Studie - Geloofslessen van de oude leermeesters

Geloofslessen van de Oude Leermeesters – G. Campbell Morgan

Over G. Campbell Morgan
George Cambell Morgan (1863-1945) was een Britse evangelist en prediker en een van de leidende Bijbelleraren van zijn tijd. Al op 13-jarige leeftijd begon hij met prediken. Zijn reputatie als prediker en Bijbelleraar groeide over heel Engeland en verspreidde zich ook naar de Verenigde Staten, waar hij lesgaf aan de studenten van het Moody Bible Institute in Chicago. Daarnaast ging hij jarenlang voor in de Westminster Chapel in Londen, Engeland.

Jezus

In de tijd van de Bijbel werd er veel meer waarde gehecht aan namen dan vandaag het geval is. Namen hadden vaak een diepere betekenis. Wat betekent de naam ‘Jezus’? En waarom kreeg de Zoon van God deze naam?

Een gewone naam
Toen Maria’s Zoon werd geboren, noemde Jozef Hem ‘Jezus’, wat betekent: ‘Jahweh redt’. Dit was hen speciaal opgedragen door de engel. Die engel was de boodschapper van Gods wil. De naam Jezus drukte het vertrouwen van God uit in het nieuwgeboren Kind als Redder van de wereld. De naam Jezus was een veel voorkomende Hebreeuwse naam.

Ongetwijfeld waren er in die tijd veel jongens die ook Jezus heetten. Jezus is de Griekse versie van de Hebreeuwse naam ‘Joshua’. God koos voor een bekende naam, wat ervoor zorgde dat het nieuwgeboren Kind één van ons was, en niet van de mensen was afgescheiden.

Een tegenstelling
‘U zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die Zijn volk zal redden van hun zonden.’ – Mattheüs 1:21

Deze tekst legt er de nadruk op dat Jezus Degene is die zonden kan wegnemen, en niemand anders. In het verleden waren er veel inspanningen en pogingen gedaan om de mens te redden van zijn zonden, maar tevergeefs.

Neem de man die als eerste deze geweldige naam droeg: Jozua. Jozua was een van de grootste Godsmannen uit het Oude Testament. Toch faalde hij in één opzicht. De Bijbel zegt:

‘Jozua heeft het volk niet in deze rust gebracht. Als dat zo was, zou God niet veel later hebben gezegd dat het ‘nu’ de tijd is om deel te krijgen aan die rust.’ – Hebreeën 4:8

Hij leidde hen met een geweldige vasthoudendheid naar het beloofde land, en behaalde grandioze overwinningen op onder andere Jericho en Ai. Maar hij slaagde er niet in om het volk rust te geven. ­Daarna was het volk van Israël jarenlang rusteloos.

Ook Jozua, de hogepriester in de tijd van de profeten Haggai en Zacharia, faalde. Als priester deed hij voorbede voor het volk. Gekleed in vuile kleren, was hij een typebeeld van het vuile Israël. Hij kon geen zonde wegnemen, en de vuile klederen bleven op Israël. Het volk faalde om het geweldige doel te vervullen waarvoor God hen als natie geroepen had, namelijk om Zijn boodschap uit te dragen. Net zoals Jozua de leider faalde, faalde ook Jozua de priester.

De kern van het probleem
‘U zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die Zijn volk zal redden van hun zonden.’

Dit is een openbaring van het zekere succes. Jozua faalde om het volk in de rust te brengen. ­Waarom? Door de zonden van het volk, waarmee hij niet kon afrekenen. Jozua de priester faalde om Gods doel voor het volk Israël te ­bereiken. Waarom? Door de zonden van het volk, die hij niet kon dragen. De boodschap van de engel ging dieper en rekende af met de kern van het probleem. ‘U zult Hem de naam Jezus geven’, want Hij zal Zijn volk in de rust brengen en maken dat ze hun roeping vervullen, door hen te redden van hun zonden.


Voor álle mensen
‘U zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die Zijn volk zal redden van hun zonden.’

De woorden ‘Zijn volk’ zijn erg belangrijk. Er staat niet: ‘Hij zal Zijn eigen natie redden.’ Of: ‘Hij zal Gods volk redden.’ Nee, ‘Zijn eigen volk’. Jezus kwam naar deze aarde om een volk te ­verzamelen dat Zijn Koninkrijk zou bouwen. Zijn volk zal Hij redden van hun zonden. Hoe kan een mens bij Zijn volk horen? Door eenvoudig in Hem te geloven en Hem te kronen tot Heer. Gods redding gaat voorbij aan de grenzen van het Jodendom. Jezus kwam voor álle men­­­­sen.

Voor Zijn hemelvaart gaf Jezus Zijn discipelen de opdracht om het evangelie over de hele wereld te prediken. Jezus zei:

‘Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven.’ – Mattheüs 11:28

‘Als iemand bij Mij komt, zal Ik hem nooit wegsturen.’ – Johannes 6:37

Het is een universele uitnodiging voor álle mensen. Kom jij ook? Wie zijn degenen die komen? Zijn volk. En wat zal Hij doen? Hen redden van hun zonden. Tenzij je opnieuw geboren wordt (zie Johannes 3:3), kun je niet bij Zijn volk horen.

De vervulling van de profetie
Toen deze naam aan Jozef werd gegeven door de engel, was het, vanuit het oogpunt van de mens, een profetie. Maar vanuit het oogpunt van God was het een uitdrukking van geloof, van een absolute zekerheid. In zekere zin kreeg Jezus deze naam pas ten volle toen Hij terugging naar de hemel. De apostel Paulus schrijft daarover:

‘Hoewel Hij de gestalte van God had, heeft Hij Zich niet vastgeklampt aan Zijn goddelijke rechten. Integendeel, Hij legde Zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Herkenbaar als mens, vernederde Hij Zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven.’ – Filippenzen 2:6-9

Welke naam? ‘… zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn knieën zal buigen’ (vers 10). De engel sprak dit hemelse vertrouwen uit, een profetie van hoop voor de mensen. Jezus droeg deze naam tijdens Zijn kindertijd, Zijn jeugd, en ten slotte tot aan het kruis. Welke naam? ‘Jozua’, ‘Jehova’, ‘Redding’. Na Zijn dood en opstanding ontving Hij deze naam opnieuw. Niet langer als een profetie voor de mensen, maar als de vervulling van de profe­­­tie. En nu is de Man die deze naam droeg, verhoogd en heeft de naam boven alle namen ontvangen.

Hij is bij machte om ons in de rust te brengen. Hij is onze Hogepriester. Niet langer bekleed met vuile kleren, want Hij heeft ze gedragen aan het kruis. Jezus heeft compleet vervuld wat Zijn naam profeteerde! Halleluja!

Tags:
Next Post

Share your story: Anton & Hannie van der Heijden