Gered van de ondergang

In Jozua 2 lezen wij over de grote stad Jericho. God had Zijn volk de overwinning over deze stad gegeven. Alleen Rachab, de prostituee, en haar familie werden gered. Hoe kwam het zover dat alleen zij van alle inwoners van Jericho gered werden?  

Rachabs huis was gebouwd op de stadsmuur. Rachab had gehoord van de levende God van Israël. De dikke muren om de stad van Jericho waren niet voldoende om haar vrees weg te nemen voor de grote God van het volk Israël. Toen er twee spionnen van Israël haar bezochten, schrok ze hevig en zei:

‘Ik weet heel goed dat uw God mijn land aan u gaat geven. Wij leven in grote angst voor u. Alle inwoners van dit land zijn verlamd door angst en radeloos. Wij hebben namelijk gehoord hoe de Here voor u een pad door de Rietzee maakte na uw vertrek uit Egypte! En wij weten ook wat u deed met Sichon en Og, de twee Amoritische koningen ten oosten van de Jordaan, hoe u hun land onder de voet liep en hun hele volk uitroeide.’ – Jozua 2:9-10

Rachab hoorde
Rachab had gehoord van de grote dingen die de God van Israël gedaan had. Ze nam het aan en geloofde met heel haar hart wat ze met haar verstand vernomen had. De Bijbel zegt:

‘Door met heel uw hart op Christus te vertrouwen, wordt u rechtvaardig verklaard. En door daarvoor uit te komen, wordt u gered. Zo staat het ook in de Boeken: ‘Wie op Hem vertrouwt, zal niet teleurgesteld worden.’ En het maakt geen verschil of u Jood bent of niet. God is Heer over allen. Hij geeft Zijn rijkdom aan alle mensen die een beroep op Hem doen. Want er staat ook: ‘Ieder die de naam van de Here aanroept, zal gered worden.’ – Romeinen 10:10-13

Rachab hoorde het, nam het aan, geloofde en beleed het. Ze zei:

‘Geen wonder dat wij bang zijn! Niemand heeft nog de moed te vechten als hij dat allemaal heeft gehoord. Want uw God regeert als God boven in de hemelen en beneden op de aarde.’ – Jozua 2:11

Door de twee spionnen met vrede in haar huis te ontvangen, toonde Rachab dat ze meer angst had voor de God van Israël dan voor de koning van Jericho. Rachab was ervan overtuigd dat Jericho zou vallen. Maar zij wilde niet met de stad Jericho omkomen. Daarom zocht ze naar een uitweg en wilde gered worden. Zij zei tegen de spionnen:

‘Nu dan, zweer mij toch bij de HEERE, omdat ik goedertierenheid aan u bewezen heb, dat u ook goedertierenheid zult bewijzen aan het huis van mijn vader, en geef mij een teken van trouw dat u mijn vader en mijn moeder zult laten leven, en ook mijn broers en mijn zusters met al wat van hen is, en dat u ons leven van de dood redden zult.’ – Jozua 2:12-13 (HSV)

Rachab wilde zekerheid. Zij wilde een overtuigend bewijs dat de angst in haar hart zou wegnemen.

God wil de mens NU redden!
Wat zijn er veel mensen die, net als Rachab, horen van de grote dingen die de Here gedaan heeft. Ze weten dat deze wereld (waarvan Jericho een beeld is) ten onder zal gaan. Ze horen het, nemen het aan en geloven het. Maar angst en vrees vervult hun hart.

Deze mensen hebben geen zekerheid van hun redding, al hebben ze het Woord van God gehoord en hebben ze de Geest van God ervaren. Zij zullen nooit de innerlijke vrede ervaren, als zij niet de volle zekerheid hebben dat zij gered zijn. Rachab wist dat het de tijd was om zeker te zijn van haar redding.

De tijd dat de mens gered moet worden voor de eeuwigheid is altijd NU! De Bijbel zegt:

‘Omdat Christus zo groot is, zegt de Heilige Geest: ‘Luister vandaag naar wat Hij u zegt en sluit uw hart niet af voor Hem zoals de mensen indertijd in de woestijn deden.’’ – Hebreeën 3:7-8

De grote apostel Paulus zegt:

‘Want God zegt: ‘Op het goede moment verhoorde Ik uw gebed, op de dag van redding kwam Ik u te hulp.’ Dat goede moment is nu aangebroken en het is nu die dag van redding.’ – 2 Korinthiërs 6:2

Een betrouwbaar teken
Rachab dacht niet alleen aan haar eigen redding. Ze was vrijmoedig en vroeg ook voor de redding van haar hele familie. Daarbij wilde ze een betrouwbaar teken ontvangen om zeker te zijn van haar redding. De twee spionnen zeiden tegen Rachab:

‘Wij kunnen er niet voor instaan dat u niets overkomt als u niet bij de verovering dit rode koord uit het raam laat hangen. Zorg er ook voor dat al uw familieleden bij u in huis zijn.’ – Jozua 2:18

Rachab gehoorzaamde meteen. Zij liet er geen tijd overheen gaan. Zodra de twee spionnen weggegaan waren, bond zij het scharlakenrode koord uit het raam.

Rust, vrede en zekerheid
Wat nam Rachabs vrees voor de ondergang van Jericho weg? Wat gaf Rachab de moed om haar familie te overtuigen van de weg naar redding? Haar geloof en gehoorzaamheid! Zij geloofde in de voorwaarde die de twee spionnen haar stelden. ‘Hang het rode koord uit het raam, en je zult gered worden!’ Zij geloofde niet alleen, maar zij kwam ook in actie!

Geloof bracht haar tot gehoorzaamheid. Meteen vertelde ze haar familieleden dat Jericho ten onder zou gaan. Zij begon te getuigen van haar redding en dat er ook redding mogelijk was voor hen als zij bij haar thuis zouden zijn. Rachab stelde haar vertrouwen in de woorden van deze mannen en geloofde in dat teken. Het rode koord gaf haar rust, vrede en zekerheid.

Als Rachab haar geloof niet in actie had gebracht, dan was ze omgekomen met alle inwoners van Jericho. Rachab werd gered door haar geloof. Zij hoorde van de grote God. Zij nam het aan met haar verstand. Zij geloofde met haar hart. Zij deed wat haar gezegd werd en werd gered.

Hoe worden wij gered?
Hoe ontvangen wij redding? Wat neemt onze angst en vrees weg? Wat geeft ware rust in het hart van de gelovige voor het heden en voor de toekomst? Het is het rode bloed van Jezus Christus, Gods Zoon! God heeft ons een betrouwbaar teken gegeven waardoor de mens gered kan worden.

Deze wereld zal ten onder gaan, zoals Jericho ten onder ging. Maar God wil jou redden van de ondergang. Misschien heb je nog geen zekerheid, geen vrede en geen rust. Hoor, geloof en doe dan wat de Bijbel zegt.

Rachab werd gered door haar gehoorzaamheid en geloof in de betekenis van de belofte van het rode koord. Zo worden ook wij gered als wij geloven in het bloed van Jezus en gehoorzaam zijn aan Zijn wil. Het bloed van Jezus neemt de zonde van de wereld weg. Neem wat je gehoord hebt aan met je verstand en geloof het met je hart. Twijfel niet. Wie je ook bent, maak NU de keuze voor Jezus.

Rachabs keuze veranderde haar hele leven en haar toekomst. Ze kwam tot God toen ze nog een prostituee was. Maar God herstelde haar en gaf haar een nieuwe toekomst. Rachab is een van de voorouders van Jezus. God wil ook jou een nieuwe toekomst geven als je voor Hem kiest. Bid het gebed mee en maak vandaag de keuze om gered te worden.

Gebed
Bid met mij mee

‘Here Jezus, ik ben een zondaar en ik smeek U: wees mij genadig en red mijn ziel. Vergeef al mijn zonden en fouten naar Uw goedheid en liefde. Reinig mijn hart en geweten volkomen. Doe het nu, op dit moment. Ik zal niet twijfelen, maar geloven in Uw Zoon, Jezus, die aan het kruis voor alle zonden is gestorven. Zonder Jezus zou ik verloren zijn. Maar ik dank U dat er verlossing, vergeving en genezing is. U bent een goede God, genadig, barmhartig en zeer geduldig. Ik dank U dat mij aanneemt als Uw kind en ik neem U aan als mijn Redder en Verlosser. Ik loof en prijs Uw naam. Amen.’

Lees ook: ‘Leven zonder angst’

Tags:
Next Post

Eén beslissing, grote gevolgen…