Gods-ogen-zijn-op-de-rechtvaardigen

Gods ogen zijn op de rechtvaardigen DEEL 1

De laatste paar maanden is de wereld door een grote beproeving gegaan. En vandaag hebben we er nog steeds mee te maken. Het coronavirus heeft wereldwijd een enorme impact op veel gebieden van het leven. Maar weet dat God deze beproeving wil veranderen in een getuigenis.

Vandaag hebben veel mensen geen uitzicht en geen hoop. Anderen hebben last van vrees en angst, wat hen verlamt. Weer anderen weten niet wat ze moeten doen om uit deze situatie van verslagenheid te komen. Maar wees niet bang, want de ogen van de Heer zijn gericht op de rechtvaardigen. De Bijbel zegt het volgende:

‘De ogen van de HEERE rusten op de rechtvaardigen, Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep. Het aangezicht van de HEERE is tegen hen die kwaad doen: Hij zal hun nagedachtenis van de aarde uitroeien. Zij roepen en de HEERE hoort, Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest. De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de HEERE hem.’
– Psalm 34:16-20 (HSV)

Er staan twee geweldige beloften in deze verzen. De eerste belofte is dat de ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen. God waakt over jou. De Schepper van de zon, maan en sterren let op jou. Hij zag je al vanaf het moment dat je in je moeders schoot was. En Hij ziet jou ook nu.

De tweede belofte is dat Zijn oren gericht zijn op jouw hulpgeroep. God ziet jouw tranen. Hij ziet jouw moeilijkheden en jouw beproeving. Als je Hem aanroept, dan hoort Hij het. God hoorde ook het hulpgeroep van de Israëlieten in Egypte. De Here zegt:

Ik heb de ellende van Mijn volk in Egypte gezien en Ik heb de jammerklachten over hun onderdrukking gehoord. Ik ben gekomen om hen uit de handen van de Egyptenaren te redden.– Exodus 3:7-8

God ziet jou. Hij hoort jou. God weet precies waar jij doorheen gaat en Hij wil Zelf naar beneden komen om jou te bevrijden. Hij wil jouw beproeving veranderen in een getuigenis. Maar dan is het wel nodig dat je voldoet aan de voorwaarden die bij deze beloften gelden.

‘De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest.’
– Psalm 34:19

God hoort de gebeden van mensen die nederig tot Hem komen. Als mens hebben we geen recht op de hulp en voorziening van God. Wij zijn namelijk zondig en schieten tekort. Het is belangrijk dat we dat erkennen en niet naar onszelf kijken, maar naar de genade die God geeft. Dan zal Hij ons roepen beantwoorden.

God zal naar ons omzien wanneer ellende ons treft en wij door beproevingen heen gaan. De Bijbel zegt:

‘De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de HEERE hem.’ – Psalm 34:20

De Here zal je uit elke situatie redden. Geen situatie is te hopeloos voor onze machtige God. Het maakt voor God niet uit wat de omstandigheden zijn. Want Hij is Heer over alles wat leeft. En Hij die in jou is, is groter dan hij die in de wereld is. De Heilige Geest is in jou en Hij weet hoe Hij ons moet leiden.

Misschien denk je op dit moment: mijn situatie is zo hopeloos. Ik heb geen idee hoe God mij hieruit zal helpen. Dan wil ik tegen jou zeggen:

Wees niet bang en houd je oog op Jezus, want van Hem komt jouw hulp. Gods ogen zijn op de rechtvaardigen en Hij hoort hun hulpgeroep. Dit is zo goed te zien in het getuigenis van broeder A.N. Trotter. Hij ging door een grote beproeving, die hij menselijk gezien niet kon overleven. Maar Gods ogen waren gericht op Zijn dienstknecht en Hij hoorde het hulpgeroep van de rechtvaardigen.

Lees ook: ‘Gods ogen zijn op de rechtvaardigen DEEL 2’ om het getuigenis van broeder A.N. Trotter te lezen.

Tags: