In-het-teken-van-herleving

In het teken van de herleving DEEL 5

De studie ‘In het teken van de herleving’ gaat dieper in op de verschillende aspecten van een opwekking. De komende tijd bestuderen we Gods Woord over dit onderwerp. Een opwekking is iets heel bijzonders en belangrijks. Nederland en de wereld heeft vandaag dringend een opwekking nodig. In dit deel gaan we het hebben over de vervulling met Gods Geest. Open je hart en laat God tot je spreken!

Hoe je vervuld kunt worden met de Heilige Geest

In mijn bediening wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe kan ik vervuld worden met de Geest?’ We hebben de opdracht gekregen om vervuld te zijn, maar hoe gehoorzamen we? Hoe kan de tegenwoordigheid en de kracht van de Heilige Geest realiteit worden in een ieder van ons?

Het is interessant dat de Bijbel ons nergens een duidelijke, beknopte formule geeft hoe we vervuld kunnen worden met de Geest. Dit kwam omdat de meeste gelovigen in de eerste eeuw niet hoefden te worden verteld hoe ze vervuld konden worden. Ze wisten dat een leven vervuld met de Geest, het normale christenleven was. Toch zegt de Bijbel veel over dit onderwerp.

Wanneer we naar het Nieuwe Testament kijken, kan er weinig twijfel zijn over de betekenis van een Geestvervuld leven, of hoe een Geestvervuld leven een realiteit kan worden. Ik geloof dat de leer van het Nieuwe Testament over hoe je vervuld kunt worden met de Heilige Geest, samengevat kan worden in drie stappen: begrip, onderwerping en een wandel in geloof.

Begrip
De eerste stap om vervuld te worden met de Heilige Geest is begrip. Er zijn bepaalde waarheden die God ons heeft geopenbaard in Zijn Woord, de Bijbel. Wat zijn deze waarheden?

De eerste waarheid die we moeten begrijpen, is dat God ons Zijn Heilige Geest heeft gegeven, en dat Hij in ons woont. God heeft beloofd dat de Geest in je woont als je een kind van God bent. En God kan niet liegen. We nemen dit feit aan door geloof. We moeten ook begrijpen dat God ons de opdracht heeft gegeven om vol te zijn van de Geest. Als je weigert om vervuld te worden met de Heilige Geest, ga je tegen Gods wil in. God wil dat ons leven geleid wordt door de Heilige Geest.

‘Dus, al ben je slecht, je geeft je kinderen toch wat zij nodig hebben. Hoeveel te meer zal je hemelse Vader de Heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen?’ – Lucas 11:13

Er is nog iets wat we moeten begrijpen. Wat houdt het werk van de Heilige Geest in ons leven tegen? Dat is zonde. Voordat we vervuld kunnen worden met de Heilige Geest, moeten we helemaal afrekenen met elke zonde in ons leven. Dit is niet makkelijk.

Als eerste kan het heel pijnlijk zijn om toe te geven dat er zonde in ons leven is. Het is ook moeilijk, omdat we niet alleen onze zonde moeten kennen, maar we moeten er ook echt spijt van hebben. Een andere reden is dat zonde ons geestelijk verblindt, waardoor we de ontzettende diepte van de zonde niet zien. We zien niet hoe erg de zonde elk gebied van ons leven en alles wat we zeggen, denken en doen, heeft bedorven. Daarom is de Bijbel zo belangrijk. We moeten niet alleen belijden wat volgens ons zonde is, maar ook wat de Heilige Geest zonde noemt.

Een belangrijke vraag die wij onszelf moeten stellen is: ‘Wie regeert mijn leven, Christus of ik?’ Zonde zal altijd een probleem zijn en ons leven zal altijd gekenmerkt worden door nederlagen en ontmoediging, zolang we onszelf in het middelpunt van ons leven houden. Jezus heeft gezegd:

‘Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis opnemen en Mij volgen.’ – Lucas 9:23

Hij roept ons om van onze eigen plannen af te zien en Zijn weg te zoeken. Hij vraagt ons ook om van de troon van ons leven te stappen en Hem te laten regeren over alles wat we zijn en doen.

‘Hij is gestorven, opdat allen die van Hem eeuwig leven kregen, niet langer voor zichzelf zullen leven, maar voor Christus, die voor hen gestorven en weer levend geworden is.’
– 2 Korinthiërs 5:15

Pas als we deze punten begrijpen, kunnen we doorgaan naar de volgende stap.

Onderwerping
De tweede stap om vervuld te worden met de Heilige Geest is onderwerping. Dit betekent dat je je eigen weg opgeeft en boven alles jezelf onderwerpt aan Christus als Heer. Jezus regeert in elk gebied van je leven. Hoe wordt onderwerping een realiteit in je leven? Ik geloof dat er twee stappen zijn.

De eerste stap is belijdenis en berouw. We hebben net gezien dat de diepte van onze zonde een van de dingen is die we moeten begrijpen. Maar we moeten verder gaan dan begrip. Zonde moet beleden worden bij God en we moeten er berouw van hebben.

Belijdenis is het toegeven van zonde. We erkennen bij God dat we weten dat we een zondaar zijn. God heeft beloofd ons te vergeven wanneer we ons tot Hem keren in nederige belijdenis. Een van de grootste beloften van de Bijbel lezen we in 1 Johannes:

‘Als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt Hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan.’ – 1 Johannes 1:9

In het Grieks betekent het woord ‘berouw’ een totale verandering van denken. Berouw hebben betekent niet alleen spijt hebben van je zonde of het voor God belijden. Het betekent dat je de rug toekeert naar de zonde en je tot Jezus keert en Zijn wil.

De tweede stap is jezelf overgeven aan God en Zijn wil. Dit betekent dat je jezelf helemaal plaatst in de handen van God. Je onderwerpt je helemaal aan Zijn wil voor je leven.

‘Maak van jezelf een werktuig voor God.’ – Romeinen 6:13

‘Laat je lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. Dat is de beste manier waarop je God kunt dienen.’ – Romeinen 12:1

Deze overgave geldt voor elk gebied van ons leven. Onze talenten, gaven, bezittingen, familie, gedachten, wil en emoties. Niets wordt uitgesloten. We kunnen niets achterhouden. We moeten bidden dat God helemaal bezit zal nemen van ons leven. We moeten bidden dat we leeg zullen worden van onszelf – onze eigen liefde, eigen wil, eigen ambities – en helemaal beschikbaar zijn voor God en Zijn plannen.

‘Doe dus je best en kom tot inkeer. Luister, Ik sta voor de deur en klop. Als iemand Mij hoort en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnenkomen. Dan zullen wij samen eten, hij met Mij en Ik met hem.’ – Openbaring 3:19-20

Een wandel in geloof
De laatste stap is een wandel in geloof. Wanneer we onszelf hebben overgegeven aan God en Zijn wil, worden we vervuld met Zijn Geest. De Heilige Geest leidt en beheerst ons. Nu moeten we naar die waarheid handelen en wandelen. We moeten leven met de volle zekerheid dat God ons al gevuld heeft, en dat we onder Zijn leiding zijn.

Een paar punten zijn hierbij belangrijk. Als eerste moeten we beseffen dat de vervulling met Gods Geest niet afhangt van gevoelens, maar van geloof. We kunnen God heel dichtbij ervaren wanneer we vervuld zijn, maar soms ook niet. In plaats van te vertrouwen op onze gevoelens, moeten we op Gods beloften vertrouwen.

We moeten ook beseffen dat de vervulling met de Geest niet betekent dat we perfect zijn en zonder zonde. Het betekent dat we geleid worden door de Geest.

En de laatste waarheid: de vervulling met de Heilige Geest zou niet een eenmalige gebeurtenis moeten zijn, maar een voortdurende realiteit, elke dag van ons leven. We moeten er dagelijks voor kiezen om onszelf steeds weer aan Hem over te geven.

Zonden tegen de Heilige Geest

Een van de meest ernstige thema’s in de Bijbel is het zondigen tegen de Derde Persoon van de Drie-eenheid, de Heilige Geest. Zowel gelovigen als ongelovigen kunnen tegen Hem zondigen. Wat is de aard van deze zonden? En hoe voorkomen we dat we zondigen tegen de Heilige Geest?

De Heilige Geest lasteren
Deze zonde wordt begaan door ongelovigen en wordt vaak de ‘onvergeeflijke zonde’ genoemd. De vijanden van Jezus begingen deze zonde, toen zij Hem beschuldigden van het uitwerpen van demonen door de kracht van satan. Terwijl Jezus duidelijk had gezegd dat Hij ze uitwierp door de kracht van de ‘Geest van God’. Hij zei verder:

‘Wat voor verkeerds u ook doet, het kan u worden vergeven, maar het belasteren van de Heilige Geest kan niet vergeven worden. Zelfs wie kwaadspreekt over Mij, de Mensenzoon, zal daarvoor nog vergeving kunnen krijgen. Maar voor wie de Heilige Geest willens en wetens belastert, is geen vergeving mogelijk, niet in deze wereld en niet in de toekomstige wereld.’ – Mattheüs 12:31-32

Ik denk dat niemand deze onvergeeflijke zonde heeft begaan die onder de overtuigende en trekkende kracht van de Heilige Geest blijft. Maar wanneer iemand zich zo heeft verzet tegen de Heilige Geest dat Hij niet langer met hem strijdt, is daar eeuwig gevaar.

De Heilige Geest bedroeven
Zowel deze zonde als de volgende wordt begaan door christenen. Paulus waarschuwt zijn lezers:

‘Doe de Heilige Geest geen verdriet, Hij staat immers borg voor jou tot de dag van de volle bevrijding komt.’ – Efeziërs 4:30

In een andere vertaling zegt Paulus dat we ‘verzegeld’ zijn ‘tegen de dag van de verlossing’. Dit betekent dat we christenen zijn en blijven. Hij heeft het dus niet over oordeel in de zin dat dit ons zal scheiden van de liefde van God, waardoor we naar de hel gaan. Hij spreekt hier eerder over dingen die we doen die tegen de natuur van de Heilige Geest ingaan, waardoor wij Hem kwetsen. We kunnen de Geest verdriet doen door onze daden.

De Heilige Geest heeft ons net zo lief als Christus ons liefheeft.

‘Ter wille van onze Here Jezus Christus en ter wille van de liefde die de Heilige Geest ons heeft gegeven, doe ik een dringend beroep op jou. Wil je mij helpen door vurig voor mij te bidden?’ – Romeinen 15:30

We kunnen iemand die geen liefde voor ons heeft, kwetsen of boos maken. Maar we kunnen alleen een persoon die ons liefheeft, verdriet doen.

Hoe bedroeven christenen de Heilige Geest? Paulus zegt in Efeziërs 4:20-32 dat alles wat niet zoals Christus is, de Geest van genade bedroeft. We kunnen weten wat de Geest verdriet doet, als we zien hoe de Bijbel de Geest omschrijft. De Heilige Geest is de Geest van:

1. Waarheid (Johannes 14:17); dus alles wat onwaar, bedrieglijk of schijnheilig is, doet Hem verdriet.
2. Geloof (2 Korinthiërs 4:13); dus twijfel, wantrouwen, bezorgdheid of ongerustheid doen Hem verdriet.
3. Genade (Hebreeën 10:29); dus alles wat onrein, bevuild of vernederend is, doet Hem verdriet.

Wat gebeurt er wanneer we de Heilige Geest verdriet doen? Het maakt Hem blij om Jezus aan ons te openbaren. Hij geeft ons ook vreugde, vrede en blijdschap in ons hart. Maar wanneer we Hem verdriet doen, wordt deze bediening onderbroken, totdat we afstand nemen van de zonde en deze belijden.

De Geest uitdoven
De korte waarschuwing van Paulus is dit:

‘Doof de Geest niet uit.’ – 1 Thessalonicenzen 5:19

In de Bijbel wordt de Heilige Geest vergeleken met een vuur. Wanneer we de Geest uitdoven, doven we het vuur uit. Het beeld van vuur brengt twee waarschuwingen met zich mee.

Een vuur gaat uit wanneer er geen aanvoer van brandstof is. Wanneer we falen om te bidden, te getuigen of Gods Woord te lezen, wordt het vuur van de Heilige Geest kleiner. Deze dingen zijn kanalen waardoor God ons de brandstof geeft die het vuur brandende houdt.

De tweede manier om een vuur uit te maken, is om het uit te blussen door er water op te gooien. Op dezelfde manier dooft zonde de Geest uit. Wanneer we bekritiseren, onvriendelijk handelen, het werk van anderen kleineren, overdekken we het vuur en maken we het uit. Dit gebeurt vaak wanneer er een frisse, nieuwe of andere beweging van de Geest van God is.

Heb je de Geest in je leven verdriet gedaan of uitgedoofd? Besef dan dat het nu de tijd is om dit te belijden bij God en er berouw van te hebben. En leef daarna elke dag in de volheid van de Geest, gevoelig voor Zijn kracht en leiding in jouw leven.

Tags: