God-houdt-van-jou

God houdt van jou!

Wij denken vaak dat God alleen van ons houdt als we de juiste keuzes maken in het leven. Het probleem is dat elk mens fouten maakt. Maar de Bijbel zegt dat God een goede en liefdevolle Vader is. De waarheid is: God houdt van jou ondanks je fouten.

‘De genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here.’ – Romeinen 6:23

Een liefdevolle Vader
Het maakt niet uit hoe goed, geweldig, getalenteerd of rijk je bent. Wij mensen maken allemaal fouten. En als we in de fout zijn gegaan, denken we vaak dat God straft en niets meer met ons te maken wil hebben. Maar het tegenovergestelde is waar: God is een goede en liefdevolle Vader. God houdt van ons, ondanks onze fouten. Gods liefde is niet gebaseerd op ons doen en laten, maar op onze relatie met Hem. Omdat wij Zijn kinderen zijn, houdt Hij van ons.

God is er voor je, juist als je struikelt en valt. Hij laat je niet zomaar vallen. Hij zal er alles aan doen om je leven weer op de rails te krijgen. Hij stuurt mensen op je pad om je leven te corrigeren en je geloof weer op te bouwen. Ook als je bent gevallen, ben je nog steeds Gods kind. Hij houdt nog steeds evenveel van je. Je hebt God teleurgesteld, maar Hij zal jou niet teleurstellen. Je hebt je geloof in God verloren, maar Hij gelooft nog steeds in jou. Waarom? Omdat God van jou houdt.

Het verhaal van Petrus
Toen Jezus Petrus uitkoos als Zijn discipel, wist Hij al dat hij Hem zou verloochenen. Toch koos Hij hem uit. God weet ook welke fouten wij allemaal zullen maken in ons leven. Hij weet wie we zijn en Hij kent ons hart. Toch heeft Hij ons uitgekozen om Zijn kinderen te zijn.

‘Jezus keerde Zich om en keek Petrus aan. Petrus herinnerde zich wat Hij had gezegd: ‘Voordat de haan kraait, zul je drie keer hebben gezegd dat je Mij niet kent.’ Huilend liep Petrus de binnenplaats af. Hij was er kapot van.’ – Lucas 22:61-62

Petrus verloochende Jezus op het slechtst mogelijke moment. Precies op dat moment keek Jezus hem recht in de ogen. Die ene blik sprak boekdelen. Eigenlijk zei Hij: ‘Petrus, zie je dat je faalt? Maar Ik houd nog steeds van je.’ Op dat moment herinnerde Petrus zich Jezus’ woorden. Hij was er kapot van.

De periode rond het sterven van Jezus waren de verschrikkelijkste dagen uit Petrus’ leven. Hij dacht dat hij het nooit meer in orde kon maken met Jezus, die gestorven was. Maar dan lezen we over de opstanding van Jezus. Dit is wat de engel zei tegen de vrouwen bij het graf:

‘U zoekt Jezus van Nazareth, die gekruisigd is. Hij is hier niet meer, want Hij leeft weer! Kijk, daar heeft Hij gelegen. Vertel Zijn leerlingen en Petrus dat Jezus naar Galilea gaat. Daar zullen zij Hem ontmoeten, zoals Hij hun voor Zijn sterven al heeft gezegd.’ – Marcus 16:6-7

Uit alle namen van de wereld noemt God de naam van Petrus. Met andere woorden zei God: ‘Petrus, Ik weet dat je vreselijk teleurgesteld bent in jezelf. Maar je bent nog steeds Mijn kind.’ Als wij vallen en oprecht spijt hebben, dan zal de Vader ons alles vergeven. Waarom? Omdat God van jou houdt.

Petrus nam zijn vergeving aan, liet het verleden achter zich en strekte zich uit naar wat voor hem lag. Op de Pinksterdag was het Petrus die, vol van de Heilige Geest, opstond om de boodschap van het evangelie te brengen. Door de bekering die Petrus meemaakte, werd hij alsnog de man die God wilde dat hij zou zijn.

Het verhaal van Jakob
In de Bijbel lezen we vaak: ‘De God van Abraham, Isaak en Jakob.’ Ik begrijp dat Abraham en Isaak als onze geloofsvaders worden genoemd. Maar Jakob? Hij was een bedrieger en maakte veel fouten. Dit zegt mij dat God ook de God is van mensen die fouten maken. Maar later zien we in het leven van Jakob dat hij volwassener wordt en ten goede verandert. Uiteindelijk verandert God zijn naam van Jakob (bedrieger) in Israël (Gods strijder). En zo werd ook Jakob, net als Petrus, de man die God wilde dat hij zou zijn.

De Samaritaanse vrouw
De Samaritaanse vrouw bij de put had veel fouten gemaakt in haar leven. Dit komt duidelijk naar boven in het gesprek dat ze met Jezus had. Toch werd zij, na haar ontmoeting met Jezus, de vrouw die God wilde dat zij zou zijn. Zij werd een getuige van Jezus, waardoor veel mensen uit haar stad in Jezus gingen geloven.

‘Er gingen nog veel meer mensen in Hem geloven. ‘Wij geloven nu ook in Hem,’ zeiden zij tegen de vrouw, ‘maar niet alleen door wat u ons hebt verteld. We hebben Hem nu zelf gehoord en weten dat Hij werkelijk de Redder van de wereld is.’’ – Johannes 4:41-42

Het verhaal van Thomas
We kennen allemaal de uitdrukking ‘ongelovige Thomas’. Dit kwam allemaal door één incident na de opstanding van Jezus, waarbij Thomas twijfelde of Jezus wel echt uit de dood was opgestaan.

‘Acht dagen later waren de leerlingen weer bij elkaar. Thomas was er nu ook bij. Zij hadden de deur op slot gedaan. Ineens was Jezus in hun midden. ‘Vrede,’ zei Hij. ‘Thomas, zie je Mijn handen en Mijn zij? Voel maar en twijfel niet meer. Geloof dat Ik leef!’ ‘Mijn Here en mijn God,’ zei Thomas.’ – Johannes 20:26-28

Met andere woorden zei Thomas: ‘Jezus, het spijt mij. U bent mijn Heer en mijn God!’ Van een ‘ongelovige Thomas’ veranderde hij in de gelovige, vergeven, verloste en herstelde Thomas. Het was Thomas die later het evangelie van Jezus Christus naar India heeft gebracht. Door de bekering die hij hier meemaakte, werd Thomas toch de man die God wilde dat hij zou zijn.

Een nieuw begin
Zoals God Petrus en Thomas bij hun naam noemde, noemt Hij vandaag ook jou bij jouw naam. Hij zegt:
‘Jij bent nog steeds Mijn geliefde kind. Ik houd van jou.’ Wat voor fouten jij ook in jouw leven hebt gemaakt, jij kan vandaag een nieuw begin maken. God wil jou vandaag vergeven. Hier en nu. Waarom? Omdat God van jou houdt.

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader in de hemel, ik dank U dat U een God van liefde bent. Ik geloof dat Jezus Christus aan het kruis is gestorven voor al mijn fouten. U houdt van mij, ondanks alles wat ik verkeerd heb gedaan. Vandaag wil ik een nieuw begin maken. Ik heb spijt van mijn zonden. Op dit moment vraag ik U om vergeving. Ik neem mijn vergeving aan. Dank U dat ik mag weten dat ik Uw geliefde kind ben. Help mij om U te volgen en gehoorzaam te zijn. In Jezus’ naam bid ik dit. Amen!’

Tags: