Boodschap - Het is tijd voor massawonderen

Het is tijd voor massawonderen!

Een van Gods wonderlijkste eigenschappen is dat, wanneer er een groot wonder nodig is, God daar op een grootse manier aan werkt. In de Bijbel zien we dat massawonderen een telkens terugkerend werk van de levende God is. Het is vandaag tijd voor massawonderen!

‘Zij brachten zieken mee en mensen die boze geesten in zich hadden. Allemaal werden zij genezen.’ – Handelingen 5:16

De grote nood van ziekte
Vandaag staan we oog in oog met de grootste nood in de geschiedenis van de mens, namelijk de zonde in de ziel van de mens. Er zijn veel verschillende soorten van zonden, waaruit de mens zichzelf niet kan bevrijden. Daarnaast is er de grote nood van ziekte.

Veel mensen lijden aan allerlei ziekten en kwalen. Hoewel de wetenschap grote doorbraken heeft geboekt en doktoren ontzettend hun best doen om mensen te helpen, schreeuwen er nog altijd massa’s mensen in ons Nederland om hulp en roepen: ‘Genees mij!’

Ten opzichte van deze honderdduizenden mensen die vandaag genezing nodig hebben, is de Bijbelse methode van handoplegging op de zieken eigenlijk heel gelimiteerd. Want de man van God kan maar op één persoon tegelijk zijn hand leggen en een gebed doen voor genezing. Het betekent ook dat men naar de dienstknecht van God moet komen voor handoplegging. Maar helaas zijn velen niet in staat om naar de kerk te komen en voor zich te laten bidden.

Gods antwoord: massawonderen
Gods kracht is net zo groot als Zijn liefde. Als Gods liefde zo groot is om miljoenen mensen in één keer te redden, dan is Zijn genezende kracht even groot om miljoenen mensen in één keer te genezen. En als God in staat is om één, vijf of tien mensen te genezen, dan kan Hij ook honderd, duizend, tienduizend, honderdduizend, of zelfs een miljoen mensen in één keer genezen. Efeziërs 3:20 zegt namelijk:
‘God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen.’

Als God van plan is om iets buitengewoons te doen, dan begint Hij altijd voorbereidingen te treffen in het denken van de mens. Hij doet dit door een bepaalde verwachting in het hart te leggen. Veel christenen hebben vandaag het gevoel dat er iets groots, wonderbaars, buitengewoons en geweldigs staat te gebeuren, wat God vandaag in Nederland wil doen.

Er gebeuren tegenwoordig ontzettend veel nare dingen in de wereld. Oorlogen; hongersnoden; dodelijke ziekten; geweld; zinloos geweld; dood; verderf; haat, enz. Het is tijd dat de levende God op het toneel in Nederland en de wereld verschijnt. Het is tijd voor massawonderen! Als we hiervoor gaan bidden en geloven, dan zal God het ons zeker geven.

Massa-uittocht uit Egypte
Neem nu het massawonder van de massa-uittocht van twee miljoen mensen uit het land Egypte. God bevrijdde het volk van Israël uit de slavernij en leidde hen richting het beloofde land Kanaän door slechts één man, Mozes.

God leidde hen door de woestijn heen naar de Rode Zee. Daar werden ze volledig ingesloten: het leger van Egypte achter zich, de Rode Zee vóór zich, hoge bergen links en rechts van hen. Ze konden geen kant op. Dan doet God weer een groot wonder. God blaast met de wind en duwt het water van de Rode Zee opzij, waardoor er een droog pad in het midden van de zee ontstaat. Zo brengt God twee miljoen mensen door de Rode Zee heen naar de overkant.

Daarna lezen we dat het leger van Egypte hen achternagaat. En als zij halverwege zijn, laat God de zee weer terugstromen naar zijn plaats. Alle Egyptenaren komen om in het water. Verder in de woestijn doet God nog een groot wonder. Hij voorziet twee miljoen mensen elke dag in brood uit de hemel en in water uit de rots. Dit is wat ik noem: een massawonder.

Massawonder van vijf broden en twee vissen
In het Nieuwe Testament lezen we over een massa mensen die Jezus volgde tot aan het Meer van Galilea. Toen Jezus klaar was met spreken en bidden voor de zieken, zei Hij tegen Zijn discipelen: ‘Geef de mensen te eten.’ Het was namelijk al avond geworden en de mensen hadden trek. De discipelen zeiden: ‘Maar Heer, we hebben geen eten en er is hier niets te verkrijgen.’

Toch gaat een van de discipelen, Andreas, onder het volk kijken of er wat eten te vinden is. Dan vindt hij een kleine jongen met een lunchpakketje met vijf broodjes en twee visjes. Vergeleken bij de mensenmassa was dit niets.

Maar Andreas bracht het jongetje bij Jezus en hij gaf Hem zijn lunchpakketje. Jezus nam die vijf broodjes en twee visjes, dankte God ervoor en brak het. De mensen gingen zitten en de discipelen gaven hun te eten. Mattheüs 14:20 zegt: ‘Iedereen kon zoveel eten als hij wilde. Er bleef zelfs nog over: twaalf manden vol. En er waren maar liefst vijfduizend mannen, dus vrouwen en kinderen niet meegerekend.’
Menselijkerwijs was dit onmogelijk, maar geloof ziet voorbij de onmogelijkheden. Dit is wat ik noem: een massawonder.

Massawonder van de schaduw van Petrus
Het hele Bijbelboek Handelingen staat vol met wonderen. We zien Gods kracht door de eerste christenen heen stromen. Aan het hoofd van de lijst met wonderwerkers in het Nieuwe Testament stond de apostel Petrus.

Het nieuws van de wonderen die hij deed in Jezus’ naam, verspreidde zich als een lopend vuurtje door de hele omgeving. De mensen kwamen overal vandaan om op de plaats te zijn waar Petrus was. Zij brachten zo veel zieken, dat Petrus nooit op al die mensen de handen kon leggen en kon bidden voor genezing.

Handelingen 5:14-15 vertelt ons daarover: ‘Het aantal gelovigen bleef groeien. Talloze mannen en vrouwen gingen in de Here geloven. De mensen droegen de zieken naar buiten en legden hen neer op veldbedden en matrassen, zij hoopten dat als Petrus voorbijkwam, in elk geval zijn schaduw op hen zou vallen. Ook uit de omliggende plaatsen kwamen velen naar Jeruzalem. Zij brachten zieken mee en mensen die boze geesten in zich hadden. Allemaal werden zij genezen.’

Allemaal werden ze genezen door de schaduw van Petrus. Wat een wonderbaar iets! Dit is wat ik noem: een massawonder.

‘Holland Wonder’ 1958
Neem nu de grote ‘Holland Wonder’ campagne in 1958 met wijlen Evangelist T.L. Osborn op het Malieveld in Den Haag en op het Bodenterrein in Groningen. Mijn vader, wijlen Evangelist Johan Maasbach, was zijn vertaler.

Duizenden mensen werden in één keer genezen. God deed grote massawonderen. Dit is wat ik noem: Gods man, op Gods tijd, op Gods plaats. Deze massawonderen brachten een kettingreactie op gang, waarvan de natrillingen vandaag, 60 jaar later, nog altijd hier en daar te voelen zijn in Nederland.

Massawonderen vandaag
Vandaag is er weer zo’n moment aangebroken, waarin God een geestelijke kettingreactie op gang brengt in ons land om massawonderen te doen. Massawonderen van redding, genezing, verlossing en bevrijding. U hoeft niet naar het Malieveld te komen, zoals in 1958. God komt vandaag naar jóu toe, onder andere nu door mij heen, daar waar jij bent.

Het is belangrijk dat mensen in Nederland gaan beseffen dat Jezus leeft en dat Hij Dezelfde is, gisteren, vandaag en voor altijd (Hebreeën 13:8).

Bid met mij mee

‘Here, U bent een God van massawonderen. U deed het in de Bijbeldagen, en U doet het ook vandaag. Ik vraag U, Here, laat Uw kracht uitgaan naar iedereen die dit gebed meebidt. Uw kracht van genezing, Uw kracht van bevrijding, Uw kracht van verlossing. O machtige God, doe vandaag het massawonder in ons Nederland. Here Jezus, U bent Dezelfde, gisteren, vandaag en voor altijd. Ik dank U dat U het wonder zult doen voor iedereen die zijn of haar geloof in werking stelt. In Jezus’ naam. Amen!’

Tags: