Getuigen-van-Jezus

Getuigen van Jezus: John Wesley DEEL 1

Veel mannen en vrouwen werden op een buitengewone manier door God gebruikt. Niet al deze mannen en vrouwen zijn heel bekend. Maar ook door hen heeft God een groot werk gedaan. In deze serie gaan we dieper in op hun leven en bediening. Deze keer bekijken we het leven van John Wesley, de stichter van de methodisten.

John Wesley werd op 17 juni 1703 geboren in Engeland in de stad Epworth. Op dat moment was godsdienstvrijheid nog maar net toegestaan in Engeland.

Wesley’s leven heeft een grote invloed gehad op het christelijke geloof. Deze invloed is te vergelijken met Paulus’ invloed in de tijd van de eerste gemeente. De geloofsbeweging die door Wesley was geïnspireerd, heet het methodisme. Twee eeuwen lang werkte de methodistische beweging in de wereld door. Wesley bracht het evangelie als een levende boodschap tot de massa.

John Wesley was gelovig opgevoed door zijn ouders. Zijn vader was predikant en samen met zijn vrouw gaven ze hun kinderen thuis onderwijs. De kinderen leerden al op jonge leeftijd lezen. John was hun vijftiende kind.

Toen John zes jaar was, vond er een brand plaats in de pastorie. Iedereen was al in slaap gevallen en niemand had door dat de pastorie in brand stond. Pas toen een voorbijganger de vlammen van buitenaf zag, werd er alarm geslagen. In alle haast probeerden ze alle kinderen te redden.

Maar ze vergaten John, die helemaal boven sliep. Uiteindelijk werd hij wakker van het vuur en begon hij om hulp te roepen. Maar niemand kon hem helpen, want de trap stond in brand en er was geen ladder. Zijn vader keek geschrokken en viel op zijn knieën. Samen met de mensen die daar waren, begonnen zij te bidden voor John.

Gelukkig was er een man die een manier bedacht om toch boven bij John te komen. Deze man klom op de schouders van een andere man en trok John uit het raam. Net op het moment dat hij eruit was, stortte het dak in. Als zij niet op dat moment hadden gehandeld, was het te laat geweest. Door deze gebeurtenis ervoer John een roeping op zijn leven.

Toen John ongeveer zeventien jaar was, ging hij naar de Universiteit van Oxford. Hij had een groot talent voor studeren en had daar ook grote successen in. John was gelovig, maar hij begreep niet wat Gods redding inhield en hoe hij gered kon worden. Hij geloofde dat hij gered was doordat hij naar de kerk ging en bad.

Ook dacht hij dat hij gered was, omdat hij het gevoel had dat hij toch niet zo slecht was als andere mensen. Toch voelde hij zich voortdurend schuldig over zijn zonden. Hierdoor was zijn geloof alleen maar voor de vorm en niet echt deel van hem.

In 1728 werd John ingezegend tot predikant. In die periode maakte hij er een gewoonte van om al om vier uur ’s ochtends op te staan, wat hij zijn leven lang volhield. Hij bad dan heel persoonlijk tot God. Elke morgen ging hij vol energie naar zijn werk. Het weinige slapen had geen negatief effect op zijn gezondheid.

John begon zijn bediening in het stadje Wroot, maar hij zag weinig vrucht van zijn werk. Zijn obstakel voor succes in de bediening was dat hij niet wist wat bekering inhield, namelijk geloof en berouw. Hij keerde terug naar Oxford, waar hij zijn jongere broer Charles ontmoette. Als een groot dichter zou hij in de komende jaren een goede hulp voor zijn broer blijken te zijn.

In die tijd ontstond de Oxfordgroep, een kleine groep van mannen die geestelijk wilden groeien en tegelijkertijd ook tot zegen wilden zijn voor mensen die geestelijke hulp nodig hadden. De groep nam de naam ‘methodisten’ aan vanwege hun regelmaat in leven en studie. Zij werkten ook in de gevangenis. Vader Samuel Wesley moedigde hen daarbij steeds aan.

Hun groep begon langzaam te groeien. In die tijd kregen Johns gedachten over heiligheid en volmaaktheid meer vorm, zoals die later door de methodisten verkondigd zouden worden. Het schijnt dat John Wesley er geen idee van had dat God hem zou gebruiken voor een geestelijke opwekking in Engeland.

Zijn sluimerende kracht ontwikkelde zich langzaam. Zelfs toen hij dertig jaar was, had hij het gevoel dat zijn talenten niet voldoende waren om zijn bediening goed te verrichten. Dat maakt het juist zo verbazingwekkend, als we de zware verantwoordelijkheid zien die hij later moeiteloos zou dragen.

Kort na het overlijden van hun vader in 1735, vertrokken de Wesley’s naar Georgia in de Verenigde Staten. John had een beroep aangenomen als predikant, vooral vanwege de kansen om Christus aan de indianen te prediken. Toen ze eenmaal in de Verenigde Staten waren aangekomen, merkten zij dat deze deur voor hen gesloten was.

Hoewel die reis in vele opzichten een teleurstelling voor hen was, kwam er toch een zegen uit voort. Op de terugreis in januari 1738 was er een hevige storm. Aan boord waren 26 leden van de Broedergemeente (de Moravische Broeders) die een diepe beleving van God hadden, welke de Wesley’s niet bezaten.

Terwijl de overige passagiers doodsbang waren vanwege het gevaar waarin ze verkeerden, bleven deze mensen rustig en beheerst zonder een spoor van angst. Terwijl de golven tegen het dek sloegen en het grootzeil in stukken gescheurd werd, zongen deze mannen, vrouwen en kinderen kalm door. Dit maakte grote indruk op de Wesley’s.

Door deze ervaringen met de Moravische Broeders, waren John en Charles ervan overtuigd dat zijzelf een bepaalde geestelijke zekerheid misten. John stopte met het oplezen of herhalen van gebeden. Hij merkte dat in de Bijbel alle bekeringen spontaan plaatsvonden. Charles was de eerste die de vrede in zijn hart ontving waarnaar de broers zo verlangd hadden.

Een paar dagen later ging John met een bedrukt gevoel naar een kerkdienst. In die dienst werd Luthers voorwoord van de Romeinenbrief voorgelezen. Daarin sprak hij over de verandering die God in het hart bewerkt door het geloof in Christus.

Op dat moment kwam er een grote warmte in Johns hart. Hij ervoer vrede en zekerheid over zijn redding. Hij geloofde dat God zijn zonden had weggenomen en hem had bevrijd van de wet van zonde en dood. Deze ervaring zou zijn eigen leven en dat van Engeland veranderen.

Lees ook: ‘Getuigen van Jezus: John Wesley DEEL 2’

Tags:
Next Post

De gaven van de Geest: Spreken in tongen DEEL 2