit laatste klopt zeker niet als je de Bijbel leest.

Israël, het volk en het land, is van God. En Hij heeft het gegeven aan het nageslacht van Abraham en Sara. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo zijn. Wij kunnen nog steeds zien dat God met Zijn volk is, door het grote wonder dat Hij heeft gedaan. Na een periode van een paar duizend jaar, heeft Hij in 1948 Israël weer een eigen land gegeven en tot een eigen staat gemaakt.

Hiermee gingen verschillende profetieën in vervulling en worden verschillende menselijke gedachten over Israël tot leugen gemaakt, die gegroeid waren in de kerk tijdens de donkere eeuwen.

Over de studie
In deze studie laat ik verschillende manieren zien hoe je naar Israël kunt kijken. Met dit artikel wil ik het niet moeilijker maken en zeker geen verwarring brengen. Volgende maand gaan we verder met deze eindtijdstudie over Israël. We moeten begrijpen dat Gods plan met Israël een hele belangrijke rol speelt in de gebeurtenissen van de eindtijd. Israël is als een klok aan de muur, die laat zien hoelang het nog duurt tot het einde van deze wereld.

Lees meer over Israël en de eindtijd in DEEL 2

Tags:
Next Post

Abraham DEEL 1