Is muziek belangrijk?

Muziek wordt in de Bijbel meer dan 839 keer genoemd. God moet muziek wel belangrijk vinden om het zó vaak in Zijn Woord te noemen. Ter vergelijking: de hel wordt ongeveer 70 keer genoemd. Toch weten de meesten er genoeg vanaf om er een levendige beschrijving van te geven. Muziek wordt 12 keer zoveel genoemd en is een van de hoofdthema’s in de Bijbel.

‘Laat de hele aarde de Here met blijdschap dienen. Kom bij Hem en zing een loflied.’
– Psalm 100:2

Als ik op bezoek zou gaan bij de president van de Verenigde Staten van Amerika, wordt er van mij verwacht dat ik mij op een respectabele manier zou gedragen. Er zijn bepaalde manieren en regels waaraan ik mij moet houden, een gedragsvorm die passend is voor de president van de Verenigde Staten.

De President van alle presidenten, de Koning van alle koningen en de Heer van alle heren zegt: ‘Als het gaat om het komen in Mijn tegenwoordigheid, wil Ik dat jullie komen met blijdschap en met muziek.’ Uit al de wegen die God kon kiezen voor Zijn volk om in Zijn tegenwoordigheid te komen, koos Hij het zingen.

Hij zei niet: ‘Kom met bekering.’ Hij zei niet: ‘Kom kruipend op je knieën in Mijn tegenwoordigheid, terwijl je allerlei schuldbelijdenissen uitschreeuwt.’ God zei: ‘Wanneer je in Mijn tegenwoordigheid komt, wil Ik dat je zingend komt.’

Kerken over de hele wereld ontdekken de aanwezigheid van God door lofprijs.

‘Laten wij met lofliederen naar Hem toegaan, met snaarinstrumenten Hem prijzen.’
– Psalm 95:2

‘Zing een loflied wanneer je de tempelpoort ingaat. Laat het in Zijn voorhof klinken en prijs Zijn naam.’ – Psalm 100:4

Wij zingen liederen van dankzegging tot God, waarmee wij Hem vertellen hoe dankbaar wij zijn voor alles wat Hij gedaan heeft voor ons. Daarna gaan wij Zijn voorhoven binnen met lofprijs en beginnen wij Hem te eren met woorden, waarbij wij Hem vertellen hoeveel wij van Hem houden. De Bijbel zegt dat God woont op de lofprijzingen van Zijn volk.

‘Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël.’ – Psalm 22:4 (HSV)

Wij, de Kerk, zijn het geestelijk Israël. God wil wonen op onze lofprijs, en onze lofprijs wordt geboren door muziek.

David ontving de grootste openbaring over de belangrijkheid van muziek in het huis van de Here. Hij stelde priesters en Levieten aan in het huis van de Here om uitsluitend in muziek te voorzien. Zij waren daar om voor Gods aangezicht te dienen met zang en met muziekinstrumenten:

‘Koning David wees deze mannen als koorleiders aan en liet koren vormen om God in de tabernakel te prijzen, nadat hij daar de ark een plaats had gegeven. Totdat Salomo de tempel in Jeruzalem had gebouwd, gingen zij daar door met het leiden van de samenzang.’ – 1 Kronieken 6:31-32

David stelde deze priesters aan om zorg te dragen voor de bediening van de liederen en het zingen. Dit moet wel een erg belangrijk onderdeel van de dienst in het huis van de Here geweest zijn. De zangers hadden namelijk geen andere taak; hierop lag hun focus.

Zij waren in vaste dienst voor de bediening van muziek in het huis van de Here. Zij werden betaald van de tienden van het volk en hadden een verblijfplaats gekregen op het terrein van de tempel. Zij waren voortdurend beschikbaar om dienst te doen.

‘De koorleiders waren allemaal vooraanstaande Levieten. Zij woonden in de tempel in Jeruzalem en moesten 24 uur per etmaal beschikbaar zijn. Zij waren dan ook vrijgesteld van andere taken.’ – 1 Kronieken 9:33

‘… Asafs nakomelingen werden tempelzangers. Er was een koninklijk besluit waarin de diensten van de zangers van dag tot dag geregeld werden.’ – Nehemia 11:22-23

De bediening van muziek is even belangrijk als elke andere bediening in het huis van de Here. De zangers maakten deel uit van de kerkenraad van de kerk in het Oude Testament. Zij waren er niet alleen voor de verzorging van speciale muziek, maar ook om leiding te geven in aanbidding, zoals in de zangdienst.

De zangdienst is niet alleen maar een aanloopje, waar we haastig doorheen moeten om tot het belangrijkere gedeelte van de dienst te komen. Het is niet een ijsbreker, iets waarmee je de mensen even opwarmt. Een kerkdienst is geen feestje.

Een zangdienst is een noodzakelijke voorbereiding voor het Woord. Muziek bereidt ons voor om de prediking van Gods Woord te ontvangen. Wij moeten komen om de Heer te dienen en te aanbidden. Dat zal ons hart samenbinden in liefde en de obstakels neerhalen die er tussen ons en God zijn.

Dan kan God óns bedienen. De Heilige Geest kan stromen en ons reinigen wanneer we in Zijn tegenwoordigheid komen. Muziek heeft het vermogen om barrières af te breken, muren neer te werpen, en onze harten zacht te maken. Muziek maakt ons klaar voor het Woord.

In 2 Koningen 3 wordt een verslag gegeven over Josafat, de koning van Juda, en de koningen van Israël en Edom, dat zij hulp en leiding van de Heer wilden. Toen zij hoorden dat Elisa een profeet van God was, gingen zij naar hem toe en vroegen hem om het Woord van God te geven.

Het eerste wat Elisa deed, was een speelman erbij roepen (iemand die een snaarinstrument bespeelt), en vroeg hem om te spelen. Elisa kon niet profeteren voordat er muziek was. Nadat de speelman gespeeld had, kwam de ‘hand’ van God op Elisa en gaf Hij hem een profetisch woord van God. Hier zien wij hoe belangrijk muziek is om de weg voor het Woord vrij te maken.

God heeft de opdracht gegeven dat muziek een deel van ons dagelijks leven en van aanbidding tot Hem moet zijn. De Bijbel zegt:

‘Zing een nieuw lied voor de Here, laat de hele aarde maar meezingen.’ – Psalm 96:1

‘Bedrink je niet, want daardoor verlies je de controle over jezelf. Wees daarentegen vol van de Heilige Geest. Spreek veel met elkaar over de Here en zing psalmen, lofliederen en geestelijke liederen. Zing met heel je hart voor de Here.’ – Efeziërs 5:18-19

Er zijn meer dan 200 Bijbelteksten die ons de opdracht geven om te zingen. God houdt ervan om Zijn bruid zulke mooie liefdesliederen te horen zingen. De bediening van muziek is een waarheid die God wil herstellen en tot volle ontplooiing wil brengen.

Lucifers invloed op het gebied van muziek wordt steeds sterker. En zijn invloed en kracht met het wapen van muziek zal hij gebruiken tegen de Kerk. Maar tegelijk doet God gezalfde zangers en musici opstaan. Het is vandaag belangrijk dat wij deel gaan uitmaken van dit plan en ook deel krijgen aan de bediening van muziek.

Deze gezalfde zangers en musici die God doet opstaan, zullen uitgezonden worden en opgaan tot de oorlog. De duivel beeft bij het horen van de lofprijzingen van Gods volk. Wanneer wij zingen en spelen over de naam van Jezus, krijgt de vijand het heel benauwd. Hij wordt teruggedreven. De bediening van muziek is een krachtig wapen dat wij kunnen gebruiken tegen de woeste aanvallen van de vijand.

We zien dat God Bijbelse lofprijs en aanbidding in Zijn Kerk aan het herstellen is. Ik word er enthousiast van wanneer ik zie dat lofprijs en aanbidding compleet gemaakt worden door muziek, en dat de bediening van muziek compleet gemaakt wordt door lofprijs en aanbidding.

De Bijbel belooft dat er een generatie zou worden geschapen die de Heer zou prijzen (Psalm 102:19). Ik ben blij dat ik deel uitmaak van die generatie en dat ik mag weten en beseffen dat muziek belangrijk is voor God. Waarom zou God anders met zo veel zorg en oplettendheid te werk gegaan zijn om zo veel liederen in de Bijbel op te nemen?

Het langste boek in de Bijbel is Gods liedboek – de Psalmen. Waarom? Omdat God veel houdt van zingen.

‘De Here, jouw God, is bij jou. Hij is een machtige verlosser. Hij zal vol blijdschap over jou zijn. Hij zal jou liefhebben en jou niet beschuldigen. Hij zal over jou juichen met een lied van vreugde.’ – Zefanja 3:17

God verheugt Zich over ons met zang.

Ik geloof dat God de Vader, Jezus de Zoon, en de Heilige Geest van muziek houden. Muziek is zo’n belangrijke plaats gegeven in het Oude en het Nieuwe Testament. Als muziek belangrijk is voor God, dan moet het ook belangrijk zijn voor ons.•

Tags:
Next Post

Relaties en vriendschappen