Handboek-van-gebed

Handboek voor gebed

Verlang je naar een leven van overwinning? In plaats van te bidden voor de problemen in je leven, moet je leren de beloften van God te bidden. Dan beginnen de omstandigheden te veranderen en zul je de vreugde ervaren van een overwinnend gebedsleven. Hier vind je enkele gebeden en Bijbelteksten over zaken die belangrijk zijn voor iedere gelovige. Bid Gods Woord en ontvang Zijn beloften!

7 gebeden voor een overwinnend gebedsleven

1. Groeien in Christus
Dagelijkse vernieuwing door het Woord van God leidt tot groei.

‘Hij lijkt op een boom die aan de oever van een beek staat. Wanneer het jaargetijde ervoor aanbreekt, draagt hij volop vrucht en zijn bladeren verwelken niet. Alles wat deze mens onderneemt, is een succes.’ – Psalm 1:3

‘Dank U, Heer, dat U mij laat zien dat groei onderdeel is van alles wat leeft. Ik wil in U groeien om degene te worden die U wilt dat ik zal zijn. Help mij te onthouden dat mijn bekering slechts het begin is van een nieuw leven met U. Dank U dat mijn innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd wordt (2 Korinthiërs 4:16), dat U alles tot een goed einde zal brengen (Psalm 138:8) en dat U mij zult volmaken, zodat ik op U zal lijken (Colossenzen 3:10). Uw wonderbare werk gaat door in mijn leven, en ik zal U altijd volgen. Dank U dat U voor mij zorgt en mij iedere stap op de weg leidt.’

2. Wandelen in overwinning
Dank aan God die mij overwinning geeft op elk gebied van mijn leven.

‘Hij zal de dood voor altijd opslokken. De Here God zal alle tranen afvegen en voor altijd de beledigingen en de spot tegen Zijn land en volk wegnemen. De Here heeft gesproken, Hij zal dit zeker doen!’ – Jesaja 25:8

‘Dank U, Heer, voor overwinning. Jezus’ dood aan het kruis en Zijn opstanding uit de dood verzekeren mij van overwinning in dit leven en het leven dat komen gaat. De dood heeft geen enkele prikkel meer; het graf heeft geen overwinning. Dank aan God die mij de overwinning geeft door mijn Heer, Jezus Christus (1 Korinthiërs 15:55-57). Dank U, Vader, voor overwinning over elke zwakheid en elk probleem in mijn leven. Ik zal leven en wandelen in de overwinning die Jezus tegen zo’n hoge prijs voor mij heeft behaald.’

3. Wandelen in vrijheid
Ik ben vrij van schuld van het verleden en van angst voor de toekomst.

‘Christus heeft ons de vrijheid gegeven. Dat is pas echte vrijheid! Laat je die niet ontnemen door weer een slaaf van wetten te worden.’ – Galaten 5:1

‘Uw dood aan het kruis, Here Jezus, heeft het voor mij mogelijk gemaakt om in Uw hemelse vrijheid te leven, omdat ik Uw kind ben (Romeinen 8:21). U heeft mij bevrijd van de ketenen van de zonde en de dood. Halleluja! Wat een wonderbare Redder bent U! Dank U, Vader, dat U Jezus heeft gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen, om gebroken harten te troosten, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan gebondenen hun bevrijding (Jesaja 61:1-2). Door U ben ik geen gevangene van de zonde en duisternis meer!’

4. Dagelijkse voorziening
Mijn God is een God van overvloed.

‘Mijn God zal uit Zijn rijkdom in Christus Jezus je alles geven wat je nodig hebt.’ – Filippenzen 4:19

‘Hemelse Vader, U zult de rechtvaardigen nooit verlaten. Het zaad van de rechtvaardigen zal nooit hoeven bedelen om brood (Psalm 37:25). U geeft mij altijd mijn dagelijks brood (Lucas 11:3) en U zult nooit falen om te voorzien in al mijn noden naar Uw rijkdom in Christus Jezus, mijn Heer (Filippenzen 4:19). In al mijn geestelijke, lichamelijke, financiële, sociale en emotionele noden is voorzien in Christus. Ik prijs en dank U, Heer, voor Uw rijke zegeningen in mijn leven. U bekleedt de lelies en het gras in het veld. U voedt de vogels in de lucht (Mattheüs 6:26-34). Ik weet dat U voor mij zult zorgen. U houdt van mij, Vader, en ik houd van U.’

5. Redding van familie, vrienden en kennissen
God zal je geliefden tot Zich trekken als antwoord op je gebed.

‘Sommigen denken dat Hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van Zijn belofte, omdat Hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen.’ – 2 Petrus 3:9

‘Hemelse Vader, trek … (noem zijn/haar naam) tot U door de Heilige Geest. Help hem/haar om te zien dat Jezus Christus echt is en dat Hij de macht heeft om een ieder te redden die tot God komt door Hem. Dank U, Here Jezus, dat U samen met mij voorbede doet voor mijn geliefde (Hebreeën 7:25). Dank U voor Uw belofte, Vader, dat een ieder die Uw naam aanroept, gered zal worden (Handelingen 2:21). Help mij ook, Vader, om een goede getuige van U te zijn en vaak voor hem/haar te bidden. Dank U dat U hem/haar het eeuwige leven zult geven.’

6. De universele Kerk
Mensen uit de hele wereld zijn geroepen om de Kerk te vormen.

‘Jij bent Petrus, de rots waarop Ik Mijn Gemeente zal bouwen. De poorten van het dodenrijk zullen nooit macht over haar krijgen.’ – Mattheüs 16:18

‘Here Jezus, ik dank U voor Uw Kerk, het leger van mannen en vrouwen die Uw Koninkrijk bouwen over de hele wereld. Het is een universele Kerk en haar missie is eeuwig. U gaat door met het dagelijks toevoegen aan Uw Kerk zoveel er bestemd zijn om gered te worden (Handelingen 2:47). Zend opwekking naar Uw universele Kerk, Heer, zodat mannen en vrouwen Uw waarheid en realiteit aan het werk mogen zien in de wereld vandaag. Herbouw, herstel, vernieuw de universele Kerk en doe Uw Kerk herleven, Vader. Dat een hemelse opwekking onze harten mag raken met Uw liefde.’

7. Het huis
God is het essentieelste element in elk huis.

‘Maar als u de Here niet wilt gehoorzamen, besluit dan vandaag nog wie u wel wilt gehoorzamen. Zullen dat de goden van uw voorouders aan de overzijde van de Eufraat zijn of de goden van de Amorieten in dit land? Maar ik en mijn gezin, wij zullen de Here dienen.’ – Jozua 24:15

‘Here God, ik dank U voor het huis waarin U voorzien heeft voor mij en mijn gezin. Zegen ons huis, Heer, en houd het veilig bij dag en bij nacht. Plaats Uw muur van bescherming om ons huis (Job 1:10); laat ons wonen in veiligheid. Dank U dat U ons huis zegent met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus (Efeziërs 1:3). Dank U, Vader, dat U hebt beloofd dat het huis van de rechtvaardigen in tijden van goddeloosheid in stand zal blijven.’ (Spreuken 12:7)

Lees ook: ‘Jij & bidden’

Tags: