In-het-teken-van-herleving

In het teken van de herleving DEEL 1

De studie ‘In het teken van de herleving’ gaat dieper in op de verschillende aspecten van een opwekking. De komende tijd zullen we Gods Woord bestuderen over dit onderwerp. Een opwekking is iets heel bijzonders en belangrijks. Ons Nederland en de wereld heeft vandaag dringend een opwekking nodig. In dit eerste deel zullen we het hebben over de Heilige Geest. Open je hart en laat God tot je spreken!

De Heilige Geest is een Persoon
De Bijbel leert ons dat de Heilige Geest een Persoon is. Jezus verwees nooit naar ‘het’ wanneer Hij over de Heilige Geest sprak. Hij sprak bijvoorbeeld in Johannes 14-16 over de Heilige Geest met ‘Hij’, omdat Hij niet een kracht of een ding is, maar een Persoon. We zien vanuit de Bijbel dat de Heilige Geest intellect, emoties en een wil heeft.

Hij spreekt:

‘Op een dag, toen deze mannen vastten en bij elkaar waren om de Here te aanbidden, zei de Heilige Geest tegen hen: ‘Maak Barnabas en Saulus voor Mij vrij, want Ik heb een speciale taak voor hen.’’ – Handelingen 13:2

Hij pleit:

‘De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Geest onze belangen met verzuchtingen waarvoor geen woorden zijn.’ – Romeinen 8:26

Hij getuigt:

‘Als Ik bij de Vader ben, zal Ik Mijn Helper sturen. Dat is de Heilige Geest, de bron van alle waarheid. Hij komt van de Vader vandaan en zal jullie alles over Mij vertellen.’
– Johannes 15:26

Hij leidt:

‘De Heilige Geest zei tegen Filippus: ‘Haal die wagen in en blijf ernaast lopen.’’
– Handelingen 8:29

‘Want allen die door de Geest van God geleid worden, zijn kinderen van God.’
– Romeinen 8:14

Hij beveelt:

‘Zij reisden verder door het gebied van Frygië en Galatië, omdat de Heilige Geest hun niet had toegestaan naar Asia te gaan en daar over Jezus Christus te spreken. Toen ze in Mysië kwamen, wilden zij doorreizen naar Bithynië, maar de Geest van Jezus hield hen tegen.’ – Handelingen 16:6-7

Hij wijst de weg:

‘Maar als de Heilige Geest komt, zal Hij jullie de weg wijzen naar de volledige waarheid. Wat Hij jullie zal zeggen, heeft Hij niet uit Zichzelf, maar Hij geeft door wat Hij hoort, en Hij zal bekendmaken wat komen gaat.’ – Johannes 16:13

Hij stelt aan:

‘Pas goed op uzelf en op de kudde waarover de Heilige Geest u het toezicht heeft gegeven. Leef als herders voor de gemeente van God, die Hij door het bloed van Zijn eigen Zoon heeft verkregen.’ – Handelingen 20:28

Tegen Hem kan gelogen worden:

‘‘Ananias,’ zei Petrus, ‘waarom hebt u de duivel toegang gegeven tot uw hart? Waarom probeert u de Heilige Geest te bedriegen? Waarom zegt u dat dit de hele opbrengst van het land is, terwijl u een deel ervan achtergehouden hebt? U had het land niet hoeven verkopen. Het was uw eigendom en nadat het verkocht was, mocht u zelf weten wat u met het geld deed. Hoe kon u zover komen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God!’’ – Handelingen 5:3-4

Hij kan beledigd worden:

‘Wel, hoeveel zwaarder zal dan de straf zijn voor mensen die de Zoon van God hebben vertrapt. Die voorbijgingen aan de heiligheid van Zijn bloed, waarmee Gods verbond is bezegeld en waardoor zij voor God waren afgezonderd, en die de Heilige Geest die hun genade heeft gegeven, hebben beledigd.’ – Hebreeën 10:29

Hij kan gelasterd worden:

‘Wat voor verkeerds u ook doet, het kan u worden vergeven, maar het belasteren van de Heilige Geest kan niet vergeven worden. Zelfs wie kwaadspreekt over Mij, de Mensenzoon, zal daarvoor nog vergeving kunnen krijgen. Maar voor wie de Heilige Geest willens en wetens belastert, is geen vergeving mogelijk, niet in deze wereld en niet in de toekomstige wereld.’ – Mattheüs 12:31-32

Je kan Hem verdriet doen:

‘Doe de Heilige Geest geen verdriet, Hij staat immers borg voor u tot de dag van de volle bevrijding komt.’ – Efeziërs 4:30

Alle emoties en handelingen die we hebben genoemd, zijn kenmerken van een persoon. Maar Hij is niet alleen een persoon; Hij is ook goddelijk.

De Heilige Geest is een goddelijk Persoon
Door de Bijbel heen is het duidelijk dat de Heilige Geest God Zelf is. Dit wordt bijvoorbeeld gezien in de kenmerken die Gods Woord aan de Heilige Geest geeft. Elke eigenschap is een kenmerk van God Zelf.

Hij is eeuwig:
Dit betekent dat er nooit een tijd is geweest dat Hij er niet was.

‘Hoeveel te meer zal dan het bloed van Christus ons hart en leven veranderen. Hij, die Zelf zonder zonden is, heeft door de hulp van de eeuwige Geest Zich gewillig aan God overgegeven om voor onze zonden te sterven. Daardoor wordt ons geweten gezuiverd van daden die tot de dood leiden en kunnen wij de levende God dienen.’ – Hebreeën 9:14

Hij is almachtig:

‘De engel antwoordde: ‘De Heilige Geest zal over u komen. U zult zwanger worden door de kracht van God. Daarom zal uw Kind heilig zijn en de Zoon van God worden genoemd.’ – Lucas 1:35

Hij is overal tegelijk (alomtegenwoordig):

‘Hoe zou ik mij kunnen verbergen voor Uw Geest, waar zou ik naartoe moeten om U te ontvluchten?’ – Psalm 139:7

Hij weet alles (alwetend):

‘God heeft het ons door de Geest duidelijk gemaakt. Want voor de Geest is niets verborgen, zelfs het diepste wezen van God niet. Zoals alleen de geest van een mens weet wat er in een mens omgaat, weet ook alleen de Geest van God wat er in God is.’ – 1 Korinthiërs 2:10-11

De Heilige Geest wordt God genoemd:

‘‘Ananias,’ zei Petrus, ‘waarom hebt u de duivel toegang gegeven tot uw hart? Waarom probeert u de Heilige Geest te bedriegen? Waarom zegt u dat dit de hele opbrengst van het land is, terwijl u een deel ervan achtergehouden hebt? U had het land niet hoeven verkopen. Het was uw eigendom en nadat het verkocht was, mocht u zelf weten wat u met het geld deed. Hoe kon u zover komen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God!’’ – Handelingen 5:3-4

Hij is de Schepper:
De eerste verwijzing naar de Heilige Geest lezen we al in het tweede vers van de Bijbel:

‘In het begin maakte God de hemelen en de aarde. De Geest van God zweefde boven de watermassa.’ – Genesis 1:1-2

Paulus schrijft het volgende over Jezus Christus:

‘In Christus is alles in de hemelen en op aarde geschapen, al het zichtbare en onzichtbare. Koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten, alles is in Christus gemaakt tot Zijn eer. Hij was er al voordat er iets bestond en alles wat bestaat, is er dankzij Hem.’ – Colossenzen 1:16-17

Dus, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest schiepen samen de wereld.

De Drie-eenheid
De Bijbel leert ons dat de Heilige Geest een van de drie Personen is van de Drie-eenheid. Al vanaf het begin geeft God ons glimpen van de waarheid dat de Godheid uit meer dan één Persoon bestaat. In het eerste hoofdstuk van de Bijbel staat:

‘Toen zei God: ‘Laat Ons mensen maken die op Ons lijken en kunnen heersen over alle dieren op aarde, in de zeeën en in de lucht.’’ – Genesis 1:26

Jesaja hoorde de stem van de Heer zeggen:

‘‘Wie zal Ik als boodschapper naar Mijn volk sturen? Wie zal namens Ons gaan?’ En ik zei: ‘HERE, stuurt U mij! Ik zal gaan!’’ – Jesaja 6:8

De laatste opdracht van Jezus voor Zijn hemelvaart staat in Mattheüs 28:18-20, waarin Hij Zijn volgelingen de opdracht geeft om al de volken tot Zijn discipelen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In dezelfde lijn schrijft de apostel Paulus:

‘Mijn wens voor u is dat de genade van onze Here Jezus Christus, de liefde van God en de innige band die de Heilige Geest geeft, met u zullen zijn.’ – 2 Korinthiërs 13:13

Deze zegening laat duidelijk zien dat de Heilige Geest één is met de Vader en één met de Zoon in de Godheid. Het is niet 1+1+1=3, maar 1x1x1=1. Er is niets wat God is, dat de Heilige Geest niet is. Alle essentiële aspecten van de Godheid zijn ook deel van de Heilige Geest.

Het werk van de Geest van de schepping tot Bethlehem
We hebben al gezien dat de Heilige Geest een rol speelde in de schepping. Maar de Geest is meer: Hij is altijd de schepper van leven. De Bijbel zegt:

‘Maar als U Uw Geest stuurt, worden zij gemaakt en alles op aarde lijkt nieuw te worden.’
– Psalm 104:30

God voedt wat Hij heeft gemaakt.

Daarna woonde de Heilige Geest van tijd tot tijd in bepaalde mensen om Gods volk te bevrijden. De volgende drie uitdrukkingen lezen we het vaakst als het gaat om het werk van de Heilige Geest bij mensen in het Oude Testament:

(1) Hij kwam over mensen:

‘Toen kwam de Geest van God over Zacharia, de zoon van Jojada.’ – 2 Kronieken 24:20

(2) Hij rustte op mensen:

‘Toen rustte de Geest op hen.’ – Numeri 11:25

(3) Hij vulde mensen:

‘Ik heb hem vervuld met de Geest van God.’ – Exodus 31:3


De Geest gebruikte niet alleen richters en profeten om Israël te bevrijden, maar ook koningen. Ze werden gezalfd met olie. Dit is een teken dat ze kracht kregen van de Heilige Geest. Dit gebeurde ook bij David, toen hij door Samuël tot koning werd gezalfd.

‘Op dat moment kwam de Geest van de HERE over David en vervulde hem vanaf die dag.’
– 1 Samuël 16:13

In Richteren zien we vaak dat de Geest wegging wanneer de uitgekozen persoon zijn taak had voltooid. Maar Gods Geest kon Zich ook terugtrekken als de uitgekozen persoon ongehoorzaam was. Dit gebeurde onder anderen bij Saul (1 Samuël 16:14).

Gods grote bevrijding kwam niet door een mens die tot koning werd gezalfd, maar door de Messias, wat ‘Gezalfde’ betekent. Jesaja had al voorspeld dat de Messias zou zeggen:

‘De Geest van God de HERE rust op Mij, omdat de HERE mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan mensen die lijden en worden onderdrukt.’ – Jesaja 61:1

En Jezus, die dit 800 jaar later in de synagoge voorlas, zei:

‘Wat Ik u zojuist heb voorgelezen, is werkelijkheid geworden.’ – Lucas 4:21

Het werk van de Geest van Bethlehem tot Pinksteren
In deze periode, te lezen in de vier Evangeliën, concentreerde het werk van de Heilige Geest Zich op de Persoon Jezus Christus.

De Zoon van God:

  • was verwekt door de Geest (Lucas 1:35)
  • was gedoopt door de Geest (Johannes 1:32-33)
  • werd geleid door de Geest (Lucas 4:1)
  • was gezalfd door de Geest (Lucas 4:18; Handelingen 10:38)
  • was bekrachtigd door de Geest (Mattheüs 12:27-28)
  • offerde Zichzelf als een verzoening voor de zonde door de Geest (Hebreeën 9:14)
  • werd opgewekt door de Geest (Romeinen 8:11)
  • gaf bevelen door de Geest (Handelingen 1:2)

Een van de geweldigste passages in de Bijbel beschrijft wat de engel tegen Maria zei:

‘De Heilige Geest zal over jou komen. Je zult zwanger worden door de kracht van God. Daarom zal jouw Kind heilig zijn en de Zoon van God worden genoemd.’ – Lucas 1:35

Sommigen zouden spotten in volslagen ongeloof, maar de engel verdreef elke twijfel, toen hij zei:

‘Voor God is niets onmogelijk. Wat Hij zegt, gebeurt.’ – Lucas 1:37

De Heilige Geest was ook vóór Pinksteren aan het werk onder de discipelen van Jezus. We weten dit omdat Jezus tegen hen zei:

‘Hij (de Heilige Geest) blijft bij jullie en zal in jullie wonen.’ – Johannes 14:17

Toch verschilde het werk van de Heilige Geest onder de mensen in Jezus’ dagen met Zijn werk in deze tijd. Want de Bijbel zegt:

‘Hij sprak hier over de Geest die gegeven zou worden aan de mensen die in Hem geloofden. Want de Geest was nog niet gekomen, omdat Jezus nog niet naar Zijn Vader was teruggegaan.’ – Johannes 7:39

Het werk van de Heilige Geest tot nu
In Handelingen beschrijft Lucas de hemelvaart van Jezus (Handelingen 1:9-11). In hoofdstuk 2 lezen we over de uitstorting van de Heilige Geest (Handelingen 2:14). Jezus had gezegd:

‘Maar wat Ik zeg, is de waarheid, het is beter voor jullie dat Ik wegga, anders kan mijn Helper niet bij jullie komen. Als Ik wegga, stuur Ik Hem naar jullie toe.’ – Johannes 16:7

Door de vervulling van deze belofte zei Petrus, toen hij sprak over de verheerlijkte Jezus:

‘Hij heeft Hem toen de ereplaats aan Zijn rechterhand gegeven. Zoals beloofd gaf God Hem de Heilige Geest en Jezus heeft de Heilige Geest uitgestort, en dat ziet en hoort u nu.’
– Handelingen 2:33

De komst van de Heilige Geest vervulde de belofte van Jezus. Zijn komst was ook het bewijs van Gods gerechtigheid. Het tijdperk van de Heilige Geest, dat niet kon beginnen totdat Jezus verheerlijkt was, was nu begonnen. De gelovigen staan onder Zijn leiding, zoals de discipelen onder Jezus’ leiding stonden.

Vanuit de hemel geeft Jezus nog steeds leiding. Maar, nu Hij niet lichamelijk bij ons is, geeft Hij Zijn aanwijzingen door de Heilige Geest. Gods Geest maakt Jezus echt voor ons. Sinds Pinksteren is de Heilige Geest de link tussen de eerste en tweede komst van Jezus. Hij past het werk van Jezus Christus toe bij de mensen in deze tijd.

Lees ook: ‘In het teken van herleving DEEL 2’

Tags: