Eindtijdstudie DEEL 5

Als we Gods Woord kennen en vandaag kijken naar alle gebeurtenissen in de wereld, dan weten we dat we in de ‘eindtijd’ leven. Het zal niet lang meer duren voordat Jezus terugkomt. In de eindtijdstudies van de komende weken vind je antwoorden op allerlei vragen.

Waarom is eindtijdstudie zo moeilijk?

Zo ingewikkeld en moeilijk hoeft het allemaal niet te zijn of te worden. Maar het kan wel eens verwarrend zijn. Oprechte en goed bekend staande christenen en kerken komen niet allemaal tot dezelfde conclusie over bepaalde kernpunten van de eindtijdstudie. En dit maakt het verwarrend voor ons. Wie heeft nu gelijk? Wie moet ik geloven?

Als eerste is het belangrijk dat we gaan zien en goed kunnen onderscheiden wat bij ‘essentieel’ en wat bij ‘niet essentieel’ hoort. Je zou de meningsverschillen in drie categorieën kunnen verdelen:

  1. Hoogst essentieel
  2. Hoogst belangrijk
  3. Bijzaken

1. Hoogst essentieel
Er zijn basis doctrinepunten die het fundament van ons geloof zijn. Bijvoorbeeld het geloof in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is, waarin wij Zijn plan vinden voor de mensheid. Dat de mens in zonde is gevallen en dat alleen door Jezus de relatie hersteld kan worden met God.

Dat Jezus de Christus is die volledig God is en volledig mens is geworden. Dat Hij voor ons gestorven is aan het kruis, begraven is in het graf en na drie dagen is opgestaan uit de dood. Dat Hij altijd geweest is en altijd zal zijn. En dat Hij voor ons zal terugkomen.

Zo zijn er nog enkele belangrijke kernpunten van ons geloof, waarover geen andere mening mogelijk is, omdat je daarmee het christendom zelf zou afwijzen.

2. Hoogst belangrijk
Hier gaat het om zaken waarover christenen het niet altijd met elkaar eens zijn en die zo belangrijk zijn dat het scheiding brengt. Om deze reden heb je de verschillende denominaties. Het meningsverschil kan gaan over de doop door onderdompeling, de plaats en bediening van vrouwen in de gemeente, enz.

3. Bijzaken
Dit is niet echt het juiste woord ervoor, omdat het nog steeds over belangrijke dingen gaat. Maar wat we ermee willen zeggen, is dat we het met elkaar eens zijn dat we het niet met elkaar eens zijn. Dat we het verder loslaten en elkaar respecteren, omdat het niet ons fundament van geloof aantast.

Wij zijn het er bijvoorbeeld over eens dat Jezus zal terugkomen. (Dat is een essentieel geloofspunt.) Maar wanneer zal Hij terugkomen? Voor, tijdens of na de grote verdrukking? Waar vindt het duizendjarig vrederijk plaats? Het gaat hier dus meer over de timing en volgorde, en niet over de evenementen zelf.

Hoe lezen we de Bijbel?
Waarom de verschillen en verwarring? Dit heeft te maken met hoe wij de Bijbel lezen. De Bijbel is Gods Woord. Hoewel het Woord van God is geschreven door verschillende schrijvers, heeft het maar één Auteur: God Zelf! Hoe lees jij de Bijbel? En hoe geven uitleggers hun interpretatie?

In de Bijbel lezen we gedeeltes die een:

  1. Letterlijke verklaring hebben
  2. Typologische uitleg hebben
  3. Morele waarschuwing geven
  4. Hemelse openbaring geven
  5. Profetische boodschap hebben

Een Schriftgedeelte moet dus wel juist gelezen en uitgelegd worden. En soms overlappen de betekenissen elkaar. Dit maakt het wel eens moeilijk en zorgt ervoor dat we niet altijd tot dezelfde conclusie komen, zeker over zaken van de eindtijd.

1. Letterlijke verklaring
We vinden in de Bijbel de geschiedenis van de mens, het volk van Israël en de Gemeente. Hiervoor neem je alles letterlijk wat geschreven staat. Als je bijvoorbeeld over ‘de tempel’ leest, gaat het hier echt over een gebouw van hout en steen.

2. Typologische uitleg
Hiermee bestuderen we hoe een passage uitleg geeft over andere zaken, die we anders nooit hadden begrepen. Als we over een rots lezen, kan dat gaan over Jezus. Egypte kan het oude leven in slavernij voorstellen, en het woord ‘tempel’ zou kunnen gaan over het volk van God of de Gemeente.

3. Morele waarschuwing
Hierin zoek je naar wat God zegt over hoe wij als christenen zouden moeten leven. Hoe we moeten denken, spreken en leven. Hij geeft waarschuwingen, regels en richtlijnen. Het woord ‘tempel’ zou het meest innerlijke deel van de menselijke ziel kunnen betekenen.

4. Hemelse openbaring
Wat zegt het over de eenheid en relatie die wij met de Vader hebben in Christus Jezus? Het woord ‘tempel’ kan de eenheid symboliseren die wij met God hebben en zullen hebben.

5. Profetische boodschap
Dit zijn zaken die inmiddels al vervuld zijn of nog vervuld moeten worden. Hier kan het woord ‘tempel’ soms letterlijk bedoeld worden als gebouw, maar het kan ook typologisch of geestelijk bedoeld worden.

Dan moet je ook wel eens kijken naar wat de schrijver ermee wilde zeggen in de tijd dat het geschreven werd. Er staat bijvoorbeeld in de Bijbel dat het voor een rijk persoon moeilijker is om het Koninkrijk van God binnen te gaan, dan voor ‘een kameel om door het oog van een naald te kruipen’ (Marcus 10:25). Dit moet je niet letterlijk lezen, maar begrijpen vanuit de gewoonte van die tijd.

Naast de grote poort was er een kleine poort. Als een reiziger arriveerde wanneer de grote poort gesloten was, moest hij door de kleine zij-ingang. Hiervoor moest zijn kameel ontdaan worden van alle bagage en moest hij er op zijn knieën doorheen. Dit was lastig, onprettig en kostte veel tijd. Dit is iets wat in onze cultuur en tijd niet voorkomt. Hierdoor begrijpen veel mensen dit gedeelte niet of hebben ze er vreemde ideeën door. Als het eenmaal wordt uitgelegd, krijgt het betekenis.

Zo zijn er dus verschillen in cultuur, tijd en taal. ‘De luister van de Heer’ heeft niets te maken met luisteren naar de Heer, maar alles met de majesteit, schoonheid en grootheid van God.

Het is dus belangrijk dat wij goed begrijpen hoe wij de Bijbelgedeelten over de eindtijd moeten lezen. We lezen over zegels, paarden, allerlei beesten met horens op hun hoofd, de draak, schalen met vuur, en nog veel meer. Begrijp je nu waarom we niet altijd dezelfde conclusie hebben?

Wees voorzichtig. Laat je niet misleiden. Kom niet in verwarring. Maar blijf het Woord van God bestuderen en lees in DEEL 6 de essentiële waarheden van de eindtijd!

Tags:
Next Post

Gods WOW-factor DEEL 3