God gaat jouw pad kruisen

Elk mens verlangt naar een bijzondere ervaring met God. Men zoekt Hem in allerlei bovennatuurlijke dingen. Er zijn veel verschillende manieren waarop je God kunt zien. Jezus wil vandaag jouw pad kruisen en Zichzelf aan jou laten zien.

‘Onderweg zag ik midden op de dag een licht, helderder dan de zon! Het omstraalde mij en de mannen die met mij meereisden … Nu, koning Agrippa, ik heb gedaan wat mij in dat hemelse visioen is gezegd.’ – Handelingen 26:13, 19

Veel mensen denken dat een hemels visioen alleen is weggelegd voor een paar mensen. Maar ook jij kan vandaag God zien. Paulus zei tegen koning Agrippa: ‘Ik heb Jezus gezien op mijn pad.’ Is dit niet de wens van ons allemaal? Als je het wilt, dan is het mogelijk om vandaag Jezus te zien.

Er zijn veel verschillende manieren waarop je God kunt zien. Je kunt Hem zien in een persoon, in een droom, in een visioen, in de Bijbel, in de schepping. Op een of andere manier zal God jouw pad kruisen en Zichzelf aan jou laten zien.

Saulus’ ontmoeting met Jezus

De Farizeeër Saulus was op weg naar Damascus om de christenen daar gevangen te nemen en om te brengen. Dan lezen we hoe God plotseling het pad van Saulus kruiste:

‘Toen hij (Saulus) in de buurt van Damascus kwam, flitste er plotseling een licht vanuit de hemel dat hem omstraalde. Hij viel op de grond en hoorde een stem: ‘Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?’ ‘Wie bent U, Here?’ vroeg Saulus. ‘Ik ben Jezus,’ zei de stem, ‘die u zo fanatiek vervolgt. Sta op en ga de stad in. Daar zal u gezegd worden wat u moet doen.’

De mannen die met Saulus meereisden, waren met stomheid geslagen. Zij hadden de stem wel gehoord, maar niemand gezien. Saulus stond op en deed zijn ogen open, maar kon niets zien. De mannen die bij hem waren, namen hem bij de hand en brachten hem Damascus binnen. Drie dagen lang kon hij niet zien. Al die tijd at en dronk hij niets.

Een van de volgelingen van Jezus in die stad kreeg een visioen. In dat visioen riep de Here hem. ‘Ananias!’ ‘Ja, Here,’ antwoordde Ananias. De Here zei: ‘Ga naar de Rechte Straat, naar het huis van Judas. Daar logeert een zekere Saulus uit Tarsus, hij is nu aan het bidden. In een visioen heeft hij u zien binnenkomen. En in dat visioen legde u uw handen op hem, waardoor hij weer kon zien.’

Ananias maakte bezwaren. ‘Maar, Here,’ zei hij. ‘Ik heb zoveel slechte dingen over die man gehoord. Hij heeft Uw mensen in Jeruzalem veel kwaad gedaan. Hij heeft van de leidende priesters zelfs toestemming gekregen om iedereen die Uw naam aanroept hier in de boeien te slaan!’ Maar de Here zei tegen hem: ‘Toch moet u gaan, Ananias! Ik heb besloten die man te gebruiken. Ik heb hem uitgekozen om Mij bekend te maken aan andere volken en hun koningen en ook aan het volk van Israël.’’ – Handelingen 9:3-15

Bekering van Saulus

Dit is het bekeringsverhaal van Saulus, die later Paulus werd genoemd. God zal ook in jouw leven iemand sturen die jouw pad zal kruisen. Misschien is het wel door het lezen van dit artikel. Op een of andere manier zal die persoon die jouw pad kruist, de boodschapper zijn die Gods boodschap aan jou zal overbrengen. De hemelse boodschap voor jou is iets wonderlijks.

Toen Ananias Saulus ontmoette, legde hij zijn handen op Saulus en zei: ‘Saul, broeder, ik ben gestuurd door Jezus, die u onderweg ontmoet hebt. U zult weer kunnen zien en vol worden van de Heilige Geest.’ Zo wil Jezus vandaag ook jou ontmoeten. Hij biedt jou genezing aan naar geest, ziel en lichaam en wil je vullen met de Heilige Geest.

In het hemelse visioen dat Paulus had, moest hij een keuze maken. Hij kon gehoorzaam zijn aan God of niet. Gelukkig koos Paulus ervoor om gehoorzaam te zijn. Hij werd de grote apostel Paulus en kon daardoor later tegen koning Agrippa zeggen: ‘Ik heb gedaan wat mij in dat hemelse visioen is gezegd.’ God heeft hem op een bijzondere manier gebruikt. Zo heeft hij bijna de helft van het Nieuwe Testament van de Bijbel geschreven.

Wees gehoorzaam aan God

Veel mensen zijn vandaag op een kruispunt in hun leven. Ze staan voor de keuze: gehoorzaam zijn aan God en Zijn weg voor hun leven, of ongehoorzaam zijn aan God en hun eigen weg gaan. Je kunt een hoop zegeningen missen als je niet gehoorzaam bent wanneer God tot je spreekt. Hij spreekt op veel verschillende manieren vandaag: door de Bijbel, door de voorganger of prediker, door een visioen of een droom. God wil vandaag nog steeds dromen, visioenen en openbaringen geven.

Misschien heeft God jouw pad al meerdere keren gekruist, maar heb je niet geluisterd. Stel dan niet langer uit, maar wees gehoorzaam. De weg van gehoorzaamheid zal de meeste zegen in je leven brengen.

Klik hier en luister naar de hele boodschap.

Gebed
Bid met mij mee

‘Here God, ik verlang naar een bijzondere ervaring met U. Ik wil U leren kennen zoals U echt bent. Op dit moment open ik mijn hart voor U. Laat Uzelf aan mij zien, Heer. Dank U dat U een levende God bent en dat U op allerlei manieren tot mij wilt spreken. Help mij om U te zien in mijn dagelijks leven. Het is mijn gebed dat ik U vandaag op een of andere manier zal ontmoeten. Jezus, ik neem U aan als mijn Redder. Ik wil U volgen. Dank U voor Uw grote liefde en genade voor mij. In Jezus’ naam. Amen.’

Lees ook: ‘Jezus verandert levens’

Tags:
Next Post

Tijd is kostbaar