Gods-tegenwoordigheid

Gods tegenwoordigheid

Door alle eeuwen heen heeft de mens van alles geprobeerd om God te bereiken. Veel mensen hebben zich afgevraagd: als God echt bestaat, hoe kan ik Hem leren kennen en ontmoeten?

In Genesis lezen we dat God Adam en Eva had geschapen en dat Hij met hen wandelde. Hij sprak met hen, zoals een vader met zijn kinderen spreekt. Nadat God de mens (de kroon op Zijn schepping) geschapen had, keek Hij naar alles wat Hij gemaakt had en Hij zei: ‘Het is heel goed!’

En het was goed, totdat … de zonde (ongehoorzaamheid/overtreding) plotseling een einde maakte aan deze geweldig mooie relatie. De zonde veroorzaakte een scheiding tussen God en de mens, omdat zonde en God absoluut niet samengaan en lijnrecht tegenover elkaar staan. Misschien vraag je je af: hoe kan ik dan toch in Gods tegenwoordigheid komen? Het antwoord is eenvoudig.

Als je de oorzaak van de scheiding wegneemt, dan kan er herstel plaatsvinden. Maar dat is ook meteen het grootste probleem van de mens. De mens is niet in staat om de zonde ongedaan te maken. Door alle eeuwen heen heeft de mens van alles geprobeerd om, ondanks de scheiding, toch tot God te komen. Dat zagen we al bij Adam en Eva.

Doordat zij ongehoorzaam waren en hadden gezondigd, werden zij bang voor God. Zij schaamden zich, omdat ze ontdekten dat ze naakt waren. Ze bedekten zich met vijgenbladeren om zich weer toonbaar te maken voor God.

Hier zien we al dat de mens zelf iets wilde doen om toch in Gods heilige tegenwoordigheid te komen. Helaas hielp het niet, want ook met hun bedekking waren ze nog bang voor God. Ze probeerden zich voor God te verstoppen, terwijl God hen riep.

Vele jaren later probeerde de mens opnieuw in eigen kracht tot God te komen. Ze wilden een heel hoge toren (de toren van Babel) bouwen om zo in Gods tegenwoordigheid te komen. Het duurde niet lang of zij ontdekten dat het onmogelijk was en ze hun droom moesten opgeven.

Er zijn ook mensen geweest die dachten dat ze tot God konden komen door zichzelf vreselijk pijn te doen. Anderen dachten dat als zij de wet helemaal zouden gehoorzamen, ze daardoor in Gods tegenwoordigheid konden komen.

Mensen hebben door de eeuwen heen zoveel geprobeerd. Maar niets wat zij ook probeerden, kon de zonden ongedaan maken. De Bijbel zegt:

‘Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.’ – Romeinen 3:23

Vanaf het moment dat er een scheiding tussen God en de mens kwam, is het nog nooit iemand gelukt om zelf tot God te gaan. De scheiding die de zonde veroorzaakte, is voor de mens onoverbrugbaar. De mens zal nooit in staat zijn om zelf de zonde ongedaan te maken.

Toch is er een weg om in Gods tegenwoordigheid te komen. Er is een manier om die scheiding ongedaan te maken. Er is een manier om de grote zondekloof te overbruggen. Niet door wat de mens heeft gedaan of kan doen, maar door wat God heeft gedaan in Zijn liefde.

God Zelf heeft de zondekloof overbrugd. God heeft de scheiding weggenomen die de mens heeft veroorzaakt. De Bijbel zegt:

‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

Jezus is de enige weg tot de God. Jezus zei:

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader.’ – Johannes 14:6

Jezus heeft door Zijn zondeloos leven op Golgotha te offeren, de scheiding tussen God en de mens overbrugd. Het mooiste voorbeeld hiervan zien we op het moment dat Jezus uitriep: ‘Het is volbracht!’, en het dikke gordijn in de tempel van boven naar beneden doormidden scheurde.

Toen werd de toegang vrij om het Heilige der heiligen binnen te gaan. Plotseling kon men nu weer in Gods tegenwoordigheid komen. Het Heilige der heiligen was de plek waar Gods tegenwoordigheid was en waar alleen de hogepriester één keer per jaar mocht komen, en dat niet zonder eerst te hebben geofferd.

Jezus heeft Zijn bloed vergoten op Golgotha’s kruis voor onze zonden en onze ziekten. Dit is de geweldige waarheid van het evangelie dat wij prediken.

‘Het bloed van Zijn Zoon Jezus wast ons schoon van al onze zonden.’ – 1 Johannes 1:7

Het was juist de zonde die een scheiding tussen God en de mens heeft gemaakt. Maar door het bloed van Jezus wordt deze zonde gereinigd, en daarmee de macht van de zonde ongedaan gemaakt. Dat is de enige manier in om Gods tegenwoordigheid te komen.

Wil je in Gods tegenwoordigheid komen? Wil je Zijn liefde, vrede en rust ervaren? Wil je die zondelast kwijt? Wil je die kloof overbruggen? Dan heb je Jezus Christus, Gods Zoon, nodig. Alleen Hij geeft zekerheid; alleen Hij kan de grote kloof van de zonde overbruggen. Hij is in de wereld gekomen om zondaren te redden, zieken te genezen en gebondenen te bevrijden.

Als je in Gods tegenwoordigheid wilt komen, bid dan het gebed mee:

‘Here God, ik kom tot U met al mijn fouten en gebreken. Here, ik heb spijt van al mijn fouten.
Ik geloof dat Uw bloed mij reinigt van van al mijn zonden. Jezus is ook voor mij gestorven aan het kruis van Golgotha. Dank U, Here Jezus, dat U echt al mijn zonden wilt vergeven. Was mij op dit moment schoon met Uw bloed en denk niet meer aan mijn fouten. Reinig mijn geweten en kom in mijn hart. Ik wil U volgen. Help mij om nu te leven naar Uw wil. Bescherm mij tegen de gevaren en verleidingen om mij heen. Ik dank U daarvoor. In Jezus’ naam. Amen!’

Tags: