Inspiratie - Er is hoop

Er is hoop!

Eenvoudig en kinderlijk geloof in Jezus is de sleutel om genezing en bevrijding te ontvangen. Vanuit zijn medische achtergrond schrijft huisarts Peter Reis dat er hoop is in elke situatie.

Geloof en ongeloof
Hoeveel geloof heb je nodig om genezing te ontvangen? Ik denk niet dat het om de hoeveelheid geloof gaat, maar eerder om de vasthoudendheid ervan, hoe klein het geloof ook is. Geloof dat het Woord van Jezus waar is, dat God onze Vader is en dat Hij ons liefheeft.

Het is niet Gods wil dat je ziek bent. Jouw lijden betekent voor Hem dat Hij met je meelijdt. Jouw verdriet betekent voor Hem met ontferming bewogen zijn. Veel mensen denken dat God ziekte stuurt als straf voor hun zonden. Ook al kan hier een verband tussen zijn, Jezus heeft de straf voor al onze zonden al gedragen. Hij is gestorven in onze plaats!

Maar er is één zonde in de wereld die veel onmogelijk maakt: het ongeloof van de mens. God vraagt van ons dat wij geloof hebben in Zijn verlossing door Jezus’ dood en ­opstanding. En als het dode, gekruisigde lichaam van Jezus uit de dood werd opgewekt door Gods scheppende Geest, dan is de genezing van iemands lichaam daarbij vergeleken een peulenschil!

Obstakels

1. Ongeloof van mensen om jou heen
Jezus kon in Zijn eigen stad, Nazareth, bijna geen wonderen doen vanwege het ongeloof van de mensen.

2. Niet kunnen zien op de macht van God om het te doen
Ziekte kan je zo naar beneden drukken in gevoelens van machteloosheid en uitzichtloosheid, dat je je denken niet kunt concentreren op God en Zijn beloften. Besef dan dat God het zachtste, zwakste gebed hoort en verhoort.

3. De gedachte: ‘Dit is niet voor mij’
Jezus gaf Zijn discipelen de opdracht:

Vertel hun dat het Koninkrijk van de hemelen vlakbij is. Maak zieken gezond. Laat doden weer levend worden. Genees melaatsen. Verdrijf boze geesten. Jullie mogen er niets voor vragen, omdat je het zelf ook voor niets hebt gekregen. – Mattheüs 10:7-8

Hij legt geen beperkingen op welke mensen ze moesten genezen. In Lucas 10:9 zegt Jezus: ‘Genees de zieken.’ Sluit daarom jezelf niet uit. ­Genezing is ook voor jou!

4. De twijfel of God wel wil genezen
Sommige mensen beweren dat ziekte tot eer van God is. Maar in het algemeen zien we dat ziekte de menselijke geest afbreekt en leidt tot een negatieve berusting en moedeloosheid. Gezondheid is tot eer van God, zoals een goed functionerend mechanisme de ontwerper eer brengt. De Bijbel leert dat God een goede God is. Het is duidelijk dat een goede vader wil dat zijn kinderen gezond ­zijn.

5. Er is wel geloof, maar de kracht van Gods Geest ontbreekt
Soms is er wel geloof, maar is Gods kracht niet openbaar. De kracht van de Heilige Geest is ook aan de Kerk van vandaag gegeven, waarbij sommige mensen speciaal de gave van genezing hebben ontvangen. Houd je vast aan het woord:

De mensen die het geloven, zullen hieraan te herkennen zijn … zij zullen zieke mensen de handen opleggen en genezen. – Marcus 16:17-18

6. Een verkeerd begrip van wat ziekte is
Jezus laat ons in de Bijbel zien dat ziekte een geestelijke macht is met een eigen identiteit, die weerstand zal bieden aan het biddende kind van God. Er moet dus kracht openbaar komen, sterker dan de kracht en sterkte van de ziekte. Deze kracht maakt God openbaar door het gebed en het geloof in Christus. Jezus zegt:

Dit moet u vooral weten: als twee van u het hier op aarde eens zijn over iets dat u mijn hemelse Vader vraagt, zal Hij het voor u doen.’ – Mattheüs 18:19

7. De vraag: ‘Hoe geloof ik op de juiste manier?’
Je hoort wel eens het verwijt: ‘Als je niet geneest, heb je niet genoeg geloof.’ Of nog erger: ‘Als je niet geneest, is je geloof niet goed.’ Heel wat mensen zijn hierdoor in verwarring en geestelijke nood gebracht.

Het geloof dat genezing teweegbrengt, ontstaat daar waar de zieke Jezus ontmoet of Zijn Woord hoort. Het is een gave van God. Een ontspannen, kinderlijk geloof in genezing is hierbij belangrijk, waarbij God Zelf het tijdstip bepaalt waarop Hij Zijn beloften waarmaakt.

8. Vastzitten in negatief denken
Hoewel positief denken iets anders is dan ­geloven, werkt het wel mee in de goede richting. Iemand die dagelijks zegt: ‘Het zal morgen beter gaan’, bevordert ongetwijfeld het genezingsproces.

Gedachten van angst en pessimisme ­bewerken het tegenovergestelde. Het geheim is om jezelf de beloften van God over genezing toe te eigenen en ze te belijden. Wat Hij voor een ander heeft gedaan, kan Hij ook voor jou doen!

9. Het vasthouden aan bepaalde zonden
Wanneer een zieke om lichamelijke genezing bidt, maar geen herstel zoekt van zijn geestelijke mens, en bewust vasthoudt aan bijvoorbeeld wrok, liefdeloosheid, overspel, diefstal enz., maakt dat een herstel van zijn lichaam onmogelijk. Laat eerst door de heerlijke vergeving van God een nieuw fundament in je leven leggen: Jezus ­Christus!

De noodzaak van gebed
Er is een geweldige kracht in het gebed. Hier volgen een paar voorwaarden voor een vruchtbaar gebedsleven.

1. Bid met een oprecht hart

De HERE verafschuwt het offer van de goddelozen, maar een oprecht gebed doet Hem goed.– Spreuken 15:8

Het is belangrijk dat wij met een eerlijke houding in gebed tot Hem komen. Omdat wij allemaal gezondigd hebben (zie Romeinen 3:23), moeten wij eerst vergeving van God ontvangen.

2. Bid met je hele wezen, je hele hart
Hoe bidden wij met ons hele hart? Vaak komt er niet meer over onze lippen dan een wat oppervlakkig, verstandelijk en weinig hoopvol gebed. Het gaat erom wat je in je gebed legt; leg je de diepste nood in je gebed, of blijf je ­oppervlakkig? Geen afstandelijk gemompel, maar onze diepste beweegredenen moeten wij in ons ­gebed leggen.

3. Bid een gebed dat geworteld is in geloof in God
Hoe kun je bidden als je geen geloof hebt dat God luistert en gebeden verhoort? De Bijbel zegt dat voor God geen ding onmogelijk is. Toch zijn wij, ‘nuchtere’ mensen, vaak geneigd om te twijfelen. God kent je nood en legt niet alleen het ­bidden, maar daarbij ook het geloof in je hart.

4. Bid in overeenstemming met Gods wil
De Bijbel zegt duidelijk dat God met ontferming bewogen is over de zieken en mensen die geestelijk gebonden zijn, en dat Hij juist daarom Zijn Zoon naar de wereld stuurde, om genezing en bevrijding te brengen. Jouw gebed om genezing is dus zeker naar Zijn wil! ­De Bijbel zegt:

Wij weten dat Hij naar ons luistert als wij Hem iets vragen wat met Zijn wil overeenstemt.– 1 Johannes 5:14

Tot slot: als je bidt tot God, bid dan in ­Jezus’ naam. Waarom? Omdat er niemand ­anders is door wie je tot God kunt naderen. ­Jezus zei:

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader.’ – Johannes 14:6

Wat je in Mijn naam biddend vraagt, zal Ik doen. Want daardoor zal blijken hoe groot en machtig de Vader in Mij is.– Johannes 14:13

Lees ook: God kan jouw verloren jaren weer in goedmaken’

Tags: