Boodschap - Geloof het!

Geloof het!

Als je naar bepaalde situaties in je leven kijkt, kan het zijn dat je denkt: het is onmogelijk! Je vraagt je af of je die levenspartner, die nieuwe baan, dat nieuwe huis ooit wel krijgt. Maar jij bezit het ‘gereedschap’ om vandaag een verandering in jouw leven te brengen, en dat is: geloof! Geloof is namelijk de sleutel tot het onmogelijke!

Geloof: de sleutel
Geloof is de sleutel waardoor alles anders wordt. Geloof is de kracht waarmee je bergen kunt verzetten, ofwel grote dingen tot stand kunt brengen. Jezus zei tegen Zijn discipelen:

‘Als jullie geloof maar zo klein is als een mosterdzaadje en je zegt tegen deze berg: ‘Ga weg’, dan gaat hij weg. Dan is niets onmogelijk voor je.’ – Mattheüs 17:20

Mensen die in hun leven grote dingen tot stand hebben gebracht, zijn allemaal mensen die voorbij het natuurlijke keken. Ze zagen verder dan wat menselijk gezien mogelijk is. Columbus, Edison, de gebroeders Wright enz. hadden één ding gemeen: zij geloofden dat het op een dag zou lukken. De Bijbel zegt:

‘Wat is geloof? Het is de absolute zekerheid dat onze hoop ook werkelijkheid wordt en het is het bewijs van dingen die wij niet kunnen zien.’ – Hebreeën 11:1

Maar geloof is veel meer dan dat. Geloof is een actieve bron binnen in je, waaruit je kunt putten wanneer je het nodig hebt. Geloof geeft je kracht om je naar iets uit te strekken wat menselijk gezien onmogelijk is.

Jouw geloof bepaalt jouw bestemming
Wat je gelooft, heeft een grote invloed op waar je naartoe gaat in je leven. Met andere woorden: jouw geloof bepaalt jouw bestemming. Neem nu het verhaal van de rechtvaardige Job. Job vreesde dat hem iets ergs zou overkomen, en dit werd waarheid. Hij zei:

‘Wat ik altijd heb gevreesd, is nu gebeurd.’ – Job 3:25

Ik denk ook aan het grote wonder van Petrus die op het water liep. Toen Petrus uit de boot stapte, was er zo’n groot geloof binnen in hem, dat hij echt op het water naar Jezus toe wandelde. Door dit geloof deed hij het onmogelijke. Dan staat er:

‘Maar hij besefte ineens dat er een heel harde wind stond. De schrik sloeg hem om het hart en hij begon te zinken. ‘Here, help mij!’ schreeuwde hij.’ – Mattheüs 14:30

Zijn vrees beroofde hem van zijn geloof, en hij zonk. Veel mensen hebben hier vandaag ook last van. Sommigen geven al op voordat ze begonnen zijn. Anderen proberen het een paar keer, maar als het niet snel lukt, vallen ze terug in hun oude, zondige leven. Of ze gaan terug naar het routinematige leven dat ze gewend zijn. De reden hiervan is dat ze de lat van hun geloof te laag hebben liggen.

Geloof is namelijk de kracht om dingen gedaan te krijgen. Geloof overwint alle tegenstand en alle angst om te falen. Geloof maakt dat je vroeg of laat zult slagen. Geloof maakt dat het onmogelijke mogelijk wordt. Door te kijken met je geloofsogen, zie je dingen die nu nog onzichtbaar zijn.

Abraham zag een natie, terwijl die nog niet geboren was. Mozes zag een volk in vrijheid, terwijl ze nog in slavernij in Egypte waren. David zag de overwinning al, terwijl hij nog voor de reus Goliath stond. Jezus zag met blijdschap voorbij het kruis, naar Zijn opstanding. De Bijbel zegt:

‘Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon Zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat Hij wist welke blijdschap Hem te wachten stond. En nu zit Hij aan de rechterzijde van de troon van God.’
– Hebreeën 12:2

Laat los en vertrouw op God
Er zijn vandaag zo veel mensen die angstig vasthouden aan zaken en mensen die God wil dat je loslaat. Maar ze durven het niet in Gods handen te leggen. Ze durven God niet te vertrouwen op Zijn Woord.

Geloven doe je niet alleen in de kerk, of wanneer het goed gaat in je leven. Nee, geloven is een handeling van vertrouwen op God, elke dag van je leven. Loslaten en vertrouwen op God is een beslissing die je vandaag zelf moet maken. De Bijbel zegt dat elk kind van God een bepaalde hoeveelheid geloof bezit. Daarmee kun je vandaag een echte verandering in je leven brengen!

Onze geloofsvader Abraham
De Bijbel zegt dat Abraham rijk door God gezegend was. Er was alleen één probleem: hij had geen erfgenaam. De jaren gingen voorbij. Abraham en Sara waren inmiddels te oud om menselijk gezien nog kinderen te kunnen krijgen. Toen nam God Abraham mee naar buiten en deed hem een belofte:

‘‘Kijk naar boven en tel al die sterren eens als u kunt! Zo zal uw nageslacht zijn: ontelbaar!’ Abram geloofde het woord van de Here en dat was de reden dat God hem als een rechtvaardig mens beschouwde.’ – Genesis 15:5-6

Abraham kon Gods belofte zien door naar die sterren te kijken. En zijn geloof in het woord dat God had uitgesproken, maakte dat hij 25 jaar later met Sara de beloofde zoon kreeg, Isaak. Abraham was toen 100 jaar oud en Sara 90. Wat voor mensen onmogelijk is, is mogelijk voor God!

Lieve lezer, geloof in God en Zijn Woord; geloof in de gaven en talenten die God binnen in jou heeft gelegd. Misschien verlang je naar een geschikte levenspartner; herstel in je huwelijk; genezing van je zieke lichaam; een nieuwe baan; bevrijding van een verslaving; een nieuwe kans in je leven. De omstandigheden zeggen misschien: het is onmogelijk; het kan niet. Maar Jezus zegt:

‘Voor wie gelooft, is alles mogelijk.’ – Marcus 9:23

Dat is Gods belofte, ook voor jou vandaag! GELOOF HET!

Gebed
Bid met mij mee

Om vergeving
‘Here God, ik kom tot U zoals ik ben, met al mijn fouten en tekortkomingen. Ik heb spijt van alles wat ik verkeerd heb gedaan. Ik smeek U, Here, wees mij, zondaar, genadig en red mijn ziel. Vergeef mijn zonden. Neem mij aan als Uw kind; ik wil U aannemen als mijn Redder en Verlosser. Dank U, Here Jezus, dat U voor mijn zonden gestorven bent. Ik heb het niet verdiend, maar ik dank U dat U Uw leven voor mij hebt gegeven. Ik wil nu met U een nieuw leven beginnen. Ik loof en prijs Uw heilige naam. Amen!’

Om bevrijding van angst
‘Here Jezus, ik kom tot U met al mijn angsten en al mijn vrees (vertel Hem waar je bang voor bent). Here, in mijn benauwdheid roep ik tot U. Vergeef mij dat ik niet genoeg op U heb vertrouwd. Bevrijd mij op dit moment van al mijn angst en vrees. Laat mij Uw rust, Uw vrede en liefde ervaren. Dank U, Here Jezus, dat ik met U méér dan overwinnaar ben. Ik zal niet langer naar de omstandigheden kijken, maar ik houd mijn oog op U. In Uw naam bid ik dit. Amen!’

Om genezing
‘Lieve Here Jezus, ik dank U dat U niet alleen voor mijn zonden bent gestorven, maar dat U daar aan het kruis op Golgotha ook mijn ziekten hebt gedragen. Het is niet Uw wil dat ik ziek ben, want Uw Woord zegt dat U onze Heelmeester bent. Here Jezus, laat nu Uw genezende kracht uitgaan en genees mij helemaal. Ik geloof dat U het doet, Heer, want Uw Woord zegt dat wij door de wonden in Uw lichaam genezen zijn. Dank U dat ik U op Uw Woord mag geloven. Dank U dat ik vanaf nu helemaal gezond mag zijn, zodat ik U met heel mijn hart en kracht kan dienen. Amen!’

Tags: