In-het-teken-van-herleving

In het teken van de herleving DEEL 10

De studie ‘In het teken van de herleving’ gaat dieper in op de verschillende aspecten van een opwekking. De komende tijd bestuderen we Gods Woord over dit onderwerp. Een opwekking is iets heel bijzonders en belangrijks. Ons Nederland en de wereld heeft vandaag dringend een opwekking nodig. In dit deel gaan we het hebben over de uitwerking en stappen van herleving. Open je hart en laat God tot je spreken!

De uitwerking van een herleving
Wat zou er gebeuren als er vandaag een opwekking zou aanbreken in ons leven en onze kerk? Ik geloof dat er minstens acht kenmerken zijn van zo’n uitstorting van de Heilige Geest.

1. Er zal een nieuwe visie zijn van de majesteit van God
We moeten begrijpen dat God niet alleen genadig en vol van liefde en medelijden is, maar dat Hij ook de God van gerechtigheid, heiligheid en toorn is. Veel christenen hebben een karikatuur van God. Ze zien God niet in Zijn volledigheid.

We citeren snel Johannes 3:16, maar we vergeten wat er daarna komt:

‘Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld.’ – vers 18

Het kruis is het bewijs dat heiligheid een principe is waarvoor God zou sterven.

2. Er zal een nieuwe visie zijn van de zondigheid van zonde
Jesaja zag God zitten op een hoge en verheven troon. De zomen van Zijn kleed vulden de tempel, en hij zag de serafs die zich in eerbied bogen, terwijl ze riepen:

‘Heilig, heilig, heilig is de Here van de hemelse legers, de hele aarde is met Zijn glorie gevuld.’ – Jesaja 6:3

Toen besefte Jesaja zijn eigen onwaardigheid en zijn complete afhankelijkheid van God. Jakobus zegt:

‘Het zijn je eigen slechte verlangens die je in verleiding brengen. De slechte verlangens waar je aan toegeeft, brengen je tot zonde en als de zonde volgroeid is, brengt die de dood voort.’ – Jakobus 1:14-15


We moeten zonde zien zoals deze echt is. De grootste visie van zonde die iemand ooit kan krijgen, is door te kijken naar het kruis. Als Jezus Christus moest sterven voor zonde, dan moet zonde inderdaad duister en verschrikkelijk zijn in de ogen van God.

3. Er zal een nadruk zijn op de noodzaak van bekering, geloof en wedergeboorte
Jezus predikte bekering en zei dat je opnieuw geboren moet worden om het Koninkrijk van God te kunnen zien. Hij zei dat zondaren de duisternis liefhebben en niet in het licht zullen komen uit angst dat hun daden openbaar worden en ze veroordeeld worden.

Degene die een veranderd hart heeft, is een nieuwe schepping. Ze komen in het licht uit liefde voor waarheid en voor God. Als iemand in Jezus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbijgegaan en alles is nieuw geworden.

4. Er zal blijdschap zijn over redding
Het gebed dat is uitgedrukt in de Psalm was voor een herleving:

‘Wilt U ons volk weer tot leven brengen, zodat alle mensen over U kunnen juichen?’
Psalm 85:7

David verlangde naar een herstel van de blijdschap over redding. Het doel van Jezus voor de discipelen was dat zij grote blijdschap zouden ervaren (Johannes 15:11). Toen Filippus naar Samaria ging en een grote geestelijke herleving (opwekking) leidde, zegt de Bijbel:

‘Het was dan ook niet verwonderlijk dat er grote vreugde in de stad heerste.’ – Handelingen 8:8

Jezus heeft ons ook gezegd dat er blijdschap in de hemel is en blijdschap bij de engelen van God over één zondaar die zich bekeert (Lucas 15:7). Dus door een echte herleving van de Kerk worden tienduizenden zondaren gered, waardoor er blijdschap is in de hemel en hier op aarde.

5. Er zal een nieuw besef zijn van onze verantwoordelijkheid voor wereldevangelisatie
Johannes de Doper wees mensen op ‘het Lam van God’ en zijn twee leerlingen volgden Jezus van toen af aan (Johannes 1:36-37). Andreas vond eerst zijn eigen broer Petrus en vertelde hem dat ze de Christus hadden gevonden.

Toen Filippus was begonnen om Jezus te volgen, ging hij naar Nathanaël (Johannes 1:41-46). De discipelen moesten overal getuigen zijn, zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld (Handelingen 1:8). En toen vervolging de kerk, die in Jeruzalem was, uiteen joeg, vertelden ze overal over Jezus en predikten het prachtige evangelie (Handelingen 8:4).

6. Er zal een diepe sociale bewogenheid zijn
Jezus zegt:

‘Heb de Here, je God, lief met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede gebod komt op hetzelfde neer: ‘Heb je naaste net zo lief als jezelf.” – Mattheüs 22:37-39

Onze liefde is niet alleen verticaal, maar ook horizontaal. We moeten niet alleen God liefhebben, maar ook onze medemens. Dan zijn we ook geïnteresseerd in het welzijn van de mensen om ons heen en ver weg.

7. Er zal een toegenomen bewijs zijn van de gaven en de vrucht van de Geest
Hernieuwing wordt gebracht door de Heilige Geest, en wanneer Hij in al Zijn kracht op de Kerk komt, zal er een duidelijk bewijs zijn van de gaven en de vrucht van de Geest. Ons leven zal gekenmerkt worden door de gaven en de vrucht, die alleen de Heilige Geest kan geven.

8. Er zal een nieuwe afhankelijkheid zijn van de Heilige Geest
Zonder de Heilige Geest kan er geen enkele geestelijke herleving komen. De Heilige Geest is Degene die terechtwijst, overtuigt, strijdt, onderwijst, uitnodigt, levend maakt, verjongt, vernieuwt, versterkt en gebruikt. Niets en niemand anders kan de opwekking brengen die we nodig hebben. Alleen de Heilige Geest kan dit doen. De Bijbel zegt:

‘Niet door kracht of door geweld, maar alleen door Mijn Geest.’ – Zacharia 4:6

Stappen tot herleving
Wat zijn de stappen tot opwekking in ons eigen leven en in het leven van anderen? Ik geloof dat de Bijbel drie stappen noemt.

I – De eerste stap is erkenning van onze geestelijke armoede. Veel te vaak zijn we zoals de christenen in Laodicea, die blind waren voor hun eigen geestelijke noden:

‘Je zegt dat je rijk bent en niets tekortkomt. Maar je beseft niet dat je er geestelijk ellendig aan toe bent: je bent arm, blind en naakt.’ – Openbaring 3:17

We moeten onszelf onderzoeken in het licht van Gods Woord, en bidden dat de Heilige Geest ons elke zonde zal laten zien die ons in de weg staat.

II – De tweede stap in geestelijke opwekking is bekentenis en berouw. We moeten onze zonden bekennen bij God en spijt hebben. En dat niet alleen; we moeten ons ook afkeren van de zonde en ernaar streven om God te gehoorzamen. De profeet Jesaja zei:

‘Zoek naar de Here, zolang Hij Zich nog laat vinden. Roep tot Hem nu Hij nog dichtbij is. Laten de overtreders hun slechte wegen verlaten en elk plan tot zondigen uit hun gedachten bannen! Laten zij naar de Here, onze God, terugkeren. Dan zal Hij Zich over hen ontfermen, want Hij vergeeft grenzeloos veel!’ – Jesaja 55:6-7

III – De derde stap is een nieuwe toewijding van onze kant om de wil van God te zoeken en te doen. We kunnen overtuigd zijn van zonde – we kunnen bidden en onze zonden toegeven – we kunnen spijt hebben – maar de echte test is of we bereid zijn om te gehoorzamen.

Leid je een leven beneden het normale christenleven? Dit betekent dat je leven zonder uitwerking is; je bent lauw en hebt een gebrek aan liefde voor Jezus en voor anderen. Laat God de Heilige Geest je in nederigheid tot God brengen. Belijd je zonden en zoek Zijn aangezicht. Laat God jou aanraken, terwijl je jezelf aan Hem overgeeft. Wat de wereld vandaag het allermeest nodig heeft, zijn christenen die zich helemaal hebben toegewijd.

Meer dan honderd jaar geleden waren twee jongemannen aan het praten in Ierland. Eén zei: ‘De wereld moet nog zien wat God zal doen met en door één man, die Hem helemaal is toegewijd.’

De andere man dacht hier weken over na. Het had hem zo gegrepen dat hij op een dag uitriep: ‘Door de Heilige Geest in mij zal ik die man zijn.’ Historici zeggen nu dat hij twee continenten voor Christus heeft aangeraakt. Zijn naam was Dwight L. Moody.

Dit kan weer gebeuren als we ons leven openen voor de herscheppende kracht van de Heilige Geest. Niemand kan oprecht zoeken naar de reiniging en zegen van de Heilige Geest, en daarna dezelfde blijven. Geen enkele natie kan de aanraking van herleving in haar midden ervaren, en onveranderd blijven. Wij als christenen moeten de weg bereiden. We moeten klaar zijn voor de Geest om ons te vullen en te gebruiken.

Tags: