Boodschap - In het teken van Pinksteren

In het teken van Pinksteren

Wat vieren we eigenlijk met Pinksteren? Op de Pinksterdag kwam de Heilige Geest over 120 mannen en vrouwen in Jeruzalem. De Heilige Geest is de kracht van God. Waarom is Pinksteren ook vandaag nog belangrijk?

‘Als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’ – Handelingen 1:8

De bovennatuurlijke kracht van God
Als jij in de tijd van Jezus had geleefd, dan had je in de tijd van wonderen geleefd. Je had Gods bovennatuurlijke kracht met je eigen ogen gezien. Je zou overwinning hebben over je angst en vrees. Je had een kracht binnen in je gevoeld die sterker is dan alle kwaad in deze wereld. Je had over Jezus verteld met het bewijs van wonderen en tekenen. Je had bevrijding gebracht aan mensen die leefden onder de last van zonde, ziekte, boze machten, en angst en vrees.

Waarom? Omdat dit de manier was waarop Jezus, Zijn leerlingen en de eerste christenen leefden. Zij leefden allemaal een leven van overwinning door de kracht van de Heilige Geest. Het is dé kracht om als christen te kunnen leven en succesvol te zijn.

De doop met de Heilige Geest is een ervaring die je leven verandert. Wat gebeurt er allemaal als je deze kracht van God ontvangt?

1) Een Persoon komt in je leven

Toen Jezus op aarde was, ging Hij veel om met Zijn leerlingen. Hij was er om hen te helpen, te leiden, dingen te leren, te troosten en te bemoedigen. Het gaf hun moed en kracht dat Jezus er voor hen was.

Maar dit veranderde toen Jezus werd veroordeeld en stierf aan een kruis. Hij was lichamelijk niet meer bij hen. Hierdoor raakten Zijn leerlingen in paniek. Zij konden het niet alleen. Daarom zei Jezus tegen hen:

‘Het is beter voor jullie dat Ik wegga, anders kan mijn Helper niet bij jullie komen. Als Ik wegga, stuur Ik Hem naar jullie toe.’ – Johannes 16:7

Deze ‘Hem’ is een Persoon: de Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest? Hij wordt ook wel Helper of Trooster genoemd. Hij helpt je, geeft je kracht en is altijd bij je. Als de Heilige Geest in je woont, is het alsof Jezus Zelf bij je is.

2) De kracht van God komt in je leven

Je ontvangt een kracht in je binnenste die niet van deze wereld is. Jezus beschrijft die kracht als een rivier die je binnen in je voelt stromen.

‘Stromen van levend water zullen uit je binnenste komen als je in Mij gelooft.’ – Johannes 7:38

Deze krachtige rivier ruimt alle troep in je leven op. Je wordt een kind van God.

‘Allen die Hem aanvaard hebben en geloven in zijn Naam, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden.’ – Johannes 1:12

Deze doop haalt het beste uit jezelf naar boven. De kracht van God verbetert je talenten en gaven, waardoor jij Gods plan voor jouw leven kunt uitvoeren. De zalving van de Heilige Geest maakt het verschil tussen de ene zanger, spreker of muzikant en de andere.

3) Je ontvangt moed

‘Terwijl zij dit aan God vroegen, begon het gebouw waar ze bijeen waren te schudden. Zij werden allemaal vol van de Heilige Geest en verkondigden vrijmoedig de boodschap van God.’ – Handelingen 4:31

De Heilige Geest zorgt ervoor dat je niet bang bent om Gods boodschap te brengen. Veel mensen durven dit niet, omdat ze zichzelf niet goed genoeg vinden. Maar God zoekt geen perfecte mensen.

Het gaat er niet om wat wij zelf doen of kunnen. Het is God die door de Heilige Geest door jou heen werkt. Hij geeft jou moed. Bid, geloof, verwacht en wees moedig.

4) Je wordt anders dan anderen

Je hoort bij een aparte groep van mensen en bent anders dan anderen. Je hoort bij die groep van 120 mensen die aan het bidden waren en de Heilige Geest ontvingen. Je wordt één met de grote apostel Paulus. Hij ontving de Heilige Geest, nadat Ananias zijn handen op hem legde. Je staat naast Cornelius en zijn gezin, die ook de Heilige Geest ontvingen. Je wordt één met Maria, de moeder van Jezus, die er ook bij was op de Pinksterdag. Je hoort bij de eerste kerk, de eerste christenen. Je bent hetzelfde in je geloof, je handel en wandel, je doen en laten.

5) Je vertelt mensen over Jezus

De doop in de Heilige Geest veranderde het leven van Petrus compleet. Kort daarvoor had Petrus drie keer gezegd dat hij Jezus niet kende. Maar nu vertelde hij duizenden mensen over Jezus. Vanaf die dag was Jezus voor Petrus zó echt, dat hij zich voor niets en niemand schaamde.

Zonder angst sprak hij over Jezus. Het was de Heilige Geest die dit door Petrus heen deed. Als bewijs gebeurden er veel wonderen en tekenen. Die dag maakten 3.000 mensen de keuze om Jezus te volgen. Ze lieten zich meteen dopen door onderdompeling. Dit was het begin van de pinksterkerk.

6) De Heilige Geest wordt de manager in je leven

Je leven krijgt een nieuwe manager: de Heilige Geest. Hij heeft de leiding over je leven. Dit zien we ook in het leven van Jezus’ leerlingen. Gods Geest werd de baas in hun leven.

Overal vertelden zij over Jezus Christus van Nazareth. Soldaten, gevangenissen en zelfs de marteldood konden hen niet stoppen. Door de kracht van de Heilige Geest hebben ze het hele Romeinse Rijk op de kop gezet.

Pinksteren is ook voor vandaag
Petrus zei op de Pinksterdag:

‘U moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden uw zonden vergeven, en de Heilige Geest zal in u komen wonen. Want God heeft die beloofd aan u en uw kinderen, aan ieder die door God geroepen wordt en ook aan de verre, vreemde volken.’ – Handelingen 2:38-39

Iedereen heeft de doop in de Heilige Geest nodig. Ook jij! Om deze kracht van God te ontvangen, zul je eerst Jezus de Heer van jouw leven moeten maken.

Gebed
Bid met mij mee

‘Here God, ik dank U voor Uw grote liefde en genade. U houdt van mij en U wilt in mij komen wonen. Ik vraag vergeving van al mijn fouten. Ik neem U aan als mijn Redder en wil U de Heer van mijn leven maken. Dank U dat ik nu Uw kind mag zijn. Ik heb Uw kracht, de kracht van de Heilige Geest nodig in mijn leven. Vul mij op dit moment met Uw Geest. Ik wil U volgen en gehoorzaam zijn. In Jezus’ naam. Amen!’

Meer weten over de Heilige Geest?
Bestel hier het boek van David Maasbach over de Heilige Geest: De vergeten wonderen uit de Bijbel – de Heilige Geest.

Tags:
Next Post

Getuigen van Jezus: John Wesley DEEL 2