prinses wilhelmina

De geloofsgetuigenis van prinses Wilhelmina

Na vijftig jaar geregeerd te hebben als koningin van Nederland, deed prinses Wilhelmina in 1948 afstand van de troon. Haar regeringsperiode werd gekenmerkt door dienstbaarheid aan het volk. Ze had een sterke geloofsovertuiging en besefte het belang van goddelijke leiding in haar leven.

‘Ik heb lange tijd nodig gehad om tot innerlijke rust te komen na mijn troonsafstand. Het heeft de hele winter van 1949 geduurd voordat ik zekerheid kreeg of er nog een roeping voor mij was weggelegd en zo ja, welke. Opeens werd ik aangeraakt door die liefde voor de hele mensheid, die uit Christus Zelf voortkomt. Vanaf dat moment begreep ik dat ik, met mijn bescheiden kracht, met Hem mee moest werken.

Mijn roeping
‘Alle mensen brengen tot Christus’, van alle volken en rassen, zoals Christus dit bedoelt en Zijn volgelingen bevolen heeft. Niet volgens een of ander patroon door mensen bedacht, maar een zuiver uitvoeren van Zijn opdracht. Hier gaat het om de opwekking tot levend geloof, waardoor een echte en persoonlijke relatie met Christus kan ontstaan.

De vele verontrustende gebeurtenissen in de wereld worden veroorzaakt door een leegte, een ‘God-kwijt-zijn’. Het gevolg: een handelen zonder zich te storen aan de leiding van God. Dit veroorzaakt een geestelijke nood die het tot God uitroept. Het was te midden van die leegte dat ik mij bewust werd dat Christus een taak voor mij had. Ondanks al het bedroevende dat wij om ons heen zien gebeuren, heeft Christus het kwaad tot in zijn diepste wortels aangetast. Mijn werk met Hem bevindt zich midden zich in de samenleving van vandaag. Dáár wil Hij dat wij Hem dienen. Ik nam mijn bescheiden plaats in, in een tijd waarin het verlangen van de mens groeide om de leegte op te vullen. Er is over de hele wereld een geest van zoeken en vinden van Christus gaande. Men streeft naar verbroedering en eenheid in Hem, zowel binnen als buiten de kerken. Deze geest van zoeken en vinden is vooral zichtbaar bij jongeren. Ze hebben het diepste verlangen om wat Christus ons predikt, toe te passen en te komen tot een levend, actueel en invloedrijk christelijk geloof.

Gods leiding
Bij mijn nieuwe taak, na mijn troonsafstand, beheerst de leiding van God mijn hele persoon, en daarmee ook mijn daden. Voor mij gaat de persoonlijke relatie met Christus boven alles. Deze heeft mij in staat gesteld de taak te volbrengen, die ik bijna vijftig jaar te midden van mijn volk heb mogen vervullen. Hoe verlossend heeft die verborgen kracht voor mij gewerkt in de vele moeilijke ogenblikken van mijn leven. Vaak beweren mensen dat het christelijke geloof slechts een van de vele godsdiensten en stromingen is. Het christendom is echter geen godsdienst in de gewone zin van het woord. Waar de andere godsdiensten een leer nastreven die alles beheerst, is Christus Zelf de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is de vervulling van wat de andere godsdiensten nastreven. Hij is het hoogste antwoord op de diepste vragen. Waar de menselijke geest en waar menselijk denken niet verder kunnen, daar komt God Zelf als Christus Zijn schepselen te hulp en geeft Zijn goddelijk antwoord.

De boodschap van het evangelie komt tot een ieder persoonlijk en plaatst ons allen voor de vraag: zijn wij bereid om de redding die Christus ons biedt, te aanvaarden en willen wij ons voegen naar Gods Vaderlijke ordening? Christus staat aan de deur van uw hart en klopt. Als u Zijn stem hoort en de deur opendoet, zal Hij bij u binnenkomen.’ •

Tags: