Het echte doel van Kerst

Voor veel mensen is kerstfeest een commercieel gebeuren. Men denkt aan vrije dagen, kerstcadeaus, kerstdiners, kerstversieringen, kerstbonussen, kerstpakketten enz. Maar hoeveel mensen weten eigenlijk waar Kerst echt om draait?

‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op Zijn schouders rusten.’ – Jesaja 9:5

God belooft een Redder
De Bijbel leert ons dat God een God van liefde is. Hij heeft de mens lief en wil graag dat we dicht bij Hem leven. Maar door de zonde kwam er scheiding tussen God en de mens. Omdat God de wereld zó liefheeft, bedacht Hij een plan. God gaf de mens een belangrijke belofte. Hij zou een Redder sturen.

Deze Redder zou niet zomaar iemand zijn. Nee, deze Redder was Gods eigen Zoon! Hij zou naar deze aarde komen om de relatie tussen God de Vader en de mens te herstellen. Door te geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, zouden de mensen vergeven kunnen worden en weer vriendschap met God de Vader kunnen hebben.

God beloofde lang van tevoren dat Hij een Verlosser zou sturen. Door de jaren heen kondigde Hij door verschillende profeten de komst van deze Redder aan. God zei door de profeet ­Jesaja:

‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op Zijn schouders rusten. Dit zullen Zijn koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God, Vader der eeuwen, Vredevorst.’ – Jesaja 9:5

Jezus, de Zoon van God, zou Zijn heerlijkheid en glorie in de hemel achterlaten en een mens worden van vlees en bloed. Hij zou als een baby geboren worden op deze aarde. Door de profeet Jesaja zei God ook:

‘Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuël geven.’ – Jesaja 7:14

Immanuël betekent: ‘God met ons’. God zou onder ons wonen. Hij zou één van ons mensen zijn en dicht bij ons ­zijn!

Jezus, de beloofde Redder, wordt geboren
In het eenvoudige dorpje Nazareth woonde ­Maria, een jonge vrouw. Ze was verloofd met ­Jozef. Op een dag kreeg ze bezoek van de ­engel ­Gabriël. Hij zei tegen haar:

‘Wees niet bang, Maria, want God heeft besloten jou heel bijzonder te zegenen. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen, die je de naam Jezus moet geven.’ – Lucas 1:30-31

Ze vroeg zich af hoe dit mogelijk was. Ze was namelijk nog niet getrouwd. Maar de engel zei dat ze zwanger zou worden door de Geest (kracht) van God. Daarom zou het Kind heilig zijn en de Zoon van God genoemd worden. Maria geloofde de engel. Ze werd zwanger zoals de engel had verteld. God liet ook aan ­Jozef Zijn plan zien.

Net voordat Maria moest bevallen, ging er een bevel uit van keizer Augustus. Alle mensen moesten zich laten inschrijven in de stad van hun voorouders. Jozef stamde af van koning David en moest naar Bethlehem. Dus ging hij samen met Maria op weg. Toen ze in Bethlehem aankwamen, was de tijd gekomen dat Maria moest bevallen.

Jezus werd in een stal in Bethlehem geboren, want er was voor hen geen plaats in de herberg. Hij werd in doeken gewikkeld en in een kribbe (voerbak) gelegd. Even verderop waren herders in het veld. Zij hielden ’s nachts de wacht over hun schapen. Plotseling was daar een engel. Hij zei:

‘Wees niet bang, want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het is groot nieuws voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren: Christus de Here.’ – Lucas 2:10-11

Dit geweldige nieuws is ook voor jou vandaag!

Jezus kwam voor jou
Jezus is niet zomaar op aarde geboren. Hij was door God gestuurd. Hij is voor ons geboren. Hij is aan ons gegeven. Hij kwam voor jou! Jezus is naar de aarde gekomen om jou te redden van zonden, je terug te brengen bij God en je eeuwig leven te geven. Dat is het allermooiste kerstcadeau!

‘De genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here.’ – Romeinen 6:23

Jezus groeide op zoals alle andere kinderen. Toch was Hij geen gewoon kind. Hij was de Zoon van God, ‘vermomd’ in het lichaam van een mens. Overal in Israël vertelde Hij de mensen over God, Zijn Vader. Jezus deed grote wonderen. Mensen die blind waren, konden weer zien. Mensen die doof waren, konden weer horen. Mensen die niet konden lopen, dansten nu rond van blijdschap. Hij bracht zelfs dode mensen weer tot leven! Maar het allermooiste wat Jezus heeft gedaan, is dat Hij voor ons aan het kruis is gestorven. Hij was de Enige die de zonde van de hele mensheid op Zich kon nemen. Jezus nam onze plaats in en betaalde de prijs voor al onze zonden.

Maar Hij is niet dood gebleven. Na drie dagen is Hij weer opgestaan. En veertig dagen later is Hij teruggegaan naar Zijn Vader in de hemel. Door Jezus is de weg naar God weer open. De mensen kunnen weer dicht bij hun Schepper leven, zoals God het vanaf het begin bedoeld heeft!

Jezus wil in jouw hart wonen
Diezelfde Jezus wil vandaag in jouw hart komen wonen. Paulus zegt:

‘Christus leeft in mij. Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij dat Hij Zijn leven voor mij heeft ­gegeven.’ – Galaten 2:20

Wat bijzonder dat God, die de hemel en aarde gemaakt heeft, in ons wil wonen! Pas als Jezus in je hart woont, ga je beseffen hoe groot de liefde van God is. Paulus zegt:

‘Ik bid dat Christus meer en meer in je mag wonen, naarmate je Hem meer gaat vertrouwen. Dat je geworteld zult zijn in Gods liefde en daarop je leven zult bouwen. Dan zul je, samen met alle gelovigen, zien hoe breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is. Je zult ervaren en begrijpen dat die liefde van Christus ons menselijk verstand te boven gaat. Je hele wezen zal dan vol van God zijn.’ – Efeziërs 3:17-19

God wil niet alleen in ons wonen; Hij wil ook door ons heen werken. Hij wil ons leven verrijken. Hij wil onze slechte eigenschappen wegnemen en in plaats daarvan Zijn Geest, Zijn licht, Zijn karakter en Zijn eigenschappen in ons leggen.

Open je hart voor Jezus
Waar het kerstfeest echt om draait, is dat mensen Jezus leren kennen. Voordat Jezus werd geboren, zei de engel tegen Jozef:

‘Je zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die Zijn volk zal redden van hun zonden.’ – Mattheüs 1:21

Dit is wat Jezus voor jou en mij op dit kerstfeest wil doen. Hij wil al je zonden vergeven. En Hij wil met Zijn Geest in je hart komen wonen. Het enige wat ­je hoeft te doen, is je hart voor Hem te openen.

Jezus zal alle dingen in je leven nieuw maken. Jezus heelt gebroken harten. ­Jezus geneest de zieken. Jezus maakt bedroefden blij. Jezus vertroost de eenzamen. Jezus maakt gebonden mensen vrij. Jezus is altijd Dezelfde!

Hoe staat het vandaag met jouw leven? Hoe vier jij kerstfeest? Leef je in het licht? Heb je vrede, rust en blijdschap in je hart? Ben je gelukkig? Ik bid dat je vandaag naar de Persoon gaat om wie het kerstfeest echt draait: Jezus Christus. En dat God je hart vandaag zal vullen met Zijn volle liefde, Zijn volle vreugde, Zijn volle vrede, Zijn volle rust en Zijn volle blijdschap. God houdt van jou!

Gebed
Bid met mij mee

‘Lieve Vader in de hemel, ik dank U voor Uw grote liefde voor mij. U stuurde Uw Zoon naar deze aarde om ons te redden door te sterven voor onze zonden. Wij gedenken met Kerst dat Hij geboren werd, niet in een koninklijk paleis of in een gezellig huis, maar in een stal in Bethlehem. Mijn hart is ook een stal, Vader. Ik heb gezondigd en heb Uw genade nodig. Hoewel ik het niet waard ben, wil Jezus toch in mijn hart geboren worden. Ik open mijn hart voor U. Kom en reinig mijn hart, Here Jezus. U gaf Uw leven ook voor mij aan het kruis van Golgotha. Vader, ik dank U dat ik door genade Uw kind mag zijn en dat U al mijn zonden vergeeft en vergeet. Ik kan nu het echte kerstfeest vieren met Jezus in mijn hart. Dank U. Amen!’

Tags:
Next Post

Recept: Mini chocolade cake