Studie - Geloofslessen van de oude leermeesters

Geloofslessen van de Oude Leermeesters – Oswald J. Smith

Over Oswald J. Smith
Oswald Jeffrey Smith (1889-1986) is een van de meest veelzijdige christelijke leiders in de geschiedenis van de christelijke kerk. Zijn bediening was gecentreerd in Toronto, Canada, waar hij The People’s Church oprichtte en voorganger was vanaf 1915. Als evangelist heeft hij veel grote campagnes gehouden in maar liefst 72 landen. Als schrijver heeft hij ongeveer 35 boeken uitgegeven, waarvan er meer dan een miljoen exemplaren zijn verkocht in 128 verschillende talen. Als redacteur heeft hij 36 jaar lang The People’s Magazine uitgegeven, met een wereldwijde oplage.

Genade

De Bijbel zegt dat God een God van vergeving is, vol liefde en genade. Wat betekent genade eigenlijk? En waarom zouden wij Zijn cadeau van genade moeten aannemen?

Wie kan er zó veel betalen?
De Russische tsaar Alexander hield ervan om zich te vermommen en zich te mengen onder zijn onderdanen om te horen wat zij te zeggen hadden. Op een nacht bezocht hij de kazernes en luisterde naar de gesprekken van de soldaten. Terwijl hij een tent passeerde, merkte hij een jonge officier op.

Hij zat aan een tafel met zijn hoofd rustend op zijn arm, en was in een diepe slaap. De tsaar liep op zijn tenen naar de achterkant van de stoel en keek over de schouder van de jongeman. Daar op de tafel voor zich zag hij, tot zijn verbazing, een geladen revolver.

Naast de revolver lag een vel papier met een lange lijst van schulden die hij had gemaakt met het gokken. De tsaar merkte het totale bedrag op en stond op het punt om zich weer om te draaien, toen hij plotseling zag dat er iets geschreven stond onder de kolom met cijfers.

Nadat hij een stap dichterbij had gezet, las hij de woorden: ‘Wie kan er zó veel betalen?’ In één moment begreep hij de situatie. De jonge officier had al zijn geld verloren bij het gokken. Hij zat diep in de schulden en kon met geen mogelijkheid voldoen aan zijn verplichtingen.


Daarom had hij de beslissing genomen om zich door zijn hoofd te schieten en overal een eind aan te maken. Maar nadat hij de woorden ‘Wie kan er zó veel betalen?’ had opgeschreven, was hij in slaap gevallen. Spoedig zou hij wakker worden, en dan… Eerst besloot de tsaar hem te rapporteren.

Maar toen hij zich herinnerde dat hij bevriend was met de vader van de jongeman, veranderde hij van gedachten. Nadat hij de pen had opgeraapt die uit de hand van de jonge officier was gevallen, doopte hij hem in de inkt en keek voor een moment opnieuw naar de vraag die voor hem lag: ‘Wie kan er zó veel betalen?’ En terwijl hij zich voorover boog, schreef hij er één woord onder: ‘Alexander.’ Zachtjes ging hij weg.

Op het moment dat de jongeman zijn ogen opende, pakte hij de revolver en hief hem langzaam op naar zijn wenkbrauw. Maar, net voordat hij de trekker wilde overhalen, keek hij nog een laatste keer naar de lijst met schulden. Hij las nog één keer wat hij had geschreven: ‘Wie kan er zó veel betalen?’ Plotseling boog hij zich dichterbij.

Er stond nog een woord op het papier. Hij las het: ‘Alexander.’ In verbazing liet hij de revolver uit zijn hand vallen. Hij had het handschrift herkend. Zijn tsaar was hier geweest. Met grote vreugde las hij nog eens wat er opgeschreven stond: ‘Wie kan er zó veel betalen?’ ‘Alexander.’ De volgende morgen kwam er inderdaad een boodschapper met een zak geld van de tsaar. Zijn schulden waren betaald en zijn leven was gered.

Lieve lezer, ook jij hebt een schuld opgestapeld. Een schuld die jij nooit zou kunnen terugbetalen: een zondeschuld. Als jij je dit realiseert, zal je ook uitroepen: ‘Wie kan er zó veel betalen?’ En dan zal God antwoorden: ‘Jezus.’ De Bijbel zegt:

‘Door Christus herstelde God Zijn relatie met de wereld; Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wiste ze uit.’ – 2 Korinthiërs 5:19

Waarom kon God dit doen? Omdat Hij onze zonden aan Jezus heeft toegerekend. Jouw zonden werden op Christus gelegd toen Hij stierf op Golgotha. Daarom ga jij vrijuit. Jouw schuld is betaald. Wat een geweldig nieuws!

Eeuwig leven
Waarom vandaag niet Gods cadeau van eeuwig leven aannemen? De Schepper van het universum verzekert ons dat Hij ‘de macht van de dood gebroken heeft’. Hij verklaart dat ‘de mens niet zal sterven, maar voor altijd blijven leven’. Deze uitspraken kun je lezen in Zijn Boek, de Bijbel (2 Timotheüs 1:10 en Johannes 6:50-51,58). Maar Jezus meest verrassende uitspraak is:

‘Wie leeft en in Mij gelooft, zal nooit sterven.’ – Johannes 11:26

Als je Zijn leven hebt ontvangen, zul je geestelijk nooit sterven, maar voor eeuwig leven. Dit eeuwige leven is trouwens een cadeau van God.

‘De genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here.’ – Romeinen 6:23

Er is geen kerk die jou eeuwig leven kan geven. Nooit kan je religieus genoeg zijn om het te krijgen. Ook zul jij nooit goed genoeg zijn om het te verdienen. Het is alleen door Gods genade. Je zult het moeten aannemen als een cadeau. Het eeuwige leven kan alleen in Jezus gevonden worden.

‘Wie de Zoon van God heeft, heeft het leven, maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.’ – 1 Johannes 5:12

Daarom zegt de Bijbel:

‘Allen die Hem aanvaard hebben en geloven in Zijn naam, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden.’ – Johannes 1:12

Als je naar Jezus toe gaat, zal Hij je eeuwig leven geven. Jezus zegt:

‘Wie naar Mijn woorden luistert en gelooft in Hem die Mij gestuurd heeft, heeft eeuwig leven.’ – Johannes 5:24


Hoe word ik gered?

Alles was rustig en stil in de gevangenis. Alle gevangenen sliepen. Er heerste een stilte, zoals de stilte van de dood. De sterren schenen helder. De maan zond haar lichtstralen uit. De schaduwen werden donkerder onder de gevangenismuren. De lange, donkere nacht duurde voort.

Maar wat was dat voor geluid? Gezang, en het kwam uit een van de cellen. Wat had dat te betekenen? Gevangenen die aan het zingen waren, en dat midden in de nacht? Wie konden het zijn? Het waren twee mannen, vastgebonden in de binnenste cel, met hun voeten in het blok, zodat ze zich nauwelijks konden bewegen. Hun gezicht straalde. Wat een wonderlijke vreugde! Een voor een werden de gevangenen wakker en luisterden met verbazing naar de lofzangen van Paulus en Silas.

Plotseling begon de aarde te schudden en te trillen. Een machtige aardbeving. Deuren vlogen open, boeien en blokken vielen van de handen en voeten van de gevangenen af. Toen de bewaker wakker werd, sprong hij als een waanzinnige op uit zijn stoel.

Hij zag overal gevangenen lopen, trok zijn zwaard en was van plan zichzelf te doden, toen er vanuit de schaduw een stem riep: ‘Doe uzelf geen kwaad! Wij zijn allemaal nog hier!’ Hij herkende die stem: het was de stem van de grote Paulus, de dienstknecht van Jezus Christus. Het was de stem die heel Filippi in rep en roer had gebracht. Hij viel bevend neer voor de voeten van Paulus, en riep uit: ‘Wat moet ik doen om gered te worden?’

Door de eeuwen heen heeft men deze vraag vaak gesteld. Het is de uitroep vanaf het sterfbed; de roep van zielen die verloren gaan. Waar jij ook naartoe gaat, deze vraag zal jou achtervolgen. Deze vraag eist namelijk een antwoord. Waarom? De Bijbel zegt:

‘De ziel die zondigt, die zal sterven.’ ‘Het loon van de zonde is de dood.’
‘Iedereen heeft gezondigd.’ ‘Wij dwaalden allemaal als schapen.’

Het is omdat jij verloren bent! Maar dank God: je kan gered worden. De keuze is aan jou. Laat de roep van de bewaker uit Filippi, die door de nacht heen klonk, ook jouw roep zijn. En het antwoord kan zo snel komen als bij deze bewaker:

‘Geloof in de Here Jezus, dan zul je gered worden.’ – Handelingen 16:31

Verder zegt de Bijbel:

‘God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

‘God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.’ – Romeinen 5:8

Dit is de geweldige genade van God! Hij houdt van jou en wacht totdat jij je overgeeft aan Zijn liefde en genade. En Jezus verzekert ons:

‘Als iemand bij Mij komt, zal Ik hem nooit wegsturen.’ – Johannes 6:37

Ga naar Jezus toe, neem Hem aan als jouw Redder en Verlosser, en neem Zijn genade aan als een cadeau!

Tags: