Inspiratie - Betty Baxter

Het verhaal van Betty Baxter

Ze was op vijftienjarige leeftijd zó kromgegroeid en voorovergebogen, dat ze, staande, niet groter was dan een kind van vier. De dokters hadden haar al opgegeven, maar op één moment werd ze door een wonder volkomen genezen.

Haar bekering
Betty Baxter werd grootgebracht in een christelijk gezin in Fairmont, Minnesota (USA). Ze kwam tot bekering toen ze nog maar negen jaar oud was. Haar voorganger, ds. Davis, vertelde de prachtige geschiedenis van Jezus.

Hij begon bij Zijn geboorte in de kribbe, en hij eindigde bij het kruis en de opstanding. Voordat ze het wist, knielde ze neer en vroeg Jezus haar te redden. Betty: ‘Terwijl ik knielde, zag ik een visioen van mijn hart en o, het was zwart. Ik wist dat ik niet in de hemel kon komen met een zwart hart, vol zonden.’

Toen zag ze een ander visioen. ‘Op een heuvel ver weg zag ik een oud, ruwhouten kruis. Boven het kruis verschenen heldere, schitterende letters. Ik las de woorden: ‘HIJ STIERF VOOR JOU’. Jezus kwam in mijn hart wonen en ik wist dat ik gered was. Ik voelde de grote last van zonde van mij afvallen.’ Toen al had ze het verlangen om een evangeliste te worden.

Kromme wervelkolom
Betty werd geboren met een kromme wervelkolom. Geen wervel zat op zijn plaats. De röntgenstralen toonden aan dat de wervels verdraaid en vergroeid waren, waardoor haar zenuwstelsel verwoest was. De dokters hielden haar onder verdoving, zodat ze de pijn een beetje kon verdragen.

Toen ze elf jaar oud was, was er geen hoop meer op genezing en stuurde de dokter haar naar huis om te sterven. Thuis ging het steeds slechter met haar. Ze werd blind en kon wekenlang niets zien. Ook kon ze niets horen en niet spreken.

Tijdens de jaren van eenzaamheid, raakte ze bekend met de Koning der koningen en de Heer der heren en leerde ze Jezus echt kennen. Betty: ‘Jezus is de Lelie van de valleien. Je zal Hem vinden in jouw vallei, als je naar Hem uitziet.’


Soms hoorde ze een zachte voetstap bij haar bed en vroeg ze zich verbaasd af of haar moeder de kamer binnengekomen was, zonder dat ze het gehoord had. Dan hoorde ze een zachte stem, die ze leerde kennen. Het was Jezus die tot haar sprak.

Dit is wat Hij altijd zei: ‘Betty, Ik heb je lief.’ Jezus zag naar haar om in haar ellendige toestand, zo kreupel en misvormd. Betty: ‘Ik ben ervan overtuigd dat Jezus, toen ik kreupel was en door de hele wereld vergeten, evenveel van mij hield als toen ik gezond en sterk was en in staat voor Hem te werken.’

Het einde
Toen de jaren voorbijgingen, gaf Betty alle hoop op dat een dokter haar ooit zou kunnen genezen. Maar ze had nog steeds geloof in God. Op een dag kreeg ze zo’n ondraaglijke pijn, dat ze buiten bewustzijn raakte. Ze lag vier dagen en nachten in coma.

De familie werd geroepen en men begon de dood af te wachten. Op de vijfde dag werd ze wakker en bad een gebed: ‘Jezus, ik weet dat ik gered ben en ik ben nu klaar om naar de hemel te gaan. Wilt U mij alstublieft komen halen?’

Terwijl ze bad, viel er een diepe duisternis over haar. Ze voelde de kou door haar lichaam kruipen, dat in een ogenblik helemaal door duisternis was omgeven. Dit moest de doodsvallei zijn, dacht Betty. Ze was er nauwelijks binnengegaan, of de plaats werd met daglicht gevuld.

Ze voelde iets wat sterk en vast was, haar hand omklemmen. ‘Ik wist dat het de doorboorde hand van Jezus was. Ik was niet langer bang. Ik was gelukkig, want nu zou ik thuiskomen.’ Samen liepen ze verder door de vallei. Daarna kwamen ze bij een brede rivier, die hen scheidde van dat prachtige land.

Betty verlangde de overkant te bereiken. Maar op datzelfde moment hoorde ze Jezus heel zacht en vriendelijk zeggen: ‘Nee, Betty, het is je tijd nog niet om er nu overheen te gaan. Ga terug en vervul de roeping die Ik je gegeven heb toen je negen jaar oud was. Ga terug, want je zult in de herfst je genezing ontvangen.’ Betty was een beetje teleurgesteld, maar zei: ‘Heer, Uw weg is beter dan mijn weg. Ik zal teruggaan.’ Langzaam kwam ze weer bij bewustzijn.

Jezus spreekt tot haar
Wekenlang kon ze niet spreken. De knobbels in haar wervelkolom werden groter. Maar ze bleef geloven dat Jezus haar in de herfst zou genezen. Die zomer, op 14 augustus, kon ze weer spreken. Ze bad tot God:

‘Heer, U hebt beloofd dat U mij in de herfst zou genezen. Het is misschien nog geen herfst, maar ik kan de pijn niet langer uithouden. Ik vraag me af, Heer, of U het nu herfst wilt noemen en mij wilt komen genezen?’

Toen er geen antwoord kwam, ging ze verder met bidden. ‘Heer, als U mij wilt genezen, zal ik U mijn hele leven geven. Ik zal niet langer van Betty Baxter zijn, maar ik zal van U zijn en van U alleen.’ Nadat ze haar belofte had uitgesproken, werd haar gebed beantwoord.


Ze hoorde Jezus hoorbaar tot haar spreken: ‘Ik zal je helemaal genezen op zondagmiddag 24 augustus om drie uur.’ Een trilling van hoop en verwachting schoot door haar hele lichaam en ziel. ‘Nadat Jezus mij dit gezegd had, voelde ik mij een nieuw mens. De hevige pijn kon mij niet langer schelen. Die dag zou spoedig aanbreken en ik zou verlichting krijgen.’

De wonderlijke genezing
De verwachte zondag brak aan en moeder had een paar vrienden uitgenodigd om getuige te zijn van het wonder dat zou plaatsvinden. Om kwart voor drie werd Betty’s verdraaide lichaam in een met kussens opgevulde stoel geplaatst. De mensen knielden om de stoel neer op de vloer en waren biddende voor haar genezing.

Betty werd vervuld met Gods Geest. Ze zag twee rijen hoge bomen voor haar, die rechtop stonden. Een ervan in het midden was helemaal gebogen tot zijn top de grond raakte. Jezus legde Zijn hand op de gebogen boom, en met een luid gekraak en geknap werd hij net zo recht als de andere bomen.

‘Ik wist dat Jezus mijn lichaam net als deze boom zou aanraken.’ Plotseling hoorde ze een groot lawaai, alsof er een storm kwam opzetten. Daarna was alles kalm en rustig.

Ze zag een grote, witte, nevelige wolk ontstaan. Jezus stapte uit de wolk. ‘Het was geen visioen; het was geen droom. Ik zag Jezus.’ Hij liep naar haar toe, met Zijn armen naar haar uitgestrekt. Ze zag de afschuwelijke afdrukken van de spijkers in Zijn handen.

Hoe dichter Hij bij haar kwam, hoe beter zij zich voelde. Hij glimlachte naar haar en ze was niet langer bang. Jezus kwam naast haar stoel staan. Betty kon geen woord uitbrengen. Hij boog Zich voorover en keek haar aan en zei zacht: ‘Betty, je bent geduldig, vriendelijk en liefhebbend geweest. Ik beloof je gezondheid, blijdschap en geluk.’

Hij strekte Zijn hand uit. Betty: ‘Toen voelde ik Zijn hand over de knobbels op mijn ruggengraat gaan. Ik voelde een tinteling alsof er een elektrische stroom door mij heenging en ik kon recht op mijn voeten staan. Ik was inwendig en uitwendig genezen.’

In tien seconden had Jezus haar genezen en maakte haar helemaal gezond. Hij deed voor haar in enkele ogenblikken wat de dokters niet konden ­doen in jaren. Betty ging snel naar haar moeder toe en zei: ‘Moeder, voel eens; zijn alle knobbels weg?’

Ze voelde langs haar hele ruggengraat en zei: ‘Ja, ze zijn weg! Ik hoorde de botten kraken en knappen. Betty, je bent genezen! Prijs de Heer!’ Ze draaide zich om en keek naar de stoel, die leeg was, en de tranen stroomden over haar wangen.

‘Mijn lichaam voelde helemaal licht aan, omdat ik voor het eerst geen enkele pijn meer voelde.’ Ze pakte een stoel beet, hief die boven haar hoofd en zei: ‘Zie, wat de God, die ik dien, kan doen!’ Vlak achter haar vierjarige broertje, die diep ontroerd was door wat hij zag, stond Jezus.

Terwijl Hij Zijn ogen op haar gericht hield, begon Hij langzaam te spreken. Hij zei: ‘Betty, Ik geef je de wens van je hart om genezen te zijn. Nu heb je gezondheid. Je bent volkomen gezond, omdat Ik je genezen heb.’

Daarna zei Hij met een lieflijke stem: ‘Denk er nu aan, kijk elke dag naar de wolken en let op. Als je Mij weer ziet komen in een wolk, zal Ik je hier niet achterlaten, maar Ik zal je meenemen om voor altijd bij Mij te zijn.’

Sindsdien…
Sinds die dag heeft Betty Baxter de hele wereld over gereisd om te getuigen van haar wonderlijke genezing. Miljoenen mensen hebben haar verhaal gehoord. Haar genezing is nog altijd een van de geweldigste wonderen en tekenen van Gods kracht in de laatste generaties. Overal waar mensen haar getuigenis horen, hebben ­wonderen van genezing plaatsgevonden.

 

Tags: