Studie - Het Goddelijke portret van de liefde

Het goddelijke portret van de liefde

‘De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots, zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd, zij neemt niemand iets kwalijk, zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. Aan de liefde komt nooit een einde. Het spreken namens God zal eens niet meer nodig zijn, het spreken in klanktalen zal ophouden, kennis zal dan niet meer worden gevraagd.’ – 1 Korinthiërs 13:4-8

Vaak kijken we naar deze verzen als een beeld van het ideale christelijke leven. Maar laten we er nu eens naar kijken als een levend portret van Jezus Zelf. Er is één Man die dit ideale leven heeft geleefd. Er is er Eén die dit goddelijke beeld in praktijk heeft gebracht. Er is er Eén van wie gezegd kan worden dat dit leven echt mogelijk is.

Wat de liefde niet is

‘De liefde is niet jaloers’
Jaloezie is de eigenschap die met ongenoegen kijkt naar het geluk en de welvaart van anderen en het verlangt voor zichzelf. Maar daartegenover staat de liefde, die zich verheugt in het geluk van anderen en hen het beste toewenst. Jezus was nooit jaloers, ook al had bijna iedereen om Hem heen meer aards comfort en rijkdom dan Hij.

De reden was dat Hij wist dat Hij iets beters had in Zijn Vaders liefde en in Zijn glorieuze, toekomstige bestemming, dan de hele wereld Hem kon geven. Lieve lezer, heb jij ook het geloof en de liefde die jou optilt boven alle jaloezie?

‘De liefde doet niet gewichtig’
In de Basis Bijbel wordt dit vers als volgt vertaald: ‘De liefde vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk.’ Jezelf belangrijker vinden dan anderen is een zwakke en dwaze passie. Deze mensen houden ervan om de bewondering van anderen te krijgen en om geprezen en verhoogd te worden in de ogen van mensen. Ze omhullen zich graag met aardse eer en glorie.

Maar Jezus kwam ter wereld in een nederige gedaante, liggend in een kribbe. Hij kwam in de duisternis van een verachte moeder en een berucht Galilees dorp. Hij zocht nooit naar de aandacht van de wereld door op wat voor manier dan ook over Zichzelf op te scheppen. Zijn hele aardse levensweg was er een van eenzaamheid en eenvoud. En als wij hetzelfde hart hebben als Jezus, zullen wij ook nederig zijn.

‘De liefde is niet trots’
Deze uitdrukking verschilt van het vorige punt zoals trots verschilt van ijdelheid. IJdelheid wil dat anderen ons bewonderen, terwijl trots veel van zichzelf denkt. Trots maakt dat het je weinig kan schelen wat anderen van je denken. Echte nederigheid denkt juist over zichzelf zoals Jezus over Zichzelf dacht.

‘…die, hoewel Hij de gestalte van God had, Zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Integendeel, Hij legde Zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Herkenbaar als mens, vernederde Hij Zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis.’ – Filippenzen 2:6-8

Jezus’ leven was een leven van voortdurende afhankelijkheid aan God. Hij nam de plaats in van een hulpeloze man en erkende altijd Zijn Vaders autoriteit en kracht in alles wat Hij deed en zei.

‘De liefde kwetst niemands gevoel’
Wanneer was Jezus ooit hard, ruw of onbezonnen tegen anderen? Jezus is de grootste gentleman en was altijd beleefd, zachtaardig en hemels in de manier waarop Hij omging met mensen. Behalve als Hij op rechtvaardige wijze boos was. Hij moet een onuitsprekelijke charme hebben gehad in Zijn houding, Zijn verschijning en in al Zijn daden.

Hij was nooit verstrikt in Zijn woorden en Hij werd nooit betrapt op enige ruwe of haastige uitspraken. Hij was zo zachtaardig dat de kleine kinderen ongevraagd naar Hem toe kwamen, en arme zondaren zich thuis voelden in Zijn gezegende tegenwoordigheid. O, als wij het hart van Jezus hebben, zullen we niemands gevoel kwetsen. We zullen die manier van liefde hebben die de Vader in ons heeft uitgestort.

‘De liefde is niet egoïstisch’
Was er ooit iets zo waar van Jezus als dit? Was er ooit een leven zo volkomen nederig, of een geest zo uiterst onzelfzuchtig? Hij gaf Zijn hoge en glorieuze plaats op de troon op en is voor eeuwig één geworden met wij die verlost zijn. Hij had het lichaam van een mens, en toch was Hij nog steeds de eeuwige God.

Zijn hele leven was Zijn wil ondergeschikt aan die van de Vader. Het doel van Zijn komst naar de aarde was Zichzelf helemaal te geven. Elke daad in Zijn aardse leven was een leven van zelfopoffering. Totdat uiteindelijk aan het kruis Zijn offer zó compleet was dat zelfs Zijn vijanden zeiden over Hem:

‘Hij heeft anderen gered … maar Hij kan Zichzelf niet eens redden!’ – Mattheüs 27:42

‘De liefde voelt zich nooit beledigd’
Niet één keer gaf Jezus toe aan de verleiding om verbitterd te worden. Toen Judas, een van Zijn twaalf discipelen, Zijn verrader werd en Hem met een verraderlijke kus overgaf aan Zijn moordenaars, gaf Jezus hem het zachtste verwijt en zei:

‘‘Judas,’… ‘Hoe kun je dit doen? Mij verraden met een kus!’’ – Lucas 22:48

Toen Petrus, Zijn moedige en opschepperige discipel, zich tegen Hem keerde in het moment van Zijn eenzaamheid en verzoeking, en met zweren en vloeken ontkende dat hij Jezus ooit gekend had, was Jezus niet verbitterd.

Hij dacht er alleen aan hoe Hij Petrus kon redden van de wroeging, die Judas in het verderf zou storten. En o, hoe verlangde Hij ernaar hem aan te kijken en hem een blik van geduldige, vergevende, bemoedigende liefde te geven en hem te redden van zijn zonden!

‘De liefde neemt niemand iets kwalijk’
Dit betekent dat je het kwade niet opslaat in je geheugen om later wraak te nemen, maar dat je het graag en snel vergeet. Hoe waar was dit van Christus! Voor eeuwen was Hij bezig met niets minder dan het uitwissen van de zonden uit de boeken van God en de gedenktafels van Zijn eigen herinnering. En Hij begon daarmee al vanaf het moment dat Hij leefde.

Een prachtig voorbeeld is Jezus’ gebed voor degenen die Hem hadden gekruisigd, vlak voordat Hij stierf:

‘Vader, vergeef het deze mensen. Zij weten niet wat ze doen.’ – Lucas 23:34

En dit is nog altijd Zijn gebed als Hij bij Zijn Vader voor ons pleit.

‘De liefde is niet blij met onrecht’
Hoe makkelijk is het voor ons om blij te zijn over de zonden van anderen, die beweerden dat zij beter zijn dan wij! De Here Jezus werd niet blij over de zonden van anderen. Hij was altijd blij en gereed om zelfs Zijn vijanden te vergeven, en om elke fout en elke herinnering aan een fout te begraven in de vergetelheid van Zijn liefde. Als wij het hart van Jezus hebben, zullen we ook ons best doen om de fouten van anderen te bedekken en te herstellen.

Wat de liefde wél is

‘De liefde is geduldig’
Een van de belangrijkste eigenschappen van de liefde is geduld. Geduld bewijst hoe het met ons hart gesteld is. Alleen de hemelse liefde zal kunnen standhouden. Jezus is hierin ons grootste voorbeeld geweest. Hij heeft ons liefgehad tot het einde.

Toen Hij voor ons het kruis droeg, had Hij Zijn ogen gericht op Jeruzalem. Hij rustte niet voordat Hij de wil van God helemaal had volbracht. Als wij het hart van Jezus hebben, zullen we ook geduldig zijn. We zullen het geduld zijn volmaakte werk in ons leven laten doen. We zullen door het vuur gaan en gehoorzaam zijn aan ons lot, zelfs tot in de dood.

‘De liefde beschermt altijd’
In een andere vertaling staat: ‘De liefde verdraagt alles’ (NBV). Dit heeft betrekking op de beproevingen die van God komen. Hoe waar was dit van de Zoon des mensen!

‘Zou Ik de beproeving die de Vader Mij stuurt, uit de weg gaan?’ – Johannes 18:11

‘Maar wat U wilt zal gebeuren en niet wat Ik wil.’ – Lucas 22:43


Dit waren de uitdrukkingen van Zijn volmaakte overgave aan God. Het was geen blinde overgave, maar liefhebbende overgave. Het was de overgave die geloofde dat het hart van de Vader hierachter zat. En zo zal het hart van Jezus in ons de hele wil van de Vader dragen.

‘De liefde houdt stand’
De liefde gaat door ondanks pijn of lijden. Een prachtig voorbeeld hiervan zien we zo duidelijk in het leven van Jezus. Hij verdroeg alles geduldig door de liefde. Hoe zwaar of veel de beproevingen en ergernissen ook waren in Zijn leven, Hij hield stand. Jezus’ leven was niet een makkelijk leven. Geboren in een stal, geslagen aan een kruis. En Zijn hele leven daartussenin was gevuld met eenzaamheid, belediging, achterstelling enz.

Maar toch hoorden we Hem nooit klagen; er was nooit een vleugje ontevredenheid. Hij was altijd geduldig, tevreden, cijferde Zichzelf weg. Hij dacht er alleen aan hoe Hij anderen kon helpen. Laten wij ook hierin Zijn voorbeeld volgen, zodat mensen kunnen zien dat Jezus in ons leeft.

‘De liefde is vriendelijk’
Vriendelijkheid heeft als doel om andere mensen blij te maken. Je wilt goedheid en zegen geven aan iedereen met wie je in contact komt. Zij laat zich zien in een glimlach, in een liefhebbend woord, in een hartelijke handdruk, in een liefelijke manier van doen. Je bent steeds bereid om anderen te helpen en te dienen.

Jezus wandelde op aarde met een vriendelijkheid, waardoor iedereen die Hem ontmoette, er beter van werd. Jezus’ biografie kan samengevat worden in de volgende korte zin:

‘Hij trok het land door en deed heel veel goeds.’ – Handelingen 10:38

God, geef ook ons de vriendelijkheid van de liefde van Jezus!

‘De liefde is blij met de waarheid’
Jezus’ liefde was erg praktisch en groot. Zij had als doel het Koninkrijk van de waarheid te bouwen. Zij leerde de mens de waarheid, en redde hem daarmee. Als wij Jezus’ liefde in ons hebben, zullen wij getuigen van de waarheid. We zullen ons verheugen over de waarheid, en we zullen de waarheid vertellen. We zullen helpers zijn van de waarheid. We zullen ons leven en onze energie geven om over de hele wereld het goede nieuws van Jezus Christus te vertellen.

‘De liefde heeft altijd vertrouwen’
Dit is het geheim van de liefde. Liefde is de bloem die voortkomt uit de wortel van het vertrouwen. Alleen als we God compleet vertrouwen, zijn we in staat om Hem en onze naaste lief te hebben. En alleen als we anderen vertrouwen door Hem, is het makkelijk hen lief te hebben. Het falen van de liefde komt door het gebrek aan vertrouwen.

Als we vertrouwen hebben in God, zullen we niet voelen dat mensen ons pijn kunnen doen. Al hun handelingen kunnen ons niet eens irriteren. Maar we moeten God niet alleen geloven voor onszelf, maar ook voor anderen. Laten we naar andere mensen kijken in het licht van het geloof, zoals ze zullen zijn in de hemel, wanneer Gods wil voor hun leven volbracht is.

‘De liefde verwacht het altijd van God’
Jezus was de hoopvolste persoon van allemaal. Hij keek niet naar het nu, maar naar de geweldige en heerlijke toekomst. Jezus zag de hoogten van de opstanding en de hemelvaart, het tijdperk van de Gemeente en het duizendjarige Rijk. In het licht van dat alles was het makkelijk om de beproevingen van het nu te doorstaan.

O lieve lezers, laten we de hoop, het geloof en de liefde van Jezus in ons hebben. Laten we ze samenvoegen tot een gedenktafel van glorie.

‘Kortom, er zijn drie dingen die blijven: geloof, hoop en liefde. Maar de liefde is het voornaamste.’ – 1 Korinthiërs 13:13


‘Aan de liefde komt nooit een einde’
De glorie van Jezus’ liefde is dat er nooit een einde aan komt. God heeft een eeuwige zegen weggelegd voor degenen die volharden tot het einde. Hoe kunnen we volharden tot het einde? Alleen als Jezus Zelf in ons woont. Dit is niet onze liefde, maar Jezus’ liefde. Hij offert Zichzelf en Zijn hart van liefde aan een ieder die zijn ‘eigen ik’ wil opgeven en Jezus’ karakter daarvoor in de plaats wil nemen.

Tags: