Het vaderschap

Deze maand is het Vaderdag en ligt de focus op de vaders. Een vader speelt een belangrijke rol in het gezin. Wat zegt de Bijbel over het vaderschap aan de hand van het voorbeeld van God de Vader?

God de Vader

Het vaderschap heeft een goddelijke oorsprong. God is de enige volmaakte Vader, de Eeuwige Vader. De Bijbel zegt:

‘U bent immers nog steeds onze Vader! U blijft onze Vader, onze Verlosser van oudsher.’ – Jesaja 63:16

Jezus leerde ons het bekende ‘Onze Vader’ gebed. Door Jezus is God onze Vader. Alle goede dingen komen van God de Vader.

‘Alles wat goed en volmaakt is, wordt ons door God gegeven, Hij is de bron van alle licht. Hij is een en al licht en verandert nooit.’ – Jakobus 1:17

Met andere woorden: ook het vaderschap is door alle jaren heen onveranderlijk, onwankelbaar en betrouwbaar. Een vader weet zijn kinderen goede dingen te geven. Mattheüs 6:8 zegt dat God de Vader weet wat je nodig hebt, voordat je Hem erom vraagt.

‘Het woord ‘liefde’ vat het hart van God samen.’

Ook is Hij een Wonderbare Raadgever voor Zijn kinderen. Hij ontfermt Zich over hen, maar corrigeert hen ook als dat nodig is. Hij oefent, bemoedigt en versterkt hen. In dit alles is God liefde. Dit ene woord, ‘liefde’, vat het Vaderhart van God samen.

De vader naar Gods beeld

In Gods plan met de wereld is de mens geschapen om over de aarde te heersen naar Zijn beeld en gelijkenis (zie Genesis 1:26-27). Elke aardse vader (en moeder) draagt het wezen en het beeld van de hemelse Vader in zich. De liefde van God de Vader zal in de aardse vader in alles gezien moeten worden.

Een goede aardse vader zal zijn kinderen:

  1. Leiden – Hij is als een gids op hun levensweg. Ook zal hij hen altijd op Jezus wijzen, de enige Weg, de Waarheid en het Leven.
  2. Raad geven – Hen met raad en daad bijstaan in momenten van moeilijke beslissingen in hun leven.
  3. Onderwijzen – Onderwijzen uit het Woord van God. Hij zal hen bekendmaken met Gods geboden en beloften.
  4. Instrueren – Hoe het Woord van God aan te nemen in geloof.
  5. Oefenen – Hoe het Woord van God door geloof toe te passen. Hij zal het fundament leggen voor hun leven. Niet gebouwd op zand, maar op de Rots, Jezus Christus.
  6. Corrigeren – Als zij fouten maken of van de weg zijn afgeraakt, corrigeert hij hen.
  7. Bemoedigen – Als zij ontmoedigd zijn door mislukking of strijd, bemoedigt hij hen.
  8. Beschermen – Hij beschermt en ontfermt zich over hen. Ook bidt hij voor de geestelijke en lichamelijke noden van zijn kinderen.
  9. Opvoeden – Hij voedt hen op in de vreze van de Here totdat ze geestelijk volwassen zijn.

Daarna zullen zij op hun beurt weer goede vaders en moeders voor hun kinderen zijn. Dit alles doet hij in liefde, als een herder die zorgt voor zijn schapen.

Liefde tussen man en vrouw zal het begin zegenen en een voorbeeld zijn voor de kinderen.

De moeder is door God aan de vader gegeven om te helpen (zie Genesis 2:18). Alles wat in de Bijbel en in dit artikel over de vader geschreven is, geldt dus ook voor de moeder. In een goed huwelijk zullen man en vrouw één lijn volgen in de opvoeding. Meningsverschillen tussen beiden brengen de kinderen in verwarring. Liefde tussen man en vrouw zal het gezin zegenen en een voorbeeld zijn voor de kinderen.

Het goede voorbeeld

Jezus en de God de Vader zijn één. Jezus zei de woorden die Hij van Zijn Vader had gehoord en deed de werken die Hij Zijn Vader had zien doen. Hoe belangrijk is ook het voorbeeld van de aardse vader voor zijn kinderen. Kinderen kopiëren en zijn op zoek naar een voorbeeld. Welk voorbeeld geven wij als ouders aan onze kinderen? Als dit voorbeeld goed is, zal dit te zien zijn in hun leven. Vraag God om wijsheid om je te veranderen naar Zijn beeld.

God de Vader | Jezus gehoorzaamde Zijn Vader in alles.De gehoorzaamheid van de Zoon

Natuurlijk kan de verantwoordelijkheid voor het leven van kinderen niet alleen op de ouders afgeschoven worden. Kinderen hebben een eigen wil van God gekregen en hebben zelf een besef van wat goed en verkeerd is. Jezus gehoorzaamde Zijn Vader in alles. De duivel probeerde Hem meerdere keren te verleiden tot ongehoorzaamheid, maar Hij hield stand tot het einde.

‘Zelfs al was Jezus de Zoon van God, toch moest Hij uit ervaring leren wat gehoorzaamheid was. Ook als dat pijn en verlatenheid betekende. Nadat Jezus had bewezen daarin volmaakt te zijn, werd Hij de gever van eeuwige redding voor alle mensen die Hem gehoorzamen.’ – Hebreeën 5:8-9

Gehoorzaamheid is geen ouderwets begrip. Het is een goddelijk principe; het is de keuze om geloof te hebben in God.

Eer je vader en moeder

God de Vader wil dat kinderen hun ouders zullen eren. Dit zien wij in de Tien Geboden (zie Exodus 20:12). Volgens de apostel Paulus is dit het eerste gebod met een belofte, namelijk:

‘Als je je vader en moeder eert, zal het je goed gaan en zul je een lang leven hebben.’ – Efeziërs 6:3

Kinderen die hun ouders eren, worden door God gezegend. Eren betekent: respect hebben voor je ouders en hen gehoorzamen.

‘De basis van alle kennis is het eerbiedig ontzag voor de HERE. Alleen dwazen schatten Gods lessen en wijsheid niet op hun waarde. Mijn zoon, luister naar de wijze lessen van je vader. Zoek je houvast in wat je moeder je geleerd heeft. Dat zal je in het leven verder helpen.’ – Spreuken 1:7-9

Kinderen die hun ouders eren, worden door God gezegend.Jongeren, het siert je wanneer je je ouders gehoorzaamt. De generatie van vandaag heeft zo’n voorbeeld nodig. Wees een getuige voor de wereld in je houding tegenover je ouders.

Vaderdag in de hemel

Het christelijke gezin op aarde is een schaduwbeeld van het grote gezin van God de Vader dat straks in de hemel verzameld zal zijn. De Bijbel zegt:

‘In het huis van Mijn Vader zijn veel kamers. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie wel gezegd hebben. Ik ga er nu heen om alles voor jullie in orde te maken. Wanneer Ik daarmee klaar ben, kom Ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie voor altijd bij Mij zijn.’ – Johannes 14:2-3

Jezus zal terugkomen om ons te halen en Vaderdag te vieren in de hemel bij God, onze Eeuwige Vader. Wat een geweldige verwachting!

Geen betere Vader

‘God is een vader voor ouderloze kinderen en komt op voor de rechten van de weduwen.’ – Psalm 68:6

God de Vader | Er is geen betere Vader dan God in de hemel.Er is geen betere Vader dan God in de hemel. God is liefde. Hij is de beste Vader die je ooit kunt bedenken, Hij verlaat je nooit en Hij heeft altijd aandacht en tijd voor je. Door woord en daad liet Jezus de liefde van Zijn Vader zien. De Bijbel zegt over Jezus:

‘Hij trok het land door en deed heel veel goeds. Hij genas alle mensen die in de macht van de duivel leefden, want God was met Hem.’ – Handelingen 10:38

God de Vader houdt heel veel van de mens. Dit heeft Hij bewezen door Zijn Zoon naar deze aarde te sturen. In de Bijbel lezen we:

‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

‘God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.’ – Romeinen 5:8

Lees ook: ‘Vaders Liefdesbrief’

Tags:
Next Post

Het is tijd voor massawonderen!