Studie - Geloofslessen van de oude leermeesters

Geloofslessen van de Oude Leermeesters – A.B. Simpson

Over A.B. Simpson
Albert Benjamin Simpson (1843-1919) was een Canadese prediker, theoloog, auteur en oprichter van onder andere The Christian and Missionary Alliance (C&MA). Hij was een ijverige zielenwinnaar en actief in het opleiden van christelijke werkers. Als evangelist bracht hij het evangelie aan de massa’s mensen in New York City, USA. Hij heeft meer dan 70 boeken geschreven over de Bijbel en het christelijk leven. Ook zijn vele gezangen en gedichten zijn wereldwijd velen tot inspiratie geweest.

De Heilige Geest

Er is onder christenen veel onwetendheid over de Heilige Geest. Wie is de derde Persoon in de goddelijke Drie-eenheid? Wat houdt de doop met de Geest in? En hoe kunnen we vervuld worden met Gods Geest?

Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen.  Handelingen 1:8

De Doper
Jezus Christus is de Doper met de Heilige Geest. Als we de Heilige Geest willen ontvangen, is het eerst nodig dat we Jezus aannemen als onze Redder en Verlosser. Alleen als we verzoend zijn met Christus, zijn we voorbereid en in staat om de Heilige Geest te ontvangen in Zijn volheid.

Vlak voordat de Here Jezus naar de hemel ging, staat er dat Hij op Zijn discipelen blies en zei:

‘Ontvang de Heilige Geest.’ ­ Johannes 20:22

De Heilige Geest kwam over hen door de adem van Christus. Deze opmerkelijke handeling benadrukt het feit dat Jezus Zelf de Doper is met de Heilige Geest. Deze handeling betekende niet dat ze meteen de doop met de Heilige Geest hadden ontvangen. Dit gebeurde namelijk pas op de pinksterdag (zie Handelingen 2).

Maar het was bedoeld om deze doop te verbinden met Jezus Zelf, zodat Zijn discipelen de Heilige Geest zouden ontvangen als de Geest van Jezus. Kortom: als we de doop met de Heilige Geest willen ontvangen, moeten we eerst Jezus ontvangen in al Zijn volheid.

De doop
Wat houdt de doop met de Heilige Geest in? Soms wordt er gesproken over de Heilige Geest als een soort invloed, gevoel of kracht. Maar de waarheid is: de Geest Zelf is de doop. Christus is de Doper, en Hij doopt ons met Zijn Geest. Het woordje ‘doop’ is hierbij belangrijk. Het betekent: ‘onderdompelen’. Dit brengt de gedachte van dood en opstanding met zich mee.

De belangrijkste voorwaarde van deze doop met de Heilige Geest is dat we echt sterven aan ons eigen leven en met Jezus opgewekt worden in een nieuw leven. De Bijbel zegt:

Die doop in Hem was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. – Romeinen 6:4

We moeten helemaal ondergedompeld worden en onszelf compleet verloochenen.

Het symbool van de doop: vuur

‘Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.’ – Mattheüs 3:11

Dit betekent niet dat de doop met vuur losstaat van die met de Geest. Maar het symbool van vuur drukt eenvoudigweg het beste de intensiteit en kracht van deze goddelijke doop uit. Het betekent dat de ziel die echt gedoopt is met Gods Geest, een ziel is die in vuur en vlam staat voor God. Vuur is de krachtigste van alle natuurlijke elementen.

Een paar eigenschappen van vuur:

Vuur is doordringend
Vuur dringt door tot de kern en het hart van dingen. De Heilige Geest doet hetzelfde. Hij onderzoekt ons diepste wezen.

‘Het dringt zo diep door dat het alles in ons van elkaar lossnijdt, zelfs onze diepste gedachten en verlangens. Daardoor wordt duidelijk wie wij werkelijk zijn. – Hebreeën 4:12

Vuur is reinigend
Vuur scheidt het waardeloze van het goud. Het reinigt van alle vervuiling. De Heilige Geest reinigt en heiligt ons. Hij alleen kan onze vervuilde ziel reinigen en de drab van zonden in ons leven verbranden.

Vuur is verterend
Vuur is de meest verwoestende van alle krachten. De Heilige Geest verteert al het zondige, het aardse, het natuurlijke, het zelfzuchtige leven in ons, totdat er niets meer over is dan alleen het goddelijke en eeuwige.

Het gras verdort en de bloem verwelkt onder de adem van God. En zo gaat het ook met de vergankelijke mens.’ – Jesaja 40:7

Vuur maakt puur
De Heilige Geest komt niet alleen om te reinigen, maar ook om ons puur te maken.

Als de zilversmelter zal Hij zitten en van dichtbij toekijken hoe het schuim verbrandt. Hij zal de Levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver, zodat zij hun werk voor de HERE zullen doen met een rein hart. Maleachi 3:3

Naast de onmiddellijke vervulling met de Heilige Geest, is er ook een geleidelijk werk van Gods Geest. Hij zuivert ons, totdat wij Zijn gelijkenis perfect ­reflecteren.

Vuur is noodzakelijk
Vuur is noodzakelijk bij het bereiden van bijna elk voedselproduct. We kunnen niet leven van ongekookte tarwe of rauw vlees. Het moet door het proces van vuur heen om gezond en voedzaam te worden. Zo maakt de Heilige Geest het Woord van God gereed voor onze geestelijke voeding.

Vuur is levendmakend
De Heilige Geest is de bron van leven. Hij wekt ons geestelijk tot leven. De Geest schenkt ons hele wezen levenskracht en doet zaadjes van zegen in ons tot leven komen. Hij is de bron van genezing en kracht.

Vuur is smeltend
De Heilige Geest smelt het stijve hart en kneedt het in de gedaante van Gods volmaakte wil en hoogste bestemming. Zonder Hem zitten we vast in onze eigen ideeën, plannen en gedachten. Maar de ziel die vervuld is met de Heilige Geest, is stuurbaar, zowel door God als door mensen.

Vuur is een krachtbron
De Heilige Geest is de bron van alle geestelijke kracht. Hij alleen kan effectiviteit brengen in ons leven, en ons van waarde maken voor God en de mensheid, zodat we Zijn plan voor ons leven kunnen vervullen. We hebben Zijn kracht nodig in elk gebied van ons leven.


Vuur is verwarmend
De Heilige Geest is de bron van liefde en ijver. Hij zet zielen in vuur en vlam voor God. Hij maakt dat we stralen van goddelijk enthousiasme. O God, wek ons op, zodat we ons alleen zullen bezighouden met de dingen van U!

Vuur is beschermend

Want de HERE Zelf zal als een muur van vuur rondom hen en de stad zijn. En Hij zal met Zijn macht en majesteit in haar wonen. – Zacharia 2:5

De Heilige Geest beschermt ons voor de macht van de boze. Een hart dat in vuur en vlam staat voor God, houdt stand in het midden van verzoekingen. Een hart dat vervuld is met de Geest van God, is bestand tegen elke verleiding, zonde, zorgen en zelfs ziekte.

 

Tags: