Boodschap - Het blijft niet zoals het is

Het blijft niet zoals het is

Overal om ons heen zien we de tekenen van de tijd. De Bijbel leert ons dat Jezus plotseling zal terugkomen en dat het zal zijn als in de tijd van Noach. Het leven ging toen gewoon door en alles ging z’n gangetje. De vraag is: ken jij Jezus Christus als jouw Redder?

‘Maar wanneer dat allemaal zal gebeuren, op welke dag en welk uur, weet niemand. Ook de engelen in de hemel weten het niet. Alleen de Vader weet het. Als Ik, de Mensenzoon, terugkom, zal het net zo zijn als in de tijd van Noach. In die tijd voor de grote vloed ging alles gewoon door. Men at, dronk en trouwde tot het moment dat Noach de ark inging. De mensen merkten niets tot de grote vloed kwam en hen allen wegnam. Als Ik, de Mensenzoon, kom, zal het net zo gaan.’ – Mattheüs 24:36-39

Als in de tijd van Noach
Jezus zegt dat als Hij terugkomt, het net zo zal zijn als in de tijd van Noach. De Bijbel vertelt ons over deze tijd. God zei:

‘Ik kan mijn Geest niet voor altijd in de mens laten wonen, nu hij zich zo heeft misdragen. Hij zal voortaan niet ouder worden dan honderdtwintig jaar … De HERE bekeek met afkeer het zondige gedrag van de mensen. Van al hun voornemens zag Hij dat de opzet boos was. Daarom had Hij er spijt van dat Hij hen had geschapen en Hij voelde zich diep gekwetst. Hij zei: ‘Ik zal ze uitroeien. Niet alleen de mensen, maar ook alle dieren, kruipende dieren en de vogels. Ik had ze nooit moeten maken.’ Maar aan Noach had de HERE welgevallen.’ – Genesis 6:3,5-8

In de tijd van Noach ging alles z’n gangetje. Politiek, sociaal, economisch ging alles door, met alle ups en downs, in voor- en tegenspoed. Men leefde, at, dronk, trouwde enz. Het leek alsof er niets aan de hand was.

Jezus zegt:

‘Als Ik, de Mensenzoon, kom, zal het net zo gaan. Dan zullen twee mannen samen op het veld werken. De een zal worden meegenomen, de ander achterblijven. Twee vrouwen zullen bezig zijn koren te malen. De een zal worden meegenomen, de ander achterblijven. Wees er dus altijd klaar voor, want je weet niet wanneer Ik, jullie Here, kom. Door op wacht te staan, kan iemand voorkomen dat dieven in zijn huis inbreken. Zo kunnen ook jullie moeilijkheden vermijden, door altijd klaar te zijn voor mijn onverwachte terugkeer als Mensenzoon.’ – Mattheüs 24:40-44

Bouwen en prediken
Zowel in Genesis 6 als in Mattheüs 24 zien we twee dingen:

  1. De climax van de zonde, met de zondvloed als gevolg.
  2. De climax van Gods genade en rechtvaardigheid, met de ark van redding als gevolg.

Toen de slechtheid van de mens in die tijd de hemel had bereikt, verlengde God het leven op aarde met 120 jaar. Dus aan de ene kant gaf God de mens een tijdslimiet, en aan de andere kant gaf Hij Noach blauwdrukken hoe men gered kon worden. Noach en zijn gezin wandelden in hun generatie in het licht van Gods geboden, wetten, principes, normen en waarden. Hun harten waren toegewijd aan de levende God.

Hoewel het einde van de mensheid komende was, gaf God aan Zijn dienstknecht de opdracht om te gaan bouwen. Daarom vind ik de uitspraak van Maarten Luther zo mooi: ‘Als ik weet dat Jezus morgen terugkomt, plant ik vandaag nog een boom.’

God gaf Noach de opdracht om een ark te bouwen, een enorme boot, als redmiddel voor de vloed. 120 jaar lang bouwde en predikte hij: ‘Er komt een vloed. Maak je gereed! De ark is de plaats om gered te worden.’ Noach bouwde zowel aan de ark, als aan het getuigenis door de mensen over Gods liefde en genade te vertellen.

De zondvloed
Het trieste is echter dat de mensen geen acht sloegen op de woorden van God door Noach. Ze gingen gewoon door met hun slechte praktijken. Maar het moment kwam dat God de deur van de ark sloot, waarna plotseling de wolken openbraken en de regen met bakken uit de hemel kwam.

Het regende veertig dagen en veertig nachten lang. Het water bleef stijgen, totdat zelfs de bergtoppen niet meer zichtbaar waren. Hoe graag de mensen ook de ark wilden binnengaan, de deur was met geen mogelijkheid open te krijgen. Alleen Noach en zijn gezin waren veilig in de ark.

Gods tijdklok
De tekenen van de tijd, die in Nederland en de wereld gebeuren, laten ons zien hoe laat het is op Gods tijdklok. De Bijbel geeft ons deze tekenen van de tijd. Een tijd geleden sprak God de volgende woorden tot mij: ‘Het blijft niet zoals het is. Het is later dan jij denkt.’ Deze woorden zijn niet nieuw voor mij, want mijn vader sprak ook over die dingen. Ik vroeg mij af: als het later is dan ik denk, hoeveel later zou het dan wel niet zijn voor de mensen die zich met van alles bezighouden, behalve met God?

Er zit een houdbaarheidsdatum, ofwel een tijdslimiet aan de mensheid. Het einde van deze wereld zal voorafgegaan worden door de terugkomst van Jezus Christus. Je hoeft niet te wachten op een of andere catastrofe die de terugkomst van Jezus zal aankondigen. Nee, Jezus vertelt ons: alles gaat zoals het gaat. Alles gaat gewoon z’n gangetje.

Laat vandaag je ogen opengaan voor de waarheid van het Woord van God: ‘Het blijft niet zoals het is, en het is later dan jij denkt.’ Voor iedereen die opmerkzaam is op de woorden van God, is het einde van de wereld geen verrassing. Die persoon leeft volgens de blauwdrukken van God, de Bijbel, die Hij ons mensen gegeven heeft. Daarom is het nu de tijd om je te bekeren. Het is nu de tijd om je toe te wijden aan God. Het is nu de tijd om te getuigen van Jezus. Het is nu de tijd om te gaan bouwen.

Wees gereed
Lieve lezer, wanneer Jezus precies zal terugkomen, is niet belangrijk. Alles wat je moet weten is: Ken jij Jezus Christus als jouw Redder? Ben jij vandaag veilig in de Ark, Jezus Christus? Waarom niet vandaag Jezus tot Heer van jouw leven maken? Wie weet is dit het laatste station voordat jij jouw laatste adem uitblaast. Je kunt dit heel eenvoudig doen door je hand als punt van contact op het beeldscherm te leggen en het gebed mee te bidden.

Stel jouw geloof in werking!
Gebed

‘Vader in de hemel, dank U voor Uw liefde en genade voor mij. Dank U dat U mij wilt redden vandaag. U heeft Jezus gegeven als mijn Ark om gered te worden en voor eeuwig bij U in de hemel te zijn. Ik heb Uw woorden gehoord en sla acht op Uw woorden. Ik open mijn hart voor U en vraag U: Here Jezus, kom in mijn hart. Vergeef al mijn zonden en neem mij aan als Uw kind. Ik neem U aan als mijn Redder en Verlosser.Help mij om altijd klaar te zijn voor Uw komst. In Jezus’ naam. Amen!’

Tags: