Boodschap - Hèmzelf

Hémzelf

Wat wij vandaag in de eerste plaats in ons leven nodig hebben, zijn niet de zegeningen van God, maar de Persoon Jezus Christus. Hémzelf! In Hem vinden we alles wat we nodig hebben.

‘Ik leef zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. ­Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij dat Hij zijn leven voor mij heeft gegeven.’ – Galaten 2:20

De Persoon Jezus Christus
Veel mensen jagen naar de zegeningen van God en zijn altijd op zoek om van Hem te ontvangen. Maar zij vergeten om wie het werkelijk draait: Jezus Christus Zelf. Het is de Persoon Jezus Christus die wij in ons leven en in ons Nederland heel hard nodig hebben. Velen hebben Jezus wel in hun denken ontvangen, maar niet in hun geest en hart. Dit is de reden dat ze wel een expressie van hun geloof hebben, maar Jezus niet persoonlijk kennen.

God wil jou niet alleen zegenen. Hij verlangt ernaar een persoonlijke relatie met jou te hebben en jou Zijn wil bekend te maken. Wil jij de gedachten en de wil van God leren kennen in jouw leven? Dan is het essentieel dat je de Bijbel leest. In het Woord van God vind je het beeld van Jezus Christus. God heeft Zijn liefde laten zien in Zijn Zoon, Jezus Christus.

De Bijbel zegt over Jezus:

‘God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is, door zijn enige Zoon de wereld in te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven. De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar zijn liefde voor ons. Daarom stuurde Hij zijn Zoon, die de straf voor onze zonden op Zich heeft genomen om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken.’ – 1 Johannes 4:9-10

‘Hij heeft onze kwalen op zich genomen en onze ziekten gedragen.’ – Mattheüs 8:17

‘Hij heeft onze zonden gedragen in zijn eigen lichaam, toen Hij stierf aan het kruis.’ – 1 Petrus 2:24

Bron van vrede en blijdschap
Jezus zei: ‘Ik ben Zelf het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven’ (Johannes 11:25). Jezus Zelf is het leven en de bron waaruit wij putten. Jezus Zelf is de ­blijvende tegenwoordigheid van God in ons leven. Veel christenen tappen een klein beetje water, terwijl ze kunnen baden in de volheid van Jezus Christus.

Als je Jezus Zelf niet in je leven hebt, dan kun je ineens alles verliezen wat je hebt. God wil in jou een constante bron van rust, vrede, blijdschap en overwinning zijn. Blijf niet naar jouw nood kijken, maar richt je oog op Jezus Christus, de Leidsman en Voleinder van ons geloof. Hij geeft zo veel meer blijdschap dan dat ene moment dat je gezegend wordt. Hij heeft alles in Zich wat wij nodig hebben. Hij is ons eens en voor altijd door God de Vader gegeven, zegt de Bijbel.

Als we Jezus zo gaan zien, zal elke dag van ons leven vol zijn van Zijn liefde en blijdschap.

‘De goede en gelovige mensen zullen in het Koninkrijk van hun Vader stralen als de zon.’ – Mattheüs 13:43

‘U zult ervaren en begrijpen dat die liefde van Christus ons menselijk verstand te boven gaat. Uw hele wezen zal dan vol van God zijn.’ – Efeziërs 3:19

Afhankelijk van God
Sommige mensen denken dat God een voorraadschuur heeft vol met heiliging en genezing, waaruit je kunt nemen wat je nodig hebt. Maar die voorraadschuren bestaan niet. Je ontvangt namelijk niet meer heiliging en genezing dan je op dat moment nodig hebt. Elke keer mag je daarvoor naar God gaan. Dit zorgt ervoor dat je afhankelijk van Hem bent. Je kunt een diepe en heerlijke verbondenheid met Hem hebben.

Het gaat niet om de zegeningen of genezingen, maar om Hémzelf! God is de grote ‘Ik Ben’. Hijzelf is volmaakt geloof; Hijzelf is de Voorziener in de zegeningen; Hijzelf is de zegen. Hij is alles voor eeuwig. Wat een heerlijkheid!

Geloof, een geschenk van God
Galaten 2:20 zegt: ‘Ik leef zelf niet meer, maar Christus leeft in mij.’ Hierin zit het geheim. Als je bijvoorbeeld ziek bent, dan moet de vraag niet zijn: ‘Wat denk ik van goddelijke genezing?’ maar: ‘Wat denk ik van Jezus Christus? Als je steeds zegt: ‘Ik moet geloven’, vraag je God om iets voor jou te doen vanwege jouw geloof. De nadruk ligt dan op jezelf.

Maar het is niet ons eigen geloof dat we moeten opkrikken; het is het geloof van Jezus Christus in jou en mij. Met andere woorden: het geloof waardoor wij van Hem kunnen ontvangen, komt van God.

Door uw geloof in Hem bent u gered en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben.’ – Efeziërs 2:8-9

‘Heb toch geloof in God! Ik verzeker jullie: als je gelooft en je tegen deze berg zou zeggen: ‘Ga hier vandaan en val in de zee’, dan gebeurt het absoluut! Maar denk eraan: dat kan alleen als je gelooft dat het zal gaan zoals jij zegt en er geen spoor van twijfel in je hart is.’ – Marcus 11:22-23

Wij mensen hebben in onszelf geen geloof waardoor we wonderen van God kunnen ontvangen. Ook hebben we in onszelf geen eeuwig leven.

Zonder God is ons leven leeg. Daarom is het belangrijk dat we ons hart en leven voor Hem openen, zodat Hij met Zijn Heilige Geest in ons hart kan wonen. Laat God alles in en met jouw leven doen wat Hij wil. Jezus in jou is de grootste blijdschap die jij ooit in jouw leven kunt ontvangen. Dit is geen eenmalig gevoel van blijdschap, maar een blijvende vreugde!

Gebed
Bid met mij mee…

…om uitkomst
‘Vader in de hemel, ik dank U dat ik in Jezus’ naam tot U mag komen met al mijn zonden, zorgen en ziekten. In het geloof leg ik mijn hand op al Uw beloften. U bent niet alleen mijn Redder, maar ook mijn Heelmeester. U bent de grote Voorziener in al mijn behoeften. U bent de Gever van vrede, rust en blijdschap. Ik open mijn hart voor U. Reinig mij van al mijn zonden. Help mij met al mijn problemen. Genees mij van al mijn ziekten en pijn. U hebt gezegd: ‘Roep Mij te hulp in moeilijke tijden, dan zal Ik u redden en u zult Mij loven en prijzen’ (Psalm 50:15). Ik dank, loof en prijs Uw heerlijke naam. Amen!’

…om vervulling met de Heilige Geest
‘Lieve God, ik dank U voor Jezus Christus, die voor al mijn zonden betaald heeft. Ik dank U dat ik daarom Uw kind mag zijn. Vader, ik heb Uw goddelijke kracht nodig. Ik wil een tempel van de Heilige Geest zijn. Ik wil U dienen met heel mijn hart en wezen. Maar ik kan geen effectieve getuige van U zijn zonder Uw kracht. Vervul mij daarom met Uw Geest. Ik besef dat ik het niet kan verdienen, want het is een gift van U. Ik neem het nu aan. Here, ik loof en prijs Uw naam. (Begin God in jouw eigen woorden groot te maken. De Heilige Geest zal het overnemen en jouw mond vullen met Zijn woorden).
Amen!’

Lees ook: ’12 radicale leerstellingen van Jezus DEEL 1′  

Tags:
Next Post

Psalm Story: Psalm 57