God gaat jouw pad kruisen

Elk mens verlangt naar een bijzondere ervaring met God. Men zoekt Hem in allerlei bovennatuurlijke dingen. Er zijn veel verschillende manieren waarop je God kunt zien. Jezus wil vandaag jouw pad kruisen en Zichzelf aan jou laten zien.

‘‘Onderweg zag ik midden op de dag een licht, koning Agrippa, helderder dan de zon! Het omstraalde mij en de mannen die met mij meereisden. Wij vielen allemaal op de grond en ik hoorde iemand in het Hebreeuws tegen mij zeggen: ‘Saul, Saul! Waarom vervolgt u Mij?’ U doet alleen uzelf maar pijn, net als een os trapt tegen de stok die hem voortdrijft.’ ‘Wie bent U, Here?’ vroeg ik. En de Here antwoordde: ‘Ik ben Jezus, die u vervolgt. Maar kom, sta op. Ik heb Mij aan u vertoond om u in dienst te nemen. U moet de mensen vertellen wat u vandaag van Mij hebt gezien en wat Ik u nog zal laten zien’ … ‘Nu, koning Agrippa, ik heb gedaan wat mij in dat hemelse visioen is gezegd.’’ – Handelingen 26:13-16, 19

De meeste mensen denken dat een hemels visioen iets is wat ver van hun bed staat of alleen is weggelegd voor een paar mensen. Maar een hemels visioen is bedoeld voor iedereen, ook voor jou vandaag. Paulus zei tegen koning Agrippa: ‘Ik heb Jezus gezien op mijn pad.’ Is dit niet de wens van ons allemaal? Als je het wilt, dan is het mogelijk om Jezus te zien.

Er zijn veel verschillende manieren waarop je Jezus kunt zien. Je kunt Hem zien in een persoon, in een droom, in een visioen, in de Bijbel, in de schepping. Op de een of andere manier zal Jezus jouw pad kruisen en zal Hij Zichzelf aan jou laten zien.

De bekering van Saulus
De Farizeeër Saulus was op weg naar Damascus om de christenen daar gevangen te nemen en om te brengen. Dan lezen we hoe God plotseling het pad van Saulus kruiste:

‘Toen hij (Saulus) in de buurt van Damascus kwam, flitste er plotseling een licht vanuit de hemel dat hem omstraalde. Hij viel op de grond en hoorde een stem: ‘Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?’ ‘Wie bent U, Here?’ vroeg Saulus. ‘Ik ben Jezus,’ zei de stem, ‘die u zo fanatiek vervolgt. Sta op en ga de stad in. Daar zal u gezegd worden wat u moet doen.’ De mannen die met Saulus meereisden, waren met stomheid geslagen. Zij hadden de stem wel gehoord, maar niemand gezien. Saulus stond op en deed zijn ogen open, maar kon niets zien. De mannen die bij hem waren, namen hem bij de hand en brachten hem Damascus binnen. Drie dagen lang kon hij niet zien. Al die tijd at en dronk hij niets. Een van de volgelingen van Jezus in die stad kreeg een visioen. In dat visioen riep de Here hem. ‘Ananias!’ ‘Ja, Here,’ antwoordde Ananias. De Here zei: ‘Ga naar de Rechte Straat, naar het huis van Judas. Daar logeert een zekere Saulus uit Tarsus, hij is nu aan het bidden. In een visioen heeft hij u zien binnenkomen. En in dat visioen legde u uw handen op hem, waardoor hij weer kon zien.’ Ananias maakte bezwaren. ‘Maar, Here,’ zei hij. ‘Ik heb zoveel slechte dingen over die man gehoord. Hij heeft uw mensen in Jeruzalem veel kwaad gedaan. Hij heeft van de leidende priesters zelfs toestemming gekregen om iedereen die uw naam aanroept hier in de boeien te slaan!’ Maar de Here zei tegen hem: ‘Toch moet u gaan, Ananias! Ik heb besloten die man te gebruiken. Ik heb hem uitgekozen om Mij bekend te maken aan andere volken en hun koningen en ook aan het volk van Israël.’’ – Handelingen 9:3-15

Dit is het bekeringsverhaal van Saulus, later Paulus genaamd. God zal ook in jouw leven iemand sturen die jouw pad zal kruisen. Misschien is het door dit artikel dat God het pad in jouw leven kruist. Op de een of andere manier zal die persoon die jouw pad kruist, de boodschapper zijn die Gods boodschap aan jou zal overbrengen. De hemelse boodschap voor jou is iets wonderlijks. Toen Ananias Saulus ontmoette, legde hij zijn handen op Saulus en zei: ‘Saul, broeder, ik ben gestuurd door Jezus, die u onderweg ontmoet hebt. U zult weer kunnen zien en vol worden van de Heilige Geest.’ Zo wil Jezus vandaag ook tot een ieder komen. Hij biedt jou genezing aan naar geest, ziel en lichaam en wil je vervullen met de Heilige Geest.

Wees gehoorzaam
In het hemelse visioen dat Paulus had, moest hij een beslissing maken. Hij kon gehoorzaam zijn aan de wil van God of niet. Gelukkig koos Paulus ervoor om gehoorzaam te zijn. Hij werd de grote apostel Paulus en kon daardoor later tegen koning Agrippa zeggen: ‘Ik heb gedaan wat mij in dat hemelse visioen is gezegd.’ God heeft hem machtig gebruikt en hij heeft bijna de helft van het Nieuwe Testament geschreven.

Velen bevinden zich vandaag op een kruispunt in hun leven. Ze staan voor de keuze: gehoorzaam zijn aan de wil van God en Zijn weg voor hun leven, of ongehoorzaam zijn aan de wil van de God en hun eigen weg gaan in hun leven. Je kunt een hoop zegeningen missen als je niet gehoorzaam bent wanneer God tot je spreekt, hetzij door de Bijbel, door Gods dienstknecht, door een visioen of een droom. God wil vandaag nog steeds dromen, visioenen en openbaringen geven.

Misschien heeft God jouw pad al meerdere keren gekruist, maar ben je ongehoorzaam geweest. Stel dan niet langer uit, maar wees gehoorzaam. De weg van gehoorzaamheid zal de meeste zegen in je leven brengen.

Tags: