Studie - Geloofslessen van de oude leermeesters

Geloofslessen van de Oude Leermeesters – F.B. Meyer

Over F.B. Meyer
Frederick Brotherton Meyer (1847-1929) was een van de meest invloedrijke Bijbelleraren van de eerste helft van de vorige eeuw. Naast voorganger te zijn geweest in York, Leicester en Londen (Engeland), reisde Meyer de hele wereld over, o.a. India, Afrika, Australië, China, Amerika. Hij is een zegen geweest voor massa’s mensen. De circa 70 boeken die hij heeft geschreven, zijn ook vandaag nog een inspiratie voor velen en behoren inmiddels tot de christelijke klassiekers.

Koning David

David wordt in de Bijbel ook wel ‘een man naar Gods hart’ genoemd. Wie was deze herder, koning en psalmist eigenlijk? Hoe kwam hij aan zijn heldhaftige geloof? En wat was zijn geheim?

Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar Mijn hart.’  Handelingen 13:22

Geroepen van achter de schapen

Ten slotte zei de HERE tegen Samuël: ‘U hebt nu lang genoeg getreurd om het feit dat Ik Saul als koning van Israël heb verworpen. Vul een hoorn met olie, ga naar Bethlehem en zoek daar Isaï op. Ik heb een van zijn zonen uitgekozen om koning te worden. – 1 Samuël 16:1

Waarom werd David, een herdersjongen, uitgekozen voor de troon? De Bijbel geeft ons het antwoord. ‘Hij heeft die man naar Zijn hart al gevonden’ (1 Samuël 13:14). ‘Ik vond Mijn dienaar David’ (Psalm 89:21). David was door God gevonden, lang voordat Samuël hem achter de schapen vandaan haalde. ‘Zijn knecht David koos Hij uit en Hij haalde hem weg achter de schapen (Psalm 78:70).

Het volk koos Saul; God koos David. Dat was het geheim van zijn sterkte. Hij besefte dat Gods plan hem leidde op de weg. Wij zullen standhouden en niet wankelen, als wij maar weten dat het roer van ons levensbootje door Gods almachtige hand wordt vastgehouden.

‘De HERE heeft hem benoemd tot koning over zijn volk’ (1 Samuël 13:14). God is Degene die mensen aanstelt, vernedert en verhoogt. ‘Ik heb een van zijn zonen uitgekozen om koning te worden (1 Samuël 16:1). Op het enige juiste tijdstip geeft God Zijn voorziening.

Gezalfd tot koning

En terwijl David daar tussen zijn broers stond, pakte Samuël de olie die hij had meegebracht en goot die over Davids hoofd. Op dat moment kwam de Geest van de HERE over David en vervulde hem vanaf die dag. Samuël keerde hierna terug naar Rama.’ – 1 Samuël 16:13

Het leven van David is een merkwaardig leven, van welke kant wij het ook bekijken. Het is mogelijk dat Abraham meer geloofsvertrouwen had; dat Mozes een intiemere relatie had met God; dat Elia meer hartstochtelijke kracht had. Maar geen van hen was zo veelzijdig als de rijkelijk begaafde zoon van Isaï.

Weinigen hebben zo’n afwisselende loopbaan gehad: herder en vorst, dichter en krijgsman, strijdbare held voor zijn volk en voortvluchtige in de grotten van Judea; boezemvriend van de koningszoon en vervolgd door de koning; nu overwinnaar over de Filistijnen, dan weer samen met hen strijden.

Maar onder alles scheen hij een buitengewone macht te bezitten bij God en mensen, die moeilijk te verklaren is. Het geheim zit hem in de gedenkwaardige woorden die wij lezen bij het begin van zijn loopbaan: ‘Van die dag af greep de Geest van de HERE David aan. In de zalving van David tot koning, zien wij een typebeeld van de afzondering van de Zoon van God. Door de mensen verworpen, door zijn broers veracht, is Hij afgezonderd als de Koning van alle Eeuwen.

Terug naar de schapen
Op advies van zijn dienaren liet Saul David halen om hem te kalmeren met zijn snarenspel. Dit was de bijzondere beschrijving die een dienaar van David gaf:

‘Ik ken een jongen in Bethlehem, de zoon van een zekere Isaï, die niet alleen goed de harp bespeelt, maar ook moedig, sterk en knap is. Bovendien heeft hij een goed en betrouwbaar oordeel. En wat nog belangrijker is: de HERE is met hem.’ – 1 Samuël 16:18

Dit laat de eenvoud en onbevangenheid van de jongeman zien. Nadat hij tot koning gezalfd was, was David teruggegaan naar de kudde schapen. Hij was verdergegaan met de kleine plichten van het dagelijks leven, terwijl hij wachtte totdat God zou vervullen wat de profeet Samuël had gesproken.

