Boodschap - Jezus de Vredevorst

Jezus, de Vredevorst

Het is een donkere tijd in de geschiedenis…
Profeten hebben 400 jaar gezwegen. Het lijkt alsof God door stilte is omringd. De hemel lijkt van koper. Romeinen, die bekend staan als hard en wreed, hebben een groot deel van Israël bezet.

Hoop op vrede
Velen voelen de druk van de bezetting en van de geestelijke duisternis. Ze verlangen naar vrede en blijdschap. Men probeert zo goed als men kan een bestaan op te bouwen. Maar makkelijk is het niet. Wie heeft gezegd dat het leven makkelijk is?

In een onbetekenend plaatsje, genaamd Nazareth, woont een eenvoudige vrouw, Maria. Ze houdt van God. Ze dient Hem zo goed als ze kan. Ze is verloofd met een net zo godvruchtige man: Jozef. En kijk, in de tempel in Jeruzalem is een vrouw van 84 jaar. Ze heet Anna. Ze heeft geen makkelijk leven gehad.

Haar man stierf nadat ze pas zeven jaar getrouwd waren. Sindsdien is ze alleen gebleven en moest ze voor zichzelf zorgen, wat niet makkelijk was in een tijd zonder sociale voorzieningen. Toch heeft ze haar vertrouwen op God gesteld en Hij zorgt voor haar. Ze dient Hem voortdurend met vasten en bidden, dag en nacht. In Jeruzalem woont ook een man, met de naam Simeon. Hij is rechtvaardig en godvrezend en verwacht de vertroosting van Israël. Hij ziet er met volle verwachting naar uit!

Sommigen hebben de hoop op de beloofde Verlosser al lang laten varen. Hun omstandigheden, het zwijgen van God en de Romeinse bezetting hebben alle hoop op vrede weggenomen. Ze voelen zich terneergedrukt en ellendig en sjokken doelloos voort in het leven.

2018…
De wereld ziet er niet rooskleurig uit. Het nieuws op de televisie en in de kranten brengt geen hoop. De ontkerkelijking in Nederland en Europa is vandaag naar een hoogtepunt gestegen. Criminaliteit, terreurdreiging, natuurrampen, epidemieën, hongersnoden… Ach, het is allemaal te veel om op te noemen. Velen proberen er vandaag het beste van te maken. Ze vullen zich met pleziertjes, lekkere etentjes, leuke uitjes en allerlei materiële dingen. Tijdelijk geeft het hen een goed gevoel. ­Anderen zijn depressief en zien het leven niet meer zitten. Vrede lijkt zó ver weg. Is er nog hoop?

Allesbehalve stil
2000 jaar geleden merkten velen niet dat God ­allesbehalve stil was! Hij was bezig Zijn enige Zoon te sturen naar de wereld. Hij had al lang Zijn verlossingsplan klaar en was juist bezig om dit plan bekend te maken in het midden van de donkere tijd. Hij had de ellende van de mens wel degelijk gezien.

Hij had hun zuchten zeker gehoord. Hij had de tranen gezien en het geroep van Zijn kinderen gehoord. Eindelijk brak het moment aan dat Hij Zijn engel Gabriël stuurde naar Maria. God had haar op het oog om Zijn Zoon voort te brengen. De boodschapper van God verscheen aan Maria en zei:


‘Ik wens jou vrede toe! Jij bent een gelukkige vrouw. De Here zij met jou! … Wees niet bang, Maria, want God heeft besloten jou heel bijzonder te zegenen. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen, die je de naam Jezus moet geven’
(Lucas 1:28,30-31).

Maria begreep het niet meteen, maar Gabriël vertelde haar dat dit speciale Kind verwekt zou worden door de Heilige Geest. Maria antwoordde: ‘De Here mag met mij doen wat Hij wil. Laat het zo gaan als u mij hebt gezegd’ (vers 38).

Groot nieuws voor het hele volk
Aan het eind van haar zwangerschap moesten Jozef en Maria naar Bethlehem reizen om zich te laten ­inschrijven in hun geboorteplaats. Het was een lange, vermoeiende reis. Toen ze eindelijk in Bethlehem aankwamen, was er geen slaapplaats voor hen.

Ze ­eindigden in een stal die niet fris rook en ook nog vies was. Was dit de plaats voor Gods Zoon om geboren te worden? Maar God had het zo bedoeld. Het was niet Zijn bedoeling dat Zijn Zoon geboren werd in een paleis. Hij wilde laten zien dat Hij voor iedereen kwam. Juist ook voor de armen en ellendigen.

Toen het kind Jezus geboren was, verscheen een engel in de donkere nacht aan herders, de eenvoudigsten onder het hele volk, en bracht de boodschap:

‘Wees niet bang, want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het is groot nieuws voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren: Christus, de Here … Plotseling kwam bij de engel een menigte andere engelen die God loofden. Een hemels leger was het. ‘Ere zij God in de hoge’, zongen zij. ‘Vrede op aarde bij de mensen die naar Zijn wil leven.’’ – Lucas 2:10-14

Honderden jaren eerder had de profeet Jesaja al gezegd over de Verlosser, Jezus:

‘Een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op Zijn schouders rusten. Dit zullen Zijn koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst.’ – Jesaja 9:5

Waarom Jezus kwam
Jezus, de Zoon van God, scheen toen en ook nu als een heldere Ster in het midden van een donkere wereld. Jezus, de Verlosser, is de Vredevorst. Alleen Hij geeft vrede in het hart, terwijl het in ons leven stormt en de vrede ver te zoeken is. Jezus is de Persoon met wie we een persoonlijke relatie mogen hebben.

Hij is de Blijde Boodschap voor hen die het moeilijk hebben, die zich in ellende bevinden, die ziek of gedeprimeerd zijn. Jezus was de Hoop toen, en Hij is de Hoop nu. Zelfs als alle hoop vervlogen is, mogen we hopen op Hem die ons redt. Jezus kwam om voor onze zonden, ziekten, zwakheden, pijn en verdriet te sterven aan het kruis. Jezus is opgestaan en heeft ons, als wij in Hem ­geloven en Hem volgen, een nieuw en ­eeuwig leven gegeven. Jezus heeft Zelf gezegd waarom Hij kwam. Hij zei:

‘De Geest van de Here rust op mij, omdat Hij mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan arme mensen. Hij heeft mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen ­worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien, dat onderdrukten zullen worden bevrijd en dat de tijd van Gods genade is aangebroken.’ – Lucas 4:18-19

Verwacht je Hem?
Ook nu is God allesbehalve stil. Het moment zal onverwacht aanbreken dat Hij Zijn Zoon opnieuw zal sturen naar de donkere aarde. Dan komt Hij voor Zijn kinderen, degenen die in Hem geloven en Hem verwachten. Om voor eeuwig bij Hem te zijn op die wonderbare plaats waar geen tranen, geen ziekte, geen ellende en geen pijn meer is.

Hebben wij de hoop op de Verlosser vastgehouden in ons hart? Blijven wij Hem verwachten? Lieve lezer, wees niet bang in deze donkere tijd. De Vredevorst is gekomen en Hij komt weer. Blijf geloven. Blijf hopen. En blijf Hem ­verwachten!

Tags:
Next Post

Gingerbread koekjes