Ik-vertrouw-op-Uw-Woord-2

Ik vertrouw op Uw Woord

Eén van de grootste principes in het hele universum ligt in de eenvoudige gehoorzaamheid aan het Woord van God. Door Gods Woord is tijd en plaats gemaakt. Alles wat bestaat, is gemaakt door het Woord van God. Daar ligt de oorsprong van de schepping. De Bijbel zegt:

‘Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat.’ – Johannes 1:3

Door Gods Woord is alles gemaakt
Door Gods Woord zijn de hemel en de aarde geschapen. Toen de aarde nog woest, leeg, vormloos en donker was, was daar de stem van God, die zei: ‘Laat er licht zijn’, en er was licht. Dat licht maakte dat er dag en nacht kwam, zoals wij dat kennen. Door Zijn Woord werden het water en het land van elkaar gescheiden, de zeeën en de continenten. Door Zijn Woord werd het groen gemaakt, waardoor wij vandaag overal fruit en groenten hebben.

Door Zijn Woord ontstonden de seizoenen, de dagen, de jaren, die nooit zijn opgehouden. Door Zijn Woord kwam de wet van zaaien en oogsten. Door Zijn Woord ontstonden al de levende wezens in de lucht, op de aarde en in het water. Ten slotte zei de Here God:

‘Laat Ons mensen maken die op Ons lijken.’ – Genesis 1:26

Wij zien alles in ons leven als vanzelfsprekend. We maken ons niet druk of de zon wel opkomt en of de maan wel schijnt. We vinden het zo gewoon dat er in de supermarkt altijd fruit en groenten te koop zijn. De zuurstof die we iedere dag weer inademen, waardoor we kunnen leven, zien we als iets heel gewoons.

Maar we moeten niet vergeten dat het allemaal tot stand is gekomen door het Woord van God, de Schepper van het heelal. God houdt alles in stand door Zijn Woord. Hij is het middelpunt van alles wat bestaat. Het hele universum buigt voor de soevereine wil van God.

Door Gods Woord zijn koningen gekomen en gegaan. Door Gods Woord zijn presidenten gekomen en gegaan. Door Gods Woord zijn koninkrijken gekomen en weer ten onder gegaan. Alles gebeurt door het Woord van God.

Het codewoord van Gods dienstknechten
‘Ik vertrouw op Uw Woord’ is een soort codewoord of wachtwoord dat we door de hele Bijbel bij Gods dienstknechten kunnen vinden, waardoor grote wonderen en tekenen gebeurden. God sprak tot Zijn dienstknechten, en zij vertrouwden op Gods Woord en handelden ernaar.

We zien dit ook in het leven van Petrus. Op Jezus’ opdracht antwoordde hij: ‘Maar Meester, wij zijn de hele nacht aan het vissen geweest en hebben niets gevangen! Maar omdat U het zegt, zal ik het nog eens proberen’ (Lucas 5:5). Doordat Petrus op Jezus’ Woord vertrouwde, ving hij zoveel vis dat zijn netten begonnen te scheuren.

Toen God Noach vroeg een ark te bouwen, deed Noach dit, omdat hij op Gods Woord vertrouwde. De mensen lachten hem uit, omdat hij een ark bouwde op het droge. Maar hij keek omhoog naar de hemel en riep uit: ‘Heer, ik heb deze grote ark gebouwd, omdat ik vertrouw op Uw Woord!’ Noach is niet beschaamd geworden op de dag dat het begon te regenen en de zondvloed kwam. Hij en zijn gezin zijn als enigen in leven gebleven.

Het was ook Abrahams wachtwoord. God had tot hem gesproken en hij gehoorzaamde. Hij verliet zijn geboorteplaats, zijn land en zijn familie, en hij ging met Sara op weg, terwijl hij niet wist waar hij terecht zou komen. Hij liet alles achter en trok van plaats naar plaats, omdat hij vertrouwde op het Woord van God.

Als iemand hem zou vragen waar hij naartoe ging, zou Abraham naar de hemel kijken, glimlachen en zeggen: ‘Heer, omdat U Uw Woord hebt gesproken, ben ik gegaan.’ Toen Abraham de beloofde zoon, Isaak, van God had gekregen, op wie hij zo lang had gewacht, zei God:

‘Neem uw zoon, uw enige, van wie u zoveel houdt, Isaak, ga naar het land Moria en offer hem daar als een brandoffer aan Mij. De plaats waar u dat moet doen, zal Ik u wijzen.’
– Genesis 22:2

Abraham gehoorzaamde God. Hij stond voor het altaar, en zijn zoon, Isaak, lag erop om aan de Heer geofferd te worden. Abraham nam het mes, keek op en zei: ‘Op Uw Woord, Heer.’ Toen hield God hem tegen en een Engel zei:

‘Leg het mes weg en laat de jongen ongemoeid. Ik weet nu dat God de belangrijkste is in uw leven. Zelfs uw eigen zoon, uw enige, van wie u zoveel houdt, wilde u Mij geven.’
– Genesis 22:12

Toen Mozes met het volk van Israël voor de Rode Zee stond, konden ze geen kant meer op. Links en rechts waren de bergen, voor hen was de zee en achter hen de vijand. Het volk wilde hem stenigen, omdat zij vonden dat hij hen hier had gebracht.

Toen bad Mozes tot God en vroeg Hem wat hij moest doen. God vroeg hem: ‘Wat heb je in je hand?’ Mozes antwoordde: ‘Een staf.’ God zei: ‘Hef de staf op over de zee.’ Mozes hief zijn staf op over de zee, keek naar de hemel en zei: ‘Ik vertrouw Op Uw Woord, Heer.’ Daarna spleet de zee uiteen en kwam er een weg waar geen weg was. Zo redde God het hele volk van Israël. Door het codewoord: ‘Ik vertrouw op Uw Woord’ maakte God voor Mozes en het hele volk een weg door de Rode Zee.

‘Ik vertrouw op Uw Woord’ was ook het codewoord van Jozua toen hij bij de stad Jericho kwam. Deze stad had heel dikke muren, waarop zelfs huizen gebouwd waren. God gaf Jozua de opdracht om met het volk zes dagen lang elke dag om de stad heen te trekken. De zevende dag moesten ze zeven keer eromheen gaan. Dan moesten de priesters op de horens blazen en het volk luid juichen. De mannen van Jericho lachten hen uit. Maar Jozua en het volk deden het op Gods Woord, en de dikke muren stortten in en de stad werd ingenomen!

Dit was ook het codewoord van Simson, Jefta, Hizkia, Nehemia, David, en nog zo veel anderen. Gods wonderen liggen niet altijd in grote dingen. Nee, Gods wonderen kunnen in hele kleine dingen liggen. Denk maar aan een klein steentje dat vanuit de slinger van David het hoofd van de reus Goliath raakte. De reus viel op de grond en kleine David doodde hem. Wat een groot wonder!

Er is kracht in het codewoord: ‘Ik vertrouw op Uw Woord’. Alles gehoorzaamt het Woord van God. Gehoorzaamheid aan Gods Woord is het belangrijkste wat er bestaat. Elke knie zal zich buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is.

‘Ik vertrouw op Uw Woord’ als leefregel en principe
Christenen van Nederland, laat gehoorzaamheid aan Gods Woord jouw leefregel zijn. Je moet ernaar leven. Je moet het je kinderen bijbrengen. Leer hen om gehoorzaam te zijn aan God, en wees een voorbeeld voor hen. Want goed voorbeeld doet goed volgen.

Gehoorzaamheid aan God moet jouw leefregel zijn in je huwelijk, je gezin, je gemeente, je bediening, maar ook in het koningshuis, in de regering. Pas dit principe toe in alle dagelijkse dingen in het leven, zoals in je relaties, in je vriendschappen, in je werk, in je financiën, enz.

Als je nog geen resultaat ziet, geef dan niet op. Laat de moed niet zakken. Verlaat nooit de plek waar God je heeft geplaatst. Zeg in plaats daarvan: ‘Here, ik vertrouw op Uw Woord! Ik zal het nog een keer doen.’ Wat je ook doet, doe het met heel je hart. Doe het met blijdschap en vreugde en in vertrouwen op Gods Woord.

Pas dit codewoord ook toe in je geestelijk leven. Als je misschien niet tot volkomen overgave kunt komen. Als je moeite hebt met het geven van je tienden en offers. Als het je maar niet lukt om tot vergeving, reiniging en heiliging te komen. Als je maar geen afstand kunt doen van verkeerde gewoonten en allerlei verslavingen.

Misschien ben je ziek. Je hebt al vaak om genezing gebeden, maar je hebt het wonder nog niet ontvangen. Geloof dan nog een keer. Raak Jezus nog een keer aan. Kom nog een keer voor gebed, en zeg: ‘Heer, ik vertrouw op Uw Woord!’ Sommigen willen zo graag gedoopt worden met de Heilige Geest. Ze bidden ervoor, maar het is nog niet gebeurd. Bid er dan nog een keer voor, en zeg: ‘Heer, ik vertrouw op Uw Woord!’

De Bijbel zegt:

‘Zij deden wat Jezus had gezegd en vingen zoveel vis dat hun netten begonnen te scheuren. Zij wenkten de mannen in de andere boot om hen te komen helpen. Even later was in beide boten zoveel vis dat die bijna zonken.’ – Lucas 5:6-7

Wat voor nood je ook hebt, ga tot God en zeg: ‘Heer, ik vertrouw op Uw Woord’. En verwacht dan je wonder van God!

Gebed
Bid met mij mee

Gebed op Gods Woord
‘Vader in de hemel, dank U dat wij tot U mogen komen door Jezus Christus, Uw Zoon. Dank U dat we om vergeving mogen vragen van al onze zonden. Reinig ons hart, ons geweten en onze gedachten van alle zonden, zelfs die uit onze jeugd. Here, U reinigt en vergeeft het allemaal. Als er mensen zijn die een nood hebben van ziekte of zwakte, bestraf ik dit op Uw Woord in de naam van Jezus. Elk macht van ziekte of zwakte moet verdwijnen en hen loslaten. Als er sommigen zijn die nog niet vervuld zijn met Uw Heilige Geest en hiernaar verlangen, vervul hen dan op Uw Woord met de kracht van Uw Heilige Geest. Dank U voor dit geweldige wachtwoord dat U ons hebt gegeven, waardoor er wonderen gebeuren in de naam van Jezus. Amen!’

Lees ook: Hoe maken we aanspraak op Gods testament?’

Tags: