In-het-teken-van-herleving

In het teken van de herleving DEEL 4

De studie ‘In het teken van de herleving’ gaat dieper in op de verschillende aspecten van een opwekking. De komende tijd zullen we Gods Woord bestuderen over dit onderwerp. Een opwekking is iets heel bijzonders en belangrijks. Ons Nederland en de wereld heeft vandaag dringend een opwekking nodig. In dit deel zullen we het hebben over de Heilige Geest. Open je hart en laat God tot je spreken!

De innerlijke strijd van een christen
Een visser ging elke zaterdagavond met zijn twee honden naar de stad. De een was wit en de ander zwart. Hij had hen geleerd op commando te vechten. Elke zaterdagavond gingen deze twee honden vechten en hield de visser weddenschappen met de mensen uit de stad. De ene zaterdag won de zwarte hond, en de andere zaterdag won de witte hond – maar de visser won altijd! Zijn vrienden vroegen hem hoe hij dat deed. Hij zei: ‘Ik verhonger één en geef de ander te eten. Degene die ik voed, wint altijd, omdat hij sterker is.’

De twee naturen
Dit verhaal over de twee honden zegt ons iets over de innerlijke strijd die in het leven komt van iedereen die opnieuw geboren is. We hebben twee naturen binnen in ons, die beide strijden om de heerschappij. Welke natuur zal over ons heersen? Dat hangt af van welke wij voeden. Als we ons geestelijk leven voeden en de Heilige Geest toestaan om Zijn gang te gaan in ons leven, zal Hij over ons regeren. Als we onze geestelijke natuur uithongeren, en in plaats daarvan de oude, zondige natuur voeden, zal het vlees heersen.

Iedere christen kan zich met de apostel Paulus identificeren, toen hij zei:

‘Mijn doen en laten zijn voor mijzelf een raadsel. Want ik doe niet wat ik graag wil. Nee, ik doe juist dingen waar ik een hekel aan heb … Zo ervaar ik steeds weer: als ik het goede wil doen, kan ik het niet laten het slechte te doen … Maar ik zie dat mijn doen en laten daarmee volledig in tegenspraak is. Wat mijn verstand wil en mijn lichaam doet, is altijd in strijd met elkaar. De zonde leeft in mijn lichaam.’ – Romeinen 7:15, 21, 23

Veel jonge christenen zijn naar mij toegekomen met ongeveer dezelfde woorden: ‘Vanaf de dag dat ik een christen ben geworden, heb ik strijd in mijn binnenste. Daar had ik daarvoor nooit last van. Ik wist niet dat ik zo’n zondaar was! Ik wilde nooit zo erg zondigen als ik nu doe. Ik dacht dat God mij had gered van mijn zonden!’

Eigenlijk is deze toestand – hoe vreemd het ook lijkt– iets om dankbaar voor te zijn. Het is een bewijs dat de Heilige Geest in je leven is gekomen, die het verschil laat zien tussen de duisternis en het licht. Hij maakt je geweten gevoelig voor zonde. Hij wekt een nieuw verlangen in je op om voor God rein en vrij van zonde te zijn.

Die oude zonden waren daar eerst ook. Die oude verleidingen waren eerder ook sterk aanwezig, maar toen leken ze niet slecht in je ogen. Maar nu is de Heilige Geest in je leven gekomen. Je bent een nieuw mens, opnieuw geboren door dezelfde Geest. En alles ziet er nu anders uit.

Het oude leven
‘Het vlees’ is het Bijbelse woord voor de onvolmaakte, menselijke natuur. Het vlees is het eigen ik: het is wat we zijn wanneer we aan onszelf zijn overgelaten. In bepaalde tijden gedraagt onze eigen ik zich erg goed. Het kan goede dingen doen, het kan moreel zijn, en het kan hoge ethische standaarden hebben. Maar vroeg of laat zal jouw of mijn ‘eigen ik’ laten zien dat het egoïstisch is.

We proberen ons eigen ik te onderwijzen, te trainen en te disciplineren. We nemen wetten aan om het vlees te dwingen zich te gedragen. Maar Paulus zei dat het vlees een eigen mening heeft en dat het ‘natuurlijke verstand’ niet onderworpen is aan de wet van God. God zegt duidelijk dat Hij geen vertrouwen heeft in ons vlees. Paulus zei:

‘Ik weet dat ik door en door slecht ben, tenminste wat mijn oude natuur betreft. Ik kan het goede niet doen. Ik wil het wel, maar ik kan het niet.’ – Romeinen 7:18

Het moment dat we dit beseffen en ons onderwerpen aan de voorschriften van de Heilige Geest in ons leven, zullen we grotere overwinning, grotere geestelijke volwassenheid, grotere liefde, blijdschap, vrede en andere vruchten in ons leven zien.

Een vriend van ons had zich bekeerd tot Jezus. Daarvoor leefde hij een wild leven. Een van zijn oude vrienden zei tegen hem: ‘Ik heb medelijden met je. Je gaat naar de kerk, en je bidt en leest je Bijbel voortdurend. Je gaat niet meer naar nachtclubs, wordt niet meer dronken’, enz. Onze vriend gaf een vreemd antwoord. Hij zei: ‘Ik word elke keer dronken wanneer ik wil. Ik ga elke keer naar nachtclubs wanneer ik wil.’ Zijn ongelovige vriend keek verbaasd. Onze vriend lachte en zei: ‘Weet je, toen ik mij bekeerde, nam God de wil naar deze dingen weg. Hij maakte mij tot een nieuw persoon in Jezus Christus.’

Als we God echt liefhebben, zullen we willen doen wat Hem blij maakt. Het is zoals de psalmist zegt:

‘Verheug je in de HERE, dan zal Hij je geven wat je nodig hebt en waar je naar verlangt.’ – Psalm 37:4

De strijd binnenin
In het Nieuwe Testament spreekt Paulus erover dat iedere christen in een hevige, geestelijke strijd is.

‘Wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen.’ – Efeziërs 6:12

Er zijn dus uitwendige geestelijke machten die in de wereld aan het werk zijn, die eropuit zijn om ons van God en Zijn wil af te houden. Maar we moeten satan niet altijd de schuld geven van alles wat verkeerd gaat of van elke zonde die we begaan. Vaak is het onze eigen zondige natuur die in ons aan het werk is.

‘Want de zondige neigingen gaan in tegen de verlangens van de Heilige Geest en omgekeerd. Deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict. Je moet dus niet doen wat je maar wilt.’ – Galaten 5:17

Deze strijd is binnen in ons aan de gang. Soms kom je precies tot dezelfde conclusie als Paulus:

‘In mijn diepste wezen wil ik heel graag doen wat Gods wet van mij vraagt. Maar ik zie dat mijn doen en laten daarmee volledig in tegenspraak is. Wat mijn verstand wil en mijn lichaam doet, is altijd in strijd met elkaar. De zonde leeft in mijn lichaam. Wat ben ik er ellendig aan toe! Wie zal mij verlossen uit deze vreselijke macht van de dood?’ – Romeinen 7:22-24

Maar stop hier niet! Let op de glorieuze conclusie van Paulus:

‘Ik dank God dat er een uitweg is door Jezus Christus, onze Here! U bent losgemaakt uit de wurgende greep van de zonde en bevrijd uit de macht van de dood.’ – Romeinen 7:25; 8:2

Heiliging
Het woord ‘heiliging’ komt van het Griekse woord dat ‘afgescheiden zijn’ of ‘apart gezet voor een doel’ betekent. Paulus spreekt erover dat de gelovige is ‘geheiligd door de Heilige Geest’ (Romeinen 15:16 NBG). Hij schreef aan de Korinthiërs dat ze, nadat ze geheiligd waren, geroepen zijn om heiligen te zijn (1 Korinthiërs 1:2).

Wij christenen worden ‘steeds meer geheiligd’ en ‘rechtvaardig gemaakt’ in heiligheid wanneer we dagelijks in Jezus blijven en Zijn Woord gehoorzamen. In Hem blijven en Hem gehoorzamen is de sleutel tot een succesvol leven dat overheerst wordt door de Geest. Onze mate van heiliging hangt af van de mate waarin we bezit zijn van de Heilige Geest. Het is nooit de vraag hoeveel jij en ik van de Geest hebben, maar hoeveel Hij van ons heeft.

De Bijbel leert ons dat ‘heiliging’ uit drie delen bestaat. Als eerste: op het moment dat je Jezus aanneemt, is er een onmiddellijke heiliging. Als tweede: wanneer we groeien in het christenleven, is er een ‘toenemende heiliging’. Als derde: wanneer we naar de hemel gaan, is er ‘complete heiliging, die ‘verheerlijking’ wordt genoemd.

Een vriend van ons op de Canarische Eilanden kocht een oud huis. De meeste mensen zien het huis als een bouwval met kapotte planken, een in elkaar geflanst tinnen dak, enz. Maar voor onze vriend is het speciaal. Hij ziet het huis zoals het op een dag zal zijn: mooi, gerestaureerd, perfect. Het is ‘geheiligd’. Ondertussen werkt hij eraan met zijn beperkte middelen, zijn vindingrijkheid en zijn liefde. Op een veel grotere manier kijkt God naar ons in Jezus Christus. Hij ziet ons nu als helemaal geheiligd, omdat Hij weet wat we op een dag zullen zijn. Hij is aan het werk in ons, Hij is ons aan het restaureren – we worden geheiligd. En op een dag zal dat proces compleet zijn, wanneer we heengaan om voor altijd bij Hem te zijn. We zullen helemaal geheiligd zijn.

God bestemt ons voor om Zijn Zoon te weerspiegelen (Romeinen 8:29). Dat is wat er nu met ons gebeurt als gelovigen. We worden steeds meer geheiligd – tot geestelijke volwassenheid – om gelijkvormig te zijn aan het beeld van Zijn Zoon. Onthoud dat Jezus Christus perfect was en dat we moeten streven naar perfectie.

Hoewel dit pas in de hemel compleet zal zijn, moet het nu al op aarde ons doel zijn. De Bijbel geeft ons namelijk deze opdracht:

‘Wees heilig in alles wat je doet, want de Here die jou heeft geroepen om Zijn kind te worden, is heilig. Hij heeft dat Zelf gezegd: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig.’’ – 1 Petrus 1:15-16

Of we het ons nu beseffen of niet, we groeien geestelijk door de conflicten, turbulentie, problemen, verleidingen, beproevingen, enz. die alle christenen meemaken. Maar er komt een dag dat dit alles voorbij zal zijn, en we helemaal geheiligd zullen zijn:

‘Wij weten één ding: als Christus komt, zullen wij zijn zoals Hij, omdat wij Hem dan zien zoals Hij werkelijk is.’ – 1 Johannes 3:2

In de tussentijd worden de christenen geleerd om dag aan dag, week aan week en maand aan maand te wandelen in de Geest. Wandelen in de Geest betekent dat je geleid en geïnstrueerd wordt door de Heilige Geest. Dit gebeurt wanneer we verschillende gebieden van ons leven meer en meer onderwerpen aan de leiding van de Heilige Geest. Paulus zei:

‘Leef altijd in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest, dan zal de zonde geen kans krijgen zich uit te leven.’ – Galaten 5:16

Conclusie
Paulus zei:

‘Zijn leven is een leven voor God. Beschouw jezelf daarom als dood voor de zonde. Omdat je één bent met Christus Jezus, leef je nu voor God.’ – Romeinen 6:11

Hij zei ook dat de zonde niet langer zal regeren in ons sterfelijk lichaam. Dit betekent dat we door geloof accepteren wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan aan het kruis. Door geloof geven we ons leven helemaal en compleet en zonder voorbehoud over aan de Heilige Geest. Jezus zit op de troon van ons hart. Niets en niemand kan Hem er vanaf stoten.

De Heilige Geest produceert de ‘vrucht van de Geest’. Hoewel de werken van het vlees zich graag zouden willen openbaren – wat soms ook gebeurt – regeren ze niet langer. Ze zijn niet langer de baas; het is niet langer een gewoonte. We zijn veranderd door Zijn genade en leven het nieuwe leven in Jezus. Maar dit is alleen mogelijk als we vervuld zijn met de Heilige Geest.

Tags: