Eindtijdstudie DEEL 2

Als we Gods Woord kennen en vandaag kijken naar alle gebeurtenissen in de wereld, dan weten we dat we in de ‘eindtijd’ leven. Het zal niet lang meer duren voordat Jezus terugkomt. In de eindtijdstudies van de komende maanden vind je antwoorden op allerlei vragen. Deze maand deel 2 van deze studie over Israël en de eindtijd.

Terug naar het begin
Het is moeilijk om een makkelijk antwoord te geven op de vraag wanneer de tijd voor deze wereld afgelopen is. Je kunt het zo diep en ingewikkeld maken dat we alleen maar in verwarring of angst gaan leven. En dat is niet de bedoeling.

Maar het is wel nodig dat wij, als christenen, iets weten over de eindtijd, de antichrist, de terugkomst van Jezus, de opname van de Gemeente (dat Jezus komt om ons te halen), enz. De meesten willen graag gelijk lezen over de bloedmanen, het nummer van het beest, de draak enz.

Deze onderwerpen gaan we zeker ook bespreken. Maar om ze (een beetje) te kunnen begrijpen en er echt wat aan te hebben, moeten we toch ergens anders beginnen. Wil je een begrip krijgen van de tijden en hoe dingen zullen gaan, dan moet je kijken naar het begin en wat God gezegd en beloofd heeft.

Je kunt geen goede en volledige studie over de eindtijdgebeurtenissen houden, zonder te kijken naar Israël. Vorige maand keken we naar het begin van Israël (het begon bij Abraham) en het verbond dat God met hem heeft gesloten.

Dit verbond is niet verbroken en de beloften die God heeft gemaakt, hebben nog steeds effect op wat er vandaag en in de toekomst zal gebeuren. God heeft bijvoorbeeld gezegd dat wie Abraham zegent, gezegend zal zijn en wie hem vervloekt, vervloekt zal zijn (Genesis 12:3).

We hebben het dus gehad over GODS VOLK. Nu gaan wij door over ISRAËL. We kijken naar een andere belangrijke manier hoe de Bijbel laat zien dat God Israël niet heeft opgegeven. Onthoud: we proberen dit onderwerp niet van één kant te laten zien, maar we bekijken het uit verschillende standpunten die er in de kerk zijn.

Gods volk, Zijn koninkrijk
God zei tegen Israël:

‘U zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn.’ – Exodus 19:6

Gods doel voor Israël was om een vuurtoren te worden voor de wereld. Door hen zou Hij een cultuur bouwen, waardoor Gods gerechtigheid en glorie gezien zouden worden op de aarde. Een priester staat tussen God en het volk. Israël zou, als koninkrijk van priesters, staan tussen God en de rest van de volken.

Helaas faalde Israël in deze roeping. Zij keerden zich van God af en verhardden hun hart bij de grens van Kanaän. Eenmaal in het beloofde land, gingen zij allemaal hun eigen weg. Maar God had een plan om Israël te redden en van hen een koninkrijk voor Zijn glorie te maken. Deze keer was het plan om een herdersjongen uit Bethlehem te veranderen in een machtige koning.

Gods verbond met David
Toen koning David op het toppunt van zijn macht was, maakte hij tekeningen om een geweldige tempel te bouwen, een huis voor God. Maar God zei tegen David dat Hij Zelf degene was die aan het bouwen was. Niet een tempel voor Zichzelf, maar Hij zou het ‘huis van David’ bouwen. Een nakomeling van David zou voor eeuwig op de troon regeren. Lees 2 Samuël 7:1-16.

Misschien zeg je: ‘Maar er staat niet dat dit een verbond is dat niet verbroken zal worden.’ Lees dan wat God zegt door de psalmist:

‘Ik heb een verbond gesloten met Mijn uitverkorene, Ik heb Mijn dienaar David gezworen: Ik zal uw nakomelingen tot in eeuwigheid stand doen houden, uw troon bouwen van generatie op generatie.’ – Psalm 89:4-5

De koninklijke geslachtslijn van David
In het Nieuwe Testament lezen we (meer dan 1 keer!) de geslachtslijn van het volk Israël (Mattheüs 1:1-16 en Lucas 18:35-39). De engel zei:

‘Hij zal een groot man zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.’
– Lucas 1:32-33

1. De verstotenen hadden hun hoop hierop gevestigd:

‘En zie, een Kananese vrouw, die uit dat gebied kwam, riep naar Hem: Heere, Zoon van David, ontferm U over mij! Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten.’
– Mattheüs 15:22 (lees ook Lucas 18:35-39)

2. Het is noodzakelijk voor het evangelie:

‘Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God, dat Hij tevoren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften, ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David.’ – Romeinen 1:1-2

3. De apostelen bevestigen dit ook:

‘En nadat Hij hem had afgezet, verwekte Hij David voor hen tot koning; Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden: Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar Mijn hart, die alles zal doen wat Ik wil. Uit zijn nageslacht heeft God voor Israël, volgens de belofte, de Zaligmaker Jezus doen voortkomen … En dat Hij Hem uit de doden heeft doen opstaan om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft Hij zó gezegd: Ik zal u de weldaden van David geven, die betrouwbaar zijn.’
– Handelingen 13:22-23, 34

4. En Jezus Zelf heeft het gezegd:

‘Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.’
– Openbaring 22:16

Altijd een koning uit het huis van David op de troon Davids zoon Salomo. En de vele koningen na hem waren niet die geweldige koning die in eeuwigheid zou regeren. Jezus wel! Jezus, de Messias (Redder), moet regeren vanaf Davids troon, en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. De vragen zijn dus: hoe en wanneer?

In de kerk zijn hier verschillende ideeën voor.
Hier volgen er een paar:

1. Jezus komt terug en gaat regeren vanuit Jeruzalem
Toen Jezus geboren werd in Bethlehem, had Hij het recht om te regeren. Maar Zijn eigen volk wilde Hem niet als koning erkennen. Daarom kon Zijn koninkrijk – volgens sommigen – niet in volheid komen.

Zij verwachten dat Jezus na de 7 jaren van verdrukking zal terugkomen om alsnog Zijn plaats in te nemen op de troon van David (letterlijk). Dan zal Hij van daaruit (Jeruzalem) regeren over de wereld. Dit zal een tijd van geweldige vrede en voorspoed brengen.

Het volk Israël zal zich bekeren van de zonde dat zij Hem hebben verworpen en Jezus zal hun zonden wegdoen en het hele land reinigen. Zij zullen een nieuw hart ontvangen en hun land zal hersteld worden.

2. Jezus is nu al Koning op de troon van Zijn Vader, maar Hij komt ook regeren op aarde
Een andere groep denkt dat Jezus de troon van David erfde toen Hij terugging naar de Vader in de hemel. Daar ging Hij zitten aan de rechterkant van Zijn Vader en Hij is Koning voor eeuwig. Het verbond met David werd in hun ogen vervuld toen Hij opstond uit de dood.

Nooit meer zou Hij sterven en altijd zal Hij regeren als Koning. Hij regeert nu al over Zijn volk (geestelijk) en als Hij terugkomt, zal Hij Zijn plaats innemen. Hij is al als Koning ‘ingezegend’, maar zij hebben een ander idee wanneer Hij hier op aarde zal regeren.

3. Jezus regeert nu al en Israël als volk en land hoeft niet hersteld te worden
Weer anderen vinden het helemaal niet nodig dat het volk van Israël hersteld wordt. Voor hen is het verbond met David gemaakt met Jezus als troonopvolger in gedachten. En daarom is het volgens hen niet nodig dat het land en volk Israël blijft bestaan en hersteld wordt. Het huis dat Salomo bouwde, was een tijdelijk en aards beeld van de tempel die Jezus zou bouwen in de geest (die bestaat uit alle kinderen van God).

Jezus is de sleutel
Hoe we ook denken dat het precies zal gaan, één ding moet voor ons allemaal duidelijk zijn: Jezus is de absolute sleutel in de vervulling van Gods beloften.

‘Hij zal de sleutel van het huis van David dragen. Niemand zal kunnen openen of sluiten zonder Zijn toestemming.’ – Jesaja 22:22

‘Dit zijn de woorden van Hem Die heilig en echt is, Die de sleutel van het nieuwe Jeruzalem heeft, Die binnenlaat wie Hij wil en buitensluit wie Hij wil.’ – Openbaring 3:7

Door de mond van Paulus bevestigt God dit:

‘Wat Hij zegt, doet Hij. Hij maakt al Gods beloften waar, hoeveel het er ook zijn. En omdat Hij Gods ‘ja’ is, worden wij gedrongen daar ‘amen’ op te zeggen, tot eer van God.’
– 2 Korinthiërs 1:20

Voor de duidelijkheid
We hebben in deel 1 van deze studie gesproken over Gods volk, door Hem gemaakt, uitgekozen en aangewezen. In dit deel hebben we het gehad over Gods Koninkrijk en Koning Jezus. Volgende keer zullen we Gods priesters en het priesterschap behandelen.

Begin je te zien hoe belangrijk het begin is om te begrijpen hoe het zal gaan aan het einde?

God houdt Zich aan Zijn verbond en Hij maakt al Zijn beloften waar. Dit zien we heel duidelijk aan Israël. In onze tijd zien we hoe Hij Zijn volk van de uithoeken van de aarde terugbrengt naar het land dat Hij eens en voor altijd heeft beloofd aan Abraham en zijn nageslacht.

Het koningschap, dat Hij begon met de man naar Zijn hart, David, houdt Hij in stand door Zijn Zoon, de volmaakte en eeuwige Koning, aan Wiens Koninkrijk geen einde zal komen. Zijn Koninkrijk heeft Hij gevuld en is Hij aan het vullen met Zijn kinderen, die Hij gemaakt heeft tot Zijn priesters.

‘… en wij danken Hem dat Hij u in staat stelt om te delen in de heerlijke erfenis, die toebehoort aan Zijn volk dat in het licht leeft. Want God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis en ons een plaats gegeven in het Koninkrijk van Zijn Zoon, Die Hij liefheeft. Hij kocht onze vrijheid met Zijn bloed en daardoor ontvingen wij vergeving voor al onze zonden.’ – Colossenzen 1:12-14 (Lees het hele hoofdstuk!)

Lees meer over Israël en de eindtijd in DEEL 3

Tags:
Next Post

Pasen: Leven na de dood