In het teken van de herleving DEEL 3

De studie ‘In het teken van de herleving’ gaat dieper in op de verschillende aspecten van een opwekking. De komende tijd zullen we Gods Woord bestuderen over dit onderwerp. Een opwekking is iets heel bijzonders en belangrijks. Ons Nederland en de wereld heeft vandaag dringend een opwekking nodig. Open je hart en laat God tot je spreken!

De Heilige Geest en redding
Tijdens een van onze campagnes in Londen kwam op een avond een Russische edelman. Hij sprak geen Engels. Op het moment dat de uitnodiging werd gedaan om Christus te ontvangen, gaf hij toch gehoor. De raadgever van de Russische edelman vroeg hem hoe hij de boodschap had begrepen, als hij de Engelse taal niet begreep. De edelman antwoordde: ‘Toen ik deze plaats binnenkwam, was ik overweldigd door een verlangen naar God. Vertel me, hoe kan ik Hem vinden?’

Dit is maar een van de honderden gelijksoortige verhalen die onder mijn aandacht zijn gebracht tijdens mijn jaren van bediening. Het is wonderlijk dat in bijna elke dienst mensen, die nauwelijks of geen Engels verstaan, gehoor geven aan de ‘uitnodiging’.  Voor mij is het duidelijk het werk van de Heilige Geest om mensen, ondanks de taalbarrière, naar de Redder te trekken.

De Bijbel leert ons dat wanneer een persoon tot Christus komt, de Heilige Geest op verschillende manieren aan het werk is geweest. De Heilige Geest is nauw betrokken bij onze redding. We zullen naar een paar manieren kijken waarop de Geest werkt om ons tot Christus te brengen.

De geestelijke wedergeboorte is Zijn werk
De Bijbel zegt dat het probleem van de mens het directe resultaat is van zijn keuze als een intelligent, moreel, verantwoordelijk wezen, om in opstand te komen tegen de wil van zijn Schepper. Het probleem van de mens wordt in de Bijbel ZONDE genoemd. Zonde is een overtreding van de wet (1 Johannes 3:4). De Bijbel zegt:

‘Wij zijn het die als schapen afdwaalden! Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonden van ons allen op Hem!’ – Jesaja 53:6

De Bijbel leert ons dat de zondaar voor God ‘dood’ is, want er staat:

‘Samengevat is het zo: door de schuld van één mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen, en de dood is het gevolg van de zonde. De dood werd het lot van alle mensen, want zij zondigden allemaal.’ – Romeinen 5:12

Dus in het innerlijk wezen van elk mens is een radicale verandering nodig.

Wetenschap en technologie kunnen de aard van de mens niet veranderen. Economische herstructurering kan de aard van de mens niet veranderen. Geen zelfverbetering of wensdromen kunnen de aard van de mens veranderen. Alleen God, onze Maker, kan ons herscheppen. En dat is precies wat Hij doet wanneer we onszelf aan Jezus Christus overgeven. De Bijbel zegt:

‘Als je christen wordt, word je van binnen helemaal nieuw. Je bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.’ – 2 Korinthiërs 5:17

Wat een geweldige verklaring!

De Bijbel spreekt op verschillende manieren over deze verandering, de wedergeboorte. Precies zoals we lichamelijk zijn geboren, kunnen we geestelijk opnieuw geboren worden.

‘Je hebt een nieuw leven gekregen, niet door geboorte uit je ouders, want aan dat leven komt een einde, maar een nieuw leven door wedergeboorte uit God.’ – 1 Petrus 1:23

Maar een paar passages in het Nieuwe Testament spreken zo direct over de rol van de Heilige Geest in onze redding als het derde hoofdstuk van Johannes. Daarin beschrijft Johannes het gesprek dat Jezus had met een belangrijke godsdienstleider, Nicodemus. Nicodemus was rijk, en een lid van het Sanhedrin, het joodse gerechtshof.

Waarschijnlijk vastte hij een paar keer per week, bracht hij elke dag tijd door in gebed in de tempel. Hij gaf een tiende deel van zijn inkomen en was blijkbaar een beroemde godsdienstleraar. Hij zou vandaag in sommige kringen een modelchristen genoemd kunnen worden. Maar Jezus zei dat al zijn goedheid niet genoeg was. In plaats daarvan zei Jezus:

‘Het is dus helemaal niet zo vreemd dat Ik zei dat u opnieuw geboren moet worden.’ – Johannes 3:7

Jezus ging door met het uitleggen dat deze nieuwe geboorte – de geestelijke wedergeboorte – het werk is van de Heilige Geest. We kunnen met ons verstand niet helemaal begrijpen hoe deze nieuwe geboorte tot ons komt. Het komt door de liefde en genade van God. Het komt door de dood en opstanding van Jezus Christus. Het komt door de werking van de Heilige Geest.

De Heilige Geest overtuigt ons en roept ons
Een van de meest vernietigende effecten van zonde is dat het ons heeft verblind voor onze eigen zonde.

‘De god van deze wereld, de duivel, heeft hen verblind, zodat zij het goede nieuws niet geloven. Zij zien het stralende licht van Christus niet, die het beeld van God is.’
– 2 Korinthiërs 4:4

Alleen de Heilige Geest kan onze ogen openen. Alleen Hij kan ons overtuigen van de diepte van onze zonde, en alleen Hij kan ons overtuigen van de waarheid van het evangelie. Dit is één reden waarom de Heilige Geest de ‘Geest van de waarheid’ wordt genoemd in Johannes 14:17.

De Heilige Geest gebruikt de waarheid van het Woord van God om ons van zonde te overtuigen.

‘Want het Woord van God is levend en vol van kracht. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard, het dringt zo diep door dat het alles in ons van elkaar lossnijdt, zelfs onze diepste gedachten en verlangens. Daardoor wordt duidelijk wie wij werkelijk zijn.’ – Hebreeën 4:12

God de Heilige Geest kan de nederigste prediking of de zwakste woorden van ons getuigenis van Christus nemen en ze door Zijn kracht veranderen in een overtuigend woord in het leven van anderen.

De Bijbel geeft ons ook een ernstige waarschuwing voor het bieden van weerstand aan de roeping van de Heilige Geest.

‘Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens.’ – Genesis 6:3 (Statenvertaling)

Er is het gevaar dat we voorbij het punt komen waar geen terugweg meer is. Dan is ons hart zo ongevoelig en verhard door de zonde, dat we niet langer meer de stem van de Heilige Geest horen. De Bijbel zegt:

‘Dat goede moment is nu aangebroken en het is nu ook die dag van redding.’
– 2 Korinthiërs 6:2

Het zegel, het onderpand en de getuige

Op het moment dat we spijt hebben van onze zonden en Jezus aannemen als Redder, gebeuren er een paar dingen. Eerst herschept en rechtvaardigt God ons. Daarna doopt de Heilige Geest ons in het Lichaam van Christus. En als derde komt de Heilige Geest in ons hart wonen.

Het zegel
De vierde gebeurtenis is wat de Bijbel ‘het zegel’ noemt. Het wordt onder andere genoemd in het leven van Jezus. Johannes zei:

‘Op Hem (Jezus) heeft God, de Vader, Zijn zegel gedrukt.’ – Johannes 6:27 (NBG)

Hier zien we dat de Vader de Zoon had verzegeld. Op het moment van bekering worden de gelovigen verzegeld met de Geest voor de dag van de verlossing:

‘In Hem bent u, toen u gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest van de belofte.’ – Efeziërs 1:13 (NBG)

Het lijkt mij dat Paulus twee hoofdgedachten had over onze verzegeling door de Heilige Geest. De ene gaat over beveiliging en de ander over eigendom. Verzegeling in de zin van beveiliging wordt geïllustreerd in het Oude Testament, toen de koning Daniël verzegelde in de leeuwenkuil, zodat hij er niet uit kon komen.

Ook in de oude tijd, zoals toen Esther koningin was (Esther 8:8), gebruikte de koning vaak zijn eigen ring om zijn teken of zegel te zetten onder brieven en documenten die in zijn naam zijn geschreven. Als hij dit eenmaal had gedaan, kon niemand terugdraaien of veranderen wat hij had geschreven.

Een van de meest geweldige gedachten die ooit bij mij zijn opgekomen, is dat de Heilige Geest de gelovigen heeft verzegeld. Dit betekent dat niets je kan aantasten.

‘Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer.’ – Romeinen 8:38-39

De verzegeling met de Heilige Geest betekent meer dan beveiliging. Het betekent ook eigendom. In het Oude Testament lezen we dat Jeremia een stuk akker kocht, ervoor betaalde voor het oog van getuigen en de aankoop verzegelde volgens de wet en de gewoonte (Jeremia 32:10). Hij was nu de eigenaar.

Door de Heilige Geest worden de gelovigen verzegeld. Dat betekent dat we afgescheiden en apart gezet zijn voor God, en onderscheiden en gemerkt zijn als mensen die Hem toebehoren. Jij en ik zijn voor eeuwig Gods eigendom!

Het onderpand
Als we God vertrouwen, geeft God ons niet alleen de Geest als een zegel. Hij is ook ons onderpand. In de tijd van de apostel Paulus waren de zakenlieden van mening dat het onderpand drie dingen deed: 1) het was een aanbetaling die een koop verzegelde, 2) het vertegenwoordigde een verplichting om te kopen, en 3) het was een proef van wat zou komen.

Op dezelfde manier verzegelt de Heilige Geest dat God ons heeft gekocht. Zijn aanwezigheid laat zien dat God verplicht is om ons helemaal te verlossen. De tegenwoordigheid van de Heilige Geest, die in ons leeft, voorziet ons van een voorproefje van ons toekomende leven en erfenis in Gods tegenwoordigheid.

In Numeri 13 lezen we dat toen de spionnen van Israël vertrokken waren om het land Kanaän te verkennen, ze het land bereikten in het seizoen van de eerste rijpe vruchten.

‘Daarna kwamen zij in het dal Eskol, waar zij een tros druiven van een wijnrank sneden. Deze tros was zo groot dat twee mannen hem aan een stok tussen zich in moesten dragen! Ook namen zij een aantal granaatappels en vijgen mee.’ – Numeri 13:23

Dit brachten zij met zich mee terug, zodat het volk van Israël het kon zien. De tros druiven was het onderpand van hun erfenis. Het was een klein voorproefje van wat voor hen lag in het Beloofde Land. Als zij zich zouden voortbewegen in geloof, zouden ze helemaal ontvangen wat ze nu alleen voor een deel hadden gekregen.

Het Nieuwe Testament verwijst drie keer naar het onderpand van de Geest:

‘Hij (God) heeft Zijn stempel op ons gezet door ons Zijn Heilige Geest in het hart te geven. Daardoor zijn wij verzekerd dat wij bij Hem horen.’ – 2 Korinthiërs 1:22

‘Daarvoor heeft God ons juist gemaakt en als onderpand heeft Hij ons de Heilige Geest gegeven.’ – 2 Korinthiërs 5:5

‘Deze Geest in ons is een borg voor wat God ons allemaal zal geven als Hij ons, Zijn eigen volk, zal verlossen. Een reden temeer om Hem te eren voor Zijn grootheid.’ – Efeziërs 1:14

Dus we kunnen zeggen dat wanneer we gedoopt zijn tot het Lichaam van Christus, de Geest in ons leven binnenkomt en door Zijn tegenwoordigheid ons verzegelt. Hij is Gods onderpand die ons verzekert van onze komende erfenis.

Het getuigen van de Geest
De Heilige Geest is niet alleen ons zegel en ons onderpand, maar Hij is ook onze getuige vanbinnen, die ons verzekert van de realiteit van onze verlossing in Jezus Christus. Jezus sprak persoonlijk tot Zijn discipelen en voorzag hen in zekerheid toen Hij met hen was. Op dezelfde manier getuigt de Heilige Geest tot en in het hart van alle echte gelovigen. In het Nieuwe Testament wordt hierover meerdere keren gesproken.

Als eerste leert de Bijbel ons dat de Heilige Geest een getuige is van Jezus’ verzoening voor ons.

‘Door dat ene offer heeft Hij allen die voor God zijn afgezonderd voor altijd volmaakt gemaakt. De Heilige Geest heeft ook gezegd dat dit zo was.’ – Hebreeën 10:14-15

Als tweede leert de Bijbel ons dat de Heilige Geest getuigt dat wij, door ons geloof in Jezus Christus en Zijn werk aan het kruis, kinderen van God zijn geworden.

‘Jullie zijn dus niet langer slaven, maar Gods eigen kinderen. Als Zijn kinderen hebben jullie recht op alles wat Hij bezit. En omdat wij Zijn kinderen zijn, heeft God de Geest van Zijn Zoon in ons hart gegeven, zodat wij God echt kunnen aanspreken met Vader. – Galaten 4:6-7

Als laatste leert de Bijbel ons dat de Heilige Geest getuigt van de waarheid van elke belofte die God heeft gegeven in Zijn Woord.

‘Maar als de Heilige Geest komt, zal Hij jullie de weg wijzen naar de volledige waarheid.’ – Johannes 16:13

Tags:
Next Post

POINT: Jongeren & Geven DEEL 4