Goede Vrijdag: De betekenis van het lijden van Christus

Goede Vrijdag heeft alles te maken met het brengen van een offer. We kunnen een offer brengen om iets te bereiken. We kunnen ook een offer brengen voor een ander, voor wie we veel en misschien zelfs alles over hebben. Weet je dat in de Bijbel het offer centraal staat? Het gaat om vele offers, die allemaal wijzen naar het ene, grote offer: het offer op Goede Vrijdag.

In het oude Israël werden in de tempel in Jeruzalem veel offers gebracht. Er werd een dier, bijvoorbeeld een lam, geslacht en verbrand. Dit gebeurde in opdracht van God. Het offer was een symbolische daad. God wilde de mensen daarmee iets duidelijk maken.

Het offer moet gebracht worden om de schuld weg te nemen die ieder mens bij God heeft door zijn zonden. Een grote schuld, want zonde is niet alleen die ene daad van bijvoorbeeld liegen, stelen of een moord begaan. Het zit veel dieper. Zondigen betekent: het doel missen.

Ons ultieme doel als mensen en als Gods kinderen is een leven dat op God gericht is. Maar door de zonde hebben we schuld bij God, onze Schepper. Een schuld heeft altijd een gevolg: je moet deze schuld betalen om er vrij van te komen. God zegt in de Bijbel:

‘De ziel (dat is de mens) die zondigt, die zal sterven.’ – Ezechiël 18:20

Als wij vrij willen zijn voor de schuld van de zonde, dan moet er eerst een leven gegeven worden voor de zonde die wij hebben gedaan. Daarom brachten de Israëlieten offers naar de tempel, zoals een lam. Op het moment dat het dier werd geslacht, vloeide er bloed en werd er een leven gegeven. Dit leven werd gegeven als betaling voor de schuld van een mens.

Het is niet zo dat het dieroffer de Israëlieten verloste van de schuld van de zonde. Maar dit offer verwees naar het ware Offer, dat gebracht werd door Jezus Christus. Het toekomstige offer van Jezus redde hen.

Jezus bracht dit offer, het echte offer, op Goede Vrijdag. God Zelf gaf Zijn Zoon, Jezus Christus, als offer voor de zonde van de hele mensheid. Wij hebben allemaal een schuld bij God, een schuld die wij hebben gekregen door de zonden.

De grootste zonde die we hebben, is het leven zonder God. Voor al de zonden in ons leven moet betaald worden met een leven. Want een ziel die zondigt, zal sterven. Maar door Gods genade en door het grote offer van Jezus, kunnen wij gered worden van de dood.

Op Goede Vrijdag gaf Jezus Zijn leven voor jou en mij. Op Golgotha riep Hij uit: ‘Het is volbracht!’ Hij droeg alle schuld van de zonden. Hij gaf Zijn leven als een betaling voor iedereen die schuldig is en was. Door Jezus’ offer kan God onze zonden vergeven en kunnen we weer in vrede met God leven. En mogen we straks eeuwig leven hebben in de hemel.

God spreekt vandaag ook tot jou:

‘Keer je af van de zonde en geloof het goede nieuws.’ – Marcus 1:15

Leg het goede nieuws van Goede Vrijdag niet naast je neer. Er komt een tijd dat we verantwoording moeten afleggen bij God voor alles wat we in ons leven hebben gedaan. Hij zal ook vragen wat je met deze woorden hebt gedaan.

Als we hebben geleefd zonder God, dan zullen we voor eeuwig verloren gaan. Niets anders dan het offer van Jezus kan ons redden voor de eeuwigheid. Het is belangrijk om voor eeuwig gered te zijn, want zonder bekering en geloof in Jezus, blijft onze schuld bij God openstaan.

Iedereen moet zelf deze keuze maken. Niemand anders kan de beslissing voor een ander nemen om het offer van Jezus aan te nemen. Het offer van Jezus brengt ons weer in relatie met God en geeft ons een toekomst vol hoop. Bid het gebed hieronder mee als je Jezus wilt aannemen als jouw Redder.

Gebed
Bid met mij mee

‘O God, ik dank U dat ik tot U mag komen met al mijn zonden, problemen en noden. Ik dank U dat Uw Zoon, Jezus Christus, ook voor mij gekomen is naar deze aarde. Hij heeft de straf voor al mijn fouten op Zich genomen. Ik wil al mijn zonden belijden en vraag U mij te vergeven en mijn leven te reinigen. Help mij om U te volgen en te dienen. Dank U dat ik nu Uw kind mag zijn en dat ik door genade het eeuwige leven heb ontvangen. Help mij ook om anderen te vertellen over Uw grote liefde. Ik bid dit alles in de naam van Jezus, mijn Redder en Verlosser. Amen!’

Lees ook: ‘Pasen: Leven na de dood’

Tags:
Next Post

Nieuw Leven April