Boodschap - Het is tijd voor verandering

Het is tijd voor verandering!

2018 hebben we achter ons gelaten en het nieuwe jaar is begonnen. Wat moet er anders in 2019? Het is vandaag de hoogste tijd dat Gods kinderen terugpakken wat de duivel van ons gestolen heeft. Het is tijd voor verandering! 

De boze heeft Gods kinderen beroofd
Satan heeft met veel list en bedrog Gods kinderen bestolen van hun door God gegeven bezittingen, zoals gezondheid, blijdschap, vreugde, vrede, geluk, rust, overwinning en ook financiën. Als je goed om je heen kijkt, zie je dat de duivel in het verleden, maar ook vandaag, succesvol is in zijn rooftocht. Jezus zegt:

‘De dief (de duivel) komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen.’ – Johannes 10:10

Satan is een dief, een plunderaar. Het enige wat hij doet, is roven, roven en nog eens roven.

God zegt: ‘Al het zilver en goud is van Mij’ (Haggai 2:9). En in Spreuken 13:22 staat:

‘Het bezit van een goed mens is een erfenis voor zijn kleinkinderen, maar dat van de zondaar is voor de rechtvaardige bestemd.’


God zegt hier dat het goud en zilver, het geld, niet het eigendom is van zondaren. Al het goud en zilver is van Hem! En dat niet alleen: God heeft het geld van de goddelozen weggelegd om rechtvaardigen te zegenen!

Velen van Gods kinderen zijn door de financiële crisis veel geld kwijtgeraakt en zijn als het ware door de duivel beroofd. Ze hebben grote schulden en moeten karig leven. Andere christenen, die de Here oprecht liefhebben en dienen, weten niet meer hoe ze moeten rondkomen. Niet alleen lijden ze zelf hieronder, maar ze kunnen ook niet overvloedig geven en offeren.

Iemand zei: ‘David, ik ben veel geld kwijtgeraakt vanwege de financiële crisis. Al mijn spaarcenten zijn weg. Misschien is het juist God die wilde dat ik mijn geld kwijtraak, zodat ik volledig op Hem zal vertrouwen.’ Dit klinkt vroom, mooi en nobel, maar het is een leugen van de duivel. Hij wil dat we onze aandacht gaan richten op allerlei wereldse redenen waardoor wij ons geld zijn kwijtgeraakt. Hij wil ons doen geloven dat het aan onze bankadviseurs ligt, aan onze zakenpartners, enz. Dan gaan we denken: had ik het maar niet zo gedaan.

Maar de Bijbel zegt dat onze strijd niet tegen vlees en bloed is, maar tegen de overheden en machten van de duisternis (Efeziërs 6:12). Satan is degene die rooft. Hoe jij jouw geld ook bent kwijtgeraakt, het is de duivel die er uiteindelijk achter zit. Als je denkt dat God het heeft gedaan, dan ken je Hem niet. Want God is een goede Vader.

‘Alles wat goed en volmaakt is, wordt ons door God gegeven, Hij is de bron van alle licht. Hij is een en al licht en verandert nooit.’ – Jakobus 1:17

Een nieuwe tijd is aangebroken
Het is vandaag de hoogste tijd om terug te pakken wat de duivel van Gods kinderen gestolen heeft. Het heeft lang genoeg geduurd dat satan Gods kinderen geplunderd heeft. De Bijbel zegt:

‘Luister! Ik hoor de stem van iemand die roept: ‘Baan een weg in de woestijn voor de Here, maak een rechte weg door de wildernis. Vul de dalen op en vlak de heuvels af, maak de bochtige paden recht en zorg dat alle oneffenheden vlak worden gemaakt. Alle schepselen zullen de glorie van de Here zien.’ De Here heeft gesproken, zo zal het gebeuren.’ – Jesaja 40:3-5

Het is vandaag een nieuwe dag. Een nieuwe tijd is aangebroken! In deze eindtijd doet God nieuwe dingen en doet Hij een nieuwe generatie opstaan. Deze nieuwe generatie trekt recht wat krom is. Het is begonnen! De antichrist is in opmars; zijn geest ervaren we al. Velen vallen van het geloof af. De wetsverachting neemt toe. De liefde verkilt.

Wereldwijd is er een grote nood. Maar … Jezus komt terug! God is ook bezig. Hij doet geweldige dingen! Mensen komen tot geloof. Hij geeft wonderbaarlijke overwinningen. Laten we daarom niet onze aandacht op satan en zijn vernietigende werk richten, maar Jezus Christus verwachten! Hij zal een eind maken aan de langste oorlog, de oorlog tussen God en satan. Jezus zal overwinnaar zijn.

Men zal zien dat wij, echte christenen, een levende God hebben! De Vader in de hemel zal ons laten zien wat onze rechten zijn als Zijn kinderen en welke kracht wij hebben in de naam van Zijn Zoon, Jezus.

Sleutels om onze eigendommen terug te pakken 
Wanneer we satan tegemoet treden om onze eigendommen terug te pakken, hoeven wij helemaal niet bang te zijn, want hij is krachteloos tegen elke christen die opnieuw geboren is. We moeten gedekt zijn onder het bloed van Jezus, vervuld zijn met de Heilige Geest, staan op Gods Woord en Zijn beloften, de wapenrusting van God dragen en de duivel tegemoet gaan in de naam van Jezus. Dit zijn de sleutels om terug te pakken wat van ons is. De enige absolute kracht van God op deze aardbodem om onze eigendommen terug te pakken, zit binnen in jou: de Heilige Geest.

Laat je niet door satan bedriegen. Wij regeren; niet hij. Met Jezus zijn wij meer dan overwinnaar! Satan is verslagen door Jezus Christus op Golgotha.

Maar in die tijd zal geen enkel wapen dat tegen u wordt opgeheven, succes hebben en elke leugen die in de rechtszaal tegen u wordt ingebracht, zult u kunnen weerleggen. Dat is de erfenis van de dienaars van de Here. Dit is de zegen die Ik u heb gegeven,’ zegt de Here.’ – Jesaja 54:17

Elk wapen dat tegen ons gesmeed wordt, zal niets uitrichten. Wees daarom niet bang.

Gods plan voor vandaag
Wij zijn door Gods genade met de Johan Maasbach Wereldzending baanbrekend bezig. De Here heeft ons geroepen om wegen te banen in de woestijn, om bergen vlak te maken en kromme dingen recht te trekken. Toen Mozes met het volk voor de Rode Zee stond en geen kant op kon, zei God dat Mozes zijn staf moest uitstrekken over de zee.

Toen gebeurde het onmogelijke: de zee spleet open en het volk kon de zee oversteken. Wij moeten vandaag deelnemen aan Gods plan, zoals Mozes dat deed om het volk te bevrijden. Dat was Gods plan. Mozes nam daar deel aan en hij deed het onmogelijke. Het volk stak de Rode Zee over en werd gered.

Het is tijd voor verandering
Het is de hoogste tijd om vandaag de rollen om te draaien. We zullen satan achterna gaan, hem opjagen en in het nauw brengen. We zullen in de naam van Jezus overwinnen. Met Jezus hebben we autoriteit over de duivel. Hij heeft ons macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen. De duivel kan ons geen kwaad doen. Laten we terugpakken wat van ons is. Laten we Nederland terugnemen voor Jezus. We zullen overwinnen. We zullen een verschil maken in Nederland. Wie trekt met mij op? Wie wil met mij meegaan? Wie helpt mij mee?

Satan is onze aanklager, maar ik klaag satan aan bij God en neem geen genoegen met wat ik terugpak. Het is tijd voor vergoeding! De Bijbel zegt: Exodus 22:8 zegt:

‘Bij elk vermoeden van verduistering – of het nu een rund betreft, een ezel, een schaap of geit, een kledingstuk, of welk zoekgeraakt voorwerp ook waarvan iemand beweert dat het zijn eigendom is – moeten beide partijen hun zaak aan God voorleggen. Degene die door God schuldig verklaard wordt, moet de ander een dubbele vergoeding geven.’ – Exodus 22:8 (NBV)

Wees niet bang en vertrouw op God
Waarom zouden wij als Gods kinderen gebrek moeten lijden? Gods kinderen horen te genieten van overvloed. God is onze bron, en niet het geld van de wereld.

‘Mijn God zal uit Zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u nodig hebt.’ – Filippenzen 4:19-20

We hebben een duidelijk doel voor ogen: terugpakken wat van ons is met vergoeding, dus dubbel en dwars! Maar de boze zal  niet stilzitten en ons onze gang laten gaan. Daarom is het heel belangrijk om het volgende te doen:

  1. Wees niet bang. Met andere woorden: laat geen angst en vrees in je hart toe.
  2. Vertrouw op God en Zijn Woord.

Deze punten zijn heel belangrijk, omdat angst en vrees de grote vijand van je geloof is. Angst doet je langzamer gaan. Angst doet je zelfs verslappen en stilstaan. De enige manier om je angst te overwinnen, is om je vertrouwen op God en Zijn Woord te stellen. Dat vertrouwen doet ons vooruitgaan met onze missie om terug te pakken wat van ons is. Vertrouwen bouw je door vooruit te gaan en niet stil te staan. Vertrouwen op God en Zijn Woord speelt een grote rol in de overwinning op de boze.

God zal nieuwe deuren openen en nieuwe wegen bouwen. Wegen die er nu nog niet zijn. Laten deze nieuwe dingen ons niet afschrikken. Dit wordt een geweldig jaar! Alles wat we nodig hebben om ons doel te bereiken, is vertrouwen hebben in God en Zijn Woord. Zoals Jozua en Kaleb toen zij het beloofde land wilden binnengaan.


De tien bange verspieders zeiden tegen Mozes en het volk: ‘Dit gaat nooit lukken, want er zijn reuzen die we niet kunnen verslaan. We lijken wel sprinkhanen vergeleken bij die reuzen.’ Maar Jozua en Kaleb zeiden tegen Mozes en het volk:

‘Laten wij nu meteen optrekken en het land in bezit nemen, want wij zijn sterk genoeg om het te veroveren!’ – Numeri 13:30

Wanneer wij dit jaar hetzelfde zullen doen, zal de zegen van God zeker met ons zijn!

Tags: