In-het-teken-van-herleving

In het teken van de herleving DEEL 2

‘In het teken van de herleving’ is een studie die dieper ingaat op de verschillende aspecten van een opwekking. De komende tijd zullen we Gods Woord bestuderen over dit onderwerp. Een opwekking is iets heel bijzonders en belangrijks, wat wij vandaag in ons land en in de wereld zo nodig hebben. In dit deel gaan we verder over de Heilige Geest. Open je hart en laat God tot jou spreken!

Het werk van de Heilige Geest in de wereld vandaag
Het werk dat de Heilige Geest in de wereld doet, bestaat uit twee delen. Als eerste: Hij is gekomen om te overtuigen van zonde, rechtvaardigheid en oordeel (Johannes 16:7-11).

De Bijbel leert ons – en we weten het uit eigen ervaring – dat iedereen heeft gezondigd en daardoor Gods heerlijkheid mist (Romeinen 3:23). Iedereen is geboren met het zaad van zonde in zich. 

Het kan zijn dat een persoon niet beseft dat zijn zonde hem gescheiden houdt van God. Daarom maakt de Heilige Geest de mens bewust van zijn zonde; Hij overtuigt ons. Totdat dit gebeurt, doet de mens geen moeite om gered te worden.

De Heilige Geest overtuigt de mens niet alleen van zonde, maar Hij overtuigt ons ook ervan dat Jezus Gods gerechtigheid is. Hij laat zondaren zien dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is en dat niemand tot de Vader komt dan door Hem. Jezus is de enige weg naar redding.

De Heilige Geest overtuigt de wereld ook van oordeel, omdat de vorst van deze wereld, de duivel, veroordeeld is. Iedereen die Jezus niet aanneemt als zijn Redder en Verlosser, zal veroordeeld worden. Op het moment dat Jezus Christus aan het kruis stierf, leed satan een overweldigende nederlaag. Deze nederlaag is misschien niet duidelijk wanneer we het dagelijks het nieuws lezen en horen. Toch is satan een verslagen vijand. Zijn totale verwoesting en verwijdering van de aarde komt eraan.

Als tweede: de Heilige Geest is gekomen om de groei van wetteloosheid tegen te houden. De apostel Paulus heeft gezegd:

‘De wetteloosheid is in het geheim al aan het werk, maar heeft zich nog niet kenbaar gemaakt. Dat kan pas als Hij die dit nog verhindert, weg is.’ – 2 Thessalonicenzen 2:7

De Bijbel maakt duidelijk dat de wereld letterlijk een hel op aarde zou zijn, als de Heilige Geest niet aanwezig was. De ongelovige wereld heeft totaal niet in de gaten wat de kracht van de Heilige Geest doet.

Het werk van de Heilige Geest in de Kerk
Het woord ‘Kerk’ komt van het Griekse woord dat ‘zij die samen zijn geroepen’ betekent. Het Nieuwe Testament spreekt over Christus als het ‘vaste fundament’ van Zijn Kerk, en alle gelovigen zijn kleine bouwstenen die samen een geestelijk huis vormen (1 Petrus 2:5).

Christus is ook het Hoofd van Zijn Lichaam, de algemene Kerk. Iedereen die spijt heeft gehad van zijn zonden en Jezus Christus heeft aangenomen als Redder en Heer, is een lid van dit lichaam, dat ‘de Kerk’ wordt genoemd. Welke rol speelt de Heilige Geest hierin?

Als eerste vertelt de Bijbel ons dat de Kerk door Hem in het leven is geroepen.

‘De Geest heeft ons allemaal tot één lichaam samengevoegd: het Lichaam van Christus. Het doet er niet toe of wij Jood of niet-Jood zijn, slaaf of vrij man. Wij zijn allen doordrenkt met die ene Geest. Een lichaam bestaat niet uit één enkel deel, maar uit vele delen.’ – 1 Korinthiërs 12:13-14

Als tweede leeft God door Zijn Geest in de Kerk.

‘Ook jij wordt door de Geest in dit gebouw, in dit huis van God, ingevoegd.’ – Efeziërs 2:22

Als derde geeft de Heilige Geest gaven aan specifieke mensen in de Kerk.

‘… om God te dienen, zodat de Gemeente, het Lichaam van Christus, zal groeien en sterk en volwassen zal worden.’ – Efeziërs 4:12

Elke gelovige heeft ten minste één gave van de Heilige Geest.

Het werk van de Heilige Geest in het leven van de gelovigen
Nu we het werk van de Heilige Geest in de wereld en in de Kerk hebben bekeken, kijken we naar elke gelovige. In de eerste plaats verlicht de Heilige Geest de gedachten van een christen.

‘God heeft het ons door de Geest duidelijk gemaakt. Want voor de Geest is niets verborgen, zelfs het diepste wezen van God niet.’ – 1 Korinthiërs 2:10

‘Je moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. Je moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kun je ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.’ – Romeinen 12:2

Ten tweede woont Hij in Zijn Lichaam. 

‘Of weet je niet dat jouw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Van de Geest die God jou heeft gegeven en die nu in jou woont? Je bent niet van jezelf!’ – 1 Korinthiërs 6:19

Als wij, christenen, zouden beseffen dat God Zelf door de Heilige Geest echt in ons lichaam woont, zouden we voorzichtiger zijn met wat we eten of drinken, waar we naar kijken of wat we lezen. Geen wonder dat Paulus zei:

‘Nee, ik hard mijn lichaam en dwing het te doen wat ik wil, anders zou het weleens kunnen gebeuren dat ik, na anderen voor de wedstrijd te hebben opgeroepen, zelf word gediskwalificeerd.’ – 1 Korinthiërs 9:27

Paulus disciplineerde zijn lichaam uit angst voor Gods afkeuring.

De Heilige Geest vertroost de gelovigen (Handelingen 9:31); Hij leidt hen (Johannes 16:13); Hij heiligt hen (Romeinen 15:16); Hij vertelt Zijn dienstknechten wat ze moeten prediken (1 Korinthiërs 2:13); Hij geeft zendelingen instructies waar ze naartoe moeten gaan (Handelingen 13:2); Hij helpt ons in onze zwakheden (Romeinen 8:26); en Hij zegt Zijn volgelingen zelfs waar ze niet moeten gaan (Handelingen 16:6-7).

De Heilige Geest was de inspirator van de Bijbel
Honderden passages laten zien – direct of indirect – dat de Heilige Geest de mensen die de Bijbel schreven, inspireerde. 

‘Want zij hebben die woorden niet zelf bedacht, maar de Heilige Geest heeft hen ertoe gedreven namens God te spreken.’ – 2 Petrus 1:21

Het schijnt dat elk boek in de Bijbel is ontstaan vanwege een speciale nood in die tijd. Zelfs toen God voorzag in een bepaalde nood, keek Hij ook in de verre toekomst. Hij ontwierp de Bijbel om te voorzien in de noden van alle mensen in alle tijden. Daarom schreven Bijbelse schrijvers soms over toekomstige gebeurtenissen die zij niet helemaal begrepen, maar alleen vaag zagen. Jesaja kon het 53e hoofdstuk van zijn boek niet helemaal hebben begrepen, toen hij het lijden van Jezus Christus meer dan 700 jaar voordat het plaatsvond, tot in detail opschreef.

‘De profeten begrepen niet wat die redding inhield. Hoewel zij er ijverig naar zochten en erover schreven, hadden zij nog heel veel vragen. Zij vroegen zich af wat de Geest van Christus, die in hen was, bedoelde. Want Hij vertelde hun over de vreselijke dingen die Christus zou doormaken en over de verheerlijking die daarop zou volgen. Het was hun niet duidelijk, wanneer en onder wat voor omstandigheden dat allemaal zou gebeuren.’ – 1 Petrus 1:10-11

Door zowel het Oude als het Nieuwe Testament vinden we steeds verwijzingen naar de Geest van God,  die de mannen van God, die de Schriften zouden schrijven, inspireert. De Bijbel leert ons bijvoorbeeld dat de Geest door David sprak, die veel Psalmen heeft geschreven.

‘De Geest van de HERE sprak door mij en Zijn woord lag op mijn tong.’ – 2 Samuël 23:2

De apostel Petrus sprak over ‘de tijd van het volledige herstel. Over die tijd heeft God vanaf het begin al gesproken door Zijn heilige profeten.’ – Handelingen 3:21

Jezus verzekerde Zijn discipelen van tevoren dat de Heilige Geest de schrijvers van het Nieuwe Testament zou inspireren:

‘Maar de Vader zal de Helper sturen. Dat is de Heilige Geest, die jullie in Mijn naam alles zal leren en jullie steeds weer zal herinneren aan wat Ik gezegd heb.’ – Johannes 14:26

Dit bestaat uit de vier evangeliën: Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes. De uitspraak van Jezus: ‘Als de Heilige Geest komt, zal Hij jullie de weg wijzen naar de volledige waarheid’ (Johannes 16:13), bestaat uit de boeken van Handelingen tot Judas. ‘Hij zal bekendmaken wat komen gaat’ (Johannes 16:13) gaat over het boek Openbaring en veel andere passages door het Nieuwe Testament heen.

Zoals de Heilige Geest het schrijven van de Schriften inspireerde, werkte Hij ook mee aan de selectie van de 66 boeken waaruit de Bijbel bestaat. 

 

Het inzicht van de Geest
Dat de schrijvers van het Oude en Nieuwe Testament werden geïnspireerd door de Heilige Geest is één ding. Hij geeft ook inzicht in het Woord en opent de harten van Zijn lezers. 

‘Uw woorden maakten mij blij, gretig hoorde ik ze aan, zij waren als voedsel voor mijn hongerige ziel. Zij gaven mijn treurige hart weer uitbundige blijdschap. Wat heerlijk dat ik Uw naam mag dragen, HERE.’ – Jeremia 15:16

‘Dor wordt het gras en bloemen verwelken, maar het Woord van onze God houdt voor eeuwig stand.’ – Jesaja 40:8

De kracht van de Heilige Geest brengt een verandering door de Bijbel. Jezus heeft gezegd:

‘Jullie zijn zuiver door het woord dat Ik tot jullie gesproken heb.’ – Johannes 15:3

De Heilige Geest geeft door de Bijbel niet alleen leerstellingen en historische waarheden. Hij gebruikt het ook als middel om tot ons hart te spreken. Als wij Gods Woord lezen, kan de Heilige Geest Zijn werk in ons doen.

 

Het Woord, met al zijn mysterieuze kracht, raakt ons leven aan en geeft ons Zijn kracht. De Geest laat altijd meer licht schijnen vanuit het Woord. Bijna elke keer als ik een oude, bekende passage lees, zie ik iets nieuws. Dit gebeurt omdat het geschreven Woord van God een levend Woord is. Op het moment dat ik de Bijbel lees, bid ik altijd het gebed van de Psalmist:

‘Open mijn ogen, zodat ik alle wonderen in Uw wet kan ontdekken.’ – Psalm 119:18

De eenheid van de Geest en het Woord
Er is een bijzondere eenheid tussen de Heilige Geest en het Woord van God. Op de Pinksterdag citeerde Petrus een tekst uit het Oude Testament:

‘Dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joël.’ – Handelingen 2:16

‘Dit’ verwijst naar de beloofde Geest. ‘Het’ verwijst naar het geschreven Woord. ‘Dit is het’ laat de wonderbare eenheid zien tussen de Geest en het Woord. De Geest gebruikt het Woord. Daarom is het belangrijk dat het Woord van God wordt gesproken. Wanneer we prediken of onderwijzen uit de Bijbel, openen we de deur voor de Heilige Geest om Zijn werk te doen.

‘Want het Woord van God is levend en vol van kracht. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard, het dringt zo diep door dat het alles in ons van elkaar lossnijdt, zelfs onze diepste gedachten en verlangens. Daardoor wordt duidelijk wie wij werkelijk zijn. God weet alles over iedereen. Alles in en om ons ligt open en bloot voor Zijn ogen, niets kan verborgen blijven voor Hem aan wie wij verantwoording moeten afleggen voor alles wat wij hebben gedaan.’ – Hebreeën 4:12-13

Laat het bestuderen van de Bijbel centraal staan in jouw leven. Niet alleen kennis van Gods Woord, maar ook daaraan gehoorzaam zijn. Laat de uitspraak van Job ook jouw belijdenis zijn:

‘Ik heb Zijn geboden niet afgewezen; integendeel, ik hield zelfs meer van Zijn woorden dan van mijn dagelijks eten.’ – Job 23:12

Tags: