Studie - De gaven van de Geest

Gaven van de Geest: de gave van profetie DEEL 1

De gaven van de Heilige Geest zijn onmisbaar in de Kerk van Jezus Christus. Het Lichaam van Christus zonder deze gaven is als een lichaam zonder ledematen. Als wij ons uitstrekken naar de gaven van de Geest, zal God deze uitdelen zoals Hij wil en zullen we een krachtig Lichaam vormen. In dit deel gaan we dieper in op de gave van profetie.

‘… aan een ander profetie.’ – 1 Korinthiërs 12:10

De gave van profetie is de belangrijkste van de inspiratie gaven. Het feit dat deze gave in 1 Korinthiërs 11-14 wel 22 keer wordt genoemd, laat zien hoe belangrijk de gave van profetie is. Het laat ook zien dat deze gave veel met zich meebrengt en daarom goed gebruikt moet worden. Hoe scherper het gereedschap, hoe voorzichtiger je ermee moet omgaan.

Profetie in haar simpelste vorm is een goddelijk geïnspireerde uiting en compleet bovennatuurlijk. Zoals het spreken in tongen een bovennatuurlijke uiting is in een onbekende taal, zo is de profetie een bovennatuurlijke uiting in een bekende taal. Profetie is een openbaring van de Geest van God en niet van het menselijke verstand (1 Korinthiërs 12:7).

Iedereen die de doop in de Heilige Geest heeft ontvangen, kan in het bezit zijn van de gave van profetie:

‘Want u kunt allen, de één na de ander, profeteren, opdat allen leren en allen bemoedigd worden.’ – 1 Korinthiërs 14:31

Wanneer de gave van profetie tot uiting komt, is de wil en het geloof van de mens werkzaam, maar niet het verstand. Daarom maakt het voor deze gave niet uit of het wordt geuit door iemand die geleerd is of niet. Alleen hun mond wordt gebruikt om goddelijke woorden te uiten.

De gave van profetie en de bediening van profeet
Een gelovige kan een ‘profeet’ worden genoemd als die profeteert door een uiting van de gave van de Geest. Maar tegelijkertijd kan je ook een profeet worden genoemd als je de bediening van profeet uitoefent.

Hoewel beiden dezelfde titel dragen, zijn er wel verschillen tussen de gave van profetie en de bediening van profeet. Het is belangrijk om deze verschillen te kennen. De bediening van profeet is een gave van Jezus aan de gemeente. De gave van profetie is een gave van de Geest die wordt gegeven aan individuele personen. De bediening van profeet wordt gegeven door God (1 Korinthiërs 12:28), terwijl de gave van profetie een instrument is waardoor de wil van de Geest van God geuit kan worden.

Er is een verschil in het ontvangen van een bediening en het ontvangen van een gave van de Geest. De bediening wordt gegeven door God. Je wordt door God geroepen en van Hem krijg je de kracht om die bediening uit te voeren. Het is niet de bedoeling om te streven naar bedieningen. In 1 Korinthiërs 12:31 en 14:1 worden wij opgeroepen om te streven naar de gaven van de Geest.

De gave van profetie en het voorspellen van de toekomst
Vaak wordt profeteren beschreven als het voorspellen van de toekomst. Maar dit is een verkeerde opvatting. Als wij de Bijbelse definitie bekijken in 1 Korinthiërs 14:3, wordt daar niet gesproken over het voorspellen van de toekomst. In de basis van het woord is ‘profeteren’ een middel om te spreken namens een ander.

In de Bijbel zijn er voorbeelden van profeten die iets vertellen over een gebeurtenis in de toekomst of een gebeurtenis die op dat moment niet zichtbaar was. Dat waren uitingen van de gave van profetie in combinatie met het woord van wijsheid of het woord van kennis. De gave van profetie kan vanuit zichzelf niets zeggen over de toekomst.

De gave van profetie en preken
Preken en profeteren zijn totaal verschillende dingen. Wanneer gepredikt wordt, wordt het denken van de mens met zijn kennis van het Woord door de Heilige Geest geleid. Wanneer geprofeteerd wordt, spreekt het denken van de Geest door de natuurlijke spraakorganen van de mens. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat tijdens een preek de spreker kan overgaan in het profeteren door een uiting van de gave van de Geest, als de Heilige Geest hem daarin leidt.

Het doel van de gave van profetie

Om je een beter beeld te geven van de gave van profetie, beschrijven we het doel van deze gave.

A) Profetie is bedoeld om op een bovennatuurlijke manier tot mensen te spreken
‘Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost.’
– 1 Korinthiërs 14:3

Wanneer de gelovigen in tongen spreken, spreken zij op een bovennatuurlijke manier tot God (1 Korinthiërs 14:2). Door de gave van profetie spreekt God op een bovennatuurlijke manier tot mensen door de spraakorganen van mensen.

B) De gave van profetie is bedoeld om de gemeente op te bouwen
‘Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de gemeente op.’
– 1 Korinthiërs 14:4

Wanneer de gelovige in tongen spreekt, dan bouw je jezelf op. Maar wanneer iemand profeteert, dan worden ook de mensen om hen heen, de gemeente, opgebouwd. Het is Jezus’ doel om Zijn lichaam, de gemeente, op te bouwen. Daarom worden wij bemoedigd om te verlangen naar de gave van profetie, zodat Gods woorden de gemeente opbouwen.

De gave van profetie is alleen bedoeld om in de gemeente tot opbouw te zijn. Hierin verschilt het met de bediening van een profeet. De bediening van een profeet kan zich namelijk veel verder uitstrekken dan alleen de gemeente. Een profeet, zoals in de vijfvoudige bediening, kan Gods mondstuk zijn voor steden, volken of zelfs de hele wereld.

C) De gave van profetie heeft als doel om de gemeente te vermanen
‘Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost.’
– 1 Korinthiërs 14:3

Vermanen heeft verschillende definities. Vaak denken wij aan de definitie van terechtwijzing. Maar als we teruggaan naar de grondtekst, dan zien we dat het woord ‘vermanen’ hier ‘aanmoediging, bemoediging’ betekent.

De woorden die geuit worden door de gave van profetie zijn woorden die de Heilige Geest, de Trooster, gebruikt om ons weg te leiden van de zonde en zorgen van deze wereld. Door middel van de gave van profetie wil de Geest ons juist dichter bij Hem brengen in Zijn heerlijke en lieflijke tegenwoordigheid. Het doel van de gave van profetie is niet om terecht te wijzen. Dit zien we dan ook niet terug in het Nieuwe Testament.

Wanneer Paulus de gemeente van Korinthe terechtwijst en hen het juiste onderwijst, zien we dat hij niet optreedt als profeet, maar als herder en leraar. Hij schreef pastorale adviezen, waarbij hij het geschreven Woord van God toepaste op de verschillende problemen. Het kan wel zo zijn dat met de gave van profetie, in combinatie met de gave van het woord van wijsheid en/of kennis, een oordeel geuit kan worden. Maar dat is nooit het geval wanneer de gave van profetie op zichzelf geuit wordt.

D) De gave van profetie heeft als doel om de gemeente te bemoedigen
‘Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend … Want gij kunt allen één voor één profeteren, opdat allen lering en allen opwekking erdoor ontvangen.’
– 1 Korinthiërs 14:3, 31 (NBG)

Het Griekse woord dat in de grondtekst voor ‘bemoediging’ wordt gebruikt, betekent: ‘vertroosting, troost, bemoediging, opwekking – in beproeving of nood’. Het Griekse woord dat in vers 31 wordt gebruikt voor ‘opwekking’, is hetzelfde woord dat in vers 3 wordt gebruikt voor ‘bemoediging’.

De gave van profetie kan gebruikt worden om kinderen van God die lijden of door een moeilijke tijd gaan, te bemoedigen. Door de gave van profetie kan de Heilige Geest, de Trooster, de gelovigen opbouwen, bemoedigen en vertroosten.

E) Zodat de gelovigen lering zullen ontvangen door de gave van profetie
‘Want gij kunt allen één voor één profeteren, opdat allen lering en allen opwekking erdoor ontvangen.’ – 1 Korinthiërs 14:31 (NBG)

In 1 Korinthiërs 14:1 staat dat wij moeten streven naar de gave van profetie en in vers 31 staat dat wij allen moeten profeteren. Wanneer wij allemaal profeteren, zullen we leren hoe we de woorden, die de Geest ons ingeeft, tot uiting kunnen brengen. Dit leren we ook als we luisteren naar anderen die profeteren. Maar wij leren ook wat de Heilige Geest door profetie aan ons wil onderwijzen.

F) Om de ongelovige te overtuigen en het verborgene van zijn hart aan het licht te brengen
‘Maar als allen zouden profeteren, en er kwam een ongelovige of niet-ingewijde binnen, dan zou die door allen overtuigd en door allen beoordeeld worden. En zo worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar, en zo zal hij zich met het gezicht ter aarde werpen en God aanbidden, en verkondigen dat God werkelijk in uw midden is.’ – 1 Korinthiërs 14:24-25

De gave van profetie heeft vooral als doel om de gemeente op te bouwen. Maar doordat de gave van profetie openlijk geuit wordt en niet in een vreemde taal, is het mogelijk om de woorden van de Geest te verstaan. Hierdoor kunnen dus niet alleen de gelovigen de woorden van de Geest horen, maar ook de ongelovigen en gelovigen die nog niet overtuigd zijn van de gaven van de Geest.

Deze laatste groep mensen gelooft wel in Jezus, Zijn redding en Zijn Woord, maar niet in het bovennatuurlijke (de doop met de Heilige Geest en de gaven van de Geest). Het effect van profetie op deze mensen is hetzelfde als dat op zondaars (vers 24-25). Door de gave van profetie worden zij overtuigd van de realiteit en kracht van de wondergaven en de bovennatuurlijke dingen van de Geest.

Tags:
Next Post

Nieuw Leven Juli