Boodschap - Geloof jij echt in wonderen?

Geloof jij écht in wonderen?

De Bijbel staat vol met wonderen die Jezus hier op aarde heeft gedaan. Veel mensen geloven dat God ook vandaag wonderen doet voor andere mensen. Alleen ontbreekt het aan geloof voor een wonder in hun eigen leven. Geloof jij écht in wonderen?

‘Bij het horen van dit nieuws stapte Jezus in een boot en ging naar een afgelegen plaats om alleen te zijn. Maar de mensen zagen waar Hij naar toe ging en vanuit de steden liepen zij Hem achterna. Toen Jezus terugkwam, stonden al die mensen Hem op te wachten. Hij kreeg medelijden met hen en genas allen die ziek waren.’ – Mattheüs 14:13-14

Jezus deed veel wonderen
Jezus had net gehoord dat Zijn neef Johannes onthoofd was. Toen Hij dit hoorde, werd Hij verdrietig. Jezus was God, maar Hij was ook mens. Hij had gevoelens zoals jij en ik. Nu wilde Hij naar een eenzame plaats gaan om dit slechte en treurige nieuws te verwerken. Maar de mensen hoorden dat Jezus wegging en gingen achter Hem aan.


Duizenden mensen volgden Hem, zo ook veel zieken. Verlamde mensen werden op matrassen gedragen door hun vrienden. Kreupele mensen liepen op krukken. De krommen, de blinden, de doven en de stommen gingen allemaal achter Jezus aan om maar die ene aanraking van Hem te ontvangen, die hen zou genezen. Wij lezen hoe Jezus op deze situatie reageerde: ‘Hij werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken.’

Als jij daar bij had kunnen zijn, zou je met een mond vol tanden hebben gestaan. Je had met verbazing toegekeken hoe de Heer de een na de ander genas. Daar kwam de kreupele die door Jezus aangeraakt wilde worden. De Here raakte zijn kreupele voet aan en maakte zijn voet recht, zodat hij weer kon lopen. Daar kwam de lamme, die door zijn vrienden werd gedragen op een matras. Jezus raakte de lamme aan en de lamme ging staan en wandelen. Daar kwam de blinde. De Here raakte de blinde aan en hij kon weer zien. Daar kwam de stomme aan. De Here raakte hem aan en hij kon weer spreken. Daar kwam de dove. De Here raakte hem aan en hij kon weer horen. De Here genas de een na de ander.

Het wonder van de 5 broden en 2 vissen
Toen deze dag voorbij was en het avond werd, zag de Here Jezus – nadat Hij de hele dag allerlei wonderen had gedaan – dat de mensen honger hadden. Hij wilde hun te eten geven. Er staat in Mattheüs 14:21 dat er 5.000 mannen waren; de vrouwen en kinderen waren niet meegerekend.

Naar schatting waren er in totaal ten minste 15.000 mensen aanwezig. Jezus wilde deze duizenden mensen te eten geven. Hij nam 5 broden en 2 vissen. Hij zegende die broden en vissen en begon ze in stukken te breken.

Hij gaf ze aan Zijn discipelen en Zijn discipelen gaven 15.000 mensen te eten!
Mand na mand werd gevuld. Op wonderbaarlijke manier werden die vissen en broden vermenigvuldigd. Toen iedereen genoeg gegeten had, bleven er nog 12 volle manden over! Wat een wonder!

Stel je eens voor dat jij daar bij had kunnen zijn. Dan had je de Here God op je blote knieën geloofd, geprezen en gedankt voor alles wat je die dag had mogen zien en horen. Ik denk dat je dan gezegd zou hebben: ‘Ik zal nooit meer twijfelen aan de grote, wonderwerkende kracht van de Here Jezus Christus!’

En elke keer als je zo’n wonder zou zien gebeuren, zou je zeggen: ‘Ik kan mijn ogen niet geloven! Wat ik zie, kan gewoon niet!’ Nee, het kon ook niet, maar God is machtig! Jezus Christus kan het wel! En Hij deed die wonderen!

De openbaring
Daarna lezen we:

‘Hierna zei Hij tegen Zijn leerlingen dat zij met de boot moesten overvaren naar de andere kant van het meer. Hij zou komen wanneer Hij de mensen zou hebben weggestuurd. Toen iedereen weg was, ging Hij alleen de berg op om te bidden.’ – Mattheüs 14:22-23

God weet precies wat de mens denkt. De Bijbel zegt:

‘U weet het als ik zit en als ik weer opsta, vanuit de hemel weet U wat ik denk.’ – Psalm 139:2

Toen Jezus hen naar de boot stuurde om naar de overkant te varen, zag Hij nog altijd  ongeloof en twijfel in hun hart, terwijl Hij die dag al zo veel wonderen had gedaan. Jezus moet zuchtend gedacht hebben: wanneer gaan zij nu écht geloven? Hoe lang duurt het nog? Het zal best vermoeiend zijn geweest voor Jezus. De Here God stelt jou vandaag dezelfde
vraag: ‘Geloof jij écht in wonderen?’

De discipelen gingen in de boot en voeren naar de overkant. Terwijl ze aan het varen waren, kwam er een geweldige storm op. Jezus zou hen ontmoeten en wandelde op het water naar hen toe. De discipelen dachten dat Hij een spook was en werden bang. Maar de Here sprak tot hen en zei: ‘Ik ben het; wees niet bang!’ Hij stelde hen gerust. Ze zagen dat het Jezus was en werden rustig. Dan lezen we het volgende:

‘Petrus riep: ‘Here, als U het werkelijk bent, zeg dan dat ik over het water naar U toe moet komen!’ ‘Kom maar!’ riep Jezus.’ – Mattheüs 14:28-29

We lezen het wonderbaarlijke: Petrus stapte uit de boot op het water naar Jezus toe. Maar toen hij keek naar de wind, werd hij bang en begon te zinken. Hij schreeuwde uit: ‘Here, help mij!’ En de Here Jezus kwam direct naar Petrus toe, greep zijn hand en trok hem uit het water. Samen liepen ze terug naar de boot en klommen erin. Dan lezen we voor het eerst dat de discipelen echt hun geloof uitten:

‘De anderen bogen zich vol ontzag voor Jezus neer. ‘U bent werkelijk de Zoon van God!’ zeiden zij.’ – vers 33

Wat een openbaring! Jezus moest op het water gaan wandelen om de discipelen écht te laten geloven dat Hij de Zoon van God was. Terwijl Hij al zo veel wonderen had gedaan en duizenden mensen te eten had gegeven met 5 broden en 2 vissen. Eindelijk ging het kwartje vallen. Eindelijk zagen ze het licht en begonnen ze te geloven in de almacht van Jezus Christus.

God wil ook voor jou een wonder doen
Maar hadden ze vanaf dat moment een onwankelbaar geloof om alle moeilijkheden en problemen in het leven tegemoet te gaan? Laten we lezen wat er staat in het Evangelie van Marcus.

‘Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. De leerlingen waren met stomheid geslagen. Hier konden ze niet bij. Want ze begrepen nog steeds niet wie Hij was. Zelfs niet na het wonder met de broden dat ze ’s avonds hadden gezien.’ – Marcus 6:51-52

Volgens Marcus hadden de discipelen totaal niet begrepen wat het wonder van de broden en de vissen inhield. Ze geloofden wel in de almachtige, wonderbaarlijke kracht van Jezus Christus om al die mensen te genezen en in hun nood te voorzien. Maar zij konden niet geloven dat Jezus hetzelfde ook voor hen wilde doen.

Dat is de reden waarom veel christenen hun wonder van God niet ontvangen. Zij missen het geloof om Jezus te geloven voor een wonder in hun eigen leven. Het is dus mogelijk om te geloven dat bij God alles mogelijk is, en tegelijkertijd een verhard hart te hebben. Zo kan het gebeuren dat Jezus wonderen doet voor de mensen om jou heen, maar niet voor jou persoonlijk.

Dat is de boodschap voor al Gods kinderen die altijd geloofstaal gebruiken om anderen op te bouwen en te bemoedigen, maar in hun hart twijfelen als het gaat om een wonder voor henzelf. Ik hoop dat je luistert naar deze boodschap, zodat ook jij vandaag jouw wonder kunt ontvangen.

Jezus is met ontferming bewogen over jou 
Misschien bemoedig jij altijd een ander, maar zit je zelf met een hopeloze zaak. Je hebt God lief en je gelooft in Gods kracht. Toch heb je moeite te geloven in een wonder voor jezelf. Weet dan dat de Here ook over jouw nood met ontferming bewogen is. De boodschap van de overvloed van brood en vis is ook voor jou. Die geldt niet alleen voor die andere mensen die jij te eten geeft, zoals de discipelen de hele dag bezig waren anderen eten te geven.


Veel van Gods kinderen zitten de hele dag te piekeren hoe ze uit hun huwelijksproblemen, gezinsproblemen, werkproblemen, huisvestingsproblemen moeten komen. Je moet leren rusten in de Here en geloven dat Hij ook wil voorzien in jouw nood.

Jezus heeft het wonder voor jou klaarliggen
Toen die duizenden mensen daar honger kregen, wilde Jezus hun te eten geven. De discipelen vroegen zich af: we hebben maar 5 broden en 2 vissen; hoe kunnen we daarmee nu 15.000 mensen te eten geven? Maar Jezus had al lang een plan klaar om deze duizenden mensen te eten te geven.

Jezus heeft ook al lang een plan voor jouw leven. Hij kent jouw situatie beter dan jijzelf. En Hij weet al lang hoe Hij jou uit de moeilijkheden en problemen kan halen. Geloof je dat?

Veel christenen bidden: ‘Heer, als U nu dit doet en het zo doet, dan weet ik dat ik weer uit de problemen kom.’ Maar zo werkt het niet! De Here wist al lang dat Hij de broden zou gaan breken. Toen Jezus tegen de discipelen zei: ‘Geven júllie hun maar te eten’, hadden de discipelen moeten antwoorden: ‘Heer, wij leggen dit probleem in Uw handen.’ Op dezelfde manier moeten wij reageren op moeilijkheden en problemen
in ons leven. Bid:

‘Heer, ik leg dit probleem in Uw handen. Het is niet langer mijn probleem; het is Uw probleem. U bent de Wonderwerker. Heer, ik vertrouw op U. U kent mijn situatie, mijn hart, mijn leven, mijn huwelijk, mijn kinderen, mijn familieleden, mijn werk. Ik leg het allemaal in Uw handen, Heer. Ik geloof in een wonder, ook voor mijzelf.’

Geloof jij?
Geloof jij écht dat God een wonder voor jou kan doen? Geloof je dat God machtig is om jou te genezen, om jou te bevrijden, om jou te verlossen, om jou te redden, om jou een partner te geven, om te voorzien in jouw financiële nood, om jou te voorzien in een woning, om jou te voorzien in een baan?

Kan je geloven dat God de macht heeft om dit alles voor jou te doen? Als je dat écht gelooft, zonder twijfel, dan mag je je hand op je hart leggen als teken van jouw geloof.

Gebed
Bid met mij mee…

…voor een wonder
‘Here, in Uw Woord lees ik over de vele wonderen die U hebt gedaan. Ik geloof dat U vandaag nog steeds Dezelfde God van wonderen bent. Uw kracht om te verlossen, te genezen en te bevrijden is niet veranderd. Heer, U ziet en kent mijn nood. U weet waar ik mee zit en wat ik nodig heb. Ik open mijn hart voor U en ik kijk omhoog naar U. U ziet mijn verlangen om een wonder van U te ontvangen. Ik geloof dat U ook een wonder in mijn leven kunt doen en ik bid U in Jezus’ naam: laat het wonder gebeuren. Kom met Uw genezende, bevrijdende en verlossende kracht. Here, ik geloof en ontvang mijn wonder nu. Ik dank U met heel mijn hart dat U doet naar Uw wonderbare belofte. Dit bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen!’

Tags:
Next Post

Het verhaal van Betty Baxter