Ook de twaalfjarige Jezus ging terug naar Zijn gewone leven, na de geweldige ervaring die Hij in de tempel had, waar Hij iets had opgevangen van de heerlijkheid van ‘de dingen van Zijn Vader’. Hij was gehoorzaam aan Zijn moeder en ging verder met de nederige arbeid in Nazareths timmermanszaak.

Wie was David eigenlijk?

1. Hij was als eerste een zanger
Hij had een dichterlijke aanleg en stond open voor natuurverschijnselen. Ook bezat hij de gave om zijn gevoelens uit te drukken in woorden en in een lied. Zijn Psalmen doen ons ook vandaag nog denken aan de grazige weiden waar zijn kudde graasde.

2. Hij was een dappere held en krijgsman
David vertelt ons zelf hoe hij als herder op zijn hoede moest zijn voor wilde dieren die in het gebergte van Judea rondzwierven, zoals leeuwen en beren. Maar hij was niet bang voor hen. Hij versloeg ze en redde het bange lammetje uit hun tanden en klauwen.

Hij kon met zijn gespierde jonge armen een stalen boog verbreken en Goliaths zwaard met gemak hanteren. Toch zou hij de laatste geweest zijn om zijn heldendaden aan zijn spierkracht toe te schrijven. Hij had namelijk in het geloof geleerd om de kracht van God aan te grijpen.

Hoewel hij nog een jongeman was, had God hem de kracht gegeven om de vijand te verslaan. Hij had de heerschappij gekregen over de werken van Gods almacht. Luister maar naar de volgende woorden:

Samen met U durf ik een leger tegemoet te treden. Ja, met mijn God kan ik over muren springen.’ – Psalm 18:30

3. Hij was verstandig in zaken
David was voorzichtig om raad te geven en plannen te smeden; hij was snel in het uitvoeren. Hij wist de gelegen tijd te vinden en hoe te handelen. Openhartig voor zijn vrienden; edelmoedig voor zijn vijanden; trouw in zijn vriendschap; kalm in gevaar; geduldig in moeite; ridderlijk in de omgang, bezat hij alle eigenschappen van een geboren leider.

Hij was zowel bekwaam in regeringsbeleid als op het slagveld. Welk gevaar ook dreigde, hij scheen steeds de rechte weg te weten. Deze wijsheid vond zijn oorsprong in zijn rust in God.

De droevige misstappen die hij in zijn leven beging, waren altijd het gevolg van zijn toegeven aan de opwelling van het ogenblik en van een plotseling vergeten van zijn levensgewoonte om dicht nabij God te blijven, en Hem te raadplegen tot het maken van een verstandige keuze. Hoe zijn ziel gewoon was met God te leven, lezen wij in de Psalmen.

Mijn God, U bent mijn sterkte, voor U wil ik lofliederen zingen. God is voor mij een veilige burcht, Hij betoont mij zijn goedheid en trouw.– Psalm 59:18

4. Hij had een aantrekkelijk uiterlijk
Hij werd een ‘schoon man’ genoemd. Waar hij ook kwam, in welke kringen hij zich ook ­bewoog, overal werkte de magnetische aantrekkelijkheid van zijn persoon. Saul ondervond dit en werd er rustig van; de dienaren van de koninklijke hofhouding hadden hem lief; ­Mikal, Sauls dochter, hield van hem; de ziel van ­Jonathan was verbonden met zijn ziel; de vrouwen van Israël vergaten hun hulde aan koning Saul, toen zij lof zongen van de jeugdige held, die zo aantrekkelijk was van uiterlijk; de woeste, ruwe krijgslieden waagden vrijwillig hun leven, omdat hij zo verlangde naar een beetje water uit de put van Bethlehem. Zo ging David door het leven; hij was geliefd bij God en mensen.

5. De Here was met hem
Hij dacht aan God als zijn Steenrots, zijn ­Verlosser, zijn Herder, zijn Schild, zijn Trooster in elke moeilijkheid. Was hij moe, dan vond hij grazige weiden; had hij dorst, dan vond hij stille wateren; in gevaar vond hij een ­zekere toevlucht. Dit alles was de Heer voor zijn ziel. In de Psalmen lezen we:

HERE, U bent als een rots voor mij, als een sterk fort. Altijd bent U mijn bevrijder. Mijn God bent U, mijn rots, bij U schuil ik. Achter U, mijn schild, schuil ik weg. U verkondigt mijn redding en bij U mag ik veilig wonen.– Psalm 18:3

Het geloof van Gods uitverkorene
Hoe kwam David aan zijn heldhaftige geloof, waarmee hij onder anderen de reus Goliath versloeg? Het was in de stilte geboren en in de eenzaamheid verder gegroeid. God was even echt voor hem als zijn vader en zijn broers, Saul en Goliath. Zijn ziel was zó geworteld in zijn opvatting van Gods tegenwoordigheid, dat hij ze overal met zich meedroeg. Hier zijn een paar punten die gaan over het geloof van David.

Zijn geloof was in eenzame worsteling geoefend
Waarschijnlijk had David veel worstelingen doorgemaakt, zoals het voorval met de leeuw en de beer, waardoor zijn geloof geoefend en versterkt was. Op die manier werd hij voorbereid voor de grote strijd met Goliath. Wat wij in de eenzaamheid zijn, zullen wij ook in het openbaar zijn.

De uiterlijke omstandigheid zal altijd de ware staat van het hart laten zien. In de eenzame uren is de verzoeking het meest dichtbij. Juist dan is het belangrijk dat wij overwinnen, zodat wij ook in het openbaar overwinnaars zullen zijn.

Zijn geloof hield ook stand in het dagelijks ­leven
Sommige mensen denken dat geestelijke gaven niets te maken hebben met het dagelijkse werk en het huiselijk leven. Maar zo dacht David niet. Hij was gehoorzaam aan zijn ouders, ook in de kleine dingen. De Bijbel zegt:

Wie betrouwbaar is in kleine dingen, is het ook in grote. Wie onbetrouwbaar is in kleine dingen, is het ook in grote. – Lucas 16:10

In de huiselijke kring, in de schoolbanken, worden wij gevormd voor onze levenstaak, zowel in kleine als grote dingen. Wij moeten de oefenschool niet verlaten, voordat wij al de lessen hebben geleerd die God ons wil leren en voor wij Zijn roepstem duidelijk gehoord hebben.


Zijn geloof accepteerde geduldig terechtwijzing
Toen David het kamp van de Israëlieten bereikte om te vragen hoe het met zijn broers ging, werd zijn aandacht getrokken door de spottende stem van de Filistijn Goliath aan de andere kant van het dal. Tot zijn verdriet zag hij hoe alle mannen voor deze  reus vluchtten en heel bang waren.

Hij was verbaasd dat geen enkele man het tegen deze reus durfde op te nemen en vroeg wat de beloning was voor de man die deze Filistijn zou verslaan. Eliab, zijn oudste broer, werd boos op hem. Hoe durfde hij zo overmoedig te spreken, alsof hij een krijgsheld was? Hij zei tegen hem:

Wat doe jij hier eigenlijk? Moet jij niet op die paar schapen passen? Ik weet wel wat jij van plan bent, je wilt natuurlijk de gevechten zien! – 1 Samuël 17:28

Ondanks deze terechtwijzing beheerste David zich. Zijn zachtmoedigheid was het fundament voor zijn overwinning op Goliath. Zij die het zachtst zijn onder onrecht, zijn het sterkst in de strijd.

Zijn geloof was sterker dan aardse redenering
Saul stond erop dat David zijn wapenrusting zou aandoen. Hij was onder de indruk met de eenvoudige ernst van de knaap, maar raadde hem aan de beschikbare middelen aan te nemen. Het is zeker geen zonde om middelen te gebruiken, maar zij moeten niet op de eerste plaats komen. En dan wel de middelen die ons door God worden aangewezen.

Maar omdat David nauwelijks kon lopen in Sauls wapenrusting, deed hij haar weer uit. Nu was het niet Sauls wapenrusting en God, maar God alleen. Zonder aarzeling kon David de reus aanspreken met de woorden: ‘De Here verlost niet door zwaard en speer!’

Zijn geloof had de zware proef doorstaan en was overeind gebleven. Goliath kon van alles proberen, maar zou ontdekken dat er een God in Israël was. De Here gaf Israël een geweldige overwinning over de Filistijnen, doordat David Goliath doodde met een slinger en een steen.

Davids nederigheid
Wanneer David naar zijn leven keek en zijn ervaringen deelde, was besefte hij maar al te goed hoeveel gevaren hij had meegemaakt. Maar God had hem steeds weer uit zijn benauwdheden verlost. Hij wist dat zijn bevrijding niet te danken was aan zijn eigen wijsheid, maar gaf God alleen de eer. Tot slot de prachtige woorden van David in een van zijn psalmen:

Met verlangen keek ik uit naar de HERE. Toen boog Hij Zich naar mij toe en hoorde mijn roepen om hulp. Hij trok mij omhoog uit de diepte van de zonde en uit de modder van de wereld. Hij zette mij stevig op mijn voeten, op een rots. Dankzij Hem wankel ik niet meer. Hij leerde mij een nieuw lied, een lofzang voor onze God. Ik hoop dat velen het merken en ook ontzag voor de HERE zullen krijgen, dat zij ook op Hem gaan vertrouwen.– Psalm 40:2-4

Tags:
Next Post

De kracht van positief geloof