Is-het-Gods-wil-je-te-genezen1

Is het Gods wil om jou te genezen?

Er zijn altijd veel vragen geweest rondom het thema goddelijke genezing. Zoals: hoe weet ik of God mij wel wil genezen? Maar de Bijbel leert ons dat Gods genezende kracht is weggelegd voor alle kinderen van God. 

‘Toen Jezus terugkwam, stonden al die mensen Hem op te wachten. Hij kreeg medelijden met hen en genas allen die ziek waren.’ – Mattheüs 14:14

Goddelijke genezing
De Bijbel, het Woord van God, leert ons dat het Gods wil is om ons te genezen, omdat Hij met innerlijke ontferming over ons mensen bewogen is. Goddelijke genezing is geen luxe die alleen is weggelegd voor een paar mensen, zoals de rijken, degenen die trouw de kerk ­bezoeken, goed hun best doen, geen fouten maken of veel geld geven.

Volgens de Bijbel hebben alle kinderen van God recht op de zegen van goddelijke genezing. Genezing is namelijk onderdeel van het offer van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. De profeet Jesaja voorspelde al zo’n 600 jaar voordat Jezus werd geboren:

‘Het was ons leed dat Hij droeg, ons lijden drukte Hem neer. Wij dachten dat Hij door God geslagen en vernederd was. Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben, Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen!’ – Jesaja 53:4-5

De Bijbel vertelt ons dat Jezus Christus aan het kruis van Golgotha niet alleen onze zonden heeft gedragen, maar ook al onze ziekten. Met andere woorden: alle zegeningen die wij vandaag van God mogen ontvangen – of dat nu vergeving van zonden of genezing van ziekten is – mogen wij ontvangen uit genade door het volbrachte werk van Jezus Christus.

Is genezing ook voor vandaag?
Sommigen denken dat goddelijke genezing niet meer voor vandaag is. Maar de Bijbel laat ons zien dat Jezus de bediening van genezing heeft gegeven aan Zijn discipelen, die na Hem kwamen. We lezen:

‘De leerlingen gingen eropuit. Aan allen die zij ontmoetten, vertelden zij dat zij de zonde de rug moesten toekeren. Uit veel mensen verjoegen zij boze geesten. Zij zalfden veel zieken met olie en maakten hen gezond.’ – Marcus 6:12-13

Jezus zei tegen Zijn discipelen, vlak voordat Hij naar de hemel ging:

‘Trek de wereld in, en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over Mij. Wie het geloven en gedoopt worden, zullen gered worden. Maar wie het niet geloven, zullen worden gestraft. De mensen die het geloven, zullen hieraan te herkennen zijn: zij zullen in Mijn naam boze geesten verjagen, zij zullen in nieuwe talen spreken, zij zullen slangen kunnen vastpakken, en als zij iets giftigs drinken, zal hun dat geen kwaad doen, zij zullen zieke mensen de handen opleggen en genezen.’ – Marcus 16:15-18

De opdracht van goddelijke genezing is vandaag ook gegeven aan de Kerk van nu.

‘Als iemand ziek is, laat hij de leiders van de gemeente vragen bij hem te komen om met hem te bidden en hem namens de Here met olie te zalven. Als zij in geloof bidden, zal de zieke genezen worden, de Here zal hem gezond maken. En als hij gezondigd heeft, zal de Here het hem vergeven.’ – Jakobus 5:14-15

Dit is duidelijke taal: goddelijke genezing is ook voor vandaag!

Sommigen zeggen misschien: ‘Maar wij hebben toch artsen en dokters om genezen te worden?’ Dat klopt en ik ben heel dankbaar voor de medische wetenschap. Maar hoewel artsen en dokters hun uiterste best doen om ons te helpen, blijft hun hulp beperkt. Want het zijn toch mensen van vlees en bloed. Zij doen wat ze kunnen en veel mensen worden genezen.

Maar er zijn ook mensen die niet genezen. Helaas is dit ook het geval met de boodschap over goddelijke genezing. Maae ik baseer mijn geloof in goddelijke genezing niet op het feit dat ik soms mensen wél zie genezen en soms niet, maar op het Woord van God, dat zegt:

‘Ik, de HERE, ben jouw Heelmeester.’ – Exodus 15:26

Hoewel je in de Bijbel vaak leest hoe Jezus alle mensen genas en veel wonderen deed, lees je ook over momenten dat Hij niemand kon genezen vanwege hun ongeloof. De Bijbel zegt:

‘Als iemand niet gelooft, kan God niet tevreden over hem zijn. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij beloont wie Hem zoeken.’ – Hebreeën 11:6

Genezing ontvangen van God
Wat moet je doen om genezing van God te ­ontvangen? Hier volgen een paar punten.

1. Word een kind van God
Het is heel makkelijk om een kind van God te worden. Open je hart en neem Jezus aan als je Redder en Verlosser. Geloof dat Jezus de Zoon van God is en accepteer dat Hij kwam om voor jouw zonden te sterven aan het kruis.

2. Lees de Bijbel
Lees in de Bijbel vooral de teksten die over genezing gaan. Leer ze uit je hoofd en zeg ze hardop: ‘De Here is mijn Heelmeester.’ ‘Door de wonden in Jezus’ lichaam ben ik gezond.’ ‘Jezus heeft al mijn ziekten gedragen aan het kruis.’ Als je dit uitspreekt met je mond, ga je het geloven met je hart. Het Woord van God kan alleen levend in je worden, als je gelooft wat de Bijbel zegt, Gods Woord aanneemt als de waarheid en ernaar gaat handelen.

3. Dank God voor je genezing
Als je genezing van God wilt ontvangen, is het belangrijk om Hem daarvoor te danken. Ook als je misschien nog niets voelt, kun je God danken. De Bijbel leert ons dat genezing soms spontaan en soms geleidelijk komt. Onthoud dat je niet genezen bent omdat je direct iets voelt, maar omdat God het zegt in Zijn Woord.

Genezing in Gods Woord
Tot slot zegt de Bijbel:

‘Luister naar mij, mijn zoon, en stel je open voor wat ik zeg. Houd wijsheid, verstand en kennis voor ogen, berg ze weg, diep in je hart. Want zij geven leven aan wie hen vinden en zijn een medicijn voor het hele lichaam.’ – Spreuken 4:20-22

Met andere woorden: als je Gods Woord leest, uitspreekt, gelooft en ernaar handelt, brengen deze woorden leven en genezing voor het hele lichaam. God leert ons hier dat als we doen wat Gods Woord zegt, wij recht hebben op de belofte van gezondheid en genezing. Tegelijk leert de Bijbel ons dat het allergrootste wonder niet de genezing van je lichaam is, maar de redding van je ziel.

‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

God heeft al het mogelijke gedaan om ons het eeuwige leven te geven. Hij betaalde daarvoor de volle prijs door Zijn Zoon te geven uit liefde. Het is vandaag aan jou om Jezus aan te nemen als de Redder en Verlosser van je ziel. En God zal dan niet alleen je Vader worden, maar ook je Geneesheer zijn!

Gebed
Bid met mij mee

… om Gods kind te worden
‘Here God, ik kom tot U vandaag met mijn zondige leven. U kent mij helemaal zoals ik ben. Ik dank U dat U Uw Zoon, Jezus Christus, heeft gegeven. Hij stierf voor al mijn zonden, ziekten en verdriet, zodat ik vergeven, gezond en gelukkig kan zijn. Vergeef mij op dit moment al mijn fouten en tekortkomingen. Was mijn hart en geweten schoon. Ik geef mijzelf helemaal aan U over. Neem mij aan als Uw kind. Ik neem U aan als mijn Vader. Help mij om voor U te leven. Vul mij met Uw goddelijke liefde, vrede en rust. Amen!’

… om genezing te ontvangen
‘Vader in de hemel, in de naam van Uw Zoon, Jezus Christus, kom ik tot U met mijn zieke lichaam. Ook kom ik met al mijn noden, moeilijkheden en problemen. Help mij alstublieft en laat Uw goddelijke kracht naar mij uitgaan. Ik heb het niet verdiend, maar ik vraag het door genade, in de naam van Uw Zoon Jezus. Ik geloof dat Jezus voor mijn zonden gestorven is aan het kruis van Golgotha, en dat ik door de wonden in Zijn lichaam genezen ben. Ik geloof dat alle dingen mogelijk zijn bij U. Dank U, Jezus, dat ik met U méér dan overwinnaar ben! U bent altijd bij mij. Amen!’

Tags: