Studie - Hoe maken we aanspraak op Gods testament

Hoe maken we aanspraak op Gods Testament?

Wist je dat je een erfenis hebt ontvangen? Je wordt genoemd in een testament! De Bijbel is het Testament dat God aan de mens heeft gegeven. Het beschrijft al de zegeningen die ieder mens ontvangt die in het Testament genoemd wordt.

Sommige mensen zijn rijk door een testament, en ze weten het niet eens! Er is een overvloed aan spaargeld op hun naam, en het testament zegt dat het hun toebehoort. Toch hebben ze het niet. Velen van hen weten er niets van. Hun werd nooit verteld dat zij een erfenis hebben.

Een aantal jaar geleden zat ik op een middag in een restaurant, toen ik een kreupele vrouw zag binnenkomen, die aan een tafeltje vlak bij mij plaatsnam. Ze legde haar krukken neer en ging met grote moeite zitten. Ik kreeg medelijden met deze vrouw, ging naar haar toe, stelde mezelf voor en vertelde haar over Gods beloften om te genezen.

Ik vertelde haar onder andere over de genezing van onze dochter, die met een afwijking was geboren, maar genezen was door Jezus Christus. Toen ik uitgesproken was, zei ze: ‘Nou, broeder Osteen, als Jezus mij wil laten lijden zoals nu, dan ben ik volkomen bereid voor Hem te lijden.’

Ondanks mijn poging om haar Gods Testament uit te leggen, was ze er helemaal van overtuigd dat ze ‘leed voor Jezus’. Ik wist dat ze in die kreupele toestand zou sterven, omdat ze niet wilde luisteren naar wat Jezus haar in het Testament’ had nagelaten.

Toen ik diezelfde avond in een zaal predikte, legde ik uit welke beloften van genezing God ons heeft gegeven in het testament. Plotseling rende een voorganger naar het podium en bracht een kind mee. Hij zei: ‘Dit kind bezoekt onze gemeente. Hij heeft zijn hele leven een klompvoet gehad, maar terwijl u sprak, strekte die voet zich plotseling en werd volkomen normaal.’

Wat een verschil tussen die twee mensen! De een wilde niet accepteren wat het testament zei en bleef mank. In kinderlijk vertrouwen geloofde deze kleine jongen eenvoudig toen ik het testament voorlas, dat zei dat genezing ook voor hem was. Meteen werd hij gezond!

Veel mensen zijn arm, terwijl God wil dat ze geestelijk, lichamelijk en financieel rijk zijn, omdat Hij het hun heeft nagelaten in Zijn Testament. Je kunt nergens aanspraak op maken, als je er niets vanaf weet. Dat is de reden waarom je elke dag je testament, je Bijbel, moet lezen. Het is heerlijk om te ontdekken wat Jezus ons heeft gegeven!

Ik kan mij nog goed herinneren dat ik geen christen was. Ik was verloren. Ik diende mijzelf en satan. Ik was geestelijk dood. Ik had geen belangstelling voor de dingen van God. Ik wist niets af van het testament dat God mij had nagelaten. Op een dag las een man mij er een stukje uit voor. Hij liet me zien dat Gods testament zei:

‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

Ik ontdekte dat ik in een testament voorkwam. Gods Testament! Jezus Christus had mij iets nagelaten: het eeuwige leven! Ik ontdekte dat het Testament zei:

‘Allen die Hem wel aanvaard hebben en geloven in Zijn Naam, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden.’ – Johannes 1:12

‘Het is zoals Ik zeg: wie naar Mijn woorden luistert en gelooft in Hem die Mij gestuurd heeft, heeft eeuwig leven. Over zo iemand wordt geen oordeel uitgesproken, maar die is overgeplaatst uit de dood in het leven.’ – Johannes 5:24

Toen las ik hoe ik aanspraak moest maken op deze zegeningen.

‘Want als je zegt dat Jezus Christus jouw Heer is en als je met heel jouw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zul je gered worden. Door met heel jouw hart op Christus te vertrouwen, word je rechtvaardig verklaard. En door daarvoor uit te komen, word je gered.’ – Romeinen 10:9-10

Ik opende mijn hart en liet Jezus binnenkomen. Ik nam Hem aan als mijn Heer. Op diezelfde dag werd ik een christen, omdat ik had ontdekt dat ik in het Testament was vermeld.

Toen Jezus stierf, liet Hij ons alles na wat de Vader Hem had gegeven. Alles wat ons gegeven is, is allemaal opgeschreven. Elke dag moeten we dat Testament lezen en het controleren om te zien wat Hij ons nog meer heeft nagelaten.

Ik herinner me hoe de duivel eens een aanval deed op mijn lichaam. Hij veroorzaakte een of andere kwaal in mijn slagaders en hartstreek. Alle resultaten in het ziekenhuis zagen er slecht uit. De artsen hadden me al gepland voor een open hartoperatie. Ik was van plan om hun advies op te volgen en de operatie te ondergaan. Ik ben God namelijk dankbaar voor artsen en geneesmiddelen!

Maar tijdens die dagen in het ziekenhuis begon ik mijn Testament erop na te lezen. Ik dacht: ‘Ik moet tenminste mijn testament lezen, voordat ik word geopereerd, om uit te zoeken of God iets over deze situatie te zeggen heeft.’ We moeten eerst elke situatie onderzoeken in het licht van het Woord van God.

Ik ontdekte in het Testament dat er staat:

‘Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen!’ – Jesaja 53:5

Ook heeft God meegedeeld:

‘Want Ik, de Here, ben jouw Heelmeester.’ – Exodus 15:26

En ik las:

‘Als iemand ziek is, laat hij de leiders van de gemeente vragen bij hem te komen om met hem te bidden en hem namens de Here met olie te zalven. Als zij in geloof bidden, zal de zieke genezen worden, de Here zal hem gezond maken. En als hij gezondigd heeft, zal de Here het hem vergeven.’ – Jakobus 5:14-15

Ik ontdekte dat de vloek van de wet in Deuteronomium 28 wordt beschreven. Ik zag dat alle soorten ziekten in de vloek van de wet waren inbegrepen. Maar mijn Testament zei:

‘Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek die de wet over ons bracht.’ – Galaten 3:13

Je kan ervoor kiezen om geen aanspraak te maken op Gods beloften in het Testament. Maar ik koos ervoor om mijn zegeningen op te eisen! En zo claimde ik mijn zegeningen nog op dezelfde dag. God genas mijn lichaam van top tot teen. De zegeningen van Zijn Testament waren al die tijd van mij geweest. Ze hadden me alleen nog niet geholpen, totdat ik ze ontdekte en ze persoonlijk voor mezelf opeiste. Veel jaren zijn voorbijgegaan, en nog steeds wandel ik in goddelijke gezondheid!

De duivel zal telkens tegen het Testament ingaan wanneer je er een belofte uit neemt. Weet je wat ik doe als hij probeert me een of ander symptoom op te leggen of me op andere manieren tegenhoudt? Ik ga niet zitten staren naar wat die oude duivel doet, maar ik haal mijn Testament tevoorschijn. Hij zal vluchten voor Gods Woord!

In een rechtszaal bevinden zich een advocaat en een rechter. Wij hebben Jezus als onze Advocaat en onze hemelse Vader is de Rechter. Met zo’n team kan je gewoon niet verliezen! Wanneer de duivel tegen het Testament begint in te gaan, je probeert te beschuldigen en te beroven, dan staat jouw Advocaat op om jou te verdedigen en vecht Hij voor jouw zaak, totdat Hij de overwinning heeft!

Het is belangrijk dat je Gods Woord leest. Je moet bekend zijn met jouw zegeningen. Daarom is het nodig dat jouw woorden in lijn zijn met het Woord van God. Blijf zeggen wat je in God bezit. Wanneer de duivel tegen je begint te vechten, weet dan dat je de overwinning hebt, omdat het bloed van de Here Jezus Christus en het Woord van God dat zeggen!

God zegt tot ons:

‘Zo snel en zo zeker zal Ik Mijn woorden doen uitkomen.’ – Jeremia 1:12

Ga jouw Testament halen, sla het open en lees het. Er staat:

‘Houd het volk deze wetten steeds voor en denk er zelf dag en nacht over na, zodat je zeker weet dat je ze volledig naleeft. Want alleen dan zul je slagen.’ – Jozua 1:8

Sommigen beginnen te huilen wanneer de duivel hen aanvalt. Ze kreunen en steunen en willen dat een dienstknecht van God komt en hen uitredt. Nee, nee, nee! Ga jouw Testament lezen! Leer zélf te staan op het Woord van God. Leer geestelijk volwassen te worden. Leer te ontdekken wat God jou heeft nagelaten in Christus. Leer wie jij bent in God.


Klop op de deur van de hemel en maak aanspraak op alles waar jij recht op hebt. Bestudeer jouw Testament met aandacht. Lees het en eis jouw zegeningen op. Heb jij er al aanspraak op gemaakt? Houd dan vast. Laat de duivel je niet beroven. Het bloed van Jezus Christus is de zekerheid voor alles waarvoor Hij stierf. Houd jezelf op de hoogte van wat er in jouw Testament staat. Begin ernaar te handelen. Je zal Gods rijkdom ervaren! Een erfenis zonder grenzen is van jou!

Breng vrijmoedig jouw belofte in het Testament bij de Vader en zeg:
‘Vader, hier is mijn belofte. Ik weiger verder te leven met dit probleem. Geen boze zal mij tegenhouden. Ik zal niet in armoede leven, op geen enkel gebied van mijn leven; niet financieel, geestelijk of lichamelijk. Ik maak aanspraak op mijn zegeningen in de Here Jezus Christus voor mij en mijn gezin. Het bloed van Jezus is mijn fundament. Dat laat zien dat Hij voor mij stierf en weer opstond uit de dood om te bemiddelen voor dit Testament. Ik maak er aanspraak op. Ik zal me niet door de duivel laten beroven. Ik ontvang de zegeningen van Uw Testament vandaag met blijdschap en dankzegging en geef God alle eer. In Jezus’ naam. Amen!’

Over John Osteen
John Osteen was een bekende evangelist en predikant van de Baptistenkerk. Vele jaren reisde hij door heel de Verenigde Staten en vele landen wereldwijd om aan mensen van alle kerkgenootschappen de boodschap van Gods liefde en kracht te brengen. Hij is de oprichter van de Lakewood Church in de Verenigde Staten. In 1983 was hij op onze jaarlijkse Pinksterfamiliedag in het toenmalige Nederlands Congresgebouw. Hij was een goede vriend van evangelist Johan Maasbach en de Stichting Johan Maasbach Wereldzending. John Osteen overleed in 1999. Zijn zoon Joel Osteen zet het werk voort dat zijn vader begon. Dit artikel komt uit het boek Zo maken we aanspraak op de zegeningen van het testament, te koop via www.theblessingfamilybookstore.nl voor maar €2,65.

Tags: