Boodschap - Gods Meesterplan in uitvoering 2000 jaar geleden

Gods Meesterplan in uitvoering 2000 jaar geleden

Deze maand vieren we Pinksteren. We gedenken dat Jezus naar de hemel is gegaan en dat tien dagen later de Heilige Geest werd uitgestort over de gelovigen. Het was op diezelfde dag dat de geboorte plaatsvond van de eerste kerk, ofwel de pinkstergemeente.

‘Zij werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken: woorden die de Heilige Geest hun ingaf.’ – Handelingen 2:4

Jezus’ hemelvaart
De Kerk van Jezus Christus zoals wij die vandaag kennen, is ontstaan door de Oprichter, Jezus Christus Zelf. Veertig dagen nadat Jezus uit de dood was opgestaan, was Hij met Zijn discipelen op de Olijfberg. Voordat Hij naar de hemel ging, sprak Hij Zijn laatste woorden tot hen:

‘Ga er daarom op uit om alle volken tot Mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.’ – Mattheüs 28:19-20

‘Wacht eerst op wat de Vader beloofd heeft … Als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’
– Handelingen 1:4,8

Nadat Hij dit gezegd had, steeg Jezus op naar de hemel. De discipelen staarden omhoog, totdat zij Hem niet meer zagen.

De Pinksterdag
Meteen daarna gingen zij van de Olijfberg naar Jeruzalem. Daar kwamen zij samen in de bovenkamer van een huis, ook wel de ‘opperzaal’ genoemd. Elke dag verzamelden zich daar ongeveer 120 mensen. Zij waren in gebed en wachtten op de belofte van de Vader; dat zij kracht uit de hemel zouden ontvangen om de grote opdracht te vervullen om de wereld te beëvangeliseren.

Tien dagen later brak de Pinksterdag aan. Zij waren die dag weer allemaal samengekomen om te bidden. Toen gebeurde er plotseling iets heel bijzonders. Er waaide een harde wind door het hele huis. Alle 120 mensen werden vervuld met kracht uit de hemel en begonnen in vreemde talen te spreken. Er waren tongen van vuur, vlammen die zich boven ieder van hen verspreidden.

Aangezien het Pinksteren was, hadden zich op het tempelplein heel veel Joden verzameld, die overal vandaan kwamen. Ieder van hen hoorde de apostelen in zijn eigen taal spreken. Zij begrepen er niets van en dachten dat ze dronken waren. Toen stond Petrus op en begon een boodschap te prediken.

Ongeveer 3000 mensen van al die duizenden mensen kwamen op dat moment tot het geloof in Jezus en lieten zich meteen dopen. Daar ontstond de eerste kerk, de Kerk van Jezus Christus, ofwel: de pinksterkerk.

Groei van de eerste kerk
Vanaf dat moment begon de kerk enorm snel te groeien. Overal in Jeruzalem spraken de mensen over Jezus Christus. Maar de religieuze leiders in die tijd werden jaloers. Hoewel ze de apostelen verboden om in het openbaar over Jezus te spreken, trokken ze zich er niets van aan en bleven gewoon doorgaan met het spreken over Jezus, in de tempel en bij de mensen thuis. Ze zeiden: ‘Wij kunnen gewoon niet zwijgen over wat wij hebben gezien en gehoord.’

Na de steniging van Stefanus kwam er een vervolging van de eerste gemeente op gang. Dit maakte dat de kerk nog sneller begon te groeien. De christenen werden namelijk uit elkaar gedreven, en overal waar ze kwamen, ontstonden nieuwe pinksterkerken. Die kerken waren vol van de kracht van Gods Geest en niemand was bang om te getuigen van Jezus.

Men sprak over de wederkomst van Jezus, de Heilige Geest, de dood en opstanding van Jezus. Evangelisatie was de kracht van de eerste kerk, en zo is het evangelie overal in de wereld uitgegaan. Helaas is het niet zo gebleven. In de tweede eeuw na Christus kwamen er vreemde leerstellingen de kerk binnen, die verdeeldheid veroorzaakten binnen de pinksterkerk.

In de derde eeuw na Christus bevond de Kerk van Jezus zich in een negatieve spiraal. In de vierde eeuw na Christus begon men allerlei compromissen te sluiten met de afvalligen, waardoor er verdeeldheid heerste. Pas zes eeuwen na Christus ontstond de katholieke kerk. En later ontwikkelden zich ook allerlei andere zuilen die we in Nederland gekend hebben, zoals de Protestantse Kerk.

De Reformatie
In de 16e eeuw, aan het einde van de middeleeuwen, de duistere jaren, bevond het christendom zich in complete duisternis. In die tijd mochten alleen de kerkleiders de Bijbel lezen. In 1517 kwam daar verandering in toen de Duitse theoloog Maarten Luther in de Bijbel ontdekte dat de mens niet door werken, maar alleen door het geloof gerechtvaardigd wordt. Hij begon dat te proclameren in alle vrijmoedigheid.

Zo kwam er een hele Reformatie op gang binnen de Kerk. In de 18e eeuw ontdekte de Britse predikant John Wesley dat het evangelie niet alleen binnen de kerk thuishoort, maar juist buiten de kerk. Hij herontdekte wat de pinksterkerk in het begin al deed en begon overal opwekkingsbijeenkomsten te houden. Zo kwamen er soms honderden mensen in één keer tot het geloof in Jezus.

Aan het einde van de 18e eeuw ontdekte de Britse zendeling William Carey dat het de taak van het gelovige Westen was om ook de heidenen, de ongelovigen, over de hele wereld te bereiken met het evangelie.

Predikers van het Volle Evangelie
De Reformatie die in de 16e eeuw binnen de Kerk plaatsvond, was een theologische reformatie. Maar men sprak nog niet over de eerste waarheden van de pinksterkerk, namelijk: de wederkomst van Jezus, de gaven van de Geest, de Heilige Geest enz. Pas eind 19e eeuw kwamen deze waarheden, waaronder de boodschap over genezing, weer de kerk binnen.

Halverwege de 20e eeuw begon er een aantal evangelisten de wereld te beëvangeliseren in de volste zin van het woord, zoals de pinksterkerk dat ook geloofde en predikte. Denk aan: Billy Graham (een baptist), Oral Roberts, T.L. Osborn en Johan Maasbach. Zij gingen de wereld in om te spreken over de boodschap van bekering, genezing, verlossing en bevrijding, ofwel: het Volle Evangelie.

Een nieuwe fase
Inmiddels zijn we weer een halve eeuw verder en staan we voor een nieuwe fase in de wereld. Het is de fase waarover Jezus spreekt, waarin de hele wereld het evangelie kan horen door alle moderne technieken.

Het is ook de fase van de openbaring van de antichrist, waarover de Bijbel spreekt. En als die fase aanbreekt, breekt ook de fase van Jezus’ wederkomst aan. In wat een spannende tijd leven wij vandaag! Maar Jezus heeft gezegd: ‘Wees niet bang. Ik ben altijd bij je, tot het einde van de tijd.’

Een beslissing
Als je nog niet in Jezus gelooft en nog niet bij de Kerk van Jezus Christus hoort, dan mag je vandaag een beslissing nemen. Zo simpel als het was in die eerste kerk, zo makkelijk kun je ook vandaag Jezus aannemen en in Hem gaan geloven. Ik wil je graag helpen om een handeling van geloof te doen. Leg je hand op het beeldscherm en bid dit gebed met mij mee.

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader in de hemel, ik dank U voor Uw grote liefde en genade. Dank U voor Jezus Christus, die in de wereld is gekomen om zondaren te redden, zieken te genezen en gebondenen te bevrijden. Ik vraag vergeving van mijn zonden. Ik open mijn hart voor U en vraag U: Here Jezus, kom in mijn hart en leven. Here God, vul mij op dit moment ook met de Heilige Geest, zodat ik kracht ontvang om U te dienen. In Jezus’ naam. Amen!’

Tags:
Next Post

POINT: Ben jij een thermometer of een thermostaat?