Studie - Het opvoeden van kinderen

Het opvoeden van kinderen

David en Regina Maasbach hebben in het flip-over boek ‘Ik hou van haar/Ik hou van hem’ hun best gedaan om de basisprincipes voor een succesvol huwelijk voor je uiteen te zetten. Een van de hoofdstukken waarover Regina schrijft, is het opvoeden van kinderen. Lees dit artikel en laat je inspireren!

Je bent een vader of moeder van een kind of kinderen die van je afhankelijk zijn als het gaat om geborgenheid en veiligheid in zijn of haar kinderleventje. Het ouderschap is een grote uitdaging voor alle vaders en moeders. Iedereen heeft zo zijn eigen mening hoe de kinderen opgevoed moeten worden.

Er zijn vandaag zo veel theorieën die, als het gaat om de opvoeding van kinderen, met elkaar in conflict zijn. Zelfs experts zijn het niet met elkaar eens over dit onderwerp. Sommige experts stellen de ouders voor om de kinderen als hun gelijke op te voeden en met hen te praten en te overleggen alsof kinderen volwassenen zijn.

Voor sommige experts is een corrigerende tik op de billen al uit den boze, en andere experts overschrijden weer de grens, waardoor het kind blootstaat aan kindermishandeling. Dan zijn er ook religieuze experts die geen onderscheid weten te maken tussen liefde en tucht. Ze verwarren deze twee zaken, waardoor het kind alles mag. Hieruit groeit een oncontroleerbare tiener, met wie geen land te bezeilen is. Nee, het opvoeden van kinderen is nog zo gemakkelijk niet!

Je zegt misschien: ‘Wat moet ik nu doen en waar moet ik beginnen?’ Wel, in de Bijbel geeft God ons een goed systeem dat ouders met vertrouwen kunnen gebruiken en waarvan succes verzekerd is.

‘Een verstandige zoon is een genoegen voor zijn ouders, maar een dwaze zoon doet hun verdriet.’ – Spreuken 10:1

‘Een rechtvaardige zoon doet zijn vader enorm veel plezier. Wie een wijze zoon krijgt, mag blij en dankbaar zijn.’ – Spreuken 23:24

‘Als u uw zoon bestraft, komt hij goed terecht, hij zal u reden tot blijdschap geven.’
– Spreuken 29:17

In Gods Woord zien we altijd een groot contrast tussen wijsheid en dwaasheid. Iemand die wijs handelt, handelt altijd naar Gods Woord en autoriteit. Iemand die dwaas handelt, gaat altijd zijn of haar eigen weg. De situatie van onze kinderen, tieners en jeugd in de maatschappij van vandaag, laat ons duidelijk zien hoe ver wij van Gods Woord af staan, als het gaat om de opvoeding van kinderen.

De Bijbel is beslist niet onrealistisch. We oogsten vandaag wat we de afgelopen jaren hebben gezaaid. Ouders die een menselijk systeem in plaats van Gods systeem toepassen in de opvoeding van kinderen, zullen de zegen van God missen. Ze worden geconfronteerd met de consequenties van hun eigen ongehoorzaamheid aan de waarheid.

De vloek

‘Wie een zot verwekt, zal dat berouwen en er is weinig vreugde weggelegd voor de vader van een dwaas.’ – Spreuken 17:21

‘Straf en berisping leiden tot wijsheid, maar een kind dat aan zichzelf wordt overgelaten, wordt een schande voor zijn ouders.’ – Spreuken 29:15

Deze verzen geven een heel duidelijk beeld van wat we kunnen verwachten wanneer we falen om Gods systeem toe te passen in de opvoeding van onze kinderen. Het is de verantwoording van papa en mama om de waarheid van Gods Woord te zoeken en daarna ook toe te passen. Hierdoor ontvangen we de zegen van de Here en niet de vloek. En dat maakt weer het verschil tussen vreugde en droefheid.

De ouderlijke autoriteit
Om kinderen op een goede manier door hun kindertijd te leiden, is het heel belangrijk dat papa’s en mama’s de door God gegeven autoriteit nemen om hun kinderen op te voeden. Door de positie van autoriteit in te nemen, ontvangt het kind bescherming, begeleiding, richting en instructies.

Ouders die door God in autoriteit worden geplaatst, hebben ook direct aan God verantwoording af te leggen over de opvoeding van hun kinderen. Ook voor alleenstaande ouders geldt dit principe. Kinderen horen zowel papa als mama gehoorzaam te zijn. De Bijbel zegt:

‘Kinderen, jullie moeten gehoorzaam zijn aan je vader en moeder, want dat is de wil van de Here.’ – Colossenzen 3:20

Met andere woorden: kinderen moeten doen wat hun door papa en/of mama wordt opgedragen. God wil beslist niet dat kinderen onrespectvol en ongehoorzaam tegenover hun ouders zijn. Onthoud altijd dat kinderen die de wetten van hun ouders niet respecteren, ook de wetten van ons land niet zullen respecteren. Zij zijn degenen die schoppen tegen alles wat de orde, de normen en waarden, wil ­naleven.

Gods beloften van zegen voor kinderen

‘‘Heb eerbied voor je vader en moeder.’ Dat is het eerste gebod waaraan een belofte is verbonden: ‘Als je je vader en moeder eert, zal het je goed gaan en zul je een lang leven hebben.’’ – Efeziërs 6:2-3

‘Heb eerbied voor je vader en je moeder, dan krijg je een lang en goed leven in het land dat de Here, jouw God, je zal geven.’ – Exodus 20:12

‘Mijn zoon, onthoud alles wat ik je leer en bewaar mijn geboden in je hart. Zij zullen je leven verlengen, goed als ze zijn voor lichaam en geest.’ – Spreuken 3:1-2

Het kind dat zijn ouders eert, respecteert en gehoorzaamt, wordt door God bescherming en een lang leven beloofd!

De natuur van een kind
Wie is het kind dat je moet opvoeden en wat is het eigenlijk dat je in je kind moet trainen? Heeft je kind eigenlijk wel je training nodig? En waarom is de macht van de ouderlijke autoriteit hierin zo belangrijk?

Om kinderen te begrijpen, is het belangrijk om eerst uit te zoeken wat de oorsprong van je kind is. De mens, zegt de Bijbel in Genesis 1:26, is oorspronkelijk geschapen naar Gods beeld. God is volmaakt en Zijn schepping was volmaakt. De mens begon haar bestaan in een staat van zegen. Maar net als satan, koos de mens vrijwillig om tegen de wil van God te rebelleren. Gods opdracht was duidelijk toen Hij tegen de mens zei:

‘Je mag van alle bomen in de hof eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Want als je daarvan eet, zul je zeker sterven.’ – Genesis 2:16-17

Door de bewuste keuze van de mens om God toch ongehoorzaam te zijn, veranderde de natuur van de mens. Toen de zonde eenmaal onze wereld binnenkwam, werd de mens een corrupte schepping van God. De mens werd hierdoor van God gescheiden, onderworpen aan de dood, en kwam onder het oordeel van God. Door geboorte wordt onze corrupte staat van natuur doorgegeven van de ene mens op de andere (lees Romeinen 5:12,18a en Efeziërs 2:1).
Het resultaat van de gevallen mens is:

A) Elk menselijk wezen wordt geboren in een sterfelijk lichaam;
B) Elk menselijk wezen wordt geboren met een geest die van God gescheiden is, waardoor er geen contact met God mogelijk is;
C) Elk menselijk wezen wordt geboren met een ziel die onderworpen is aan het oordeel van God.

Lieve papa en/of mama, het is deze staat van natuur waarin elk kind op deze wereld geboren wordt. Ja, ook jouw kind(eren). De Bijbel zegt:

‘De ongelovigen willen al vanaf hun geboorte Gods wegen niet volgen. De leugenaars liegen al sinds zij hun moeders lichaam verlieten.’ – Psalm 58:4

Je zult nooit succesvol zijn in je opvoeding als je denkt dat alleen jouw kind onschuldig, lief, aardig en van nature goed is. Het argument: ‘Kinderen zijn kinderen’ gaat niet op, want zo blijven ze als je hen niet opvoedt. Je moet hen leren om niet aan de zondige natuur toe te geven. Daarom moeten kinderen voor hun eigen bestwil door hun ouders terechtgewezen en gecorrigeerd worden. Nogmaals, de Bijbel zegt:

‘Straf en berisping leiden tot wijsheid, maar een kind dat aan zichzelf wordt overgelaten, wordt een schande voor zijn ouders.’ – Spreuken 29:15

Ouders, je kind is afhankelijk van jou. Jij zult hen moeten helpen om controle te krijgen en te houden over de zondige natuur die je kind steeds wil laten toegeven aan de zonde. Door te erkennen dat de invloed van de zonde groot is in jouw en mijn leven, besef je dat het belangrijk is om controle te krijgen over de zondige natuur van je kind.

Begrijp je nu hoe belangrijk een sterke, ouderlijke macht en autoriteit voor je kind is? Dat helpt hen juist om zelf controle te krijgen over hun zondige natuur. De Heilige Geest zal ons daarbij helpen. Dat is de enige macht door God gegeven om deze sterke macht te weerstaan en te overwinnen.

‘Leer een kind al vroeg wat hij moet weten, dan zal hij later daarnaar leven.’ – Spreuken 22:6

‘En je moet de geboden die ik je vandaag geef, voortdurend in gedachten houden. Je moet ze je kinderen inprenten en erover praten als je thuis bent of buiten loopt. Ja, ook tijdens het opstaan en naar bed gaan.’ – Deuteronomium 6:6-7

Het boek ‘Ik hou van haar/Ik hou van hem’ is verkrijgbaar bij The Blessing Family Bookstore.

Tags: