Eindtijdstudie DEEL 3

Als we Gods Woord kennen en vandaag kijken naar alle gebeurtenissen in de wereld, dan weten we dat we in de ‘eindtijd’ leven. Het zal niet lang meer duren voordat Jezus terugkomt. In de eindtijdstudie van de komende maanden vind je antwoorden op allerlei vragen. Deze maand deel 3 van Israël en de eindtijd.

Hoe jij kijkt naar en denkt over Israël, bepaalt hoe jij denkt dat de dingen zullen gaan in de eindtijd.

Israël is belangrijk
We hebben de afgelopen maanden gesproken over Israël; Het is Gods volk en Hij heeft het gemaakt, uitgekozen en aangewezen. Ik hoop dat je begint te zien hoe belangrijk het is om het begin te kennen, als je wilt begrijpen hoe het zal gaan aan het einde. God houdt Zich aan Zijn Woord en Hij laat Zijn Woord uitkomen. Dit zien we heel duidelijk aan Israël.

In onze dagen en tijd zien we hoe Hij Zijn volk van alle uithoeken van de aarde terugbrengt naar het land dat Hij eens en voor altijd heeft beloofd aan Abraham en zijn nageslacht. Het koningschap, dat Hij begon met de man naar Zijn hart, David, houdt Hij in stand door Zijn Zoon, de volmaakte en eeuwige Koning. Aan Zijn Koninkrijk komt geen einde.

Gods plan gaat door
Aan de ene kant geloven zo veel mensen niet meer in de God van de Bijbel, en aan de andere kant zijn er zo veel verschillende religies en godsdiensten. Toch zien we dat God gewoon doorgaat om Zijn plan in vervulling te laten gaan. Er is zo veel chaos in de wereld en de wereldleiders willen allemaal hun eigen agenda uitvoeren. Maar God beweegt alles links of rechts, zoals het nodig is, om Zijn Woord waar te maken. Hij heeft gesproken, en het zal allemaal gaan zoals Hij gezegd heeft!

Wat je moet weten…
De Bijbel laat zien dat God het belangrijk vindt dat wij ‘iets’ weten over de eindtijd, over wat er gaat gebeuren, wie de ‘Helden’ en wie de ‘Schurken’ (zullen) zijn. Al begrijpen we niet alles, al zijn er verschillende uitleggingen, al zullen we nooit de datum kunnen zeggen wanneer Jezus terugkomt of wanneer deze tijd eindigt, moeten we niet onwetend zijn over wat er allemaal staat te gebeuren.

Als je de Bijbel leest en bestudeert, zul je de ‘puzzelstukken’ (dingen die er om je heen gebeuren en op het wereldtoneel) gaan zien en herkennen. Ook al weet je niet precies waar alle puzzelstukken passen, is de Bijbel het meest actuele boek ooit! Meer up-to-date dan de krant van morgen.

God is aan het werk
Terwijl alles zo donker om ons heen is, mogen we zien dat God aan het werk is. Dit maakt dat je enthousiast en benieuwd wordt naar wat God gaat doen. Het maakt ook dat je meer met en voor God gaat leven. En je gaat zien hoe heel erg nodig de kracht van de Heilige Geest in je leven is. Je zult ook je familie en vrienden gaan vertellen wie Jezus is en dat zij Hem moeten aannemen, omdat zij anders voor eeuwig verloren zijn.

Het volk van de belofte
In de Bijbel lezen we dat God beloften heeft gegeven aan Abraham en zijn nageslacht en dat Hij die allemaal zal laten uitkomen. De Joden zijn de kinderen van God van Zijn belofte. God wil dat zij in die beloften blijven geloven, en Hij zal Zijn beloften waarmaken.

Het volk van een eeuwig koningschap
Hij heeft vanuit de Joden ons een eeuwige Koning gegeven (Jezus, Gods Zoon) en wij horen ook bij Zijn Koninkrijk, doordat wij door de wedergeboorte kinderen van God zijn geworden. Al vanaf het begin was de hoop en roeping van Israël om een ‘Internationale Bediening’ te hebben. De glorie van God zou op Israël zijn, en alle volken zouden kunnen drinken van de overvloed van Gods genade op Zijn volk.

Priesters voor God
Hier hoort zeker ook het ‘Priesterschap’ bij, dat God begonnen is met de Joden. Hogepriester kon niet iedereen worden. In het Oude Testament mochten alleen Aäron en zijn nageslacht hogepriester zijn. Zij waren daarvoor uitgekozen en aangesteld. We weten dat Jezus gekomen is als de enige en echte Hogepriester en dat Hij nu en voor altijd die bediening uitvoert. Er is geen plaats meer voor iemand anders (ook niet vanuit het nageslacht van Aäron) om nog Hogepriester te zijn.

‘De mensen konden daardoor niet gered worden. Daardoor lukte het niemand om recht voor God te staan. Maar nu hebben wij een veel betere hoop, want Christus maakt het voor ons met God in orde, zodat wij bij Hem mogen komen. God zwoer dat Christus altijd priester zou zijn, wat Hij nooit van andere priesters heeft gezegd. Alleen tegen Christus zei Hij: ‘De Here heeft een eed afgelegd en zal er nooit van terugkomen: U bent priester voor altijd.’’
– Hebreeën 7:19-21

Ook jij bent geroepen om een priester van God te zijn. In de Bijbel staat dat God ons allemaal tot priesters in Zijn huis wil maken:

‘Maar zo zijn jullie niet. Jullie zijn door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn; mensen die voor God zijn af-gezonderd om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is, Die jullie geroepen heeft om vanuit de duisternis naar Zijn heerlijk licht te komen. Vroeger hoorde jullie bij een volk dat niet bij Hem hoorde; nu zijn jullie zelf het volk van God! Vroeger wisten jullie niet hoe goed en vriendelijk God is; nu hebben jullie Zijn goedheid zelf ervaren.’ – 1 Petrus 2:9-10

‘Hij heeft ons bijeengebracht in Zijn Koninkrijk en ons tot priesters van Zijn God en Vader gemaakt. Voor Hem is alle lof en eer! Hij regeert voor altijd en eeuwig! Amen.’
– Openbaring 1:6

‘En wij danken Hem dat Hij jullie in staat stelt om te delen in de heerlijke erfenis, die toebehoort aan Zijn volk dat in het licht leeft. Want God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis en ons een plaats gegeven in het koninkrijk van Zijn Zoon, Die Hij liefheeft. Hij kocht onze vrijheid met Zijn bloed en daardoor ontvingen wij vergeving voor al onze zonden.’ – Colossenzen 1:12-14

Gods doel is niet alleen om mensen de hemel in te krijgen. Het is altijd Gods plan geweest om Zijn glorie en heerlijkheid te laten zien in het hele universum door Jezus heen. God zegt het zo mooi door de mond van de apostel Paulus:

‘Hij verlangde ernaar ons het geheim bekend te maken waarom Hij Christus heeft gestuurd. Hij heeft besloten alles in de hemel en op aarde bijeen te brengen onder het absolute gezag van Christus, als de tijd ervoor gekomen is. Door onze eenheid met Christus zijn wij het eigendom van God geworden. Dat is altijd de bedoeling geweest van Hem, Die alles doet zoals Hij Zelf wil en goed vindt. Hij wilde dat wij, Joden, die al zo lang gewacht en gehoopt hebben dat de Christus zou komen, Hem zouden prijzen en eren. En niet alleen wij, maar ook jullie, die de waarheid hebben gehoord, het goede nieuws dat jullie redding is. Toen jullie in Christus gingen geloven, gaf God jullie de Heilige Geest, Die Hij had beloofd als een bewijs dat jullie van Christus zijn.’ – Efeziërs 1:9-13

Jezus is ook de Alfa en Omega
In Openbaring 1:8 zegt God, de Heer, dat Hij de Alfa en de Omega is. Het begin en het einde. Alfa en Omega zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. In hetzelfde Bijbelboek worden deze woorden gebruikt om Jezus te beschrijven:

‘Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde … Ik, Jezus, heb Mijn engel gestuurd opdat jij dit allemaal aan de gemeenten zult vertellen. Ik ben zowel de wortel als de nakomeling van David. Ik ben de schitterende morgenster.’
– Openbaring 22:13, 16

God heeft alles door Jezus, het Levende Woord, gemaakt en brengt ook alles in Hem samen om weer één te zijn met Hem. Jezus is de Pionier en Degene die alles perfect maakt. De Bijbel zegt dat wij onze ogen op Hem moeten houden. Het is belangrijk om niet je ogen te richten op alle gebeurtenissen die God doet in de eindtijd, of alleen maar te denken: als ik maar in de hemel kom!

Er komt een einde aan de wereld zoals we die nu kennen. Maar dit (het einde van deze tijd) is niet waar het hele universum naar uitziet. Waar de hele schepping naar uitziet, naar verlangt, smacht en hunkert, is de openbaring van Jezus. En met Hem de hele grote groep van broeders en zusters die door Hem verlost en bevrijd zijn. Een menigte die niet te tellen is.

‘Maar wat voor lijden wij hier ook doormaken, het valt in het niet bij de schitterende heerlijkheid die God ons straks zal laten zien. De schepping ziet hunkerend uit naar het moment waarop zal blijken wie de zonen van God zijn. De hele schepping is namelijk onderworpen aan dood en verval, hoewel niet uit eigen vrije wil. God heeft dat gedaan als gevolg van de zonde. Maar er is hoop! Ook de schepping zal bevrijd worden uit de macht van dood en verval en dezelfde heerlijke vrijheid krijgen als de kinderen van God. Wij weten dat de hele schepping in afwachting van dat grote moment nog altijd zucht en kreunt. Dat geldt ook voor ons. Ook al hebben wij, als een voorproef van het nieuwe leven, de Heilige Geest ontvangen. Wij zuchten ook en hunkeren naar de dag dat ons lichaam zal worden verlost van ziekte en dood.’ – Romeinen 8:18-23

God wil ons maken tot priesters in Zijn huis, met Jezus als onze eeuwige Hogepriester. God wil niet zomaar de hemel vol maken met mensen die vreemden voor Hem zijn. Het begrijpen van dit onderwerp, zoals beschreven in het Oude en Nieuwe Testament over de roeping en rol van Israël en nu ook de Gemeente als priesters, helpt je om te zien wat God aan het doen is in onze tijd.

Het helpt je om te zien hoe jij door God bent uitgekozen, wat Jezus voor jou gedaan heeft en wie je nu bent in Christus. Maar ook dat Hij ons aan het klaarmaken is om voor eeuwig met Hem te zijn. Het helpt je ook om te zien wat Gods doel met je leven is en hoe Hij je wil gebruiken in deze tijd.

Maar het geeft je ook een helder beeld van wie de Joden zijn, hoe zij uitgekozen zijn door God en niet zichzelf hebben uitgekozen. Je gaat begrijpen waarom zij doen wat zij doen en waarom de duivel hen haat. En je gaat dat volk liefhebben, hen dankbaar zijn en voor hen bidden.

Het komt hierop neer: God is iets geweldigs met hen begonnen toen Hij hen uitkoos om priesters te zijn voor de hele wereld. Hij heeft in Zijn Zoon, Jezus, ‘perfect’ gemaakt wat niet volmaakt was, en door Hem zijn wij allemaal in Zijn plan betrokken.

Dit was het laatste deel over Israël. Maar we zullen in deze serie over de eindtijd nog wel terugkomen op Israël. Als je namelijk gelooft dat Israël een belangrijke rol zal spelen in de eindtijd, dan weet je dat wat er daar gebeurt, invloed zal hebben op alles wat er hier gebeurt.

Denk niet te gauw: dit gaat te diep voor mij; ik begrijp het niet… Ga Gods Woord bestuderen. We hebben in The Blessing Family Bookstore veel goede boeken over dit onderwerp. Laat de Heilige Geest je helpen terwijl je je erin verdiept!

Lees meer over de eindtijd in DEEL 4!

Tags:
Next Post

POINT: Gods WOW-factor DEEL 1