Het geheim van echte blijdschap

Een verlamde man werd eens door vrienden naar de Here Jezus gedragen om genezen te worden. Jezus zei daarna niet tegen de verlamde man: ‘Houd moed, want je benen worden weer gezond.’ Nee, Hij zei: ‘Houd moed, mijn kind, je zonden worden vergeven.’ Deze woorden waren voor deze man belangrijker om blijdschap in zijn hart te ontvangen, dan zijn genezing.

Wij mensen kijken altijd eerst naar de buitenkant. Als iemand in een rolstoel binnenkomt, is het eerste wat wij denken: ‘Ik hoop dat God die persoon vandaag zal aanraken en genezen.’ Maar de vergeving van zonden is het grootste wonder dat er bestaat in deze wereld.

Zelfs als die verlamde man weer verlamd naar huis zou gaan, zou hij dolgelukkig zijn in zijn hart door de vergeving van zonden. Maar deze man werd ook genezen. Nadat Jezus dit had gezegd tegen de verlamde man, gebeurde het volgende:

‘‘Moet je nu eens horen! Die man doet of Hij God Zelf is!’ zeiden enkele bijbelgeleerden bij zichzelf. Jezus wist wel wat er in hen omging en zei: ‘Waarom bent u kwaad op Mij? Wat is makkelijker om te zeggen: ‘Uw zonden zijn vergeven’, of: ‘Sta op en loop’? Ik zal u laten zien dat Ik, de Mensenzoon, de mensen hier op aarde inderdaad hun zonden mag vergeven.’ Hij keerde Zich om en zei tegen de verlamde man: ‘Sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ De man stond op en liep naar huis. Er ging een huivering van ontzag door de omstanders die dit vlak voor hun ogen zagen gebeuren. Zij prezen God dat Hij deze macht aan mensen had gegeven.’ – Mattheüs 9:3-8

De vergeving van zonden brengt grote blijdschap en vreugde in het hart van de mens. Als je weet dat je zonden vergeven zijn, heb je alle reden om blij te zijn, ondanks je verdriet, je moeilijkheden en je problemen. Dat betekent ook dat geen mens echt blij en gelukkig kan zijn zonder de vergeving van God. Vergeving van zonden is hét teken van Gods liefde en genade.

God kan de mens alles geven waarnaar het hart verlangt, maar op zichzelf is dat geen teken van Gods genade. De wereld kan namelijk ook alles geven waar het hart naar verlangt. Maar de vergeving van zonden, dát is het grote teken van Gods genade, en dat kan de wereld je niet geven.

Een les in mijn eigen leven
Ook ik weet wat het is om vergeven te worden. Ik was nog een kleine jongen en verbleef op dat moment bij de familie Spreeuwers. Bij de sigarenboer om de hoek hing een automaat waarbij je voor een dubbeltje een rolletje drop of pepermunt kon halen.

Ik ging bij de sigarenboer naar binnen, zette een verdrietig gezicht op en zei aan de toonbank: ‘Ik heb een dubbeltje in de automaat gedaan, maar ik heb geen rolletje pepermunt gekregen.’ Ik kreeg daarna een rolletje pepermunt. Toen ik thuis lekker de pepermunt zat te eten, zei Broeder Spreeuwers sr.: ‘David, hoe kom jij aan dat rolletje pepermunt?’ Een dubbeltje was veel geld in die tijd.

Ik draaide steeds om de waarheid heen, maar voelde me steeds schuldiger. Ik had gelogen, want ik had helemaal geen dubbeltje in die automaat gedaan. Ik voelde me rot vanbinnen en zei huilend dat ik gelogen had. Tot overmaat van ramp moest ik van hem terug naar de sigarenboer om eerlijk te vertellen dat ik gelogen had.

Met knikkende knieën en lood in mijn schoenen ging ik naar de sigarenboer en zei dat ik gelogen had. Ik kan je vertellen: de weg daarnaartoe was vreselijk. Maar toen ik eenmaal mijn hart had gelucht, en deze man mij vergeven had, voelde ik mij opgelucht in mijn hart. Zo licht als een veertje ging ik weer terug naar huis. Alles was weer goed.

God is genadig
God is genadig voor de mens. De Bijbel zegt:

‘Hij laat Zijn zon opgaan voor goede en slechte mensen. Hij laat het regenen voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen.’ – Mattheüs 5:45

Maar de vergeving van zonden gaat God nog veel verder. Zijn vergeving is alleen weggelegd voor de mensen die Jezus als Redder en Verlosser aannemen in hun leven. De Bijbel zegt:

‘Allen die Hem wel aanvaard hebben en geloven in Zijn Naam, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden.’ – Johannes 1:12

Als je wordt vergeven van je zonden, wordt je naam opgeschreven in het ‘Boek des Levens’. Dat is het allerbelangrijkste. Je kan zeggen: ‘David, ik geloof daar helemaal niet in.’ Dat is je goed recht. Maar ik zal je vertellen: wanneer Jezus terugkomt op die grote dag, en dat Boek des Levens wordt geopend, dan ben je vol angst en vrees als je naam niet in dat Boek staat opgeschreven.

God reinigt je geweten
Wat houdt vergeving van zonden in? De profeet Jesaja zegt:

‘Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben, Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen!’ – Jesaja 53:5

Met andere woorden: God neemt al je schuldgevoelens uit je geweten weg, en legt dat op Zijn Zoon, Jezus Christus, die het in Zijn lichaam aan het kruis heeft gedragen.

Veel mensen zijn diep ongelukkig in hun leven, omdat ze rondlopen met spijt en schuld in hun geweten. Ze weten dat ze fout zijn geweest. Drank, drugs, seks, roem, eer, geld enz. kunnen hun geweten niet reinigen. Ze verdoven het, maar de volgende dag worden ze weer wakker met datzelfde gevoel. Het blijft, en het wordt erger en erger, zodat ze eronder gebukt gaan. Alleen God kan hen van spijt en schuldgevoelens bevrijden, en hen gelukkig maken. De Bijbel zegt:

‘U zult opnieuw medelijden met ons hebben. U zult onze zonden vertrappen onder Uw voeten. Ja, U zult ze allemaal in de allerdiepste zee gooien.’ – Micha 7:19

De alwetende God denkt dan niet meer aan je zonden. Ga dan ook niet vissen in die zee. Je zonden zijn weggewassen, alsof ze nooit zijn gedaan. Hij reinigt het geweten. Alleen God kan zeggen: ‘Je zonden zijn vergeven.’

Laat toch iedereen die het besef heeft dat zijn/haar zonden vergeven zijn, vandaag een dansend hart hebben. Je hebt reden om blij te zijn, want je zonden zijn vergeven, en God denkt er niet meer aan.

Van vijandschap naar vriendschap met God
De vergeving van zonden brengt een totale verandering in de relatie van de mens met God. Voordat we vergeven zijn van zonden, leven we in vijandschap met God. We hebben Zijn geboden overtreden; we hebben gerebelleerd en gezondigd.

Misschien kijken we vol afschuw naar andere mensen die in onze ogen echte zondaren zijn. Maar in Gods ogen zijn wij geen haar beter. We zijn allemaal schuldig bevonden en staan onder Zijn oordeel. De Bijbel zegt namelijk:

‘Alle mensen hebben gezondigd.’ – Romeinen 3:23

‘De zonde betaalt een hard loon: de dood!’ – Romeinen 6:23

‘De mens die zondigt, die zal sterven.’ – Ezechiël 18:4 (HSV)

God is rechtvaardig en zal dat oordeel moeten voltrekken. Je gaat niet automatisch naar de hemel, ondanks wat velen geloven. Nee, je zonde staat tussen God en jou in. Een mens kan nooit echt blij zijn, als hij niet vergeven is van zonde. Zonde maakt dat je bang wordt voor God, en dat je je voor Hem gaat verbergen.

Toen Adam had gezondigd in de hof van Eden, verstopte hij zich voor God. Maar het moment dat God je zonden vergeeft, wordt de relatie van de mens met God hersteld. Dan durf je weer in Zijn aanwezigheid te komen, want je bent niet meer bang.

Verandering in de omgeving
De vergeving van zonden brengt niet alleen een verandering in de mens; het brengt ook een verandering in de omgeving van de mens. Je gaat dingen anders zien. Wat je vroeger zag als zegen, zie je nu als vloek. Wat je vroeger zag als vloek, zie je nu als zegen. Door de vergeving van zonden word je een ander mens. Jezus heeft de schade die de zonde heeft veroorzaakt, helemaal hersteld.

‘Als je christen wordt, word je van binnen helemaal nieuw. Je bent als het ware opnieuw door God geschapen.’ – 2 Korinthiërs 5:17

Vergeving van zonden brengt de grootste blijdschap in je leven. Deze vreugde kan je niet ervaren in de wereld. Als je je ’s avonds helemaal lam zuipt, word je ’s morgens wakker met een kater. Maar deze blijdschap van vergeving van zonden blijft elke dag. Zo ga je naar bed, en zo sta je weer op.

Hoe staat het met jou?
Ben jij al vergeven van jouw zonden? Als je nog niet vergeven bent, dan mag je die vergeving nu ontvangen door heel simpel naar Jezus toe te gaan. Als je vergeving vraagt aan de Here Jezus, zal God doen wat geen mens kan doen, en wat ook de wereld niet kan doen. God zal je genadig zijn. Hij zal je geweten reinigen van alle spijt en elk schuldgevoel. God neemt je zonden weg en denkt er niet meer aan.

Gebed
Bid met mij mee

… voor vergeving
‘Vader, ik dank U dat ik tot U mag komen in Jezus’ naam. Ik geef toe dat ik een zondaar ben en Uw vergeving nodig heb. Ik heb spijt van al mijn fouten. Wilt U mijn geweten reinigen? Dank U dat Jezus de prijs heeft betaald voor al mijn fouten. Ik neem mijn vergeving aan en ik dank U ervoor. U denkt niet meer aan mijn zonden. Ik neem Jezus aan als mijn Redder en Verlosser. Dank U dat ik nu Uw kind mag zijn en echte blijdschap mag ontvangen. In Jezus’ naam bid ik dit. Amen!’

… voor genezing
‘Vader in de hemel, ik dank U dat ik vandaag ook met mijn ziekte(n) bij U mag komen. Ik heb Uw genezing nodig. In Uw Woord staat dat ik door de wonden in Jezus’ lichaam gezond ben (Jesaja 53:5; 1 Petrus 2:24). En Psalm 103:3 zegt dat U al mijn ziekten geneest. Ik dank U dat Jezus aan het kruis niet alleen voor al mijn zonden heeft betaald, maar ook voor al mijn ziekten. In het geloof neem ik mijn genezing aan en ik dank U ervoor. Ik bid dit in de naam van Jezus. Amen!’

Tags:
Next Post

Holland Wonder 1958 DEEL 2