Israel-mijn-glorie

Israël, mijn glorie! DEEL 2

Op dit moment doen veel wereldleiders hun uiterste best om overal in de wereld smeulende lonten te doven die aanleiding geven tot een oorlog. De Verenigde Naties zitten met hun handen in het haar hoe ze overal de vrede moeten bewaren. Het kleine landje Israël speelt een cruciale rol in de wereldgeschiedenis en zal deze ook spelen in de eindtijd.

In het vorige deel hebben we besproken wat God aan het volk van Israël heeft beloofd. In dit deel gaan we dieper in op Gods waarschuwingen voor het volk van Israël.

2) Waarvoor heeft God gewaarschuwd?

In Leviticus lezen we het volgende:

‘En als u dan nog steeds niet naar Mij wilt luisteren en Mij niet wilt gehoorzamen, zal Ik Mijn toorn op u loslaten en u een zevenmaal grotere straf voor uw zonden sturen. En ook al is er geen vervolger, toch zullen zij in hun vlucht over elkaar struikelen, alsof zij in tijd van oorlog op de vlucht slaan, zonder de kracht te hebben tegen de vijand te vechten. U zult verdwijnen onder de volken en door uw vijanden worden vernietigd. De overlevenden zullen vanwege hun zonden, dezelfde zonden als die van hun vaders, wegkwijnen in vijandige landen. Maar uiteindelijk zullen zij hun zonden en die van hun vaders die Mij ook ontrouw waren, belijden. Omdat zij zich tegen Mij verzetten, keerde Ik Mij tegen hen en bracht hen in het land van hun vijanden. Als hun boze (zondige) hart zich vernedert en zij de straf aanvaarden, die Ik hun gaf voor hun zonden, zal Ik Mij Mijn beloften aan ABRAHAM, ISAAK en JAKOB herinneren en Ik zal hen terugbrengen naar HET LAND DAT IK HUN BELOOFDE.’ – Leviticus 26:27-28, 37-42

God heeft het hier niet over Ismaël en zijn nageslacht, maar over het nageslacht van Abraham, Isaak, Jakob, de Joden. We weten vanuit het Woord van God dat de Israëlieten zich tegen God hebben verzet en zich van Hem hebben afgekeerd door allerlei afgoden achterna te lopen en te dienen.

Zo werden de Joden – zoals God gewaarschuwd had – over de hele wereld verspreid. En het hele land Israël werd dor en droog. Maar God had ook gezegd: ‘Als zij zich bekeren en tot Mij gaan roepen en berouw hebben van hun zonden en die van hun vaderen, DAN zal Ik Mijn beloften aan Abraham, Isaak en Jakob herinneren. Ik zal hen terugbrengen naar het land dat Ik hun voor eeuwig beloofd en gegeven heb.’

Jodenhaat
Door alle eeuwen heen zijn de Joden in oorlog geweest en omringd geweest door landen die erop uit waren, en vandaag nog steeds uit zijn, op totale vernietiging van Israël. De duivel haat het Joodse volk, omdat Jezus, Gods Zoon, de Messias uit dit volk is voortgekomen. Vaak is men erop uit geweest om het hele Joodse volk uit te roeien. We weten uit de geschiedenisboeken dat Jeruzalem 70 jaar na Christus werd verwoest.

Toen werden zo’n 1.000.000 Joden gedood. We kennen ook de geschiedenis in het boek Esther, dat Haman alle Joden wilde uitmoorden. En Hitler en zijn beulen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog 6.000.000 Joden de dood heeft ingejaagd. Het is een groot wonder dat een deel van de Joden de Holocaust heeft overleefd. Alleen God Zelf heeft hen hiervoor kunnen bewaren.

Jodenhaat is nog altijd een gevoelig onderwerp. Ook vandaag zijn er overal anti-Joodse gevoelens te vinden. Dit wordt ook antisemitisme genoemd. Er zijn veel leiders die niets liever willen dan Israël van de kaart vegen. Wat een haat!

Maar vergeet niet dat de belofte van God aan Abraham, Isaak en Jakob (wiens naam God Zelf later veranderde in ‘Israël’) als een paal boven water staat. God zorgt ervoor dat alles wat Hij door Zijn profeten voorspeld heeft, zal uitkomen.

De dorre doodsbeenderen komen tot leven
We gaan even terug naar Ezechiël en de dorre doodsbeenderen. God had gezegd: ‘Deze beenderen stellen alle inwoners van Israël voor.’ Het is nu zo’n 2.000 jaar geleden dat Jeruzalem werd verwoest. Maar door alle eeuwen heen heeft God Zijn volk, dat werd verstrooid over de hele wereld, voor een deel in leven gehouden. Al die tijd heeft dit volk zijn identiteit behouden. Dit is werkelijk een van de grootste wonderen.

De Israëlieten houden zich nog altijd aan Gods wetten, die Hij eigenhandig met Zijn vinger schreef en aan Zijn knecht Mozes gaf. En God zei tot Ezechiël: ‘Geloof je dat al die doodsbeenderen weer mensen kunnen worden?’ Dat is precies wat in onze generatie is gebeurd! Dat hele dal vol dorre doodsbeenderen is door een Godswonder weer tot leven gekomen.

Honderden jaren behoorde het beloofde land toe aan de Turken, onder wie het een en al woestenij was, zoals God voorspeld had. Rond 1900 keerden de eerste Joden terug en zij kochten grote stukken woestijnland terug van de Turken. Na een aantal jaren keerden er meer Joden terug en steeds kwamen ze in bezit van meer land. Zo kwam het land dat eens aan Abraham, Isaak en Jakob was beloofd, weer in handen van de Joden.

De terugkeer van de Joden naar hun eigen staat Israël
De Bijbel voorspelt dat er ergens in de komende tijd een zevenjarige periode zal komen die uiteindelijk bekroond zal worden met de zichtbare wederkomst van Jezus Christus. Volgens de Bijbel kan die periode van zeven jaar niet beginnen voordat het volk van Israël zich gevestigd heeft in het land dat God hun gegeven heeft tot een eeuwig bezit.

Deze profetie – die door Israëls profeten vele duizenden jaren geleden van Godswege is uitgesproken – is op 14 mei 1948 in vervulling gegaan toen David Ben-Gurion de onafhankelijkheidsverklaring voorlas en daarmee de staat Israël vestigde, met een eigen vlag, eigen grenzen en eigen geld.

Dit feit en dat daarmee de Joden massaal terugkeerden naar hun vaderland, is een van de grootste eindtijdprofetieën die in vervulling zijn gegaan in onze dagen. God begon het land te zegenen, zoals Hij beloofd had. Het werd vruchtbaar en kwam tot bloei. Het land begon zich onder de zegen van de Here te herstellen en steeds meer Joden kregen het verlangen om terug te keren naar HUN land.

De redding van Israël
Veel Joden erkennen Jezus Christus nog steeds niet als hun Messias. Zoals bij de dorre doodsbeenderen is er nog geen leven in hen. Maar de Bijbel zegt dat eens de dag zal komen dat ze zullen zien Wie zij doorstoken hebben. Dan zullen zij rouwen en massaal hun Messias aannemen als hun Redder en Verlosser.

‘Dan zal Ik de Geest van genade en van gebeden uitstorten over Davids vorstenhuis en de bevolking van Jeruzalem. En zij zullen kijken naar Hem die zij hebben doorstoken, en over Hem rouwen als over een enig kind. Zij zullen bitter bedroefd zijn en over Hem rouwen als over hun oudste zoon.’ – Zacharia 12:10

‘Heeft God Zijn eigen volk dan afgeschreven? Zeker niet. Nee, God heeft het volk van Zijn keuze niet afgeschreven. In de Boeken staat: ‘God heeft hen geestelijk diep in slaap gebracht. Met hun ogen zien zij niet en met hun oren horen zij niet. Dat is nog steeds zo.’ Voorlopig moet een deel van de Israëlieten niets van Jezus Christus hebben. En dat duurt totdat de grote massa uit de andere volken in Gods Koninkrijk is ingegaan. Dan zal heel Israël gered worden. Dat staat ook in de Boeken: ‘De grote Bevrijder zal uit Sion komen om het kwaad van Israël weg te doen.’ ‘Dit is Mijn afspraak met hen: Ik zal hun zonden wegnemen.’’ – Romeinen 11:1-2, 8, 25-27

Jezus komt terug
We leven in een geweldige tijd waarin Gods eindtijdprofetieën voor onze ogen in vervulling gaan. Jezus zál terugkomen en wij zullen de wereld moeten bereiken met deze boodschap. Het is een profetie die vaak door de Heilige Geest is uitgesproken. Vroeg of laat zal ook deze profetie uitkomen. Jezus zal niet terugkomen in China, Rusland of de Verenigde Staten van Amerika, om zomaar eens een paar landen te noemen. Nee, de Bijbel zegt dat Jezus zal terugkomen in Jeruzalem, Israël!

‘Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, ten oosten van Jeruzalem. En de Olijfberg zal in tweeën splijten. Er zal een buitengewoon groot dal ontstaan dat van het oosten naar het westen loopt, want de ene helft van de berg zal naar het noorden wijken en de andere naar het zuiden.’ – Zacharia 14:4

Volgens de Bijbel zal Jezus door de Oostpoort – ook wel de Gouden Poort genoemd – wandelen om daarna plaats te nemen op de troon van Zijn vader David. Laat je niet misleiden doordat deze poort is dichtgemetseld en ervoor een moslimbegraafplaats is aangelegd. Want dit alles zal Jezus niet stoppen om te doen zoals jaren geleden is voorspeld door de profeten.

Ben jij klaar?
Beste lezer, de vraag is: wat doe jij met de kennis dat Jezus Christus zal terugkomen? Ben jij er klaar voor als Jezus terugkomt? Zijn je familieleden, vrienden, collega’s, buren en kennissen gered? Val niet in slaap; word wakker! Wees opmerkzaan, want Jezus komt snel terug.

Gebed
Bid met mij mee

Laten wij speciaal bidden voor Israël:

‘Laat iets van U horen, o God. Spreek toch en blijf niet werkeloos toezien. Uw tegenstanders gaan tekeer. De mensen die U haten, krijgen de overhand. Zij beramen aanslagen tegen Uw volk en overleggen hoe zij Uw volgelingen kunnen aanvallen. Zij zeggen tegen elkaar: ‘We gaan dat hele volk uitroeien. Niemand kent dan nog het volk van Israël.’ Zij waren het al snel eens en hebben een verdrag gesloten om gezamenlijk tegen U op te staan … Zij wilden Uw land in bezit nemen. Mijn God, laat hen zweven als de zaadjes van een distel, blaas hen weg als kaf dat door de wind wordt verdreven. Zoals het vuur een bos verbrandt en de vlammen de bergen roodgloeiend maken, achtervolg hen zo met Uw storm, jaag hun schrik aan met Uw wervelwind. Maak hen te schande, misschien zullen zij dan ooit nog eens naar U zoeken, HERE. Laten zij zich schamen en door schrik overmand worden, laat hen door de grond gaan van berouw. Dan zullen zij eindelijk beseffen dat U de HERE bent, dat U de Allerhoogste bent op de aarde.’ Amen!
(Psalm 83 – The Blessing Bijbel)

Tags: