Hoe-je-genezing-van-God-ontvangt

Hoe je genezing van God ontvangt

Vandaag hoor je zo veel over het onderwerp ‘genezing’. Jezus Christus, de Zoon van God, geneest nog steeds vandaag en is nooit veranderd. Het probleem is dat veel mensen niet over de drempel durven te stappen om écht te geloven in Jezus. Daarom ontvangen zij hun genezing niet. Ontdek hoe jij vandaag lichamelijke of geestelijke genezing van God kan ontvangen.

‘Maar als iemand niet gelooft, kan God niet tevreden over hem zijn. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij beloont wie Hem zoeken.’ – Hebreeën 11:6

‘Maar als je Hem erom vraagt, moet je ook verwachten dat Hij het zal geven. Iemand die twijfelt, lijkt op een golf van de zee die door de wind heen en weer gejaagd wordt. Zo iemand moet niet denken dat de Here hem iets zal geven, als hij twijfelachtig is en onzeker in zijn optreden.’ – Jakobus 1:6-8

Geloof is essentieel om van God te ontvangen
Zonder geloof kun je niet van God ontvangen. Geloof is dus essentieel als je genezing nodig hebt. Wij kunnen er lang en breed over discussiëren, maar de Bijbel leert ons heel duidelijk dat het Gods wil is om Zijn kinderen te genezen. Dit is iets waar je ‘amen’ op moet zeggen. Want als je een wonder van God wilt ontvangen, moet je geloven dat God je wil genezen. De Bijbel zegt:

‘Want Ik, de HERE, ben jouw Heelmeester.’ – Exodus 15:26

‘Hij vergeeft mij al mijn zonden en geneest mij van elke ziekte.’ – Psalm 103:3

‘Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen!’ – Jesaja 53:5

Als wij genezing van God willen ontvangen, dan moeten wij 100 procent zeker weten dat God Zijn kinderen wil genezen als ze ziek zijn. God wil dat Zijn kinderen gezond en gelukkig zijn en geen gebrek hebben. Want als je eraan twijfelt dat God je wil genezen, houdt dat je wonder tegen.

Veel christenen vinden het moeilijk om voor de volle 100 procent te geloven. Daarom wil ik de vraag anders stellen: Geloof je dat God Zijn beloften aan ons wil waarmaken? Als je dit gelooft, betekent het dat je het geloof hebt om van God te ontvangen, want Zijn belofte is: ‘Ik, de HERE, ben jouw Heelmeester’, en: ‘Ik wil het wonder voor jou doen’.

God is een Waarmaker van Zijn Woord
Als je dus gelooft dat God Zijn belofte aan jou zal waarmaken, dan zal Hij dat ook doen. De Bijbel zegt:

‘God is geen man, dat Hij zou liegen, Hij verandert niet van gedachten zoals mensen doen. Heeft Hij ooit iets beloofd zonder Zijn belofte na te komen?’ – Numeri 23:19

Als je gelooft dat God Zijn beloften waarmaakt en dat Hij niet kan liegen, dan betekent het dat je gelooft dat God je wil genezen. God zegt:

‘Zo snel en zo zeker zal Ik Mijn woorden doen uitkomen.’ – Jeremia 1:12

God kijkt naar Zijn Woord, God beschermt Zijn Woord en God zorgt ervoor dat Zijn Woord uitgevoerd wordt. Wanneer er mensen zijn die geloven, zorgt God ervoor dat Zijn Woord zal doen waartoe het gesproken (geschreven) is. Het zal genezing, verlossing en bevrijding brengen.

De duivel wil Gods kinderen aan het twijfelen brengen
Gods Woord is de waarheid en de duivel wilt dat Gods kinderen daaraan gaan twijfelen, zodat hij tot zijn doel kan komen. Want Jezus zegt:

‘De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen.’ – Johannes 10:10

De duivel is altijd bezig om Gods kinderen te laten twijfelen aan het Woord van God. Dit is één van de tactieken van de duivel. Door ons te laten twijfelen aan Gods Woord, kunnen we niet voor de volle honderd procent geloven dat God Zijn beloften waarmaakt.

De duivel probeerde dit ook bij Eva in de hof van Eden en bij Jezus in de woestijn. Maar we hoeven het niet te accepteren, want de Bijbel zegt dat God onze Geneesheer is, en daaraan moeten we vasthouden.

God verlangt ernaar Zijn kinderen te genezen
Het is heel bedroevend dat zo veel van Gods kinderen echt ziek zijn. Ik ben blij dat er ook veel mensen in onze gemeenten getuigen dat ze van God genezing of bevrijding hebben ontvangen. Wat God voor anderen doet, wil Hij ook voor jou doen (Jakobus 2:1; 1 Petrus 1:17).

Wil jij ook dit goede nieuws aannemen? Wanneer je genezing van God wilt ontvangen, dan moet je dit goede nieuws aannemen en het voor 100 procent geloven. En dan zegt de Here Jezus:

‘Wat je in Mijn naam biddend vraagt, zal Ik doen. Want daardoor zal blijken hoe groot en machtig de Vader in Mij is. Als jullie Mij iets vragen in Mijn naam, zal Ik het doen.’
– Johannes 14:13-14

Lieve lezer, neem dit woord vandaag aan. Het betekent heel eenvoudig dat je het recht hebt om God de Vader in Jezus’ naam om genezing te bidden. Als je ziek bent, en je weet dat God je kan genezen, en je weet dat God je wil genezen, ga dan tot Hem. Vraag vrijmoedig en geloof Zijn Woord.

Jezus is Heer over elke ziekte
De Bijbel zegt:

‘Daarom heeft God Hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn knieën zal buigen en tot eer van God de Vader openlijk zal erkennen: Jezus Christus is de Here!’ – Filippenzen 2:9-11

Ook alle engelen, duivels en machten zullen hun knieën buigen en erkennen dat Jezus Christus de Here is. En elke ziektemacht zal wijken in de naam van Jezus Christus, want Jezus is Heer!

Ook de machten die namen hebben zoals ‘kanker’ moeten wijken. We hebben vaak gehoord dat mensen ervan genezen zijn. God is Heer over kanker; God is Heer over aids; God is Heer over migraine; God is Heer over artrose. Enz. Jezus is Heer over elke ziekte!

Petrus zei tegen een verlamde man:

‘Geld heb ik niet. maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus uit Nazareth, sta op en loop!’ – Handelingen 3:6

En Jakobus zegt:

‘Als iemand ziek is, laat hij de leiders van de gemeente vragen bij hem te komen om met hem te bidden en hem namens de Here met olie te zalven. Als zij in geloof bidden, zal de zieke genezen worden, de Here zal hem gezond maken.’ – Jakobus 5:14-15

De Here zal hem/haar gezond maken. Spreek het voortdurend uit: ‘Jezus zal mij genezen’, ‘Jezus zal mij genezen’. Laat je hiermee helemaal vervullen. Er zijn zo veel mensen om je heen die misschien negatieve woorden uitspreken. Maar je hebt het juist nodig om opgebouwd te worden. Wij moeten elkaar opbouwen en aanmoedigen om trouw naar de samenkomsten te gaan, om je te laten zalven met olie als je ziek bent. We moeten anders gaan denken. En bij die nieuwe natuur die je hebt gekregen, hoort ook een nieuwe taal, de Bijbelse taal.

Jezus is gekomen om ons leven, overvloed en gezondheid te brengen.

‘Of weet je niet dat jouw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Van de Geest die God jou heeft gegeven en die nu in jou woont? Je bent niet van jezelf! God heeft jou tegen de allerhoogste prijs gekocht! Gebruik daarom ieder deel van jouw lichaam om God eer te geven.’ – 1 Korinthiërs 6:19-20

Jouw lichaam is dus niet van jezelf, maar van God. God heeft het lichaam niet gemaakt voor ziekte. God heeft het lichaam niet ziek, maar perfect gezond geschapen.

Het menselijk lichaam is vaak ziek en lijdt gebrek door de zondeval van Adam en Eva. Door de zonde is het lichaam sterfelijk geworden. En dat is weer de reden waarom de mens van alles mankeert.

Nu heeft God Zijn Zoon Jezus gestuurd om ons weer terug te brengen op die weg naar het paradijs van overvloed en gezondheid. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Jezus Christus is gekomen om leven te geven en overvloed, en daar hoort ook genezing en gezondheid bij.

Laat het Woord van God in jou leven door je denken ermee te vullen en het uit te spreken. Als je deze boodschap in je hart gelooft, en je wilt dit goede nieuws aannemen, bid dan het gebed hieronder mee.

Gebed
Bid met mij mee

Gebed om genezing
‘Vader in de hemel, ik roep U in Jezus’ naam aan in mijn nood. Ik heb genezing nodig. U hebt gezegd in Uw Woord: ‘Roep Mij te hulp in moeilijke tijden, dan zal Ik u redden en u zult Mij loven en prijzen’ (Psalm 50:15). Ik vertrouw erop dat U mij hoort en verhoort. Ik verwacht het wonder van U, want U bent mijn Helper en Toevlucht. U bent mijn Sterkte en mijn Kracht! Ik dank U, hemelse Vader, dat het offer van Uw Zoon Jezus niet alleen voor de vergeving van mijn zonden was, maar ook voor mijn genezing. Ik dank U dat U niet alleen mijn ziel geneest, maar ook mijn geest en lichaam. Psalm 103:2-3 zegt: ‘Mijn ziel, prijs de Here en vergeet vooral nooit wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan. Hij vergeeft mij al mijn zonden en geneest mij van elke ziekte.’ Ik dank U voor mijn genezing. In geloof neem ik Uw gave aan en ik prijs Uw grote naam. Amen!’

Tags: