Studie - Geloofslessen van de oude leermeesters

Andrew Murray – Geloofslessen van de Oude Leermeesters

Andrew Murray
Andrew Murray (1828-1917) werd in Zuid-Afrika geboren in een gezin van een Schotse zendeling. Zijn theologische opleiding kreeg hij in Schotland en Nederland. Op twintigjarige leeftijd keerde hij terug naar Zuid-Afrika, waar hij werd aangesteld als predikant in de gereformeerde kerk. Nadat hij vervuld werd met de Heilige Geest, ervoer hij de pinksterkracht. Er begonnen tal van boeken uit zijn pen te vloeien, die ook vandaag nog veel gelezen en bestudeerd worden.

De boodschap van het evangelie is vandaag actueler dan ooit. Het is Gods verlangen om door Zijn kinderen de verloren wereld te bereiken. Wij zijn gered om anderen te redden en Gods Koninkrijk uit te breiden. Wat heeft de Kerk van Jezus Christus vandaag meer dan ooit nodig? Een terugkeer naar Pinksteren en de kracht van de Heilige Geest.

De Kerk van Pinksteren

In de geboorte van de pinksterkerk vinden we belangrijke principes. Deze principes zijn de leidraad voor de Kerk door alle eeuwen heen. Dr. John R. Mott (1865-1955), een Amerikaanse methodist, schrijft in zijn bekendste boek, ‘The Evangelization of the World in this Generation’, over het voorbeeld van de eerste pinksterkerk:

‘Het is mogelijk de wereld in onze generatie te evangeliseren, als wij denken aan wat de eerste christenen tot stand gebracht hebben. Zij deden meer voor de wereldevangelisatie dan welke volgende generatie ook. Als we denken aan de roemrijke daden van die jonge kerk, kunnen wij dan nog twijfelen of de christenen van vandaag wel in staat zijn om de hele mensheid te bereiken met het evangelie, als wij daarin eensgezind zijn?’

De eerste kerk heeft God aan ons gegeven als voorbeeld en bewijs van wat de Heilige Geest kan doen door mensen die helemaal aan Hem zijn toegewijd. De zendingsopwekking die de Kerk vandaag nodig heeft, kan alleen ontstaan door een terugkeer naar Pinksteren.

Drie beginselen van de Heilige Geest

Altijd als de Heilige Geest krachtig werkt, leert Hij ons drie belangrijke beginselen:
1) De Kerk bestaat alleen om het Koninkrijk uit te breiden;
2) Ieder lid moet gevormd worden om er deel aan te nemen;
3) De persoonlijke liefde voor Jezus is de kracht die iemand hiervoor geschikt maakt.

Pinksteropdracht in pinksterkracht

De grote zendingsopdracht werd gegeven met het oog op Pinksteren. Jezus zei tegen Zijn discipelen:

Van Jeruzalem uit zou dit bericht over de hele wereld uitgaan: ‘Ieder die zijn zonden aan Christus belijdt, krijgt vergeving. Jullie hebben nu zelf gezien dat deze woorden zijn uitgekomen. Luister: Ik zal de Heilige Geest sturen. Hij zal over jullie komen, zoals Mijn Vader heeft beloofd. Blijf hier in de stad wachten tot jullie kracht uit de hemel hebben ontvangen.’ – Lucas 24:47-49

‘Als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’ – Handelingen 1:8

De pinksteropdracht kan alleen door een pinksterkerk worden uitgevoerd in pinksterkracht. De grote vraag van het zendingsvraagstuk is: hoe kan de Kerk teruggebracht worden naar de pinksterkracht?

Voorbereiding op Pinksteren

De eerste komst van de Heilige Geest met kracht was bedoeld voor mensen die erop voorbereid waren. Als de Kerk van onze tijd de pinksterkracht wil ontvangen, dan moeten wij op dezelfde manier voorbereid zijn. Dat houdt in dat wij alles moeten opgeven en wegdoen wat in de weg staat, ons leegmaken en reinigen, en ons helemaal aan Christus overgeven. Wat waren de belangrijkste onderdelen van die voorbereiding?

1) Losmaking van de wereld

Het leven van alle grote Godsmannen en -vrouwen werd beheerst door dit principe: zij werden uit hun gewone omgeving genomen en apart gezet. Dat gebeurde vaak door vervolging en lijden, zodat zij in de eenzaamheid met God alleen zouden zijn. In die vrijheid konden zij luisteren naar Gods stem, Zijn openbaring ontvangen, en door goddelijke kracht veranderd en geschikt gemaakt worden voor hun werk.

Zo riep Jezus ook Zijn discipelen op om alles te verlaten en Hem te volgen. Net als hun Heer Zich niet aan hen kon geven zonder alles op te offeren, hadden ook zij geleerd om alles te verlaten voor Zijn dienst en Zijn Koninkrijk.

7 soorten van kracht in de eerste kerk
➊ Overtuigingskracht (Handelingen 4:33)
➋ Werkzame kracht (Efeziërs 1:19)
➌ Ontzaglijke kracht (Efeziërs 1:19)
➍ Buitengewone kracht (2 Korinthiërs 4:7)
➎ Eeuwige kracht (Romeinen 1:20)
➏ Hemelse kracht (Colossenzen 1:11)
➐ Grote kracht (2 Petrus 1:3)

 

2) Verbondenheid met Jezus

Dit was de belangrijkste vrucht van de drie jaar dat ze met Jezus omgingen. Losmaking van de wereld gebeurt alleen door een nieuwere en sterkere relatie. De liefde van Christus vraagt en eist ons hele hart en leven.

De liefde van Jezus zou alles voor ons moeten betekenen, waardoor wij ons overgeven aan die liefde die voor zondaars sterft. Als we toelaten dat deze liefde bezit van ons neemt en ons gebruikt, dan zal die liefde ons leren en dringen om alles op te geven voor deze parel van grote waarde. Losmaking van de wereld en een intieme verbondenheid met Christus zijn de geheimen van de pinksterzegen.

3) Liefde en eenheid onder elkaar

Jezus had hen niet alleen aan Zichzelf verbonden, maar ook aan elkaar. Hij maakte hen tot leden van Zijn Lichaam. Het goddelijk leven is een leven van liefde. Hij roept ons om een leven van liefde te leiden. Zijn Geest helpt ons om elkaar lief te hebben zoals Hij ons heeft liefgehad.

Zijn liefde is bedoeld om in ons te wonen en zo het Lichaam tot een levend geheel te maken. Deze bovennatuurlijke en goddelijke liefde is de kracht van de Kerk. Jezus zei: ‘Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie Mijn leerlingen zijn’ (Johannes 13:35).

4) Geloof

Jezus leerde Zijn discipelen dat het geloof onmisbaar is. Daarom maakte Hij vooral duidelijk welke plaats het geloof moest hebben in hun leven en werken. Geloof is altijd een van de eerste voorwaarden voor de kracht van de Heilige Geest.

De kerk van Pinksteren ontving en bewaarde haar zegen en kracht, deed haar werk, verdroeg haar lijden en overwon. En dat alles door het geloof. Geloof houdt in dat iemand niet op zichzelf vertrouwt, maar alleen van God afhankelijk is. Alle zendingswerk zou geloofswerk moeten zijn.

5) Aanhoudend gebed

Toen Jezus terugging naar de hemel, had God alles gedaan wat nodig was. Christus had Zijn werk voor en in de discipelen volbracht. Maar voordat de Heilige Geest uitgestort kon worden, moesten de discipelen nog tien dagen aanhoudend en eensgezind bidden.

Gebed is de laatste fase van de voorbereiding van het werk. Bidden betekent: je helemaal en telkens afkeren van de wereld, opstijgen naar de hemel, je hele wezen openen voor God en blijven in Jezus. Als aan elke andere voorwaarde is voldaan, is voortdurend bidden nodig om de zegen te ontvangen. Wil de kerk van Pinksteren een voorbeeld zijn, dan moet gebed opnieuw de sleutel zijn die de hemelvensters opent.

Wat de Kerk vandaag nodig heeft

Wij hebben dit ene nodig: de Heilige Geest moet ons vervullen, zodat wij Gods werk kunnen doen. Het is niet genoeg dat wij een tempel van God zijn en dat de Geest van God in ons woont. De Geest kan wel in ons zijn, maar we kunnen Hem nog steeds verdriet doen, uitdoven of tegenwerken.

Waar Gods Geest met kracht wil werken, verlangt Hij het hele wezen te vervullen. Hij eist de leiding over ons hele leven. Wij moeten in alles door Hem geleid en bestuurd worden. Hij verlangt dat de mens een levend offer is. De apostel Paulus zegt:

‘Ik zeg u daarom, vrienden, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Temeer omdat Hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. Dat is de beste manier waarop u God kunt dienen.’ – Romeinen 12:1

Het begint bij jou

Het zendingsvraagstuk is een persoonlijke zaak. Elke gelovige heeft toen hij Jezus in zijn hart aannam, een liefde ontvangen die zich uitstrekt naar de hele wereld. De grote opdracht: het evangelie brengen aan ieder schepsel, rust op ieder lid van de Kerk.

Laat iedereen bij zichzelf beginnen om opnieuw te zoeken naar de pinksterkracht voor de Kerk, zodat we de grote opdracht van Jezus kunnen vervullen in onze generatie.

De liefde van Christus dringt ons

Tot slot de woorden van Dr. John R. Mott: ‘Als wij dit zendingsvraagstuk tot een persoonlijke zaak konden maken, als wij de harten van de mensen konden vullen met een persoonlijke liefde voor de Redder die voor hen gestorven is, dan zou de onverschilligheid van het christendom verdwijnen en het Koninkrijk van Christus verschijnen.’

Lees ook: ‘God & Geld’

Tags:
Next Post

Monument: Amalek