Eindtijdstudie DEEL 6

Als we Gods Woord kennen en vandaag kijken naar alle gebeurtenissen in de wereld, dan weten we dat we in de ‘eindtijd’ leven. Het zal niet lang meer duren voordat Jezus terugkomt. In de eindtijdstudies vind je antwoorden op allerlei vragen.

Apostolische geloofsbelijdenis

Niet lang na de geboorte van de gemeente in het Bijbelboek Handelingen, zien we dat vreemde uitleg en denkwijze de kerk wilden binnendringen. Lees de brieven van Paulus en je ziet hoe hij de gemeente corrigeerde, waarschuwde en onderwees. Hij en de andere apostelen – geleid door het Woord van God, het onderwijs van Jezus en de Heilige Geest – schreven brieven om ons in de juiste leer en doctrine te houden.

Steeds stonden er mensen op die een andere uitleg gaven en de christenen op een verkeerde weg brachten. Er waren mensen die niet luisterden naar de apostelen en zich van hen afsplitsten. Sommigen kregen een grote groep volgelingen. Dit is vandaag nog precies hetzelfde. Daarom heb je nu binnen het christendom hele denominaties die geloven in Christus, maar een valse leer en doctrine hebben.

Het gaat niet om weinig mensen. Denk aan de hele katholieke stroming waarin afgoderij zit, mensenverering en totaal afwijkend onderwijs dat totaal niet klopt met de Bijbel. Denk aan de mormonen, ontstaan door Joseph Smith, die essentiële Bijbelse waarheden verloochenen over Jezus.

Denk ook aan de Jehova’s getuigen, die een hele andere kijk op de dingen hebben. Ze zijn er heilig van overtuigd dat het de waarheid is, terwijl het niet klopt met wat de Bijbel leert. Zo zijn er nog een heel aantal stromingen. Sommige overduidelijk een valse leer (als je er zelf niet in zit), andere moeilijker te onderscheiden.

Al vroeg in de kerkgeschiedenis zag men dit en het gevaar dat dit met zich meebracht. Daarom kwamen zij bij elkaar en maakten samen de apostolische geloofsbelijdenis. Hierin vinden wij de essentiële doctrinepunten die we vinden in de Bijbel. Wij – samen met bijvoorbeeld Assemblies of God, Church of God, Foursquare enz. (grote, wereldwijde groepen van pinkstergemeentes) – houden ons aan deze doctrinepunten.

Essentiële waarheden over de eindtijd die christenen altijd geloofd hebben:

1. Jezus zal in lichamelijke vorm terugkeren naar de aarde

‘Maar wanneer dat allemaal zal gebeuren, op welke dag en welk uur, weet niemand. Ook de engelen in de hemel weten het niet. Alleen de Vader weet het. Als Ik, de Mensenzoon, terugkom, zal het net zo zijn als in de tijd van Noach. In die tijd voor de grote vloed ging alles gewoon door. Men at, dronk en trouwde tot het moment dat Noach de ark inging. De mensen merkten niets tot de grote vloed kwam en hen allen wegnam. Als Ik, de Mensenzoon, kom, zal het net zo gaan. Dan zullen twee mannen samen op het veld werken. De een zal worden meegenomen, de ander achterblijven. Twee vrouwen zullen bezig zijn koren te malen. De een zal worden meegenomen, de ander achterblijven. Wees er dus altijd klaar voor, want je weet niet wanneer Ik, jullie Here, kom. Door op wacht te staan, kan iemand voorkomen dat dieven in zijn huis inbreken. Zo kunnen ook jullie moeilijkheden vermijden, door altijd klaar te zijn voor Mijn onverwachte terugkeer als Mensenzoon.
– Mattheüs 24:36-44

‘Maar wanneer, op welke dag en welk uur deze dingen zullen gebeuren, weet niemand. De engelen niet en zelfs Ik niet. Dat weet alleen de Vader. Wees dus op je hoede en houd je ogen open! Want je weet niet op welk moment Ik terugkom! Je kunt het vergelijken met iemand die naar een ander land gaat en zijn knechten op zijn huis laat passen. Ieder van hen krijgt een taak. De portier moet op de uitkijk blijven staan. Kijk dus altijd naar Mij uit, want jullie weten niet wanneer Ik kom. Het kan ’s avonds zijn of midden in de nacht, tegen de morgen of als de zon al op is. Pas ervoor op dat je niet slaapt als Ik plotseling kom. Wat Ik tegen jullie zeg, zeg Ik tegen iedereen: blijf wakker! Kijk altijd naar Mij uit!’
– Marcus 13:32-37

‘Jezus is in de hemel opgenomen. Maar Hij zal net zo terugkomen als u Hem hebt zien weggaan.’ – Handelingen 1:11

‘Wij moeten vol verwachting uitkijken naar de tijd dat wij zijn heerlijkheid zullen zien, de heerlijkheid van onze grote God en Redder, Jezus Christus.’ – Titus 2:13

‘Zo zeker zal Christus – nu Hij eenmaal gestorven is om de zonden van vele mensen weg te nemen – nogmaals verschijnen, nu niet om de zonde weg te nemen, maar om ieder te redden die verlangend naar Hem uitziet.’ – Hebreeën 9:28

‘Nogmaals, vrienden, blijf één met de Here. Dan zullen wij Hem kunnen ontmoeten en ons niet voor Hem hoeven te schamen.’ – 1 Johannes 2:28

De meeste christenen geloven dat Jezus terugkomt. Maar er zijn wel een paar verschillen. Wij geloven dat Hij zal wederkomen om Zijn Gemeente te halen. Al zal Hij dan niet op de aarde komen, maar ons ontmoeten op de wolken. En dat Hij daarna zal komen op de Olijfberg, waarna het duizendjarig vrederijk zal aanbreken.

Binnen Pinksteren is er een verschil in geloof wanneer Jezus zal komen. Voor, tijdens of na de grote verdrukking? Dat Hij terugkomt, hoort bij de essentiële geloofsbelijdenis. Wanneer Hij zal wederkomen, behoort tot de bijzaken (niet essentieel). Er is ook verschil van mening wanneer het duizendjarig vrederijk zal starten. Maar dat er duizend jaar een vrederijk zal zijn, is duidelijk.

2. Ieder mens zal rekenschap moeten afleggen voor Christus en zal door Hem geoordeeld worden

‘Want Hij heeft een dag vastgesteld waarop Hij rechtvaardig over de mensheid zal oordelen, door een man die Hij daartoe heeft aangewezen. Om iedereen te garanderen dat Hij Zijn woord zal houden, heeft Hij die man uit de dood laten terugkomen.’ – Handelingen 17:31

‘Hij heeft ons opdracht gegeven dit nieuws bekend te maken en de mensen te verzekeren dat Jezus door God is aangesteld om recht te spreken over de levenden en de doden.’
– Handelingen 10:42

‘Want wij zullen allemaal eens voor Christus rekenschap moeten afleggen. Dan wordt alles blootgelegd. Ieder van ons zal krijgen wat hem toekomt, voor wat hij in zijn aardse lichaam heeft gedaan, goed of kwaad.’ – 2 Korinthiërs 5:10

‘Als Hij verschijnt om Zijn koninkrijk te stichten, zal Hij over de levenden en de doden oordelen.’ – 2 Timotheüs 4:1

Waar sommigen anders over denken, is of alle mensen tegelijk geoordeeld zullen worden (christenen en niet-christenen), of dat de gelovigen voor de ‘rechterstoel van Christus’ (2 Korinthiërs 5:10) en de ongelovigen voor de ‘grote witte troon’ (Openbaring 20:11-15) zullen staan.

De gelovige moet dan verantwoording afleggen voor wat hij met zijn leven als christen gedaan heeft. Omdat wij gered en vrijgekocht zijn en onze zonden zijn weggewassen, hoeven wij niet meer voor de witte troon te komen, omdat er voor ons geen veroordeling meer is.

De ongelovigen zullen voor de witte troon komen. En omdat zij daar zonder de vergeving in Christus staan, zullen zij daar hun straf horen en ontvangen. Wij geloven het laatste, dus dat we niet allemaal tegelijk voor Gods troon staan, omdat er door genade een duidelijk verschil is tussen de gelovigen en niet-gelovigen.

3. God zal alle mensen doen opstaan uit de dood
De een om het eeuwige leven met Hem in te gaan. De ander voor de eeuwige verdoemenis.

‘Dit is de eerste opstanding. De rest van de doden werd pas weer levend na die duizend jaar. Ik zag de doden, groot en klein, voor de troon staan. Er werden boeken opengedaan, ook het levensboek. En de doden werden op grond van hun daden geoordeeld, zoals het in de boeken geschreven stond. De doden kwamen overal vandaan, uit de zee, het graf en het dodenrijk, en zij werden allemaal geoordeeld naar wat zij hadden gedaan.’
Openbaring 20:5, 12-13

‘Want als het signaal klinkt, als een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Here Zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan.’ – 1 Thessalonicenzen 4:16

‘Ik geef hun eeuwig leven. Zij zullen nooit verloren gaan. Niemand kan hen van Mij afnemen.’ – Johannes 10:28

Er zijn er die denken dat iedereen tegelijk zal worden opgewekt in het einde der tijden. Anderen denken dat een groep opgewekt wordt bij de opname van de Kerk en de rest na het duizendjarig vrederijk.

3 thema’s die de gelovigen samenbrengen
Het is niet de bedoeling om ruzie met elkaar te maken; zeker niet over de dingen waarvan we nog maar moeten zien hoe het allemaal precies zal gaan. We proberen namelijk dingen te begrijpen die ons verstand te boven gaan of pas duidelijk worden als het er de tijd voor is. Misschien zien we het hier en daar anders, maar wat blijft, is wat Johannes schreef:

‘Ik, Johannes, ben uw broeder en deel in uw lijden omwille van het Koninkrijk van Jezus. Net als u blijf ik Hem trouw, dwars door alles heen.’ – Openbaring 1:9

Hij begint met ‘Ik ben uw broeder’ en zegt daarna dat we samen delen in het lijden. We zijn deel van het Koninkrijk van Jezus. We moeten trouw blijven.

Jij en ik zijn opgenomen in het Koninkrijk van God door wat Jezus voor ons gedaan heeft. We gaan door tijden van moeilijkheden en lijden heen, waarin ons geloof op de proef wordt gesteld. We moeten, ondanks al deze dingen, trouw blijven en geduldig doorzetten, totdat Jezus ons komt halen. •

Tags:
Next Post

POINT: Gods WOW-factor DEEL 4