Studie - De gaven van de Geest

Gaven van de Geest: 1 Korinthiërs 14 DEEL 1

De gaven van de Heilige Geest zijn onmisbaar in de Kerk van Jezus Christus. Het Lichaam van Christus zonder deze gaven is als een lichaam zonder ledematen. Als wij ons uitstrekken naar de gaven van de Geest, zal God deze uitdelen zoals Hij wil en zullen we een krachtig Lichaam vormen. In dit deel gaan we dieper in op 1 Korinthiërs 14.

In 1 Korinthiërs 14 wordt beschreven hoe de samenkomst van de gelovigen in goede orde moet verlopen ten opzichte van de gaven van inspiratie (spreken in tongen, vertolken van tongen en profeteren). De afgelopen drie studies hebben we beschreven wat die gaven inhouden en waarvoor ze bedoeld zijn.

In die studies hebben we verschillende teksten uit 1 Korinthiërs 14 bestudeerd. Maar er zijn nog een aantal punten uit dit hoofdstuk die belangrijk zijn om in deze studie te bespreken.

Het spreken in tongen en het profeteren
‘Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren. Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. En ik zou wel willen dat u allen in andere talen spreekt, maar vooral dat u profeteert. Immers, wie profeteert, is meer dan wie in andere talen spreekt, tenzij hij het uitlegt, opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt.’ – 1 Korinthiërs 14:1-5

Dit Bijbelgedeelte maakt een vergelijking tussen tongen en profetie. In vers 1 heeft het woord ‘vooral’ en in vers 5 de woorden ‘zou wel willen’ betrekking op de gaven van inspiratie en niet op alle negen gaven. Deze vergelijking wordt in het hele hoofdstuk doorgetrokken.

De drie gaven van inspiratie zijn alleen bedoeld om in de samenkomst van de gelovigen gebruikt te worden tot opbouw van de gemeente. De overige en grotere gaven zijn niet alleen bedoeld voor de opbouw van de gemeente en worden daarom niet in de vergelijking betrokken.

De opbouw van de gemeente
‘En nu, broeders, als ik naar u toe zou komen en in andere talen zou spreken, wat voor voordeel zou ik u brengen, als ik ook niet tot u zou spreken óf door openbaring, óf door kennis, óf door profetie, óf door onderricht? Dat geldt ook voor de levenloze dingen die geluid geven, of het nu een fluit is of een citer, als zij zich niet onderscheiden in hun klanken, hoe zal men weten wat op de fluit of op de citer gespeeld wordt? Want ook als de bazuin een onherkenbaar geluid geeft, wie zal zich gereedmaken voor de strijd? Zo is het ook als u door de taal geen goed verstaanbaar woord voortbrengt. Hoe zal dan begrepen worden wat er gezegd wordt? U bent dan namelijk als iemand die maar wat in de lucht spreekt. Er zijn, al naar het voorvalt, zoveel soorten geluiden in de wereld, en niet één daarvan is zonder eigen klank. Als ik dan de betekenis van het geluid niet ken, zal ik voor hem die spreekt een buitenlander zijn en zal hij die spreekt voor mij een buitenlander zijn. Zo ook u, als u naar geestelijke gaven streeft, zoek er dan naar om overvloedig te zijn in gaven tot opbouw van de gemeente. Daarom, laat hij die in een andere taal spreekt, bidden dat hij het mag uitleggen.’ – 1 Korinthiërs 14:6-13

In dit Bijbelgedeelte wordt uitgebreid stilgestaan bij het feit dat het spreken in tongen zowel verstaanbaar als onverstaanbaar kan zijn. Dit hangt ervan af of het samengaat met vertolking van tongen. De samenwerking van deze gaven is belangrijk om de gemeente op te bouwen.

Wanneer wij persoonlijk in onze binnenkamer in tongen spreken, wordt onze geest opgebouwd en is vertolking niet nodig, omdat het zijn doel bereikt. Maar wanneer wij in het openbaar spreken in tongen, kan de geest van de toehoorders niet worden opgebouwd als de tongentaal niet uitgelegd wordt.

Daarom is het belangrijk dat deze gaven in combinatie met elkaar werken, zodat de gemeente opgebouwd kan worden. Het spreken in tongen heeft als doel om de gelovigen in beweging te brengen. Maar het kan zijn doel niet bereiken als er geen vertolking is.

In verzen 7 en 8 wordt het spreken in tongen vergeleken met de klanken die geuit worden door muziekinstrumenten. De muziekinstrumenten doen twee dingen: ze produceren geluid en hebben een betekenis.

Wanneer er vroeger op de bazuin werd geblazen, was er een betekenis verbonden aan die klank. Wanneer de bazuin werd geblazen, wisten de Israëlieten dat ze moesten optrekken of juist moesten stoppen.

Zo is het ook met het spreken in tongen. Wanneer we in tongen spreken, zijn het niet zomaar lege klanken. De klanken die door de Geest van God uit ons binnenste stromen, hebben een betekenis. Maar die betekenis kan alleen tot uiting komen wanneer het wordt vertolkt.

Bidden in de geest en met het verstand
‘Want als ik in een andere taal bid, bidt mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht. Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. Ik zal met mijn geest lofzingen, maar ik zal ook met mijn verstand lofzingen. Want anders, als u dankzegt met uw geest, hoe zal hij die de plaats inneemt van de niet-ingewijde, amen zeggen op uw dankzegging, wanneer hij niet weet wat u zegt? Immers, u dankt wel op een mooie manier, maar de ander wordt niet opgebouwd. Ik dank mijn God dat ik in meer andere talen spreek dan u allen. In de gemeente echter wil ik liever vijf woorden spreken met mijn verstand, om ook anderen te onderwijzen, dan tienduizend woorden in een andere taal.’ – 1 Korinthiërs 14:14-19

Dit Bijbelgedeelte beschrijft het belang van een goede balans tussen het bovennatuurlijke en het natuurlijke en laat ons de juiste combinatie zien.

Zoals we al hebben beschreven, bouwt het spreken in tongen zonder vertolking de gemeente niet op. Maar al zouden wij in onze eigen tijd van gebed alleen spreken in tongen, dan zal het ook niet de juiste uitwerking hebben. Dan zou namelijk onze geest opgebouwd worden, terwijl ons verstand onvruchtbaar blijft. Daarom is het belangrijk om ook in ons persoonlijke gebed een goede balans te hebben.

De tongentaal wordt niet alleen beperkt tot spreken, maar kan ook geuit worden door te zingen. We kunnen met ons verstand lofzingen en God aanbidden met bestaande liederen. Maar we kunnen ook lofzingen door de Geest. Dan aanbidden we de Heer in tongen op nieuwe melodieën die ons worden ingegeven door de Geest.

Gelovigen kunnen alleen lofzingen in tongen wanneer zij de doop met de Heilige Geest hebben ontvangen en kunnen spreken in tongen. Ook is er een goede balans nodig tussen lofzingen met het verstand en lofzingen in tongen.

Tags:
Next Post

Nieuw Leven Augustus