God dienen

De Bijbel staat vol met verhalen van mannen en vrouwen die God dienden met hun hele hart. Hun hart ging naar God uit en ze dienden God met blijdschap. God verlangt er ook naar dat wij Hem dienen met blijdschap. Maar wat betekent het nu om God te dienen?

In het dienen is Jezus het ultieme voorbeeld. De Bijbel zegt dat Jezus Christus is gekomen om ons met God te verzoenen (Romeinen 5:10). Met het offer dat Hij bracht, betaalde Hij de prijs voor onze zonden (1 Johannes 1:7), en is er vergeving mogelijk. Onze zonde veroorzaakte een kloof tussen ons en God.

Jezus Christus, Gods Zoon, gaf aan het kruis Zijn bloed, dat onze zonden wegnam. Dat kruis overbrugde de kloof tussen ons en God. De vergeving van zonden is een genadegift van God. En een gift kan men niet verdienen; alleen maar in dankbaarheid aannemen.

Na onze redding zullen we dagelijks keuzes moeten maken tussen het volgen van Jezus Christus en het doen van onze eigen wil. Na het ontvangen van vergeving en het aannemen van Jezus als onze Redder en Heer, horen wij de weg te gaan die Hij voor ons heeft.

De wil van God is dat niemand verloren gaat, maar dat iedereen gered zal worden. Hij wil ook dat wij Hem liefhebben boven alles en Jezus zullen volgen. Het is Gods verlangen dat wij Hem zullen dienen met heel ons hart. Jezus is hierin ons grote voorbeeld. De Bijbel zegt:

‘Jullie moeten net zo zijn als Ik, de Mensenzoon, want Ik ben niet gekomen om Mij te laten dienen. Ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als losgeld voor vele mensen.’ – Mattheüs 20:28

De weg van het dienen is niet altijd makkelijk. Maar het doen van de wil van God brengt diepgaande blijdschap en vrede die alle verstand te boven gaat. Er rust grote zegen op het leven van hen die God dienen. Jezus is ons hierin voorgegaan en we lezen in de Bijbel dat de beloning groot is:

‘Herkenbaar als mens, vernederde Hij Zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven.’ – Filippenzen 2:8-9

Jezus was gehoorzaam aan God en vernederde Zich tot in de dood. Daarom werd Hij door de Vader verhoogd.

Gehoorzaamheid aan God is het belangrijkste in het leven van een christen. Als we God echt willen dienen en ons leven helemaal aan Hem toewijden, zullen er tijden komen dat we beproefd worden in onze gehoorzaamheid en trouw. Ook de mannen en vrouwen in de Bijbel werden beproefd. Uit hun levens kunnen we belangrijke lessen leren.

Een dienaar leert Gods stem herkennen
In Genesis 22:1 lezen we dat God tegen Abraham sprak. En Abraham antwoordde God met: ‘Ja, Here, hier ben ik.’ Abraham hoorde Gods stem. Ten eerste zien wij dat hij Gods stem herkent, en dat hij ook gelijk klaarstaat om te doen wat God van hem vraagt. Door met God te wandelen, leren wij Zijn stem herkennen.

‘Als alle schapen buiten zijn, loopt hij voor ze uit. Zij volgen hem omdat zij zijn stem kennen.’ – Johannes 10:4

Een dienaar probeert niet Gods Woord te analyseren
God vroeg Abraham: ‘Offer je zoon aan Mij.’ Er staat dat Abraham opstond en naar de plaats ging die God hem genoemd had. Hij gehoorzaamde zonder zich af te vragen: waarom? Ons vlees (onze eigen zin en wil) roept uit: ‘Waarom?’, maar Jesaja 55:8-9 zegt dat Gods wegen niet onze wegen zijn.

Een dienaar gehoorzaamt God in geloof
In Genesis 22:5 lezen wij dat Abraham tot zijn knechten zegt: ‘Wij komen hier terug.’ Hij bedoelde zijn zoon en zichzelf. Hij had geloof in God. Er staat in Romeinen 4:20 dat hij aan Gods belofte niet heeft getwijfeld door ongeloof. Abraham vertrouwde erop dat God Zijn woord zou waarmaken dat Hij eerder tot hem had gesproken (zie Genesis 21:12).

Abraham leefde in de zekerheid dat God bij machte was te doen wat Hij beloofd had. Abraham wist niet dat God hem zou tegenhouden om zijn zoon te doden. Maar hij wist wél dat God bij machte was om Isaak uit de dood op te wekken (Hebreeën 11:18). Een dienaar gehoorzaamt, wetende dat God trouw is.

Terwijl Abraham en Isaak de berg op liepen, vroeg Isaak aan zijn vader: ‘Waar is het lam?’ En Abraham antwoordde: ‘God zal Zelf voor een offerlam zorgen’ (Genesis 22:7-8). Wij weten niet altijd wat God wil doen door hetgeen wat Hij van ons vraagt. God wil ons leren om op Hem te vertrouwen in elke situatie.

Hij wil dat we de dingen van deze wereld in het juiste perspectief zien, zodat ze ons niet tegenhouden om ons offer aan God te brengen. Wij geven aan God en leggen ons offer op het altaar, wetende dat God trouw is om voor ons te zorgen.

Abraham was God gehoorzaam, en God voorzag inderdaad in een offer door een ram die in de struiken vastzat (Genesis 22:13). Hier liet God al een voorproefje zien van wat Hij later zou doen. Het was een typebeeld van het offer dat Jezus bracht op Golgotha. God voorzag daar ook in een Plaatsvervangend offer, om verzoening te doen voor onze zonden. God gaf Zijn eigen Zoon Jezus, het Lam van God, om voor ons aan het kruis te sterven.

De gehoorzaamheid is te zien in de daden van een dienaar
God zei tegen Abraham:

‘Ik weet nu dat God de belangrijkste is in uw leven. Zelfs uw eigen zoon, uw enige, van wie u zoveel houdt, wilde u Mij geven.’ – Genesis 22:12

Liefde moet gezien worden. Geloof zonder werken is dood. God Zelf heeft door Zijn daden laten zien dat Hij ons liefheeft, door Zijn enige Zoon te sturen (zie 1 Johannes 4:9).

De gehoorzaamheid van een dienaar wordt door God beloond

‘Ik, de Here, heb Mijzelf gezworen dat Ik u en uw nageslacht rijk zal zegenen, omdat u Mij hebt gehoorzaamd en Mij zelfs uw enige zoon wilde geven. Uw nakomelingen zullen net zo talrijk zijn als de sterren aan de hemel en het zand langs de zee. Zij zullen hun vijanden overwinnen en een zegen zijn voor alle volken van de wereld, en dat alles omdat u Mij hebt gehoorzaamd.’ – Genesis 22:16-18

Wat God tot Abraham sprak, geldt ook voor ons. Verder zegt de Bijbel:

‘Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit heeft bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen die Hem liefhebben.’ – 1 Korinthiërs 2:9

Als wij de Here gehoorzaam zijn en doen wat Hij zegt, dan zal God Zichzelf bevestigen en Zijn beloften waarmaken.

Tags:
Next Post

Voor wie is Jezus gestorven?